LEGE nr. 268 din 28 mai 2001privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 iunie 2001  (la 25-11-2016, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016. ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se reglementează:a) cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;b) statutul juridic al Agenției Domeniilor Statului;c) administrarea societăților comerciale și regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăților comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.(2) Prin terenuri cu destinație agricolă se înțelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pășuni, fânețe, sere, solarii, răsadnițe și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășuni împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații zootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă, platforme și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă.(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului.  +  Articolul 3(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face de către Agenția Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acțiuni, vânzarea de active și prin privatizarea managementului către persoane fizice și juridice, române sau străine.(2) Terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale. (la 16-11-2002, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (4) Terenurile cu destinație agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăți comerciale.  +  Capitolul II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia  +  Secţiunea 1 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului  +  Articolul 4(1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuții: (la 11-06-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 4, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Punctul IX, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. ) a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului;b) gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2;c) administrarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic;c^1) prin excepție de la prevederile art. 21^1-21^6, concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme; în situația în care suprafețele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurențială reglementată de prezenta lege; (la 25-11-2016, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016. ) d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic;e) concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului. (la 15-11-2012, Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012. ) f) cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinație agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole optime; schimbul de terenuri cu destinație agricolă se admite numai în cadrul aceluiași județ. (la 16-11-2002, Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) g) aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare*); (la 14-02-2006, Lit. g) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006. ) h) comasarea terenurilor cu destinație agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole de tip ferme familiale. Concesionarea și arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege și aprobate de Comitetul de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului. (la 30-12-2010, Lit. h) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". ) (2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenției. (la 11-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Punctul IX din Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )  +  Articolul 5(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.(2) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Directorul general și directorul general adjunct își desfășoară activitatea pe baza unor criterii de performanță stabilite de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.(4) Activitatea directorului general și a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(5) Directorul general, în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii și instrucțiuni în condițiile legii.(6) Directorul general are calitatea de ordonator terțiar de credite.(7) Directorul general reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție. (la 11-06-2017, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Punctul IX din Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )  +  Articolul 5^1(1) Privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare și concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenției Domeniilor Statului.(2) Din Comitet fac parte reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Apelor și Pădurilor și ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Componența nominală a Comitetului se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea instituțiilor reprezentate. Atribuțiile, modul de funcționare și remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 11-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 5^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Punctul IX, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. ) (3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul Agenției Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, fără a putea depăși 20% din nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat. (la 11-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 5^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Punctul IX, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )  +  Articolul 6(1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă și ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, au obligația de a declara și de a plăti trimestrial sumele reprezentând redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.(2) Beneficiarii contractelor au obligația să depună la organul fiscal competent o declarație care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referință. În declarație nu se cuprind amenzile, penalitățile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se declară și se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, și constituie venit la bugetul de stat.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilități deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenției Domeniilor Statului, în cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor.(5) Sumele colectate de Agenția Domeniilor Statului în conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcție de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.(6) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care Agenția Domeniilor Statului transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plății» din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost încasate sumele respective.(7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenței restante. (la 15-11-2012, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012. )  +  Secţiunea a 2-a Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului  +  Articolul 7(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinație agricolă aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, de universități și de unitățile de învățământ agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2, și a societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4. (la 16-11-2002, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinație agricolă, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere și de Direcția cadastru și îmbunătățiri funciare.(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) și a Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenția Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, universitățile și unitățile de învățământ agricol și silvic și societățile naționale, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenția Domeniilor Statului balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate sau arendate în condițiile legii.(7) Agenția Domeniilor Statului, împreună cu Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și le va preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți. (la 16-11-2002, Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (8) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul. (la 16-11-2002, Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. )  +  Articolul 8(1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă, universităților și unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.(2) Institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă și unitățile de învățământ agricol și silvic sunt scutite de plata redevenței pentru terenurile concesionate ce aparțin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.(3) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului  +  Secţiunea 1 Pregătirea privatizării  +  Articolul 9(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale ce intră sub incidența prezentei legi, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării și, concomitent, evaluarea acțiunilor deținute la respectiva societate.(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele și prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă și nu solicită și cumpărarea de acțiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăților comerciale pentru desfășurarea activității, potrivit obiectului lor de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Vânzarea de acțiuni  +  Articolul 10(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societățile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor cuprinde:a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;b) capitalul social și structura acționariatului;c) procentul din capitalul social supus vânzării;d) suprafața totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare-restructurare.  +  Articolul 11(1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în lista Agenția Domeniilor Statului va publică în mijloacele de informare în masă anunțul publicitar elaborat pentru vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deținute în exploatare de aceste societăți.(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.(3) Anunțul publicitar va cuprinde informații minime cu privire la:a) denumirea și sediul societății comerciale;b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;c) obiectul de activitate;d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;e) structura acționariatului;f) suprafața terenului care urmează să fie concesionată;g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;h) locul de unde se pot obține alte date;i) locul și data limită a depunerii ofertelor;j) alte date considerate importante.  +  Articolul 12Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă și/sau în concesionarea și arendarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenției Domeniilor Statului o scrisoare de intenție.  +  Articolul 13(1) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la prețul de piață stabilit de cerere și ofertă.(2) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora și care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.  +  Articolul 14(1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:a) ofertă publică de vânzare;b) negociere directă cu preselecție.c) negociere directă; (la 16-11-2002, Litera c) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) d) licitație publică cu strigare. (la 16-11-2002, Litera d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (2) În cazul vânzării de acțiuni prin ofertă publică salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% fața de prețul prevăzut în oferta făcută de Agenția Domeniilor Statului.(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție asociația salariaților, constituită conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.(3^1) În cazul vânzării prin negociere directă, asociația salariaților, constituită conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, au dreptul să cumpere acțiuni scoase la vânzare, conform prevederilor alin. (3). (la 16-11-2002, Alin. (3^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (3^2) În cazul vânzării de acțiuni prin licitație publică cu strigare, membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere acțiuni scoase la privatizare, conform prevederilor alin. (2). (la 16-11-2002, Alin. (3^2) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (4) Condițiile de participare la cumpărare de acțiuni prin negociere directă cu preselecție, în condițiile prevăzute la alin. (3), pentru societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul ofertei publice este prețul/acțiune, iar în negocierea directă cu preselecție este prețul/acțiune și pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experiența în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.(6) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul vânzării acțiunilor prin metoda de licitație cu strigare este preț/acțiune, iar în cadrul vânzării prin negociere directă, criteriile sunt preț/acțiune, cuantumul redevenței oferite, pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, respectiv capacitatea tehnică și financiară și experiența în exploatarea terenului, pentru persoanele juridice, precum și alte criterii stabilite prin caietul de sarcini. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților. (la 16-11-2002, Alin. (6) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. )  +  Articolul 15Asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile comerciale agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, pot cumpăra acțiuni emise de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2, beneficiind de următoarele facilități: plata în rate, eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din prețul de adjudecare și cu o dobândă de 10% pe an.  +  Articolul 16(1) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de o asociație dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.(2) Veniturile obținute potrivit alin. (1) se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea cumpărării de acțiuni.  +  Articolul 17(1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acționarilor societăților comerciale, iar asociațiile vor figura în registrul acționarilor și vor fi înscrise în registrul comerțului la poziția "Acționari", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor corespunzător cu numărul de acțiuni deținute.(2) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate acțiunile neachitate se constituie gaj și se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.  +  Secţiunea a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice  +  Articolul 18(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.(3) După înregistrarea scrisorii de intenție Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului. (la 30-12-2010, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". ) (4) Hotărârea Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde și procedura de concesionare, care poate fi: (la 30-12-2010, Partea introductivă a alin. (4) al art. 18 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". ) a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se afla acest teren;b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societăților comerciale ce dețin în administrare aceste terenuri.c) negociere directă; (la 16-11-2002, Litera c) a alin. (4) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) d) licitație publică cu strigare. (la 16-11-2002, Litera d) a alin. (4) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis  +  Articolul 19(1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se face într-o singură etapă și are drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:a) redevență oferită;b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;c) valoarea investițiilor propuse și posibilități financiare de realizat.  +  Articolul 20(1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea drept câștigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.(2^1) Bunurile mobile corporale prevăzute în contractul de concesiune, uzate fizic și moral, trec din domeniul public în domeniul privat al statului și pot fi casate, cu acordul concesionarului, potrivit prevederilor legale în vigoare, iar sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate se virează în contul Agenției Domeniilor Statului și se fac venit la bugetul de stat. (la 04-10-2009, Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009. ) (3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredințat prin contract, inclusiv investițiile realizate, cu excepția bunurilor care au fost casate potrivit alin. (2^1). (la 04-10-2009, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009. ) (4) Pentru investițiile nerecuperate părțile vor conveni modul de recuperare a acestora.B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă  +  Articolul 21Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deținute în exploatare de către aceste societăți comerciale.C. Procedura concesionării prin atribuire directă (la 13-06-2003, Litera C din Secțiunea a 3-a, Cap. III a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003. )  +  Articolul 21^1(1) Terenurile cu destinație agricolă, care nu fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acțiuni sau active ce implica necesitatea exploatării unui teren cu destinație agricolă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2).(2) Pentru capacitățile de producție din zootehnie, suprafața de teren cu destinație agricolă atribuită direct prin concesionare se stabilește în funcție de efectivul mediu de animale deținut și de capacitatea de exploatare.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și investitorilor care au cumpărat acțiuni sau active de la societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apă.(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul bunurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare. (la 13-06-2003, Art. 21^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003. )  +  Articolul 21^2Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenței mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani. (la 13-06-2003, Art. 21^2 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003. )  +  Articolul 21^3În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directă, nivelul redevenței se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului. (la 30-12-2010, Art. 21^3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". )  +  Articolul 21^4Agenția Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislația în vigoare, care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor potrivit procedurii privind achizițiile publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-06-2011, Art. 21^4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1. )  +  Articolul 21^5Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 21^4, se face pe perioada atribuirii contractelor de achiziție publică al căror obiect este reprezentat de activitățile sanitar-veterinare de interes public național, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 23-06-2011, Art. 21^5 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1. )  +  Articolul 21^6În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 21^4, persoanelor fizice/persoanelor juridice care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, nivelul redevenței se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare. (la 23-06-2011, Art. 21^6 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1. )  +  Secţiunea a 4-a Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă  +  Articolul 22(1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea sau arendarea terenului aparținând domeniului public sau privat al statului, deținut în exploatare de această societate, Agenția Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare și apreciere al experților, întocmește, în vederea aprobării:a) dosarul de prezentare a societății comerciale;b) nota de preț privind evaluarea acțiunilor;c) caietul de sarcini.(2) Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare și arendare. Comitetul de privatizare, concesionare și arendare hotărăște asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică: (la 30-12-2010, Partea introductivă a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". ) – durata concesiunii;– modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată;– investiții făcute de concesionar;– condiții de exploatare a concesiunii;– obligații de mediu;– regimul bunurilor la încetarea concesiunii.(3) Comisia de negociere numită prin decizia Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului va negocia condițiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate. (la 30-12-2010, Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare". ) (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii.  +  Capitolul IV Vânzarea de active aparținând societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă  +  Secţiunea 1 Pregătirea pentru vânzare  +  Articolul 23(1) Dacă în urma ofertării unei societăți comerciale și a oferirii de facilități, conform art. 15 din prezenta lege, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate proceda la divizarea societății comerciale pe ferme și centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenția Domeniilor Statului, sau la restructurarea societății, prin vânzare de active, concesionare ori arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (la 16-11-2002, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. ) (2) Ferma de producție agricolă, definită ca fiind unitatea de producție ce însumează infrastructura investițională și terenurile aferente necesare în vederea desfășurării procesului de producție agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăți agricole supuse privatizării. Ferma de producție agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.(3) În cazul reorganizării judiciare a societăților comerciale care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă Agenția Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunța asupra planului de reorganizare propus.  +  Secţiunea a 2-a Vânzarea de active cu plata integrală  +  Articolul 24(1) Vânzarea activelor societăților comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administrație ale societăților comerciale, avizat de Agenția Domeniilor Statului și aprobat de adunarea generală a acționarilor.(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la prețul cel mai bun oferit.(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.(4) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație ale societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă au obligația să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenția Domeniilor Statului și publicării ei în presă.  +  Articolul 25(1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acționarilor sau ai consiliului de administrație al societății vânzătoare.(2) Sumele realizate din vânzarea activelor societăților comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:a) rambursarea datoriilor;b) efectuarea de investiții;c) finalizarea activității din principalul obiect de activitate.(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.  +  Articolul 26(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi și care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere pentru activele societății, altele decât terenurile cu destinație agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriașii, dacă aceștia au efectuat investiții în activele utilizate și nu au obligații restante fața de societate.(2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părți și cu scăderea valorii investițiilor efectuate de chiriaș, respectiv de locatar.(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este condiționată de aprobarea prealabilă de către Agenția Domeniilor Statului.  +  Secţiunea a 3-a Vânzarea de active cu plata în rate  +  Articolul 27Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agenției Domeniilor Statului, în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație, active cu plata în rate salariaților, precum și societăților agricole, asociațiilor agricole și altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele condiții:a) avans minim de 20% din prețul aprobat de adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, cu aprobarea Agenției Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;b) rate eșalonate pe un termen de până la 5 ani;c) dobândă anuală de 30%.  +  Articolul 28Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 29(1) Constituie contravenții la prezenta lege, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:a) nepublicarea listei cuprinzând societățile comerciale care se privatizează potrivit anunțului publicitar;b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul sau;d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea prețului de ofertă sau stabilirea redevenței ce stau la baza negocierii;f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;g) divulgarea de informații confidențiale unor terți, în vederea influențării prețului de ofertă sau redevenței.(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. (la 16-11-2002, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002. )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 31În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, acțiunile societăților comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, și a Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum și acțiunile societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 46/2000 privind atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
   +  Anexa nr. 1SOCIETĂȚI COMERCIALE PE ACȚIUNIdeținătoare de trenuri cu destinație agricolă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea Societății Comerciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Județul Alba 1. AGRA ALBA - S.A. 2. AGROINDUSTRIALA PETREȘTI - S.A. 3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS 4. BLASIUS BLAJ - S.A. 5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A. 6. MURESUL - S.A. LUNCA MUREȘULUI 7. PERLA TARNAVEI JIDVEI - S.A. 8. SUINDPROD - S.A. GALDA 9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD 10. VITICOLA - S.A. AIUD 11. VITIS - S.A. SEBEȘ Județul Arad 12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A. 13. AGROINDUSTRIALA FANTANELE - S.A. 14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A. 15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A. 16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A. 17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A. 18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A. 19. AGROINDUSTRIALA SAGU - S.A. 20. AGROINDUSTRIALA SCANTEIA - S.A. ȘIMAND 21. AGROINDUSTRIALA UTVINIS - S.A. 22. ALFAR - S.A. ARAD 23. ARCER CERMEI - S.A. 24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA 25. CRISCOM - S.A. CHIȘINEU-CRIȘ 26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A. 27. HORTICOLA HORIA - S.A. 28. HORTICOLA INEU - S.A. 29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A. 30. IZVORIN - S.A. 31. PASTORALA - S.A. ARAD 32. PISCICOLA ARAD - S.A. 33. SEMROM - S.A. ȘEMLAC 34. SUPERSEM ARAD - S.A. 35. VITIVINICOLA BARATCA - S.A. 36. ZOOLACT - S.A. ȘEMLAC Județul Argeș 37. AGROIZ IZVORU - S.A. 38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI 39. AGROPIT - S.A. PITEȘTI 40. AGROSTAR COSTEȘTI - S.A. 41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGEȘ 42. AIASC - S.A. VULPEȘTI 43. BĂICULEȘTI - S.A. 44. CERES PITEȘTI - S.A. 45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG 46. HORTICOM ROCIU - S.A. 47. PITSER - S.A. BASCOV 48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI Județul Bacău 49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU 50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI 51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN 52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI 53. AGROPROD - S.A. PARANCEA 54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI 55. AICBAC - S.A. BACĂU 56. AREAL - S.A. BACĂU 57. CERAVIS - S.A. BRAD BEREȘTI-BISTRIȚA 58. ESOX - S.A. BACĂU 59. GODOVANA - S.A. FILIPENI 60. HORTIPROD - S.A. BACĂU 61. HORTIPROD - S.A. ORBENI 62. INTENSIV - S.A. BEREȘTI 63. MULTIPROD - S.A. SASCUT 64. POMICOLA - S.A. LICHITISENI 65. PROTOBAC - S.A. BACĂU 66. SELBAC - S.A. BACĂU 67. SERON - S.A. ONESTI 68. SUINPROD - S.A. BACĂU 69. AGROIND VULTURENI - S.A. Județul Bihor 70. AGORA - S.A. ORADEA 71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A. 72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A. 73. AGROINDUSTRIALA CRIȘANA TINCA - S.A. 74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A. 75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A. 76. AVANTUL - S.A. ORADEA 77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A. 78. DEALUL NOU SACUENI - S.A. 79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND 80. HORTICOLA - S.A. BALC 81. HORTICOLA SĂLARD - S.A. 82. INHOLOD - S.A. 83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND 84. MALUS - S.A. ALEȘD 85. MARGA - S.A. MARGHITA 86. ORSER - S.A. ORADEA 87. OVIPERS - S.A. ORADEA 88. POMUR - S.A. URVIND 89. PRATOSEM - S.A. ORADEA 90. PRO ACVA - S.A. CEFA 91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI 92. VEGANI - S.A. SACADAT 93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A. 94. SCAZ - S.A. SALONTA Județul Bistrița-Năsăud 95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRIȚA 96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRIȚA 97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA 98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA 99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINȚA 100. BISTRIȚA - S.A. BISTRIȚA 101. FRULEG - S.A. BISTRIȚA 102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA Județul Botoșani 103. AGROJIM - S.A. DANGENI 104. AGROMIH - S.A. RIPICENI 105. AGROSAV - S.A. SĂVENI 106. AGROZINDAL - S.A. ALBEȘTI 107. AVICOLA - S.A. BOTOȘANI 108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI 109. EMAGROCOM - S.A. CATAMARESTI 110. FLORA - S.A. BOTOȘANI 111. INDAGRO - S.A. BOTOȘANI 112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOȘANI 113. PROAGRO - S.A. DOROHOI 114. SENDORA - S.A. ȘENDRICENI 115. SITNA - S.A. BOTOȘANI 116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA 117. SUINPROD - S.A. BUCECEA Județul Brașov 118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA 119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A. 120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A. 121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A. 122. AGROINDUSTRIALA RASNOV - S.A. 123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A. 124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAȘ 125. AVICOLA CODLEA - S.A. 126. DORIPESCO - S.A. BRAȘOV 127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAȘ 128. PAJIȘTI - S.A. BRAȘOV 129. SERE CODLEA - S.A. 130. SERE - S.A. BRAȘOV Județul Brăila 131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A. 132. AGROINDUSTRIALA RAMNICELU - S.A. 133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU 134. AGROMAX - S.A. MAXINENI 135. AGROMIXT ROMANU - S.A. 136. AGROSIL - S.A. SILIȘTEA 137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULESTI 138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILEȘTI 139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI 140. CERES - S.A. BRĂILA 141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A. 142. COMAGRIM DUDEȘTI - S.A. 143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂȚEI 144. HORTICOLA 1 MAI - S.A. 145. HORTICOLA DUNAREA - S.A. BRĂILA 146. HORTICOLA VIZIRU - S.A. 147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A. 148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINEȘTI 149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA 150. OREMIXT - S.A. LATINU 151. OREZUL GROPENI - S.A. 152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINEȘTI 153. PERLA BARAGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A. 154. PRODAZUR URLEASCA - S.A. 155. SEMBRA - S.A. BRĂILA 156. STANRIZ STĂNCUȚA - S.A. 157. VERMATTA - S.A. 158. ZAGNA - S.A. VĂDENI Județul Buzău 159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A. 160. AMBLAC - S.A. BUZĂU 161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU 162. ROMNUTRICOMB - S.A. RAMNICU SĂRAT 163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A. 164. ROMAGRIBUZ RAMNICU SĂRAT - S.A. 165. ROMAGRIBUZ STALPU - S.A. 166. ROMAGRIBUZ VALEA RAMNICULUI - S.A. 167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A. 168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI 169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU 170. SERE SCURTESTI - S.A. 171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU 172. SUCORS - S.A. RAMNICU SĂRAT 173. SUINPROD BUZĂU - S.A. 174. VERSEM - S.A. BUZĂU Județul Caraș-Severin 175. AGROBER BERZOVIA - S.A. 176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI 177. AGROPRODUCT - S.A. REȘITA 178. AGRORACER RĂCĂȘDIA - S.A. 179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAȘ - S.A. Județul Călărași 180. AGRICOLA CIULNIȚA - S.A. 181. AGRICOM BORCEA - S.A. 182. AGRO CHIRNOGI - S.A. 183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A. 184. AGROINDUSTRIALA IVĂNEȘTI - S.A. 185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A. 186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRAȘI 187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULEȘTI 188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A. 189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MÂNĂSTIREA - S.A. 190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A. 191. AGROMIXT ROSETI - S.A. 192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRAȘI 193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRAȘI 194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE - S.A. 195. AGROZOOTEHNICA GRĂDIȘTEA - S.A. 196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A. 197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A. 198. CERES CIOCĂNEȘTI - S.A. 199. DAPHNES - S.A. OLTENIȚA 200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ 201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ 202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRAȘI 203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRAȘI 204. LEGOMSEM MÂNĂSTIREA - S.A. 205. LEGUMICOLA OLTENIȚA - S.A. 206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A. 207. MINERVA - S.A. FUNDENI 208. OLRIZ OLTENIȚA - S.A. 209. PISCICOLA OLTENIȚA - S.A. 210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRAȘI 211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A. Județul Cluj 212. AGRAP - S.A. APAHIDA 213. AGRICOLA GHERLA - S.A. 214. AGROCOM CLUJ - S.A. 215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A. 216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ 217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII 218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ 219. NAPOSEM - S.A. CLUJ 220. PISCICOLA CLUJ - S.A. 221. ROMCON - S.A. DEJ 222. ZOOFRUCT BACIU - S.A. Județul Constanța 223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI 224. AGILOQ - S.A. AGIGEA 225. AGRIAS - S.A. CASTELU 226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU 227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANȚA 228. AGROPIT - S.A. PIETRENI 229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUȘOR 230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU 231. BANCOT - S.A. BĂNEASA 232. CARSOR - S.A. HÂRȘOVA 233. CELACOB - S.A. COBADIN 234. CELLAM - S.A. AMZACEA 235. CERES - S.A. MANGALIA 236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU 237. CERLIN - S.A. COGEALAC 238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU 239. CILACER CIOCARLIA - S.A. 240. COLINA - S.A. SARAIU 241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA 242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANȚU 243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA 244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA 245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA 246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU 247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU 248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANȚA 249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU 250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ 251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA 252. OSTROVIT - S.A. OSTROV 253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANȚA 254. PESCO - S.A. PEȘTERA 255. PESTOM - S.A. CONSTANȚA 256. POMICOLA - S.A. CRUCEA 257. PRODSEM - S.A. CONSTANȚA 258. PROSPER - S.A. CONSTANȚA 259. SEMLACT - S.A. SĂCELE 260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENȚA 261. STELACER - S.A. STEJARU 262. STUPINA - S.A. 263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR 264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR 265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ 266. VULTAGRA - S.A. VULTURU Județul Covasna 267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUS 268. AGROMIXT - S.A. CĂTĂLINA 269. GRADINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC 270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE 271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE 272. SOL-LACT - S.A. OZUN 273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE Județul Dâmbovița 274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVIȘTE 275. AGRINCOR - S.A. CORNĂȚELU 276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVIȘTE 277. AGROINDUSTRIALA GĂEȘTI - S.A. 278. CREIAS - S.A. CREVEDIA 279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVIȘTE 280. OMNIA - S.A. PUCIOASA 281. PAJIȘTI - S.A. TÂRGOVIȘTE 282. PIFCO - S.A. PUCIOASA 283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET 284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVIȘTE 285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA 286. SERATOM - S.A. TÂRGOVIȘTE 287. SOLEX - S.A. BĂLENI 288. TERRA - S.A. TITU Județul Dolj 289. AGRICOLA - S.A. BĂILEȘTI 290. AGRICOLA - S.A. LEU 291. AGROCELACTIS - S.A. RAST 292. AGROFRUCT - S.A. MOȚĂȚEI 293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI 294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA 295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA 296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNARENI 297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA 298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCEȘU DE JOS 299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI 300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA 301. AGROPROD - S.A. GOEȘTI 302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPSOR 303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNEȘTI 304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA 305. CERVINA - S.A. SEGARCEA 306. EXPOM - S.A. VARVOR 307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI 308. HORTICOLA - S.A. BOURENI 309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA 310. HORTIPROD - S.A. BREASTA 311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT 312. LEGFRUCT - S.A. BĂILEȘTI 313. LEGUMICOLA URZICUȚA - S.A. 314. HOLDING - S.A. CRAIOVA 315. SERICAROM - S.A. DOLJ 316. LOTUS - S.A. CRAIOVA 317. NAVODARUL - S.A. CALAFAT 318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA Județul Galați 319. AGRIMAT - S.A. MATCA 320. AGROGAL - S.A. GALAȚI 321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI 322. AGROTEC - S.A. TECUCI 323. AGROVIN - S.A. IVEȘTI 324. BRATEȘ PRUT - S.A. FRUMUȘIȚA 325. CONTEC - S.A. TECUCI 326. GALSEM - S.A. GALAȚI 327. HORINCEA - S.A. BEREȘTI 328. HORTIGAL - S.A. GALAȚI 329. MALINA SMARDAN - S.A. GALAȚI 330. NICORVIN - S.A. TECUCI 331. PESCOGAL - S.A. GALAȚI 332. PROLLCEF - S.A. ȘENDRENI 333. RAREȘ - S.A. FOLTEȘTI 334. SEROMGAL - S.A. GALAȚI 335. ZATUN - S.A. Județul Giurgiu 336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU 337. AGRO - S.A. PRUNDU 338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA 339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI 340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOȘARI 341. AGROIS - S.A. GIURGIU 342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE 343. AGROMIXT - S.A. TOPORU 344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNAȚII-COPĂCENI 345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILEȘTI 346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA 347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU 348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA 349. PAJIȘTI VLASIA - S.A. GIURGIU 350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU 351. SERICAROM - S.A. GIURGIU Județul Gorj 352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU 353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLEȘTI 354. CERES - S.A. TÂRGU JIU 355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNEȘTI 356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU 357. TURCENI - S.A. 358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBEȘTI-PITIC Județul Harghita 359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC 360. AGROFRUCT - S.A COBATESTI 361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA 362. AGROPISC - S.A. SANPAUL 363. AGROPRODCOM - S.A. LĂZAREA 364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC 365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC Județul Hunedoara 366. AGROCOM - S.A. HAȚEG 367. AGROMICIA VETEL - S.A. 368. AGROSERV 9 BRĂNIȘCA - S.A. 369. AGROSIM - S.A. ȘIMERIA 370. AVICOLA - S.A. MINTIA 371. CERESAGRA - S.A. DEVA 372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A. 373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI 374. SERVAGRA - S.A. DEVA 375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI 376. SUINPROD - S.A. ORĂȘTIE 377. VITICOLA - S.A. ȘOIMUȘ Județul Ialomița 378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂȘEȘTI 379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU 380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI 381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUȘANI 382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA 383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA 384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI 385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI 386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA 387. CERES - S.A. BORANESTI 388. CERES - S.A. SLOBOZIA 389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA 390. FRUMUȘICA - S.A. AXINTELE 391. HORTICONS - S.A. FETEȘTI 392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA 393. LEGUROM - S.A. URZICENI 394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI 395. VITIPOMICOLA - S.A. FETEȘTI Județul Iași 396. ACVARES - S.A. IAȘI 397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A. 398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A. 399. AGROCOM STRUNGA - S.A. 400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI 401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A. 402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA 403. AGROMIXT- S.A. REDIU 404. COTNARI - S.A. 405. IAȘI NORD - S.A. 406. PESCARIS - S.A. IAȘI 407. PODGORIA COPOU - S.A. 408. SELEFER IAȘI - S.A. 409. VINIFRUCT COPOU - S.A. 410. TEHNOSTAR - S.A. 410^1. DELENI - S.A.------------- Poziția nr. 410^1 din anexa 1 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 132 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. Județul Ilfov și municipiul București 411. AGRO GLINA - S.A. 412. AGROINDAF - S.A. AFUMAȚI 413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON 414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOȘOAIA 415. AGROPOL - S.A. POPEȘTI-LEORDENI 416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI 417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA 418. CONSERV - S.A. BUFTEA 419. LEOSER - S.A. POPEȘTI 420. MILSER - S.A. BUCUREȘTI 421. PESCARUL - S.A. BUCUREȘTI 422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIȘ 423. SAIC - S.A. BRAGADIRU 424. SERICAROM - S.A. BUCUREȘTI 425. UNISEM - S.A. BUCUREȘTI Județul Maramureș 426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE 427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE 428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE Județul Mehedinți 429. AGROFRUCT - S.A. PRUNIȘOR 430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A. 431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A. 432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA 433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEȘTI - S.A. 434. AGROMIXT - S.A. TAMNA 435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE 436. HORTICOLA - S.A. ȘIMIAN 437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN 438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A. 439. LUXIN - S.A. 440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN 441. ZORILE BURILA MARE - S.A. Județul Mureș 442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT 443. AGROCONS MUREȘ - S.A. 444. AGROINDUSTRIALA ACATARI - S.A. 445. AGROINDUSTRIALA BATOS - S.A. 446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBEȘTI 447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTEȘTI 448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN 449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SANCRAIU DE MUREȘ 450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHIȘOARA 451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A. 452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A. 453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MUREȘ 454. PISCICOLA ZAU - S.A. 455. TESTSUIN - S.A. GORNEȘTI 456. ZAMUR ZAU - S.A. 457. ANIMALE BLANA MUREȘ - S.A. Județul Neamț 458. AGRIBAS - S.A. 459. AGROCOMPLEX - S.A. 460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMȚ 461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA 462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMȚ 463. FASTROM - S.A. ROMAN 464. GIROSTAR - S.A. GIROV 465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ Județul Olt 466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT 467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTIȘOARA 468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA 469. AGROPROD - S.A. CORBU 470. AGROPROD - S.A. SLATINA 471. ALCOR - S.A. CORABIA 472. AVICOLA - S.A. IANCA 473. AVICOLA - S.A. SLATINA 474. BOIANU - S.A. DRAGĂNEȘTI-OLT 475. BRIAS BREBENI - S.A. 476. CORIAS - S.A. CORABIA 477. FRUCTUS ROMANATI - S.A. 478. HORTICOLA - S.A. STUDINA 479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENEȘTI 480. LACOLTIAS - S.A. DEVEȘELU 481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA 482. POIANA - S.A. RADOMIREȘTI 483. POTAS - S.A. POTELU 484. REDIAS - S.A. REDEA 485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A. 486. STUDIAS - S.A. STUDINA 487. SUINPROD - S.A. CARACAL 488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBUREȘTI Județul Prahova 489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIEȘTI 490. AGROS BOLDEȘTI-SCĂENI - S.A. 491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRAGĂNEȘTI 492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI 493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI 494. AVICOLA - S.A. PLOIEȘTI 495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE 496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA 497. PISCICOLA - S.A. FULGA 498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A. 499. POMICOLA - S.A. BĂICOI 500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIEȘTI 501. PRODLEG - S.A. CIORANI 502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE 503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ 504. SEMINA - S.A. ALBEȘTI 505. SEPRA - S.A. BARCĂNEȘTI 506. SERPLO - S.A. TĂTĂRANI-------------Poziția nr. 506 din anexa 1 a fost modificată de art. 4 din ORDONANȚA nr. 39 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. 507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI 508. VIDELMAR URLAȚI - S.A. Județul Satu Mare 509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A. 510. AGROCOM - S.A. SATU MARE 511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂȘNAD 512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL 513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A. 514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A. 515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU 516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE 517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE 518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI 519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE 520. SAMLEF - S.A. SATU MARE 521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE 522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE Județul Sălaj 523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A. 524. MESES - S.A. ZALĂU Județul Sibiu 525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI 526. AGRIMEX - S.A. ȘURA MICĂ 527. AGROBAZN - S.A. BAZNA 528. AGROCOM - S.A. SIBIU 529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA 530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A. 531. AGROVIMED - S.A. MEDIAȘ 532. AGROZOO NOCRICH - S.A. 533. DACIA APOLD - S.A. 534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI 535. HAPOMEX - S.A. ȘLIMNIC 536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA 537. HORTICOLA - S.A. SIBIU 538. HORTISEM - S.A. SIBIU 539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAȘ 540. PISCICOLA - S.A. SIBIU 541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER Județul Suceava 542. ARBUSTUM - S.A. TODIREȘTI 543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUȚI 544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA 545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA 546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI 547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI 548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA 549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA 550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI Județul Teleorman 551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA 552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE 553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN 554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA 555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCȘENEI 556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJEȘTI 557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN 558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA 559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROȘIORI DE VEDE 560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA 561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE 562. BUSCO - S.A. BRANCENI 563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE 564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA 565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA 566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA 567. HORTICOLA - S.A. PIETROȘANI 568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA 569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA 570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA 571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA 572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN Județul Timiș 573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI 574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN 575. AGROIND SERE - S.A. SANNICOLAU MARE 546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM 577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM 578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAȘ 579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC 580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIȘ 581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM 582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA 583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMIȘOARA 584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMISENI - S.A. SAG 585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC 586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI 587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA 588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING 589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM 590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL 591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALAU 592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA 593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMIȘOARA 594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE 595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHISOARA 596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS 597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE 598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM 599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU 600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA 601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDEȘTII VECHI 602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC 603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET 604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI 605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SANANDREI 606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. SAG 607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING 608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMIȘOARA 609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING 610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SANNICOLAU MARE 611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA 612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA 613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MAȘLOC 614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAȘ 615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA 616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE 617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC 618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC 619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ 620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAS 621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI 622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINT 623. CARTIM - S.A. CARANI 624. COMTIM - S.A. TIMIȘOARA 625. FRUCTUS - S.A. TIMIȘOARA 626. GRABTIM - S.A. GRABATI 627. PESCOTIM - S.A. TIMIȘOARA 628. POMITIM - S.A. PERIAM 629. SEMTIM - S.A. TIMIȘOARA 630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE Județul Tulcea 631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NĂLBANT 632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA 633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NĂLBANT 634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU 635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV 636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD 637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU 638. AGROZOOTEHNICA AVANTUL - S.A. BAIA 639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA 640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRAȘU NOU 641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU 642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU 643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA 644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA 645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MACIN 646. DALLCO DUNAREA - S.A. TULCEA 647. DINOGETIA - S.A. VACARENI 648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL 649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA 650. OREZICOLA SMARDAN - S.A. 651. TRIUMPH - S.A. TULCEA 652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA 653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULIȚEL Județul Vaslui 654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU 655. AGRO OVINEX - S.A. VETRIȘOAIA 656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNEȘTI 657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD 658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA 659. AGROMIXT - S.A. OLTENEȘTI 660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIREȘTI 661. CYPRINUS - S.A. VASLUI 662. HORTICOLA - S.A. VETRIȘOAIA 663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI 664. PODGORIA - S.A. POGANESTI 665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD 666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI 667. PRODINCOM - S.A. VASLUI 668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD 669. VIDISAMP - S.A. HUȘI 670. VITA CONS - S.A. HUȘI Județul Valcea 671. AGROIND COM - S.A. RAMNICU VALCEA 672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU 673. FRALVIL - S.A. RAMNICU VALCEA 674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI 675. HORTICOLA - S.A. BĂLCEȘTI 676. VILSEM - S.A. RAMNICU VALCEA 677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂȘANI 678. ZOOTEHNICA - S.A. Județul Vrancea 679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂȘEȘTI 680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNEȘTI 681. AGROMIXT - S.A. FOCȘANI 682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD 683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU 684. PAJISTEA VRANCEA - S.A. 685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A. 686. ROMVITIS - S.A. ODOBEȘTI 687. ROVINCO - S.A. COTEȘTI 688. SALF - S.A. FOCȘANI 689. SUINTEST - S.A. FOCȘANI 690. VERITAS - S.A. PANCIU 691. VINICOLA - S.A. FOCȘANI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 2INSTITUTE SI STAȚIUNI DE CERCETARE SI PRODUCȚIE AGRICOLĂ,UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AGRICOL SI SILVIC, CARE DEȚIN INADMINISTRARE TERENURI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea institutului, statiunii de cercetare crt. și producție agricolă și a unității de învățământ agricol și silvic─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA 2. STAȚIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD 3. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR ARAD 4. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MINIS - ARAD 5. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA 6. STAȚIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJIȘTI ARGEȘ 7. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEȘ 8. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ȘTEFĂNEȘTI 9. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BACĂU 10. STAȚIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU 11. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA 12. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA 13. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ BISTRIȚA 14. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR POPAUTI - BOTOȘANI 15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCȚIA CARTOFULUI BRAȘOV 16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV 17. STAȚIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRAȘOV 18. STAȚIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ȘERCAIA - BRAȘOV 19. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HALCIU - BRAȘOV 20. STAȚIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA 21. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CANDESTI - BUZĂU 22. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU 23. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR RUȘEȚU - BUZĂU 24. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU 25. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ BUZĂU 26. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEȘ - TIMIȘ 27. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CARANSEBEȘ - TIMIȘ 28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAȘI 29. STAȚIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA 30. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MARCULESTI - CĂLĂRAȘI 31. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANȚELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAȘI 32. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ 33. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR JUCU - CLUJ 34. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ 35. STAȚIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA 36. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANȚA 37. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANȚA 38. INSTITUTUL PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CONSTANȚA 39. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA 40. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ VOINEȘTI - DÂMBOVIȚA 41. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BILCIUREȘTI - DÂMBOVIȚA 42. STAȚIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIȚA 43. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ 44. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IȘALNIȚA - DOLJ 45. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SIMNICU - DOLJ 46. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ 47. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MARSANI - DOLJ 48. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAȚI 49. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU 50. INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAȚII SI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU 51. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU 52. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU APICULTURĂ BUCUREȘTI 53. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ 54. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU 55. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA 56. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA 57. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ IAȘI 58. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ IAȘI 59. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DANCU - IAȘI 60. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IAȘI 61. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAȚIEI - MARAMUREȘ 62. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ MEHEDINȚI 63. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREȘ 64. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR REGHIN - MUREȘ 65. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREȘ 66. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU MUREȘ 67. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MUREȘ 68. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMȚ 69. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANȚELOR DULCI ROMAN - NEAMȚ 70. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMȚ 71. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT 72. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ STREJEȘTI - OLT 73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ 74. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE 75. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE 76. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ 77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU 78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA 79. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA 80. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA 81. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRAGĂNEȘTI-VLAȘCA - TELEORMAN 82. STAȚIUNEA DE CERCETARE PAJIȘTI TIMIȘOARA 83. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIȘ 84. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TULCEA 85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA 86. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR VASLUI 87. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI 88. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂȘANI - VALCEA 89. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ VALCEA 90. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ FOCȘANI - VRANCEA 91. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ODOBEȘTI - VRANCEA 92. STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREȘTI 93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI 94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREȘTI 95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ SI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV 96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALĂ BALOTEȘTI - ILFOV 97. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTI - ILFOV 98. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL AIUD 99. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BLAJ 100. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIUMBRUD 101. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARAD 102. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIPOVA 103. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SANTANA 104. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MINIS 105. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CHIȘINEU-CRIȘ 106. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SICULA 107. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEȘ 108. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI 109. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL COSTEȘTI 110. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HEMEIUSI 111. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SASCUT 112. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SALONTA 113. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI 114. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MARGHITA 115. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂDEA 116. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BISTRIȚA 117. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECLEAN 118. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BOTOȘANI 119. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘENDRICENI 120. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂGĂRAȘ 121. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PREJMER 122. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂILA 123. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IANCA 124. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BUZĂU 125. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECENI 126. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RAMNICU SĂRAT 127. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SMEENI 128. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ORAVIȚA 129. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLĂRAȘI 130. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FUNDULEA 131. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGALINA 132. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA 133. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA 134. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURDA 135. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 136. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CONSTANȚA 137. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PALAS 138. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ 139. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CASTELU 140. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HÂRȘOVA 141. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC 142. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE 143. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GĂEȘTI 144. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TITU 145. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VOINEȘTI 146. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUCET 147. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TĂRTĂȘEȘTI 148. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA 149. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CALAFAT 150. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEGARCEA 151. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MALU MARE 152. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARCEA 153. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DĂBULENI 154. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂILEȘTI 155. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FILIAȘI 156. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA 157. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALAȚI 158. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TECUCI 159. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALAȚI 160. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CUDALBI 161. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI 162. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BARSESTI - TÂRGU JIU 163. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC 164. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU 165. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȚĂNDAREI 166. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARMĂȘEȘTI 167. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL URZICENI 168. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FETEȘTI 169. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FIERBINȚI 170. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IAȘI 171. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI 172. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HOLBOCA 173. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIROSLAVA 174. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI 175. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘOMCUȚA MARE 176. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘEINI 177. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HALANGA 178. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMIAN 179. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREȘ 180. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIGHIȘOARA 181. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IERNUT 182. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL REGHIN 183. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA 184. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROMAN 185. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMȚ 186. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN 187. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SLATINA 188. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARACAL 189. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BALȘ 190. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SCORNICEȘTI 191. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CORABIA 192. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIZIL 193. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ 194. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BARCĂNEȘTI 195. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CAREI 196. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI-OAS 197. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIVADA 198. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMLEU SILVANIEI 199. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ILEANDA 200. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUȘFĂLĂU 201. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIBIU 202. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI 203. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRNAVA 204. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂLTICENI 205. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RĂDĂUȚI 206. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DORNA CÂNDRENILOR 207. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA 208. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE 209. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROȘIORI DE VEDE 210. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGĂNEȘTI-VLAȘCA 211. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ 212. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIACOVA 213. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TIMIȘOARA 214. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BILED 215. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SANNICOLAU MARE 216. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL JIMBOLIA 217. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ 218. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA 219. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TULCEA 220. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TOPOLOG 221. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HUȘI 222. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PUIEȘTI 223. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI 224. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MURGENI 225. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ZORLENI 226. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGĂNEȘTI 227. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂLCEȘTI 228. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FOCȘANI 229. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODOBEȘTI 230. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ADJUD 231. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FLOREȘTI 232. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂNEȘTI 233. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGOMIREȘTI-VALE 234. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA 235. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREȘTI 236. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 3SOCIETĂȚILE COMERCIALE PE ACȚIUNI DEȚINĂTOARE DE TERENURIAGRICOLE CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ CARE NU AUFOST INCLUSE IN ANEXA Nr. 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea Societății Comerciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Județul Arad 1. AGRICOLA - S.A. CURTICI 2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA 3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD 4. CARNE - S.A. ARAD Județul Argeș 5. AGROCOM - S.A. MERIȘANI 6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI Județul Bacău 7. AGRIBAC ITESTI - S.A. BEREȘTI 8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGEȘTI 9. AGROFRUCT DOJA - S.A. 10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI 11. ALIUM - S.A. HORGEȘTI 12. BĂNEȘTI - S.A. STĂNIȘEȘTI 13. FRUCTEX - S.A. BACĂU 14. MALUS - S.A. HORGEȘTI 15. SERE COMĂNEȘTI - S.A. 16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI 17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A. 18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A. 19. AGROINDUSTRIALA ȘAPTE LES - S.A. 20. AGROINDUSTRIALA ȘASE CEFA - S.A. 21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A. 22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A. 23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG Județul Botoșani 24. AGRICOLA 2000 - S.A. ȘENDRICENI 25. AGRICOLA - S.A. BOTOȘANI 26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA 27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI 28. BRAIPOR - S.A. BRĂIEȘTI 29. STANCA STANCA - S.A. 30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA 31. TICBO - S.A. BOTOȘANI Județul Buzău 32. AGRICOLA - S.A. DULBANU 33. AGROHORTI - S.A. RAMNICU SĂRAT 34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA 35. CARBUZ BUZĂU - S.A. 36. PISCICOLA AMARA - S.A. 37. PISCICOLA BOLDU - S.A. 38. PISCICOLA MIHĂILEȘTI - S.A. 39. PISCICOLA ROSETTI - S.A. 40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU 41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA 42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU Județul Cluj 43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA 44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A. Județul Constanța 45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA 46. MUNCA OVIDIU - S.A. 47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN Județul Dâmbovița 48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA 49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVIȘTE 50. HORTEX - S.A. LUCIENI Județul Dolj 51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA 52. CRASER - S.A. CRAIOVA 53. PISCICOLA - S.A. DUNARENI Județul Galați 54. ZATUN - S.A. GALAȚI Județul Giurgiu 55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU 56. SUINPROD - S.A. OINACU Județul Hunedoara 57. AGROLACT HAMEI - S.A. 58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOȘ 59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU 60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE Județul Ialomița 61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA Județul Iași 62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI 63. AGROMIXT - S.A. REDIU 64. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ SI ECOLOGIE - S.A. Județul Ilfov și municipiul București 65. AGROINDCOM CHITILA - S.A. 66. BERSER - S.A. BUCUREȘTI 67. COMAICO - S.A. 68. GLINCARN - S.A. POPEȘTI-LEORDENI 69. Abrogat.-------------Pct. 69 din anexa 3 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002. 70. PISCICOLA ILFOV - S.A. 71. SEMTEST - S.A. BALOTEȘTI 72. SUINPROD - S.A. POPEȘTI-LEORDENI Județul Maramureș 73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG 74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUȘ 75. AGROZOOTEHNICA - S.A. ȘEINI 76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE 77. POMICOLA - S.A. ȘOMCUȚA MARE 78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMAȚIEI Județul Mehedinți 79. AVICOLA - S.A. ȘIMIAN 80. SUINPROD - S.A. IZVORU BARZII Județul Mureș 81. AVICOLA TÂRGU MUREȘ - S.A. Județul Neamț 82. AGRACOM BĂLĂNEȘTI - S.A. 83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMȚ 84. AGROSTAR TRAIAN - S.A. 85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ 86. ROMFLAX - S.A. GIROV Județul Olt 87. AGRODANEASA - S.A. 88. OLTSEM - S.A. SLATINA Județul Prahova 89. COMPORSA - S.A. PLOIEȘTI 90. PREST PAJ SAM - S.A. Județul Satu Mare 91. AGRICOLA - S.A. CIG 92. AGRIPOM - S.A. SĂI 93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI 94. AGROSERV - S.A. SATU MARE 95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU 96. AGROZOO - S.A. BOTIZ 97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU 98. CHEREUSA - S.A. CHEREUSA 99. CORPARET - S.A. CAREI 100. CUCU - S.A. ODOREU 101. OVIS - S.A. MOFTIN 102. POMICOLA - S.A. CEHAL 103. POMICOLA - S.A. HOMOROD 104. POMICOLA - S.A. JOLTA 105. SATMAREANA - S.A. SATU MARE Județul Suceava 106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUȚI 107. SUINPROD - S.A. VEREȘTI Județul Teleorman 108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE 109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU 110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN 111. CARLA PRODIMPEX - S.A. 112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN Județul Timiș 113. COMAGRA BEREGSAU - S.A. 114. FLORATIM - S.A. TIMIȘOARA 115. ORTITIM - S.A. ORTIȘOARA 116. RECASEM - S.A. RECAȘ 117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ 118. SEMTIM - S.A. 119. SERITIM - S.A. Județul Tulcea 120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF 121. ECODELTA - S.A. TULCEA 122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA 123. PISCICOLA - S.A. MACIN 124. PISCICOLA - S.A. MILA 23 125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL 126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE 127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE 128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA 129. PISCICOLA - S.A. SULINA 130. PISCICOLA - S.A. TULCEA 131. VINIFICAȚIE SI BĂUTURI - S.A. TULCEA Județul Vaslui 132. AVICOLA - S.A. VASLUI 133. VINICOLA AVEREȘTI 2000 - S.A. Județul Valcea 134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂȘANI 135. SERE - S.A. RAMNICU VALCEA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 4SOCIETĂȚILE NAȚIONALEdeținătoare de terenuri cu destinație agricolă, care funcționeazăsub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea societății naționale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. SOCIETATEA NAȚIONALA "ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE" - S.A. 2. SOCIETATEA NAȚIONALA "TUTUNUL ROMANESC" - S.A. 3. Abrogat. 4. SOCIETATEA NAȚIONALA "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A. 5. SOCIETATEA NAȚIONALA A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A. 6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE "CEDER" - S.A.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 29-10-2002, Nr. crt. 3 din anexa 4 a fost abrogat de litera a) a art. 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 139 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002. ) ------