ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011  Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, este determinată de necesitatea stringentă de reglementare a unui mecanism economic de finanţare, de implicare a beneficiarilor în finanţarea cheltuielilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a restructurării şi reorganizării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, care funcţionează ca regie autonomă, instituţie aflată în imposibilitatea exercitării funcţiei de administrare prevăzute în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În condiţiile constrângerilor bugetare datorate crizei economice mondiale şi pentru a asigura echilibrul şi stabilitatea economico-financiară, se impune luarea unor măsuri imediate de reorganizare a actualei Administraţii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.În lipsa unor reglementări urgente există riscul neasigurării resurselor financiare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, cu grave consecinţe asupra populaţiei şi protecţiei mediului.Având în vedere că aplicarea măsurilor şi activităţilor specifice pentru reducerea riscurilor şi a pagubelor produse de inundaţii trebuie realizată printr-o abordare bazinală, sub comanda unei singure instituţii, este necesar ca digurile şi barajele de pe râurile interioare şi de pe Dunăre aflate în prezent în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare să fie preluate de Administraţia Naţională "Apele Române".Reglementarea schimbărilor preconizate se propune să se facă prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.(2) Sediul central al Agenţiei este în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4.(3) Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca filialele teritoriale să aibă personalitate juridică.---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 3.026. (la 10-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la înfiinţare.(6) Înfiinţarea unităţilor de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei.(7) Numărul filialelor teritoriale, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Agenţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.---------Alin. (7) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.  +  Articolul 2(1) Activitatea fiecărei filiale teritoriale este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unităţi de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare.---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.(2) Din consiliile prevăzute la alin. (1) fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor, federaţiilor şi ai altor beneficiari de servicii de îmbunătăţiri funciare prestate de Agenţie. Din consiliile de filială fac parte şi specialişti recunoscuţi pe plan local în domeniul îmbunătăţirilor funciare.(3) Atribuţiile consiliilor de filială şi ale consiliilor de unitate de administrare, condiţiile şi procedura de desemnare şi de numire a membrilor lor, precum şi funcţionarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei.(4) Pentru activitatea desfăşurată membrii consiliului de filială şi ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remuneraţi.  +  Articolul 3(1) Patrimoniul Agenţiei se constituie prin preluarea elementelor de activ şi de pasiv ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, pe bază de protocol de predarepreluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data înfiinţării Agenţiei.(2) La data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare se desfiinţează.(3) După preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenţia va preda Administraţiei Naţionale "Apele Române" lucrările de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi a celor de pe Dunăre, compuse din diguri şi baraje cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, împreună cu instalaţiile, şi terenurile aferente, stocurile de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament pentru apărarea împotriva inundaţiilor, pe bază de protocol de predare-preluare, care se încheie în termen de 10 zile de la data predării-preluării prevăzute la alin. (1).(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Nu vor face obiectul predării-preluării prevăzute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuărilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigură preluarea apei pentru irigaţii, precum şi barajele din cadrul amenajărilor pentru combaterea eroziunii solurilor fără rol de atenuare a viiturilor.(6) În termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenţia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, atât a celor aflate în exploatare, cât şi a celor aflate în conservare, precum şi a imobilizărilor în curs de execuţie, cu reflectarea diferenţelor pe seama conturilor de capital şi rezerve.  +  Articolul 4(1) Agenţia desfăşoară următoarele activităţi:a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii;i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice;j) cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister;k) desfăşurarea altor activităţi de interes public prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.l) pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice;----------Lit. l) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.m) desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.---------Lit. m) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(1^1) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi costurile maxime generate de aceste activităţi se stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai Ministerului Finanţelor Publice. Costurile maxime generate de activităţile de la alin. (1) lit. l), precum şi sursa de finanţare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(2) Agenţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de lege, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, şi, totodată, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa şi contractează cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică;b) face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;c) inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale;d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii; (la 10-06-2017, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;f) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului;g) asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;h) urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare;i) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice;j) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă;k) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa;l) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică;m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de filialele teritoriale;---------Lit. m) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor, potrivit legii;o) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine;p) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;q) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnicoeconomică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;r) verifică şi dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităţi potrivit legii;s) organizează şi desfăşoară acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare.ş) efectuează probele tehnologice ale instalaţiilor agregatelor de pompare şi verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii.--------Lit. ş) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013.t) efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;----------Lit. t) a art. 5 a fost reintrodusă de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.ţ) în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, tranzacţionată pe piaţa liberă.----------Lit. ţ) a art. 5 a fost introdusă de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 6(1) Agenţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică şi pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.(2) Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se administrează de Agenţie se constituie ca anexă la regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei.(3) O amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.(4) Anual, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Agenţie se modifică sau se completează şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei.(5) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Agenţiei, cu încadrarea în fondurile aprobate anual cu această destinaţie.(6) Cheltuielile necesare evacuării apei descărcate în amenajările de îmbunătăţiri funciare administrate de Agenţie, de tipul desecare/apărare împotriva inundaţiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenţiei, vor fi suportate de administratorul barajelor sau digurilor respective, în baza convenţiei semnate de acesta cu Agenţia.--------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013.  +  Articolul 7 Abrogat (la 10-06-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 8(1) Se mandatează Agenţia să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate a statului asupra bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea sa.(2) Costurile pentru întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale, precum şi a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Agenţiei.  +  Articolul 9Agenţia administrează infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public şi privat al statului, cu excepţia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, şi a celor prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 10(1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Agenţia contractează cu terţi elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv achiziţionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, precum şi a echipamentelor de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.(2) Până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, Agenţia contractează serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acesteia cu terţii prestatori de servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.(2^1) Serviciile de exploatare şi întreţinere curente prevăzute la alin. (1) se pot realiza şi cu personalul propriu al Agenţiei.---------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.(3) Agenţia poate angaja pentru activităţi sezoniere personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de directorul general al Agenţiei.  +  Articolul 11Veniturile proprii ale Agenţiei se constituie din:a) tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii; (la 10-06-2017, Litera a) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) b) dobânzi şi penalităţi percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen;c) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localităţi, incinte agricole şi industriale, a unor amenajări piscicole şi de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate, care respectă normele în vigoare;d) sumele încasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din închirierea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, aflate în patrimoniul propriu;e) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea sa, percepute pentru întreţinerea secţiunii acestora şi a rampelor de acces;f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate, precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere din circuitul agricol şi silvic, după caz;g) sumele încasate din scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol şi silvic, după caz, a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare;h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, în condiţiile legii;i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obţinute în urma lucrărilor de întreţinere a digurilor şi a reţelei de canale, în condiţiile legii;j) alte venituri realizate din exploatarea patrimoniului propriu, corelat cu activităţile şi atribuţiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale.k) sumele încasate ca urmare a furnizării energiei electrice către clienţi.------------Lit. k) a art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 12Cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei au următoarea destinaţie:a) cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile şi serviciile necesare desfăşurării activităţii proprii;b) cheltuieli de investiţii privind:(i) obiectivele de investiţii noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi/sau privat al statului;(ii) studiile şi proiectarea legate de obiectul său de activitate;(iii) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului;(iv) expertizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din cadrul infrastructurii aparţinând domeniului public al statului şi consultanţa de specialitate referitoare la aceste lucrări;(v) abrogată;---------Pct. (v) al lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015.c) exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului;c^1) furnizarea energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;------------Lit. c^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.c^2) lucrările de întreţinere şi de reparaţii la bunurile din amenajările de irigaţii, definite în anexa nr. 2 la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la prizele de apă pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază plutitoare, reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază fixe, inclusiv cele reversibile, a staţiilor de repompare, precum şi a canalelor şi conductelor de aducţiune şi distribuţie a apei până la staţiile de pompare de punere sub presiune;----------Lit. c^2) a art. 12 a fost modificată de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.c^3) cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere se suportă în limita sumelor alocate anual din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie; (la 10-06-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) d) acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare;e) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investiţii sistate ori întrerupte temporar;f) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente; g) protecţia mediului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice;h) informarea publică şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;i) funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;j) conservarea şi asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în conservare;k) executarea probelor tehnologice şi a epuizmentelor şi consumul de energie pe perioada nefuncţionării;k^1) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;---------Lit. k^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.k^2) refacerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând Agenţiei, afectată de calamităţi naturale, repararea infrastructurii, inclusiv evacuarea apei prin pompare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie;--------Lit. k^2) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013.k^3) efectuarea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România şi statele vecine privind apărarea împotriva inundaţiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie;--------Lit. k^3) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013.k^4) efectuarea probelor tehnologice ale instalaţiilor şi agregatelor de pompare şi verificarea capacităţii de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.--------Lit. k^4) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013.k^5) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;---------Lit. k^5) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015.l) alte cheltuieli necesare desfăşurării atribuţiilor prevăzute la art. 5.  +  Articolul 12^1Cheltuielile cu lucrările prevăzute la art. 12 lit. c^2) se suportă de către Agenţie, în limita prevederilor bugetare alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 13(1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei.(1^1) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Agenţiei. (la 10-06-2017, Articolul 13 a fost completat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (2) Preşedintele consiliului de conducere şi membrii acestuia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Componenţa, atribuţiile şi competenţele consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.(4) Consiliul de conducere îşi numeşte un secretar, care nu este membru al acestuia. (la 10-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cât deţin funcţia din minister.(7) Membrii consiliului de conducere şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din veniturile proprii ale Agenţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.(8) Conducerea activităţii curente a Agenţiei este asigurată de către directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.(9) Drepturile salariale ale directorului general şi directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.(10) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite.(11) Atribuţiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.(12) Activitatea curentă a filialelor teritoriale este condusă de directori, numiţi prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.(13) Personalul Agenţiei este angajat pe bază de contract individual de muncă şi se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.  +  Articolul 14(1) Personalul angajat în cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, care se desfiinţează, se preia de către Agenţie, în limita posturilor prevăzute la art. 1 alin. (4).(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face în termenele şi cu procedura stabilite de lege.  +  Articolul 15(1) Agenţia se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare este parte.(2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către Agenţie.(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi contractelor de furnizare a energiei electrice şi a celorlalte utilităţi.  +  Articolul 16De la data încheierii protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), Agenţia administrează bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate publică prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bunurile din domeniul privat al statului, până la transmiterea acestora către organizaţii şi federaţii, precum şi patrimoniul propriu stabilit pe baza situaţiilor financiare existente la sfârşitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituţie publică la organul fiscal competent.  +  Articolul 17 Abrogat (la 10-06-2017, Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 18Tarifele de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile se calculează anual de către Agenţie, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, iar cuantumul tarifelor se aprobă de directorul general al Agenţiei.  +  Articolul 19La data desfiinţării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului;1^1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Dizolvarea, lichidarea şi repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.(2) În cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici şi rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.(3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizaţiei sau federaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.---------Pct. 1^1 al art. 19 care modifică art. 25 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.2. La articolul 27, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei.3. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa unei federaţii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei.4. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.5. Alineatul (1) al articolului 30, articolele 36-38, 40-42, 44-55, 64, 67, 70, 71, literele g), i), j), k), l) şi n) ale articolului 74, litera e) a articolului 76, alineatele (5) şi (6) ale articolului 83 şi articolul 90 se abrogă.5^1. La anexa nr. 1, poziţia a şaptea va avea următorul cuprins:Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreţinută şi reparată de Agenţie, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.---------Pct. 5^1 al art. 19 care modifică poziţia a şasea a anexei 1 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.5^2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.---------Pct. 5^2 al art. 19 care modifică pct. 2 al anexa 2 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.6. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepţia celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenţiei.7. În tot cuprinsul legii, precum şi în actele normative în vigoare, sintagma "sucursală teritorială/sucursale teritoriale" se înlocuieşte cu sintagma "filială teritorială/filiale teritoriale", după caz, iar sintagma "Administraţia/Administraţie" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia/Agenţie", după caz.---------Pct. 7 al art. 19 care modifică LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012.  +  Articolul 20Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare va solicita fonduri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru activităţile desfăşurate până la semnarea contractelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii privind amenajările de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la desfiinţarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 21(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011, în baza protocolului de predare-preluare care cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 82.------