NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002  Notă
  *) Aprobate prin Hotărârea nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.
  Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.  +  Articolul 1Sistemul de indicatori statistici prevăzuți la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, și metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Național de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 2Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum și metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Articolul 3(1) Prin sintagma locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) și (3) din lege, se înțelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou-create.(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum și comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B. Prin format electronic se înțelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.(3) Obligația prevăzută la art. 10 alin. (1) și (3) din lege se consideră îndeplinită în situația în care comunicarea prevăzută la aceste texte de lege se realizează prin transmiterea formularului corespunzător prevăzut la alin. (2), în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.(4) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege se îndeplinește la sfârșitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situația în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situația în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.(5) Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă, prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege, se îndeplinește la sfârșitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condițiile legii.(6) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prevăzut la alin. (2), începând cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe pagina de internet a instituției.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 4(1) Furnizorii de servicii prevăzuți la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind șomerii mediați și încadrați în muncă.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 5Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înțelege:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și i), art. 61 lit. c) și d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.b) încetarea raportului de muncă la inițiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.c) încetarea de drept a raportului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. a) din aceeași lege;e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) și h) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe bază de contract când sunt clasați «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară;g) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor;h) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe bază de contract care nu mai îndeplinesc condițiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, respectiv al ministrului administrației și internelor, pentru ocuparea funcției;i) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe bază de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informațiilor la care urmează să aibă acces de către autoritățile competente;j) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari la expirarea termenului contractului, în situația în care nu sunt posibilități de reînnoire, din cauza reducerii funcțiilor ca urmare a desființării, restructurării sau a dislocării unității, precum și în situația în care una dintre părți nu mai optează pentru reînnoirea contractului;k) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 6(1) În vederea acordării drepturilor ori măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, veniturile prevăzute la art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) și art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal.(2) Informațiile privind veniturile certificate prevăzute la alin. (1) se obțin la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din adeverințele de venit eliberate în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Adeverințele de venit pot fi emise și transmise și în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între cele două agenții în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.154/2014, cu modificările și completările ulterioare, în scopul acordării drepturilor și măsurilor de stimulare prevăzute la alin. (1), agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sunt obligate să o accepte. (la 21-10-2016, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 7Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unității la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situația în care postul ocupat de aceasta a fost desființat.  +  Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se consideră că nu au reușit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiției de acreditare, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.(2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prevăzuți la alin. (1), se face cu o adeverință eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 10(1) Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 și 221 din lege pot încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în a cărei rază își au domiciliul sau, după caz, reședința ori își exercită dreptul de rezidență potrivit legii, un contract de asigurare pentru șomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru șomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedește cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calității de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente potrivit legii, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (2^1) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se pot obține de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București din sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Casei Naționale de Pensii Publice, prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în condițiile în care persoanele prevăzute la art. 20 și 22^1 din lege solicită și își exprimă expres acordul în acest sens. (la 21-10-2016, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică de la data la care documentele justificative sunt disponibile electronic Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin sistemele informatice, dată care se face publică pe pagina de internet a instituției. (la 21-10-2016, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (3) Prin întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum și prin persoane fizice autorizate, prevăzuți la art. 20 lit. c) din lege, se înțelege inclusiv soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată/autorizat să funcționeze ea însăși/el însuși ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, în condițiile legii.(4) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru șomaj, calitatea de soție/soț a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevăzută la alin. (3) se dovedește cu documentul emis conform prevederilor legale de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 11(1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru șomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 și 22^1 din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București pot împuternici agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază persoanele își au domiciliul sau, după caz, reședința ori își exercită dreptul la rezidență potrivit legii.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) Împuternicirea de reprezentare se va da șefului agenției locale pentru ocuparea forței de muncă prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.  +  Articolul 12Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) și art. 22^1 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 și art. 22^1 alin. (1) din lege prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și la care se calculează contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește această contribuție.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 149 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de litera a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 15(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj în condițiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.(1^1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii și a căror activitate autorizată potrivit legii a încetat anterior datei la care solicită acordarea indemnizației de șomaj, vor beneficia de indemnizație de șomaj în condițiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, indiferent de venitul realizat, determinat potrivit art. 6, dacă dovedesc încetarea legală a activității autorizate potrivit legii. (la 06-12-2016, Articolul 15 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) Șomerii a căror activitate autorizată potrivit legii a început ulterior datei la care încetează plata indemnizației de șomaj conform prevederilor legale nu au obligația de a restitui indemnizația de șomaj de care au beneficiat, dacă dovedesc că au început activitatea autorizată potrivit legii după încetarea plății indemnizației de șomaj. (la 06-12-2016, Articolul 15 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin activități autorizate potrivit legii se înțelege:a) activitățile economice desfășurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi familiale conform legii;b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozițiilor legale speciale;c) exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de către zilieri;d) activități desfășurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;e) activități în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(3) Se consideră că nu realizează venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) și art. 66 alin. (1) din lege:a) persoanele care nu realizează venituri impozabile sau care realizează venituri neimpozabile în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele care realizează venituri din salarii reprezentând plăți compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil;c) persoanele care realizează venituri din investiții, venituri din premii și din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare și venituri din alte surse, definite conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) persoanele care realizează venituri reprezentând indemnizație de neconcurență care se acordă pe perioada de neconcurență, de către angajator, ulterior încetării contractului individual de muncă, conform art. 21 și 22 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) persoanele care realizează venituri reprezentând participarea la profit, care se acordă de către angajator salariaților, administratorilor sau managerilor, ulterior încetării contractului individual de muncă, respectiv contractului de mandat sau contractului de management, conform prevederilor legale;f) persoanele care realizează venituri din indemnizația primită conform prevederilor legale, cu ocazia organizării alegerilor locale, alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților sau alegerilor prezidențiale. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 16Prin nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:a) neîndeplinirea condițiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta;b) situația în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;------------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17(1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^2) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp parțial se stabilește ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă cu timp parțial și durata normală a timpului de muncă.(2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^3) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de muncă temporară se stabilește luându-se în considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă temporară, cât și timpul în care persoanele se află la dispoziția agentului de muncă temporară, între misiuni.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 18(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuțiile prevăzute la art. 26 și 27 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum și, după caz, dacă se regăsesc în situația prevăzută la art. 34 alin. (2) din lege.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și în situația raporturilor de muncă pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.(4) Adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică în ceea ce privește datele referitoare la baza de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.(5) În situația în care până la data de 31 decembrie 2010 nu există întocmit carnet de muncă, dovada existenței unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.(6) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit și/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.(7) Neeliberarea de către angajator sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) a adeverinței prevăzute la alin. (1) constituie contravenție, potrivit art. 113 lit. j) din lege și se sancționează cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă care au competența constatării și sancționării celorlalte contravenții prevăzute de lege.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 19(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:a) informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și în declarațiile privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori, după caz, persoanele care aveau obligația depunerii declarației, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;b) informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice, pentru perioade începând cu luna ianuarie 2011;c) contractului de asigurare pentru șomaj, prin însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj.(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedită prin declarațiile prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii și certificării stagiului de cotizare, pot fi valorificate și alte acte doveditoare, întocmite în condițiile legii, respectiv acte în temeiul cărora s-au stabilit și derulat raporturile juridice.(6) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (5) revine persoanei în cauză.(7) Prin excepție, în situația persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) și a adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declarația de natura celor prevăzute la alin. (2).(8) Prin excepție, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 din lege care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) în cazul în care se constată că angajatorul și-a suspendat/încetat activitatea. (la 06-12-2016, Articolul 19 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 19^1(1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înțelege baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la titlul IX^2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare.------------Alin. (1) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, și la care s-a calculat și s-a plătit contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj prevăzută la art. 28 din lege.(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natură profesională pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, s-a datorat și s-a plătit contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitățile desfășurate pe baza contractelor de drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și/sau pe baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuție individuală de asigurări pentru șomaj și cota de contribuție datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj.------------Alin. (3) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(4) Începând cu declararea contribuțiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX^2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, și puse la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice, se calculează prin împărțirea numărului de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ și orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obținut se corelează cu numărul de zile lucrătoare în lună. În situația în care rezultatul obținut este egal cu numărul de zile lucrătoare în lună, stagiul de cotizare este egal cu o lună. În situația în care rezultatul obținut este mai mic decât numărul de zile lucrătoare în lună, la stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună, calculate potrivit modalității de calcul. În situația în care rezultatul obținut ca urmare a aplicării formulei este exprimat în fracțiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele care corespund unei fracțiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi considerate ca o zi cu normă întreagă lucrată în lună.------------Alin. (4) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(5) Pentru asigurații cu mai multe contracte individuale de muncă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obține prin însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de muncă.------------Alin. (5) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele în care se aplică scutire de la plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției, potrivit dispozițiilor legale, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ și orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).------------Alin. (6) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplică scutirea de la plata contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010, aprobată prin Legea nr. 185/2010, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ și orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună, conform legii, în care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).------------Alin. (7) al art. 19^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru persoanele care au realizat venituri din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat contribuțiile individuale de asigurări pentru șomaj în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj.------------Alin. (8) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(9) În situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care pentru aceste persoane și asupra veniturilor respective există obligația de plată a contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri și în care se datorează contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj. (la 21-10-2016, Articolul 19^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) ---------------Art. 19^1 [cu alin. (1) și (2)] a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 312 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 20Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înțelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București la care se află în evidență, în afara datei programării lunare, sau la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 20^1(1) Obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se consideră îndeplinită în situația în care înștiințarea în scris cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanei beneficiare de indemnizație de șomaj se realizează prin transmiterea, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical, a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte seria și numărul certificatului de concediu medical, data acordării acestuia, numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, datele de identificare ale persoanei căreia i s-a eliberat certificatul de concediu medical și adresa la care aceasta persoană va locui pe perioada valabilității concediului medical.(2) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se poate transmite prin una dintre următoarele modalități de comunicare: fax, poștă, e-mail sau prin depunerea acesteia la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde este înregistrată persoana beneficiară de indemnizație de șomaj, în numele acestei persoane, de către un membru de familie sau, după caz, de către o altă persoană.(3) Termenul de 24 de ore de la data acordării concediului medical prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege și la alin. (1) din prezentul articol se îndeplinește la sfârșitul zilei următoare datei în care s-a acordat concediul medical, în situația în care aceasta nu este declarată zi nelucrătoare, sau în prima zi lucrătoare, în situația în care acordarea concediului medical s-a realizat în zilele declarate nelucrătoare, sau la împlinirea termenului.---------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 21Casele teritoriale de pensii au obligația, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București beneficiarii indemnizațiilor de șomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menționarea datei privind punerea în plată a pensiei.  +  Articolul 22Respingerea cererii privind acordarea indemnizației de șomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziție de respingere semnată de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.  +  Articolul 23(1) Indemnizația de șomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) și la art. 40 alin. (1) din lege se acorda integral dacă beneficiarul s-a aflat în șomaj pe întreaga perioada a lunii respective.(2) Indemnizația de șomaj pentru fracțiuni de luna, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din luna respectivă pentru care șomerul beneficiază de indemnizația de șomaj.  +  Articolul 24(1) Încetarea plății indemnizației de șomaj în situația prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care dețineau autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj, precum și persoanelor care desfășoară activități în calitate de zilier sau activități în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor sau venituri din agricultură, silvicultură ori piscicultură conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.-------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizației de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege și care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizației de șomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, în condițiile prevăzute la art. 37^1 din lege.---------------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizației de șomaj care dobândesc autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj.  +  Articolul 25Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) și e) din lege, se înțelege situația în care beneficiarul indemnizației de șomaj nu acceptă soluțiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum și situația în care nu a prezentat dovada prevăzută la art. 41 alin. (1^2) din lege.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 26Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai dacă beneficiarul indemnizației de șomaj a anunțat în scris agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a carei evidenta se afla despre plecarea sa în străinătate.  +  Articolul 27(1) Măsura suspendării plății indemnizației de șomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca în situația în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu și-a îndeplinit aceasta obligație din motive neimputabile lui.(2) Se considera motive neimputabile beneficiarului următoarele situații:a) nașterea unui copil;b) căsătorie;c) îmbolnăvire;d) decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;e) forță majoră.(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.  +  Articolul 28Măsura suspendării, a revocării suspendării și a încetării plății indemnizației de șomaj se stabilește prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.  +  Articolul 29În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile bănești cuvenite șomerilor cu titlu de indemnizație de șomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum și în cazurile prevăzute de dispoziții legale speciale.  +  Articolul 29^1Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 29^2Abrogat.-------------Art. 29^2 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^3Abrogat.------------Art. 29^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^4Abrogat.-------------Art. 29^4 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^5Abrogat.-------------Art. 29^5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 29^6Abrogat.-------------Art. 29^6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 30Prin concediere colectivă se înțelege concedierea colectivă definită potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 31(1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, amenințate de riscul de a deveni șomer.(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.  +  Articolul 32Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 33(1) În aplicarea art. 59 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă fac cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă denumirea și datele de contact ale angajatorilor prevăzute în formularul al cărui model este prezentat în anexa nr. 1A, prin publicarea sau afișarea acestora.(2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselecția candidaților în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcție de criteriile impuse de acesta și cu respectarea prevederilor legale.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 34(1) Pentru a fi luați în evidenta în vederea medierii șomerii prevăzuți la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeana sau a municipiului București o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiază de serviciile de mediere gratuite și persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f) din lege, dacă depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 31 se pot transmite și prin fax, prin e-mail sau prin poștă. (la 21-10-2016, Articolul 34 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 35(1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi inițiate, calificate, recalificate, perfecționate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ținându-se seama de profilurile profesionale, profilurile și standardele ocupaționale, după cum urmează:a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.c) pe baza analizelor și studiilor de specialitate privind necesarul actual și prognozat de forța de muncă.(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională și cu programele de școlarizare ale Ministerului Educației și Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerințele reale ale pieței muncii.  +  Articolul 36(1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condițiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar și care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera, prin centrele de informare și consiliere profesională din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.(2) Pentru stabilirea formei, grupului și tipului de program de formare profesională se va tine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.(3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări de nivelul I, prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise și persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 36 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(5) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.  +  Articolul 36^1Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.-------------Art. 36^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 36^2(1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București organizează programe de formare profesională, în colaborare cu unitățile subordonate Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției.(2) În vederea participării la programele de formare profesională prevăzute la alin. (1), unitățile subordonate Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției vor asigura selecția persoanelor aflate în detenție.(3) Selecția prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selecție, cât și din punct de vedere medical și al nivelului de pregătire, precum și în funcție de perioada rămasă de executat până la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a programului de formare profesională.------------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36^3(1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, se înțelege:a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfășurare a programului de formare profesională;b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte și după orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire.(2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.------------Art. 36^3 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37(1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele obligații:a) să participe la toate activitățile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toate cerințele prevăzute de acesta și să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) și (3) din lege, dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepția cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile persoanei;c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) și (3) din lege, dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) revine și persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege.(3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) lit. b), următoarele situații:a) nașterea unui copil;b) căsătorie;c) îmbolnăvire;d) decesul soțului, soției sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv;e) îndeplinirea obligațiilor militare;f) forța majoră.(4) Situațiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminării.(5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) și (2) din lege, care urmează programe de formare profesională finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în condițiile legii, pentru a se pensiona, pentru a beneficia de concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap, pentru a urma o formă de învățământ sau în cazul în care starea sănătății nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situații cu actul privind încadrarea în muncă, autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare, decizia de pensionare, decizia de stabilire a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap ori adeverințe prin care se atestă situațiile menționate, emise de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională de Prestații și Inspecție Socială, adeverință prin care se atestă că este înscris într-o formă de învățământ, respectiv cu acte medicale. (la 06-12-2016, Articolul 37 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) Dacă numărul absențelor nemotivate depășește 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizației de șomaj conform art. 44 lit. e) din lege.(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite, din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat în sensul art. 25 și, după caz, atrage încetarea plății indemnizației de șomaj conform art. 44 lit. e) din lege.-------------Alin. (7) al art. 37 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38(1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, prin furnizori de formare profesională, autorizați în condițiile legii, selectarea acestora se va face cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, instituite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.(2) Selecția furnizorilor conform alin. (1) se organizează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupațiile, meseriile și profesiile cuprinse în Planul național de formare profesională. (la 06-12-2016, Actul a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 39În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare pentru ocupații sau meserii neincluse în Clasificarea ocupațiilor din România este necesar ca cei interesați să solicite avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 40(1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizație de șomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 40 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.(1^1) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (1^1), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^3) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (1^2), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Articolul 40 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeana sau a municipiului București unde se afla în evidenta dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.(2) În situația în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) se poate depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În situația în care documentul transmis în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu este lizibil, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestuia în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentul transmis ca urmare a acestei solicitări este considerat a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) În situația în care persoana nu redepune documentul solicitat în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada lizibilă. (la 06-12-2016, Articolul 41 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 42Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, își pierd calitatea de angajat, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.  +  Articolul 42^1Persoanele aflate în situația prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41 alin. (1), și documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) și d).------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43Calculul pentru fracțiuni de luna al drepturilor menționate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizația de șomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.  +  Articolul 43^1(1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1)*) din lege, se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau absolvenți ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;d) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.(2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;b) actul de identitate al absolventului, în copie;c) actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie; (la 06-12-2016, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 43^1 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;f) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învățământ;g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă și nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.(4) Absolvenții prevăzuți la art. 73^1 alin. (1) din lege beneficiază de dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:a) învățământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;b) învățământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;c) învățământ terțiar nonuniversitar - învățământ postliceal;d) învățământ superior. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 43^1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (5) nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 73^1 alin. (1) din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2). (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenției, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular. (la 06-12-2016, Articolul 43^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^2(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu, care va acorda, după caz, și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați, precum și, în situația prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) și g).(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 43^2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (3^1) În situația în care documentele transmise în termen prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^2 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit documentele menționate la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.(5) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3^1) sau alin. (4), absolventul nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia și, în funcție de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 43^2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 43^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 43^3(1) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj, potrivit legii;b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;c) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege;d) le încetează plata indemnizației de șomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;e) își mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la data angajării.(2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde s-au aflat în evidență sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;b) actul de identitate al absolventului, în copie;c) abrogată.---------------Litera c) a alin. (2) al art. 43^3 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.d) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că la data solicitării dreptului și în perioada în care se află în plata indemnizației de șomaj nu urma o formă de învățământ;e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, nu avea obligația, potrivit legii, de a o angaja și a menținut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenții care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege. În situația în care absolvenții au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege, condiția privind menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 luni se verifică pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă de inspecția muncii.---------------Litera e) a alin. (2) al art. 43^3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege.(4) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă după menținerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la data angajării de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde absolventul s-a aflat în evidență sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.(5) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, precum și cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(6) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (6), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (7), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 73^1 alin. (2) din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2). (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenției, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular. (la 06-12-2016, Articolul 43^3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 43^3 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^4Drepturile bănești prevăzute la art. 73^1 alin. (1) și (2) din lege, stabilite și neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege.-------------Art. 43^4 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 43^5(1) Prevederile art. 73^2 alin. (1) din lege se aplică în situația în care șomerii îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 73^2 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din lege și nu au mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.(2) Nu beneficiază de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată.(3) Pentru acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 din lege, persoanele vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 32;b) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă conform art. 73^2 din lege, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat;c) angajament pentru respectarea art. 73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 33, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;d) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă, în situația acelora care nu sunt în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.(5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(6) Termenul prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege.(7) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (5), aceasta poate solicita acordarea dreptului prevăzut art. 73^2 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de activare de 30 de zile prevăzut la alin. (3). (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^6În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul sub formă de primă de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu sau reședința, care va acorda, după caz, și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^7(1) Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră perioada de 3 luni de la data încadrării în muncă, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^2 din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisă de angajator că sunt încadrați, precum și, în situația prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) și d).(2) Dovada emisă de angajator prevăzută la alin. (1) și, în situația prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) și d) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau email.(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada emisă de angajator prevăzută la alin. (1) și, în situația prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) și d) li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.(5) Dacă, în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau alin. (4), persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia și în funcție de constatările făcute se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 43^8(1) Dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege se plătește într-o singură tranșă, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.(2) Dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege, stabilit și neîncasat de beneficiar, se prescrie la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, prevăzut de lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 45(1) Pentru acordarea primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, persoanele vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă, în situația primei de încadrare, respectiv în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, în situația primei de instalare, următoarele documente, după caz:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12A sau anexa nr. 12B;b) actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere;c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) și (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;i) declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;j) declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;k) certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(2) Prima de instalare, al cărei cuantum este cel prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din lege se acordă în situația în care persoana este însoțită de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere, iar cererea pentru acordarea acesteia, prevăzută în anexa nr. 12A sau nr. 12B, după caz, este însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1), prin care se atestă după caz, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea primei de instalare în aceste cuantumuri.(3) Prevederile art. 75 alin. (3) din lege se aplică în situația în care ambii soți au același domiciliu sau reședință, îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare și solicită împreună, în termen de 60 de zile de la data la care primul dintre soți se încadrează în muncă, acordarea primei de instalare în cuantumurile prevăzute la art. 75 alin. (3) sau alin. (4) lit. c) din lege, prin depunerea cererii prevăzute în anexa nr. 12A sau nr. 12B, după caz, însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1), prin care se atestă după caz, pentru fiecare dintre soți, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea primei de instalare în aceste cuantumuri.(4) În situația în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare dar nu au același domiciliu sau reședință și/sau nu solicită împreună acordarea primei de instalare conform alin. (3), prima de instalare se acordă oricăruia dintre soți la solicitarea acestuia conform alin. (1), în cuantumul și condițiile prevăzute la art. 75 alin. (2) lit. a) sau b) din lege ori art. 75 alin. (4) lit. a) sau b) din lege, după caz, și cu respectarea condiției prevăzute la alin. (2), după caz.(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(6) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (5), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(7) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenției, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(7^1) În situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenței domiciliului sau reședinței în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverința sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii și consimțământului expres al persoanei, pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condițiile legii. (la 06-06-2017, Articolul 45 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (7^2) În cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecție în România, precum și în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situația de fapt așa cum reiese din evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și se eliberează la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu consimțământul expres al solicitantului și, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condițiile legii. (la 06-06-2017, Articolul 45 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (7^3) Adeverința, înscrisurile sau, după caz, informațiile prevăzute la alin. (7^1) și (7^2) se pot obține electronic, în condițiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. (la 06-06-2017, Articolul 45 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (8) Termenele prevăzute la alin. (1) și (3) sunt termene de decădere din dreptul de a beneficia de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(9) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1) și (3), după caz, în termenele de decădere din drepturi de 30 de zile, respectiv de 60 de zile prevăzute la alin. (1) și (3). (la 06-12-2016, Articolul 45 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^1(1) Beneficiază de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenții, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 74 și 75^1 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;b) persoanele care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă își pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege.(3) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege ori cu prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege și dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, drepturile prevăzute la art. 74 din lege vor fi acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza își stabilește noul domiciliu sau reședința, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.(5) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care au domiciliul sau reședința în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege. (la 06-06-2017, Articolul 45^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^2(1) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă de la data încadrării în muncă, pe o perioada de 12 luni, în situația în care persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepția situației prevăzute la art. 75^1 alin. (5) din lege.(2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârșitul zilei anterioare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.(3) În situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^3(1) Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București unde se afla în evidență sau a fost transferat dosarul o adeverință eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana în cauză a desfășurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numărul total de zile lucrătoare din luna expirată, precum și, în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) și j).(2) În situația în care beneficiarul nu prezintă în termen adeverința și, după caz, în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) și j), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 74 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat adeverința și, după caz, documentele prevăzute la alin. (1).(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) și, după caz, în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f) și j) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) În situația în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 74 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^4(1) Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege, în funcție de distanța rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă. (la 06-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 45^4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (2) Numărul de zile în care persoana a desfășurat efectiv activitate la angajator nu poate fi mai mare decât numărul total de zile lucrătoare din luna pentru care se calculează și acordă prima de încadrare.(3) În situația în care persoana a lucrat la angajatorul la care s-a încadrat în muncă toate zilele lucrătoare ale unei luni și în cursul lunii respective nu a expirat perioada de acordare a primei de încadrare sau nu a încetat raportul de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de încadrare calculat conform art. 74 din lege se acordă pentru toate zilele lucrătoare din acea lună.(4) În situația în care în cursul lunii expiră perioada de acordare a primei de încadrare sau încetează raportul de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege proporțional cu numărul de zile lucrătoare în care persoana în cauză a desfășurat efectiv activitatea la angajator, până la data expirării perioadei de acordare calculate conform art. 45^2 alin. (2) sau până la data la care încetează raportul de muncă sau de serviciu. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^5(1) Beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenții, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 75^1 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;b) persoanele care au avut stabilit domiciliul sau reședința în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, calculată începând cu data încadrării în muncă la primul angajator.(3) Prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege și dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, drepturile prevăzute la art. 75 din lege vor fi acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu sau reședința, care va acorda și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^6(1) În aplicarea art. 75 alin. (5) din lege, prima de instalare prevăzută la art. 75 alin. (2) și (3) din lege se plătește în două tranșe, astfel:a) prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;b) a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.(2) Perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), expiră la sfârșitul zilei anterioare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.(3) În situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), se calculează conform alin. (2) de la încadrarea în muncă la primul angajator.(4) În situația persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) și (3) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, precum și în cazul familiei monoparentale, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) și (3) din lege nu mai au copilul sau copiii în întreținere, conform prevederilor legale, plata celei de a doua tranșe se realizează conform alin. (1) lit. b) persoanei care a solicitat prima de instalare, respectiv în mod egal ambilor soți care îndeplinesc condițiile de acordare și au solicitat împreună prima de instalare. (la 06-06-2017, Articolul 45^6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^7În aplicarea art. 75 alin. (6) din lege, prima de instalare prevăzută la art. 75 alin. (4) din lege se plătește într-o singură tranșă, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^8Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele care, în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă la primul angajator, își pierd statutul de angajat, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^9(1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarul primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege este obligat să depună la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București în a carei rază are stabilit noul domiciliu sau reședința și la care a fost transferat dosarul adeverința emisă de angajator că este încadrat în muncă, precum și, în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j).(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) și în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit adeverința și, după caz, în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j) li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București să depună aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.(5) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia și, în funcție de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^10(1) În aplicarea art. 76^1 din lege, pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) lunile care constituie perioada de cel puțin 36 de luni în care au exercitat dreptul la liberă circulație în unul sau mai multe state din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, anterior întoarcerii în România, sunt consecutive;b) sunt cetățeni români pe perioada în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European;c) dețin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe perioada de cel puțin 36 de luni, prevăzută la lit. a), prin care se atestă că au avut pe perioada respectivă domiciliul sau reședința ori au exercitat dreptul de rezidență legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);d) domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu ori reședință care îl/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia și localitatea respectivă se află în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 75^1 alin. (2) din lege;e) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința;f) se încadrează în muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni;g) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege.(2) Nu beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^11(1) Pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni prevăzute la art. 76^1 din lege depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente:a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 12B;b) document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor pe perioada de cel puțin 36 de luni, prevăzută la art. 45^10 alin. (1) lit. a), prin care se atestă că au avut, pe perioada respectivă, domiciliul sau reședința ori au exercitat dreptul de rezidență legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e), însoțit de o traducere certificată în limba română;c) documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate și documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenției a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate, documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.(6) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 75 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și de documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare de 60 de zile prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 45^12(1) Prevederile art. 45^9 se aplică și persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege care beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă își pierd statutul de angajat, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46(1) Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate sau stabilirea reședinței, în situația prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă sau își schimbă domiciliul ori își stabilește reședința aparține aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu sau dacă persoana a avut stabilit domiciliul ori reședința în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, anterioară datei încadrării în muncă.(2) Prin sintagma localități învecinate acesteia, în vederea acordării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, se înțelege localități limitrofe localității în care persoana se încadrează în muncă.(3) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) în situația persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința din România, anterior perioadei de cel puțin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, în situația în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta. (la 06-12-2016, Articolul 46 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46^1(1) Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, se va utiliza distanța rutieră pe ruta cea mai scurtă.(2) Prin sintagma localitate prevăzută la alin. (1) se înțelege municipiu, oraș, sate reședință de comună, sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru certificarea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va anexa documentației depuse de beneficiar o hartă rutieră printată a traseului parcurs.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în situația persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46^2Persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2)-(4) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, precum și în cazul familiei monoparentale, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2)-(4) din lege nu mai au copiii în întreținere, conform prevederilor legale, nu au obligația de a restitui sumele reprezentând primă de instalare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 46^3(1) Beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenții, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 76^2 și 76^3 din lege.(2) Nu beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni și pentru care, ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;b) persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în muncă își pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege;c) persoanele al căror soț, a căror soție, ale căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.(3) Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege și dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, drepturile prevăzute la art. 76^2 din lege vor fi acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își stabilește noul domiciliu sau noua reședință, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.(5) Prin sintagma «venituri nete lunare realizate» prevăzută la art. 76^2 alin. (2) din lege se înțelege, după caz, următoarele venituri nete realizate lunar:a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;e) indemnizația de șomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;f) stimulentul de inserție, indemnizația de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani și indemnizația de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Veniturile persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege nu mai constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu persoana beneficiară a primei de relocare, nu se mai iau în considerare în vederea verificării îndeplinirii condiției privind veniturile nete lunare realizate, prevăzută la art. 76^2 alin. (2) din lege, începând cu luna în care persoanele în cauză nu mai fac parte din respectiva familie.(7) Informațiile privind veniturile nete realizate din categoriile de venituri prevăzute la alin. (3) se pun la dispoziția Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz. (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^4(1) Pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, persoana va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 13^1;b) actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;c) actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;d) angajament pentru respectarea art. 76^4 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13^2;e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum și că persoana solicitantă ori soțul, soția acesteia, copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, după caz, nu dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința ori în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;i) declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;j) declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;k) certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;m) contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;n) declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizează, după caz, în luna anterioară lunii în care se depun cererea și documentele care o însoțesc pentru solicitarea primei de relocare, însoțită de copie de pe extrasul de cont, adeverință, talonul de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situația veniturilor care se realizează din cedarea folosinței bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;o) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrată în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situația în care aceste informații nu sunt evidențiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(4) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenției a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.(5) Dovada existenței domiciliului sau reședinței în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face după caz cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverința sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii și consimțământului expres al persoanei, pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condițiile legii.(6) În cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecție în România, precum și în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situația de fapt așa cum reiese din evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și se eliberează la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu consimțământul expres al solicitantului și, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condițiile legii.(7) Adeverința, înscrisurile sau, după caz, informațiile prevăzute la alin. (5) și (6) se pot obține electronic, în condițiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(8) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege.(9) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea primei de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1). (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^5(1) Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege se acordă de la data de întâi a lunii următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepția situației prevăzute la art. 76^3 alin. (4) din lege și sunt respectate condițiile prevăzute la art. 76^2 alin. (1) și (2) și art. 76^3 alin. (2) din lege, precum și condiția privind existența cel puțin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spațiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent.(2) Perioada de 36 de luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârșitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării acordării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege.(3) În situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat face parte din perioada de acordare a primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, iar pentru această perioadă se acordă prima de relocare.(4) În situația în care raportul de muncă sau de serviciu al persoanei încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni și persoana nu se află în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege, prima de relocare se acordă până la data încetării raportului de muncă sau de serviciu.(5) În situația în care contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni și persoana nu a închiriat un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în continuarea contractului de închiriere încetat, prin încheierea unui nou contract de închiriere a unui spațiu locativ înregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acordă până la data încetării contractului de închiriere. (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^6(1) Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București unde se află în evidență sau a fost transferat dosarul, următoarele documente:a) dovada plății chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. Dovada plății se poate face printr-un înscris sub semnătură privată prin care se atestă că între părțile semnatare ale contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv încasarea sumei reprezentând chiria lunară stabilită în contract ori prin orice înscris emis de o instituție bancară, în copie, în situația în care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia în cont bancar;b) facturile emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilități până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilități care se depune. În situația în care facturile sunt emise de furnizorii de utilități pentru asociația de proprietari/locatari de care aparține spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuției aferente acestui spațiu locativ în care se evidențiază distinct suma totală privind utilitățile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuție la plata cheltuielilor asociației de proprietari/locatari;c) declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, în luna pentru care se solicită cuantumul lunar al primei de relocare;d) adeverința emisă de angajator că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită cuantumul lunar al primei de relocare, precum și, în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j);e) contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în situația în care contractul de închiriere depus la agenție în vederea acordării primei de relocare încetează în perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.(2) În situația în care beneficiarul nu prezintă în termen documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 76^2 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele prevăzute la alin. (1).(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) În situația în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 76^2 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile. (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^7(1) Cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 76^2 alin. (1) din lege.(2) Cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților prevăzute la 76^2 alin. (4) din lege cuprind:a) cheltuielile pentru plata chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. În situația în care în cursul lunii există două sau mai multe contracte de închiriere înregistrate la organul fiscal competent, cheltuielile pentru plata chiriei lunare includ contravaloarea chiriei lunare stabilite în fiecare din aceste contracte de închiriere, proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract. În situația în care chiria este stabilită în valută, contravaloarea în lei a chiriei lunare se determină pe baza cursului de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a lunii pentru care se plătește chiria;b) cheltuielile pentru plata facturilor emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, sau cheltuielile pentru plata utilităților prevăzute în lista de plată cu cotele de contribuție la plata cheltuielilor asociației de proprietari/locatari și evidențiate în documentul prevăzut la art. 46^6 alin. (1) lit. b), în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract este mai mică de 900 lei/lună.(3) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și persoana este încadrată în muncă toată luna sau se află în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege și are închiriat pentru toată luna respectivă un spațiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 76^2 alin. (1) din lege. (4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează raportul de muncă sau de serviciu, iar persoana nu se află în situația prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege și are închiriat pentru toată luna respectivă un spațiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent sau contractul de închiriere nu a încetat anterior încetării raportului de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează raportul de muncă sau de serviciu.(5) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana nu a închiriat un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, prin încheierea unui nou contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, și raportul de muncă sau de serviciu nu a încetat anterior, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează contractul de închiriere.(6) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana a închiriat în aceeași lună un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, prin încheierea unui alt contract de închiriere a unui spațiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent, și aceasta este încadrată în muncă toată luna, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract. (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^8(1) Prin sintagma localități învecinate acesteia, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, se înțelege localități limitrofe localității în care persoana se încadrează în muncă.(2) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76^4 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau o reședință care se află în raza aceleiași localități în care se află vechiul domiciliu sau vechea reședință. (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 46^9Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau de reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, se aplică prevederile art. 46^1 alin. (1)-(3). (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 31 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 48(1) Potrivit art. 77^1 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizație de șomaj.(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se face în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situația în care finanțarea acesteia se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, nu se acordă, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1^2) din lege, angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(4) Din sursele prevăzute la art. 77^1 alin. (1) din lege pot fi subvenționate categoriile de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum și alte activități de interes pentru comunitățile locale, la solicitarea autorităților administrației publice locale.(5) Prin sintagma «alte activități de interes pentru comunitățile locale», prevăzută la alin. (4), se înțelege orice activități care, prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și ale consiliilor județene și, după caz, ale Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autorități publice deliberative, se stabilește că sunt de interes pentru comunitățile locale.(6) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situația în care finanțarea acesteia se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acordă și autorităților administrației publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis. Prin sintagma «alte surse alocate conform prevederilor legale», prevăzută la 77^1 alin. (1) din lege și în cuprinsul acestui alineat, se înțelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul subvenționării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale, altele decât bugetul asigurărilor pentru șomaj.(7) Modalitatea de acordare a subvenției prevăzute la art. 77^1 din lege, precum și modalitatea de organizare a serviciilor prevăzute la art. 77^1 alin. (2) și a activităților de interes pentru comunitățile locale prevăzute la alin. (4), în situația în care finanțarea se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, astfel cum aceste surse sunt definite potrivit alin. (6), se reglementează cu respectarea legislației în vigoare.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 49(1) Pentru acordarea subvențiilor prevăzute la art. 77^1 din lege, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor încheia, la solicitarea autorităților administrației publice locale, un contract de finanțare, al cărui model se va stabili prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 48 alin. (2), cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor pentru prestarea categoriilor de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum și cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor pentru prestarea altor activități de interes pentru comunitățile locale, prevăzute la art. 48 alin. (4), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice, cu excepția angajatorilor instituții și autorități publice care nu pot beneficia de subvenție conform art. 95 alin. (1^2) din lege.(2) În sensul prezentelor norme, prin angajatorii prevăzuți la alin. (1) care pot organiza serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum și activitățile de interes pentru comunitățile locale prevăzute la art. 48 alin. (4) se înțelege:a) autoritățile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau județean înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 77^1 alin. (2) și ale art. 77^2 alin. (3) din lege;b) firme private, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv societățile comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) organizații neguvernamentale înființate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) alte organisme înființate potrivit legii, altele decât instituțiile și autoritățile publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege și activitățile prevăzute la art. 48 alin. (4) sunt prestate, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de către regiile autonome de interes local sau județean prevăzute la alin. (2) lit. a), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) se vor încheia între aceste regii și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.(4) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și (3), precum și la art. 77^2 din lege sunt consiliile locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și consiliile județene și, după caz, Consiliul General al Municipiului București, ca autorități publice deliberative, respectiv primarul, primarul general al municipiului București sau, după caz, președintele consiliului județean, ca autorități executive, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 50(1) În vederea încheierii contractului de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va asigura din rândul șomerilor forța de muncă solicitată de angajatori.(2) Angajatorii sunt obligați să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor și contractul de achiziție publică, în copii, se anexează de către angajator la contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).(4) În situația în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condițiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul șomerilor înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, cu condiția ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă și data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în condițiile alin. (4), în copie, se anexează la actul adițional care se încheie la contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).----------Art. 50 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 50^1Cuantumurile lunare ale subvențiilor prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor, proporțional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:a) de la data angajării persoanei, dacă contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) se încheie până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a realizat angajarea;b) de la data încheierii contractului de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), dacă acesta se încheie ulterior termenului prevăzut la lit. a), dar nu mai târziu de data la care expiră durata pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt anexate la contractul de finanțare.----------Art. 50^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 51(1) Prin sintagma "contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia", prevăzută la art. 77^2 alin. (2) lit. b) din lege, se înțelege contribuția de asigurări sociale de stat, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, care se calculează la valoarea indicatorului social de referință în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).(2) Cotele contribuțiilor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).----------Art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 51^1(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți de învățământ superior care nu au promovat examenul de licență sau de diplomă nu beneficiază de subvenția prevăzută la art. 80 din lege pentru încadrarea în muncă a absolvenților respectivi. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 51^1 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situația în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 37 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52(1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din lege vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.(3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condițiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.(4) Prin sintagma formă de învățământ se înțelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:a) învățământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;b) învățământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;c) învățământ terțiar nonuniversitar - învățământ postliceal;d) învățământ superior. (la 06-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 52 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 52 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 52^1Prevederile art. 80 alin. (3) lit. a) din lege se aplică în cazul unităților din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Protecție și Pază, care au obligația de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ sau ai altor instituții similare. (la 06-12-2016, Articolul 52^1 a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 53(1) Încadrarea în muncă pe perioada nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenților se va face numai pe posturi vacante.(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînființate după mai puțin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.  +  Articolul 54(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolvenților din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 52 alin. (1).(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvenți în luna respectivă.(3) Contribuția prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuția angajatorului aferentă absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din lege.-------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției prevăzute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convențiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj și după statul de plată.------------Alin. (4) al art. 54 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (5^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1).(7) Documentele prevăzute la alin. (4) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 54 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 54 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 55Abrogat.------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 39 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) și la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care își dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 57(1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înțelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfășoară prin programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare profesională, autorizați în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților.------------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenții încadrați în muncă în condițiile legii vor încheia un act adițional la convenția prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.  +  Articolul 58În baza actului adițional prevăzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire și vor depune în acest sens următoarele documente:a) tabel nominal cu absolvenții care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în copie;c) devizul cheltuielilor pe cursant.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 59(1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.(3) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 85 alin. (6) din lege, precum și următoarele documente: (la 06-12-2016, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 59 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) A. pentru persoanele cu handicap:a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);b) actul de identitate (copie);c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);d) declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligația de a angaja persoane cu handicap.-------------Litera d) de la pct. A al alin. (3) al art. 59 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.B. pentru șomerii în vârstă de peste 45 de ani:a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);C. pentru șomerii părinți unici susținători ai familiilor monoparentale:a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal (copie);d) declarația pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;D. pentru șomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială:------------Partea introductivă a lit. D a alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.a) actul de identitate (copie);b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiții deosebite sau speciale, după caz (copie);e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum și modul cum au fost calculate aceste date.E. pentru șomerii de lungă durată:a) actul de identitate - copie;b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă - copie; (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 59 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) F. pentru tinerii NEET:a) actul de identitate - copie;b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă - copie;c) declarație pe propria răspundere a persoanei tinere că la data încadrării în muncă la angajator nu avea loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. (la 06-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 59 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) Prin părinte unic susținător al familiei monoparentale se înțelege persoana singură, definită în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004.(5) Calculul datelor la care persoana îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condițiile existente la data angajării și își asumă răspunderea pentru datele comunicate.(6) Prin sintagma șomeri de lungă durată se înțelege șomerii de lungă durată care sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (3), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (9), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege de 12 luni prevăzut la alin. (1). (la 06-12-2016, Articolul 59 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 59 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 59^1(1) Subvențiile prevăzute la art. 85 alin. (1) și (5) din lege se acordă angajatorilor în situația în care șomerii din categoriile menționate la aceste alineate sunt înregistrați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.(1^1) În situația angajatorilor care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația legală de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplică atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul are obligația legală de a angaja persoane cu handicap, cât și pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul nu are această obligație legală.-------------Alin. (1^1) al art. 59^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(2) Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părților, la inițiativa angajatorului, pentru motive care nu țin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din funcție, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.(3) Nu beneficiază de subvenția prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile prevăzute la art. 80, cât și condițiile prevăzute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una din subvențiile prevăzute la aceste articole.------------Alin. (4) al art. 59^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.-------------Art. 59^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 59^2 Abrogat (la 06-12-2016, Articolul 59^2 a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 60(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 59 alin. (1).(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (3).(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(4) Contribuția prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contribuția angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă din categoriile și în condițiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din lege.-------------Alin. (4) al art. 60 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției prevăzute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convențiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj și după statul de plată, precum și, după caz, o declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap.------------Alin. (5) al art. 60 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (6^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare.(8) Documentele prevăzute la alin. (5) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (9) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 60 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 60 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 60^1(1) Acompaniamentul social personalizat prevăzut la art. 93^2 din lege se realizează de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în a căror rază teritorială tinerii cu risc de marginalizare socială își au domiciliul sau, după caz, reședința și sunt înregistrați în evidență.(2) În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevăzute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București prevăzută la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.(3) Durata contractului de solidaritate, cu excepția situației în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăși data la care tânărul împlinește vârsta de 26 de ani.(4) În situația tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.------------Art. 60^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^2(1) În vederea încheierii contractului de solidaritate prevăzut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistrați în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, depun următoarele documente:a) adeverință de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice;b) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din lege.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt, după caz:a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;b) pentru tinerii cu dizabilități, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condițiile legii;c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naștere și declarație pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinților; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreținerea, certificatul de naștere și declarație pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreținere se află tânărul, conform legii, că aceștia nu îi pot asigura întreținerea sau copia dispoziției de acordare a ajutorului social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ori a dispoziției de acordare a alocației pentru susținerea familiei în condițiile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;d) pentru tinerii care au copii în întreținere, certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, precum și, după caz, certificatul de căsătorie; în situația în care tinerii care au copii în întreținere sunt beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei în condițiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziției primarului de acordare a acestui drept;e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se prezintă în original pentru certificare de funcționarul public al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, iar copiile certificate se păstrează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 60^2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (4) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a mențiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele și semnătura persoanei care a făcut mențiunea și de data la care s-a făcut mențiunea.(5) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea se înțelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinți au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ori de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tânăr care are copii în întreținere se înțelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreținere, are stabilit un drept de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 60^2 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^3(1) Beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege angajatorii care:a) au comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, conform prevederilor legale, locurile de muncă vacante care vor fi ocupate de tinerii care au încheiat cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București un contract de solidaritate;b) încadrează în muncă tineri în perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;c) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 95 din lege pentru acordarea măsurii de stimulare.d) nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 93^4 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 60^3 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie.------------Art. 60^3 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^4(1) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28.(2) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza prezentării de către angajatori a următoarelor documente:a) contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;b) declarație pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că angajatorul nu mai beneficiază pentru aceleași persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă a căror finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, precum și că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 93^4 alin. (3) din lege. (la 06-12-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 60^4 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (4) În situația în care documentele transmise în vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în situația în care angajatorul depune toate documentele prevăzute la alin. (2) și acestea sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^4 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^5(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 60^4 până la expirarea duratei contractului de solidaritate.(2) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadrați în baza convenției prevăzute la art. 60^4 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.(3) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.(4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de inserție vor depune:a) declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 29, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj și după statul de plată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.(7) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.(8) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (9) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (11) Termenul prevăzut la alin. (9) se împlinește la sfârșitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (12) În situația în care termenul calculat conform alin. (11) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 60^5 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^5 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^6(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă angajatorilor de inserție care mențin raporturile de muncă cu tinerii încadrați în condițiile art. 93^4 după data expirării perioadei pentru care au fost încheiate contractele de solidaritate. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menținerii respectivelor raporturi de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.(2) Prin indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, prevăzută la art. 93^6 alin. (1) din lege, se înțelege cuantumul indemnizației de șomaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.(3) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă în situația în care tânărul încadrat în condițiile art. 93^4 din lege nu a realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj până la data prevăzută la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel puțin un an, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.------------Art. 60^6 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^7(1) În vederea acordării măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, angajatorii de inserție vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate și pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.(3) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), angajatorii de inserție vor depune următoarele documente:a) act adițional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declarație pe propria răspundere a angajatorului privind menținerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenției;b) adeverința prevăzută la art. 18 pentru fiecare persoană pentru care se menține raportul de muncă, care în această situație va conține, în ceea ce privește baza de calcul al contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și raportul de muncă, informații până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate și pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.(5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.(6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum și stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare, sau, după caz, constatarea neîndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea măsurii de stimulare se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) și în conformitate cu prevederile art. 19 și ale art. 95 alin. (1^1)-(1^3) din lege, și se comunică angajatorilor de inserție în vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1).(7) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (9) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8), acesta poate solicita acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege prevăzut la alin. (1) și (4). (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (10) Termenul prevăzut la alin. (1) și (4) se împlinește la sfârșitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul legal pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate și pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (11) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8) se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (12) În situația în care termenele calculate conform alin. (10) și alin. (11) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 60^7 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^7 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 60^8(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă ca urmare a încheierii convenției prevăzute la art. 60^7 alin. (1), lunar, începând cu data următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate și pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menținerii raporturilor de muncă ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.(2) Suma lunară în cuantumul prevăzut la art. 60^7 alin. (6) se acordă angajatorilor de inserție proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă această sumă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.(3) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadrați în baza convenției prevăzute la art. 60^7 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.(5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserție vor depune:a) declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj și după statul de plată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.(8) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.(9) Suma cuvenită pentru perioada din luna în care expiră durata contractului de solidaritate se acordă, conform prevederilor legale, în luna următoare împreună cu suma cuvenită pentru această lună.(10) Prevederile art. 60^5 alin. (8)-(12) se aplică în mod corespunzător și în situația depunerii documentelor prevăzute la alin. (5) lit. b). (la 06-12-2016, Articolul 60^8 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 60^8 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 61(1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 și 93^6 din lege se deduc de către angajator din contribuția pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența se recuperează prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 61^1(1) Pentru a beneficia de drepturi bănești lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorii care au încheiate convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, au obligația de a depune, potrivit prevederilor legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare.-------------Alin. (1) al art. 61^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse pană la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective.-------------Alin. (2^1) al art. 61^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.(3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi bănești.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pentru verificarea sumelor cuvenite, care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (7) Termenul prevăzut la alin. (5) se împlinește la ora 24 a ultimei zile din luna în care expiră termenul prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (8) În situația în care termenul calculat conform alin. (7) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (la 06-12-2016, Articolul 61^1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) -------------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 61^2(1) În situația angajatorilor persoane juridice care au sucursale și/sau puncte de lucru, încheierea convențiilor în baza cărora se acordă, după caz, subvențiile deductibile, scutirile sau reducerile contribuțiilor datorate de angajator, efectuate în temeiul legii, se realizează între respectivii angajatori, denumiți în continuare unități centrale, și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială aceștia își au sediul.(2) Subvențiile, scutirile și reducerile din contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj se operează la nivelul unităților centrale, care pot efectua regularizări între sumele datorate de către sucursalele și/sau punctele lor de lucru și sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale și/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenții, scutiri și reduceri ale contribuțiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.(3) Controlul asupra respectării condițiilor în care au fost încheiate convențiile se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, care au încheiat convențiile, respectiv de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul și își desfășoară activitatea sucursalele și/sau punctele de lucru ale unităților centrale, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București care au încheiat convențiile.-------------Art. 61^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 61^3(1) În cazul în care angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pentru a beneficia de drepturi bănești lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj sau angajatorii care beneficiază, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, își schimbă sediul sau, după caz, domiciliul ori reședința și, prin urmare, sunt înregistrați fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada în care, după caz: beneficiază, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi bănești sau au obligația legală de a menține raporturile de muncă, dosarul care conține documentele în baza cărora se acordă sau au fost acordate drepturile bănești respective se transferă în copie certificată conform cu originalul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reședința.(2) Transferul dosarului prevăzut la alin. (1) se realizează în baza comunicării scrise a angajatorului către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, cu care a încheiat convenția sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege și verificării informațiilor electronic, prin sistem informatic sau orice altă modalitate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală și după caz, la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz, sau la unitățile teritoriale ale acestora.(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) se poate depune la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sau transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București în a cărei rază se află noul sediu, domiciliu sau reședință și înregistrarea fiscală a angajatorului va acorda drepturile bănești respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează acordarea acestora, și se subrogă în drepturile și obligațiile agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, care a încheiat convenția sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege. (la 21-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 62(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoțită de următoarele documente:a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pe care le-a menținut în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni;b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(1^1) Cererea și documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menținute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.-------------Alin. (1^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006.(1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege.------------Alin. (1^2) al art. 62 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.(1^3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată. (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (1^3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (1^5) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (1^4), acesta poate solicita acordarea dreptului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1). (la 06-12-2016, Articolul 62 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se înțelege numărul mediu lunar de salariați.(3) Reducerea contribuției acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor și le mențin în activitate o perioada de cel puțin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:a) se determina numărul mediu lunar de salariați din fiecare lună ca medie aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și alte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează), împărțită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluși salariații aflați în concediu fără plată, cei aflați în greva, cei detașați la lucru în străinătate și nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedenta, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariații care nu sunt angajați cu norma întreaga vor fi incluși în numărul mediu, proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;b) se aduna numărul mediu lunar de salariați pe cele 12 luni ale anului și se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului:                Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12          Nma = ─────────────────────────────────────────────,                                     12unde:Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariați;Nma = numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului;c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor, cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului și se înmulțește cu 100 pentru a se obține numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul șomerilor:NsiP = ──── x 100,Nmaunde:P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de șomeri încadrați în timpul anului în numărul mediu lunar de salariați din anul respectiv;Nsi = numărul de șomeri încadrați pentru cel puțin 6 luni;Nma = numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului;------------Lit. c) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulțește cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contribuției datorate de angajator:Cr = P x 0,5%,unde:Cr = coeficientul de reducere procentuală a contribuției datorate de angajator.------------Lit. d) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(4) Calculul se face de angajator, care își asuma răspunderea pentru datele comunicate.  +  Articolul 62^1Prin sancțiuni prevăzute de lege, în sensul art. 116^1 din lege, se înțelege amenzile contravenționale, penalitățile și dobânzile corespunzătoare, calculate conform legislației în vigoare.------------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 50 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 62^2În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 106 din lege, Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă:a) analizează, pe baza cerințelor la nivel național și european, documentele programatice elaborate în domeniul ocupării forței de muncă;b) identifică și propune măsuri privind adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizează favorizarea anticipării și bunei gestionări a modificărilor și restructurărilor la toate nivelurile relevante (național, regional, local și sectorial);c) formulează propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice în vederea dezvoltării și monitorizării unor abordări proactive față de schimbare și restructurare.------------Art. 62^2 a fost introdus de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 62^3(1) Documentele care se pot depune de către persoanele fizice, conform prezentelor norme, personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail se pot depune și prin serviciul online oferit în acest sens de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu online devine operativ, dată care se face publică de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe pagina de internet a instituției.(2) Prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în situația documentelor care se pot depune de angajator conform prezentelor norme, se înțelege e-mail, în condițiile deținerii unui certificat calificat, eliberat conform Legii nr. 455/2001, republicată, sau serviciul online oferit în acest sens de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu online devine operativ, dată care se face publică de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe pagina de internet a instituției. (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 63(1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă cuprinse în cap. V din lege.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, stabilite la pct. 5 și 6 din secțiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională și alocația de sprijin se asimilează cu indemnizația de șomaj.  +  Articolul 64Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizație de șomaj se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 65Anexele nr. 1A, 1B și 2-31 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014.  +  Articolul 65Anexele nr. 1A, 1B și 2-33 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 06-12-2016, Articolul 65 a fost completat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 1A--------la norme---------SITUAȚIAprivind locurile de muncă vacanteA. Date de identificare și contact ale angajatorului:A.1. Date de identificare ale angajatorului:1. Denumirea/Numele ........................................2. Codul unic de înregistrare ..............................3. Codul CAEN ..............................................4. Forma de proprietate ....................................5. Forma de organizare .....................................6. Mărime (număr de personal) ..............................7. Adresa sediu ............................................A.2. Date de contact ale angajatorului:1. Adresa de contact .......................................2. Persoana de contact .....................................3. Telefon/Fax .............................................4. E-mail ..................................................B. Date privind locurile de muncă vacante*Font 7*┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬───────────────┬──────┬───────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Perioada │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Organizarea │ Numărul de │Ofertă│ │ │ │ contractu-│ │ │ │ │ │ ││Nr.│ Ocupația │ uceniciei la │ locuri de │ vala-│Locali-│Condiții minime│Durata│ lui sau a │ Du-│Sala-│Alte │Vala-│Modul│ Ob- ││crt│ │ locul de │ muncă │ bilă │tatea │ de ocupare │ înca-│ raportului│rata│riul │avan-│bili-│ de │ ser-││ │ │ muncă *3) │ vacante │ și │ și │ │drării│de serviciu│mun-│ de │taje │tatea│solu-│vații││ ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼──────┬─────┤pentru│județul├─────┬────┬────┤ în ├─────┬─────┤cii │înca-│ *8) │ofer-│țio- │ *10)││ │Denu-│ Cod │Denu-│ Cod │Denu-│ Co- │Vacant│Nou- │ cetă-│în care│ Ve- │Stu-│Alte│muncă │Dată │Dată │*6) │drare│ │ tei │nare │ ││ │mirea│ COR │mirea│ COR │mirea│ dul │ ca │creat│ țenii│se află│chime│dii │con-│ *5) │înce-│sfâr-│ │ *7) │ │ │ a │ ││ │ *1) │ (6 │ocu- │ (6 │cali-│cali-│urmare│ │ Uni- │locul │ în │ │di- │ │ put │ șit │ │ │ │ │ofer-│ ││ │ │ ca- │ pa- │ ca- │fică-│fică-│a în- │ │ unii │vacant │ do- │ │ții │ │ │ │ │ │ │ │tei │ ││ │ │ rac-│ției │ rac-│rii │ rii │cetă- │ │ Euro-│ │meniu│ │*4) │ │ │ │ │ │ │ │ *9) │ ││ │ │tere)│*3a) │tere)│care │*3d) │ rii │ │ pene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ *2) │ │*3b) │se va│ │rapor-│ │ (DA/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ob- │ │turi- │ │ NU) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ține │ │lor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ *3c)│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sau de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ser- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │viciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                     Director general                              sau altă persoană autorizată,                              .............................                                            LS    Data situației*11): ................                            (zz/ll/aa)----------*1) Se completează denumirea ocupației corespunzătoare locului de muncă vacant. În situația în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condițiile legii, denumirea ocupației este, conform COR, "ucenic".*2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupației locului de muncă prevăzute la pct. 1).*3) Se completează în situația în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie, în condițiile legii).*3a) Se completează denumirea ocupației pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.*3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupației pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care se va obține.*3c) Se completează denumirea calificării care se va obține în urma formării prin ucenicie la locul de muncă.*3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obține în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.*4) Se completează alte condiții pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situația în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condițiile legii, se completează toate condițiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată.*5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situația unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie, în funcție de nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată.*6) Se completează după cum urmează:cod: N/.....ore/zi - în situația în care este cu program normal de lucru (normă întreagă);cod: P/.....ore/zi - în situația în care este cu program parțial de lucru de ....... ore/zi.*7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanților (brut/lunar).*8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanților (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă).*9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare și CV, telefon, preselecție din partea AJOFM/AMOFM).*10) Se va menționa dacă a mai fost sau nu comunicat la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (cod D pentru cele comunicate și neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).*11) Se completează data calendaristică în care situația a fost completată de angajator.-----------Anexa 1[care devine anexele nr. 1A și 1B] a fost înlocuită cu anexa 1A din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 1B--------la norme---------COMUNICAREprivind ocuparea locurilor de muncă declarate vacanteA. Date de identificare ale angajatorului:1. Denumirea/Numele ...........................................2. Codul unic de înregistrare ..............................3. Codul CAEN ................................................4. Forma de proprietate ....................................5. Forma de organizare .....................................6. Mărime (număr de personal) ..............................7. Adresa ..................................................8. Persoana de contact .....................................9. Telefon/Fax .............................................10. E-mail ..................................................B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante*Font 8*┌────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │ Ocupația │ Numărul │Localitatea│ Data la │Situația privind │Poziția locului│ Data ││crt.├──────────┬────────┤ de locuri│și județul │ care a │locurile de muncă│de muncă ocupat│ ocupării ││ │Denumirea │Cod COR │ de muncă │în care se │ fost │vacante în care a│ în situația │locului de││ │ │ (6 ca- │comunicate│află locul │comunicat │ fost comunicat │ prin care │ muncă ││ │ │ractere)│ vacante │ de muncă │ vacant │ vacant locul de │ acesta a fost │comunicat ││ │ │ │ care au │ comunicat │locul de │ muncă ocupat │ comunicat │ vacant ││ │ │ │ fost │ vacant │ muncă │ (data situației │ vacant (de │(zz/ll/aa)││ │ │ │ ocupate │care a fost│ ocupat │ completate de │ exemplu 1, 2 │ ││ │ │ │ │ ocupat │(zz/ll/aa)│ angajator în │ etc.) │ ││ │ │ │ │ │ │ formularul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ respectiv) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ (zz/ll/aa) │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┘                                         Director general                                  sau altă persoană autorizată,                                 .............................                                                LS    Data situației*1): ...................                           (zz/ll/aa)------------*1) Data situației se completează de angajator.-----------Anexa 1[care devine anexele nr. 1A și 1B] a fost înlocuită cu anexa 1B din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 2la norme    Firma*) ........................    Adresa..........................    Codul fiscal....................    Telefon/fax/e-mail .............    Nr. ............................                              SITUAȚIE            privind șomerii mediați și încadrați în muncă┌──┬──────┬─────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────────────────┬────────┐│N │ │ │ Ocupația │Natura│Durata│ Angajator │Locali- ││r.│Numele│Codul├─────┬───────┤rapor-│încă- ├─────────┬──────┬────────┤tatea și││ │ și │nume-│Denu-│Cod COR│turi- │drării│Denumirea│ Cod │Forma de│ județul││c │prenu-│ ric │mirea│(6 ca- │lor de│ în │ │ CAEN │proprie-│în care ││r │mele │per- │ │ractere│muncă │ muncă│ │ │tate a │a fost ││t.│ │sonal│ │ │ │ **) │ │ │capita- │încadrat││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lului │în muncă│├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤└──┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴────────┘             Data .............. Director general                                    sau altă persoană autorizată,                                    ..............................-------------    *) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forței de muncă.    **) Determinata sau nedeterminată.  +  Anexa 3la normeAGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............/Municipiului BucureștiCONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ȘOMAJNr. ......../...............Încheiat între:Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............/Municipiului București, denumită în continuare agenție, reprezentată prin .........., având funcția de ............, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ............, str. ........... nr. ....., județul/sectorul ...................șiDoamna/Domnul ......., în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ......., actul de identitate ..... seria ..... nr. ...., cu domiciliul sau reședința în localitatea ......, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, Oficiul poștal ........., telefon ......., e-mail .....................1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .3. Condiții de asigurare:3.1. Venitul lunar asigurat este de ........... lei (în cifre). În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract de asigurare pentru șomaj, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj.3.2. Cota de contribuție este cea prevăzută de dispozițiile legale pentru luna pentru care plătește contribuția de asigurare pentru șomaj în situația persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru șomaj.Cota de contribuție, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru șomaj, este ..........%.3.3. Cuantumul contribuției lunare la bugetul asigurărilor pentru șomaj se determină prin aplicarea cotei de contribuție pentru luna pentru care plătește contribuția de asigurare pentru șomaj prevăzută la pct. 3.2. la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.Cuantumul contribuției lunare la bugetul asigurărilor pentru șomaj, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru șomaj, este de ................ lei.3.4. Contul în care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj este ........., deschis la .............. .3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenției sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj se face lunar până la data de*1) ............Termenul de plată poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj sau cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare acesteia.3.7. Neplata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.4. Obligațiile agenției:4.1. certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj;4.2. plata indemnizației de șomaj în condițiile și conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, prevăzute de lege și în condițiile legii;4.4. plata contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condițiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizație pentru șomaj.5. Obligațiile asiguratului:5.1. achitarea contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cuantumul și la termenul stabilit la pct. 3;5.2. înștiințarea agenției despre modificările survenite în situația sa, inclusiv în ceea ce privește asigurarea sa în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;5.3. să se prezinte la sediul agenției atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.6. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe perioadă .............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de ........ zile, de la data de ... zz/ll/aa ... la data de ... zz/ll/aa ... inclusiv.)7. Încetarea contractului7.1. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează:a) la data la care asiguratul solicită acordarea indemnizației de șomaj;b) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6.1.c) la data la care asiguratul nu se mai încadrează în una dintre situațiile reglementate la art. 20 sau art. 22^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) la data la care asiguratul nu mai este asigurat în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;e) în situația în care nu îndeplinește obligația prevăzută la pct. 5.2.7.2. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează din inițiativa asiguratului, dacă acesta înștiințează agenția înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la pct. 3.6.7.3. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează din inițiativa agenției, dacă asiguratul nu achită contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenția notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru șomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.8. Alte clauze8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj nu constituie stagiu de cotizare.8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj.8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru șomaj se modifică salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj.8.4. Cota de contribuție prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru șomaj se modifică cota de contribuție pentru persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru șomaj.8.5. Cuantumul contribuției lunare la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la pct. 3.3 se actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru șomaj, în situațiile prevăzute la pct. 8.3 și 8.4, după caz.8.6. Stagiul de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru șomaj este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru șomaj.8.7. În caz de forță majoră părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.Asigurător, Asigurat,.................. ...................-----------Anexa 3 la norme a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 4la normeDECLARAȚIENr. ....... din ziua ....... luna ..... anul ..........1. Numele și prenumele .....................2. Codul numeric personal ..................3. Adresa:Domiciliat în localitatea ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poștal ........., județul/sectorul ........, telefon ..........4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........5. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele*):[] desfășor activitatea exclusiv pe baza de convenție civilă de prestări de servicii și realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe țara;[] desfășor activitatea exclusiv pe baza de convenție civilă de prestări de servicii și nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe țara;[] desfășor activitatea pe baza de convenție civilă de prestări de servicii și am încheiat și un contract individual de muncă nr. ...... din data de ........, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcția de ..... la**) ...... .6. Ma oblig să aduc la cunoștința în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus......................(semnătura titularului)---------------*) Se va marca cu "x" situația în care se încadrează persoana.**) Se menționează persoana juridică/fizica și adresa la care își are sediul/domiciliul.  +  Anexa 5la normeAGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂA JUDEȚULUI ................/MUNICIPIULUI BUCUREȘTICERTIFICATprivind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002Doamna/Domnul .........., cod numeric personal ........, a realizat un stagiu de cotizare de..... ani, ..... luni, ..... zile, după cum urmează:- prin contract individual de muncă, în perioada ......................Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- în calitate de membru cooperator, în perioada .......................Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada .............Total: ani ......, luni ......, zile ..........;- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................Total: ani ......, luni ......, zile ..........Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de șomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.Director executiv,....................Întocmit,.....................(numele și prenumele)...................(semnătura)-----------Anexa 5 la norme a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 6la normeCătreAgenția pentru ocuparea forței de muncă ajudețului ........../municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru șomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.Data Semnătura............... ....................  +  Anexa 7la normeCONTRACTde prestări de servicii pentru măsuridestinate stimulării ocupării forței de muncăNr. ......... din ..........I. Părțile contractante:A. Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ............../municipiului București, denumită în continuare client, reprezentată prin .............., având funcția de director executiv, și ......, având funcția de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcția de ..........., și .........., având funcția de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........II. Obiectul contractuluiObiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):[] 1. informare și consiliere profesională;[] 2. consultanța și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, constând în:[] 2.1. servicii juridice;[] 2.2. servicii de marketing;[] 2.3. servicii de finanțare;[] 2.4. servicii de management;[] 2.5. alte servicii de consultanța.-------------*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.III. Durata contractuluiDurata contractului este de ......... luni.Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui și înregistrării la client.IV. Valoarea contractuluiClientul se obliga să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:Valoarea totală a contractului este de .......... lei.1. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;2. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;3. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;4. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;5. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul ............. .Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părților, prin acte adiționale.V. Obligațiile părților**)A. Clientul:a) urmărește modul în care furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale;b) plătește furnizorului costurile serviciilor.B. Furnizorul:a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism și promptitudine;b) asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activității;c) este responsabil atât de calitatea tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.-----------**) Obligațiile părților pot fi completate în funcție de tipul serviciului prestat conform contractului.VI. Modificarea, suspendarea și încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voința al părților, prin act adițional la prezentul contract.B. SuspendareaDe comun acord părțile pot dispune suspendarea pe o durata limitată a contractului, care va fi făcută în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.C. ÎncetareaPrezentul contract poate înceta în următoarele condiții:a) prin acordul de voința al părților;b) în cazul încetării finanțării;c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respecta obligațiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunță unilateral contractul reziliindu-l.VII. CesiuneaFurnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al clientului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.VIII. Forța majorăForța majoră este constatată de o autoritate competenta.Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează.Partea care din cauză de forță majoră nu își poate respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră.Omisiunea de a anunța în scris apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în aceasta situație.IX. RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.X. Soluționarea litigiilorPărțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătura cu derularea contractului.Dacă părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă neînțelegerile ivite, se pot adresa instanței de judecata.XI. ComunicăriOrice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.Client, Furnizor,..................... .................Data ........ Data ........  +  Anexa 8la normeCătreAgenția pentru ocuparea forței de muncăa județului ............/municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata ............ născut/născută la data de .............. domiciliat/domiciliată/ reședința în localitatea ........ str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ....... codul numeric personal ....... solicit înscrierea în evidență în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .Menționez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ........../municipiului București.Data Semnătura......... ............--------------Anexa 8 a fost modificată și înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din același act normativ.  +  Anexa 9la normeCătreAgenția pentru ocuparea forței de muncăa județului ............./municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata ....... născut/născută la data de ...... cu domiciliul /reședința în localitatea ........ str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....... aflându-mă în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare*):● ocup un loc de muncă la unitatea ........ și doresc schimbarea acestuia;● am obținut statutul de refugiat;● beneficiez de altă formă de protecție internațională .........;● sunt cetățean străin sau apatrid care am fost încadrat în muncă / am realizat venituri în România;● nu am putut ocupa loc de muncă după:● repatriere;● eliberarea din detenție,solicit înscrierea în evidență în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .Menționez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ......../municipiului București._____________*) se va marca cu "X" situația în care se încadrează persoanaData Semnătura........ .............--------------Anexa 9 a fost modificată și înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din același act normativ.  +  Anexa 10la normeCătreAgenția pentru ocuparea forței de muncăa județului ........./municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizației de șomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidență nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ înmeseria/profesiaData Semnătura...... ...........____________*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire--------------Anexa 10 a fost modificată și înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din același act normativ.  +  Anexa 11la norme Către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a ............/Municipiului București Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) seria ........... nr. ........., eliberat la data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) de ........................ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Menționez că începând cu data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ................ zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.), la ................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ........................... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea.), județul ......................, localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea ...................... unde am domiciliul sau reședința până la data de .......................... (Se completează numai în situația stabilirii reședinței cu data până la care este stabilită reședința conform actului de identitate: zz/ll/aa.) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele și prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de încadrare.) (la 06-12-2016, Anexa 11 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 ) (la 06-12-2016, Anexa 12 a fost abrogată de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 12Ala norme Către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a ............/Municipiului București Subsemnatul(a), ...................., având cod numeric personal (CNP) ......................., legitimat(ă) prin actul de identitate ....... (CI/BI) seria ........... nr. .........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa) de ............ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul primei de instalare solicitat este: (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.) [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege; [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege; [] 12.500 lei pentru un soț + 3.500 lei pentru celălalt soț, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege; [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege; [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege; [] 3.500 pentru fiecare soț (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege. Menționez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ............ zz/ll/aa ....... până în data ....... zz/ll/aa.), la ............. (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............. (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea.), județul .................., localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea ..................... unde am avut domiciliul sau reședința pentru o perioadă de ................ (Se completează numărul de ..... luni sau ...... ani de când este stabilit domiciliul sau reședința.) .......... luni/ani ........... până la data de ............... (Se completează numai în situația stabilirii reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) și, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reședința în localitatea ................ (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reședință conform actului de identitate.), județul ................. până la data de ............... (Se completează numai în situația stabilirii reședinței, cu data până la care este stabilită noua reședință, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, următoarele:– în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare prevăzută la art. 74, respectiv art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate;– în ultimele 36 de luni anterioare datei încadrării în muncă am avut stabilit domiciliul ori reședința în localitatea de unde mi-am schimbat domiciliul sau reședința, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele și prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de instalare.) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 12Bla norme Către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a ............/Municipiului București Subsemnatul(a), .................., având cod numeric personal (CNP) ....................., legitimat(ă) prin actul de identitate ........... (CI/BI) ......... seria ............. nr. ..........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) de .............. (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere art. 76^1 din această lege. Cuantumul primei de instalare solicitat este: (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.) [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege; [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege; [] 12.500 lei pentru un soț + 3.500 lei pentru celălalt soț, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege; [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege; [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege; [] 3.500 pentru fiecare soț (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege. Menționez următoarele:1. sunt cetățean român și am exercitat dreptul la liberă circulație în unul sau mai multe state din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, anterior întoarcerii în România, pe o perioadă de ........ luni, respectiv în perioada ......... (Se completează: zz/ll/aa de început și zz/ll/aa de sfârșit a perioadei.);2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulație am avut ................ (Se completează, după caz: domiciliul/reședința /drept de rezidență.) legal pe teritoriul statului/statelor ................... [Se completează cu denumirea statului(lor) din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă circulație.], conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publică din aceste state, anexate;3. începând cu data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) .............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la .................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ............. (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea.), județul ................;4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau reședința până la data de ................ (Se completează numai în situația stabilirii reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ....................., județul ............., sectorul ..............., str. ............... nr. ........, bl. ....., et. ....., ap. .....;5. anterior domiciliului sau reședinței prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România domiciliul sau reședința până la data de ............ (Se completează numai în situația stabilirii reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea .............., județul ..........., sectorul ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ..... . Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.*Font 8* Data: ................................................ ............................................... (Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele și prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de instalare.) (la 06-12-2016, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 13la norme
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), .............., având cod numeric personal (CNP) .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .............. nr. ........., cu domiciliul în ................., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ................., și, după caz, reședința până la data de ...................... (Se completează numai în situația existenței reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ......................., str. ............... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............., înregistrat(ă) în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....................../Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul ............, în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .......................... (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele acordate, în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeași lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în situația în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reședință, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat și în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale. Potrivit art. 46 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, în situația persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința din România, anterior perioadei de cel puțin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, în situația în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta. Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu. Întocmit de subsemnatul(a) .................. (Se completează numele și prenumele persoanei care își ia angajamentul.) la data de ............., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ................../AMOFM București: (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului) [] în original, personal; [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; [] în copie, prin fax; [] document scanat, prin e-mail. .............................................. (semnătura persoanei care își ia angajamentul) (la 06-12-2016, Anexa 13 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 13^1la norme
  Către
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă .................../Municipiului București
  Subsemnatul(a), ...................................., având cod numeric personal (CNP) ..........................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) ......... seria ........ nr. ............, eliberat la data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) ............. de ................... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) ..........., prin prezenta cerere solicit acordarea primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.În vederea stabilirii cuantumului lunar al primei de relocare, anexez prezentei cereri, printre documentele prevăzute de dispozițiile legale, contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent .......................... (denumirea organului fiscal competent) .............. sub nr. ................., (nr. de înregistrare) ................... la data de ......................... (Se completează: zz/ll/aa.) .........................., în copie certificată pentru conformitate cu originalul deținut de către subsemnatul în calitate de persoană solicitantă a dreptului.Menționez că începând cu data de .................... (Se completează: zz/ll/aa.) ...................... sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ............ zz/ll/aa .............. până în data ............ zz/ll/aa.) ............, la ......................... (denumirea angajatorului) ............, conform Actului nr. ...... (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) ............................., anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............ (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea.) ........, județul ..............., localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea .............., unde am avut domiciliul sau reședința până la data de ....... (Se completează numai în situația stabilirii reședinței, cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ și, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reședința în localitatea ............ (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reședință conform actului de identitate.) ............, județul ............ până la data de ............ (Se completează numai în situația stabilirii reședinței, cu data până la care este stabilită noua reședință, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ .Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare ori primă de relocare, prevăzute la art. 74, 75, respectiv art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.Data:(Se completează de către persoană data cererii.)(Se completează numele și prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de relocare.) (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )
   +  Anexa 13^2la norme
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), ......................................, având cod numeric personal (CNP) ............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) .............. seria .............. nr. .............., cu domiciliul în .........................., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul .............., și, după caz, reședința până la data de .............. (Se completează numai în situația existenței reședinței, cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ în localitatea ................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............,, înregistrat(ă) în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......................../Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul ..................., în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele acordate în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 76^3 alin. (4), din aceeași lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.De asemenea, în situația în care am beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 76^2 și art. 76^3 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reședință, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46^8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele primite cu titlu de primă de relocare, acordate potrivit acestor texte legale.Potrivit art. 46^8 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76^4 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau o reședință care se află în raza aceleiași localități în care se află vechiul domiciliu sau vechea reședință.Întocmit de subsemnatul(a) ......................... (Se completează numele și prenumele persoanei care își ia angajamentul.) ......................... la data de ........................., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM București:(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)[] în original, personal;[] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;[] în copie, prin fax;[] document scanat, prin e-mail.(semnătura persoanei care își ia angajamentul) (la 06-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )
   +  Anexa 14Abrogată.----------Anexa 14 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Anexa 15la norme
  CONVENȚIE
  Nr. ........./.........
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ...................../Municipiului București, reprezentată prin domnul/doamna ....................., având funcția de ........, denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ........................, cu sediul/adresa în ......................., județul ................, telefon .............., cod fiscal (CUI) ................., cont IBAN .......... deschis la Banca ........, reprezentată prin doamna/domnul .................., având funcția de ..............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ................. absolvenți ai unor instituții de învățământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. Tabelul nominal cu absolvenții încadrați în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale absolvenților prevăzuți la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;c) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul V "Contribuții sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al cărei model, conținut, modalitate de depunere și de gestionare sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, conform art. 147 alin. (17) din această lege, iar la agenție, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată;e) să depună declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declarații;f) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;g) să respecte dispozițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol și acordarea măsurii de stimulare;h) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuția angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeași lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj. În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari, diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii. Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator. Agenția Angajatorul Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată, .................. .........................................  +  Anexă la convenție Date de identificare a angajatorului Angajatorul (denumirea/numele) .......... Codul de identificare fiscală ........... Cod CAEN ................................ Județul ................................. Sediul/Adresa ........................... Contul IBAN/Banca ....................... Telefon/Fax ............................. E-mail/Pagină de internet ...............
  TABEL NOMINAL
  cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați
  în muncă, conform prevederilor art. 80 din
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
  șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
  cu modificările și completările ulterioare
  Convenția nr. ....../.......*Font 9*┌────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Numele │ Codul │ Categoria │ Anul │Numărul și data│Ocupația│ Semnătura ││crt.│ și │numeric │ de │ absolvirii/ │ încheierii │Cod COR │angajatului││ │prenumele │personal│absolvenți*)│ Numărul │ contractului │ │ ││ │ │ │ │ diplomei/ │ individual de │ │ ││ │ │ │ │certificatului/│ muncă/data │ │ ││ │ │ │ │ adeverinței │ angajării │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────┘ Angajatorul ............................. (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, .............................................. Notă
  *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - absolvenți de învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învățământ profesional, școală de arte și meserii;– cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau liceal ori învățământ postliceal;– cod C - absolvenți de învățământ superior.
  În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera "H
  (la 06-12-2016, Anexa 15 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 16 la norme*Font 9* DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa .......... Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ........ Cod CAEN .................................... Telefon/Fax .............. Județul ..................................... E-mail/Pagină de internet .......................... TABEL NOMINAL cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj Luna ...... anul .......┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐│Nr. │Convenția│ Data │Numele și│ Codul │Categoria │Numărul│ Suma │Sumele │ Obser- ││crt.│ numărul │convenției│prenumele│numeric │ de │orelor │cuvenită│plătite│ vații ││ │ │ │ │personal│absolvenți│efectiv│ pentru │ │ ││ │ │ │ │ │ │lucrate│ timpul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ efectiv│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ lucrat │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┼────────┼───────┼────────┘│ TOTAL: │ A1 │ B1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┼───────┤│ Suma reprezentând scutirea de la plata contribuției datorate de │ ││angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă absolvenților │ ││încadrați în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul │ C1 ││asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu │ ││modificările și completările ulterioare (% x │ ││Total B1) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările │ ││ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1) │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ Angajatorul ........................ (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, ............................................. Coloana 1 - se completează cu numărul convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM. Coloana 2 - se completează cu data convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa). Coloanele 3 și 4 - se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului. Coloana 5 - se completează după cum urmează:– cod A - absolvenți de învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învățământ profesional, școală de arte și meserii;– cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau liceal ori învățământ postliceal;– cod C - absolvenți de învățământ superior. În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera "H Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în lună (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului conform prevederilor legale. Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru absolvenții pentru care convenția a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 și pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuției datorate de angajator în conformitate cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite absolvenților reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit dispozițiilor titlului V "Contribuții sociale obligatorii", capitolul IV "Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru absolvenții pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 80 din lege (convenție încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero. Coloana 9 - se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu. Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7 Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 și care sunt corespunzătoare absolvenților pentru care se beneficiază de scutire conform art. 80 din lege Total C1 - se completează în situația în care convenția a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 și angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuției datorate la BAS, conform art. 80 din lege. (la 06-12-2016, Anexa 16 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 17la normeACT ADIȚIONALla Convenția nr. ....../........Încheiat la data de ........................între Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......../Municipiului București, reprezentată prin ......., având funcția de ......, denumită în continuare agenția, și angajatorul ......, reprezentat prin ........, având funcția de ......., prin care se stabilesc următoarele:1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională*) ..........., autorizat în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților prin Autorizația seria ..... nr. ........ din data de ....., un program de formare profesională sub formă de curs de**) ... pentru ocupația de ..., pentru un număr de ... absolvenți, încadrați în muncă în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul solicită agenției suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire.3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenților care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentația prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Agenția se obligă să suporte, în condițiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenților care au promovat examenul de absolvire.AgențiaDirector executiv,..................AngajatorulDirector generalsau altă persoană autorizată,..............................._________*) Se va menționa denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin care angajatorul asigură formarea profesională a absolvenților.**) Se va înscrie: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.--------------Anexa 17 a fost modificată și înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, conform pct. 26 al articolului unic din același act normativ.  +  Anexa 18la norme    Județul .....................    Angajator....................    Sediul/adresa ...............    Contul/Banca ................    Codul fiscal.................    Telefon .....................                              TABEL NOMINAL             cu absolvenții de învățământ care au urmat o formă de                      pregătire profesională organizată de       angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind   sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă┌─┬─────────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┐│N│Numele și│ Codul │Data │Forma de │Ocupația/│ Data │ Data │Numărul│Cheltu-││r│prenumele│numeric│anga-│pregătire│ meseria │începerii│înche-│și data│ ieli ││ │ │perso- │jării│profesio-│în care │pregăti- │ierii │actului│ pe ││c│ │ nal │ │ nală │s-a pre- │rii pro- │pregă-│ de │cursant││r│ │ │ │ │ gătit │fesionale│tirii │absol- │ ││t│ │ │ │ │profesi- │ │profe-│ vire │ ││ │ │ │ │ │ onal │ │siona-│ │ ││ │ │ │ │ │Cod COR │ │ le │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTU- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IELI: │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │└─┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┘                    Angajator                Director general,                .................  +  Anexa 19la norme
  CONVENȚIE
  Nr. ......./........
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ......./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ......, având funcția de ......, denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ......., cu sediul/adresa în ......, județul ......, telefon ......, cod fiscal (CUI) ......, cont IBAN ...... deschis la Banca ......, reprezentată prin doamna/domnul ......, având funcția de ......, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată, un număr de:a) ...... șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența agenției;b) ...... șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați în evidența agenției;c) ...... șomeri persoane cu handicap, înregistrați în evidența agenției;d) ...... șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;e) ...... tineri NEET șomeri, înregistrați în evidența agenției;B. un număr de:a) ...... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială;b) ...... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială. Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să respecte dispozițiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol și acordarea măsurii de stimulare;c) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului prevăzut la lit. a), pentru care are obligația de a menține raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A;d) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul V "Contribuții sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei model, conținut, modalitate de depunere și de gestionare sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, conform art. 147 alin. (17) din această lege, iar la agenție, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată, precum și, în situația încadrării în muncă a unor persoane cu handicap, în condițiile art. 85 din aceeași lege, o declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajați angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap*); Notă
  *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.
  f) să depună declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare;g) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;h) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.
  3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuția angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeași lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj. În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari, diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.
  Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator. Agenția Angajatorul Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată, .................. .........................  +  Anexă la convenție*Font 8* Date de identificare ale angajatorului Angajatorul (denumirea/numele) ....... Codul de identificare fiscală ........ Cod CAEN ............................. Județul .............................. Sediul/Adresa ........................ Contul IBAN/Banca .................... Telefon/Fax .......................... E-mail/Pagină de internet ............ TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare Convenția nr. ...../......┌────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Numele │ Codul │ Categoria │Numărul și data│ Data │Ocupația│ Semnătura ││crt.│și prenumele│numeric │ de │ încheierii │ îndeplinirii │Cod COR │angajatului││ │ │personal│ persoane*1)│ contractului │ condițiilor │ │ ││ │ │ │ │ individual de │ de │ │ ││ │ │ │ │ muncă/data │ pensionare*2)│ │ ││ │ │ │ │ angajării │ │ │ │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────┘ Angajatorul ............................. (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, .............................................. Notă
  *1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistrați în evidența agenției;– cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale înregistrați în evidența agenției;– cod C - șomeri persoane cu handicap înregistrați în evidența agenției;– cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale;– cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială;– cod F - șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;– cod G - tineri NEET șomeri, înregistrați în evidența agenției.
  *2) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D și E.
  (la 06-12-2016, Anexa 19 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )
   +  Anexa 20la norme DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa .......... Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ........ Cod CAEN .................................... Telefon/Fax .............. Județul ..................................... E-mail/Pagină de internet .......................... TABEL NOMINAL cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj Luna ...... anul .......┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr. │Convenția│ Data │Numele și│ Codul │Categoria │Numărul│ Suma │Sumele │Observații││crt.│ numărul │convenției│prenumele│numeric │ de │orelor │cuvenită│plătite│ ││ │ │ │ │personal│ persoane │efectiv│ pentru │ │ ││ │ │ │ │ │ │lucrate│ timpul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ efectiv│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ lucrat │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┼────────┼───────┼──────────┘│ TOTAL: │ A1 │ B1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┼───────┤│Suma reprezentând scutirea de la plata contribuției datorate de │ ││angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă persoanelor │ ││prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul │ C1 ││asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu │ ││modificările și completările ulterioare (% x │ ││Total B1) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ TOTAL SUME CUVENITE │ ││potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările │ ││ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1) │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ Angajatorul ........................ (denumirea/numele) Director general sau altă persoană autorizată, ............................................. Coloana 1 - se completează cu numărul convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM. Coloana 2 - se completează cu data convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa). Coloanele 3 și 4 - se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal. Coloana 5 - se completează după cum urmează:– cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistrați în evidența agenției;– cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale înregistrați în evidența agenției;– cod C - șomeri persoane cu dizabilități înregistrați în evidența agenției;– cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale;– cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială;– cod F - șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;– cod G - tineri NEET șomeri înregistrați în evidența agenției. Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din aceeași lege, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru persoanele cu codurile A și B, pentru care convenția a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 și pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuției datorate de angajator în conformitate cu art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite persoanelor cu codurile A și B, reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit dispozițiilor titlului V "Contribuții sociale obligatorii", capitolul IV "Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele cu codurile A și B, pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege (convenție încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero. Coloana 9 - se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu. Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7. Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 și care sunt corespunzătoare persoanelor cu codurile A și B pentru care se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege. Total C1 - se completează în situația în care convenția a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 și angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuției datorate la BAS, conform art. 85 alin. (1) din lege. (la 06-12-2016, Anexa 20 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 06 decembrie 2016 )  +  Anexa 21la normeJudețul ...................................Angajatorul ...............................Sediul/adresa .............................Contul/Banca ..............................Codul fiscal ..............................Telefon/fax ...............................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului ............./Municipiului București........./(angajatorul) ......., reprezentat prin ........, având funcția de ........., vă solicit să aprobați diminuarea sumei reprezentând contribuția lunară de ... %*) datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj cu ..., calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.Anexăm tabelul nominal cu șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă încadrați în muncă în anul ... și contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.________*) Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.Data.....AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,..............................................  +  Anexă────────la convenție────────────    Județul ...................................    Angajatorul ...............................    Sediul/adresa .............................    Contul/Banca ..............................    Codul fiscal ..............................    Telefon ...................................                                TABEL NOMINAL    cu șomerii încadrați în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea    nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea    ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Numărul Durata Ocupația                                  și data contractului Cod COR Nr. Numele Codul încheierii individual de Semna- crt. și numeric contractului muncă tura     prenumele personal individual angaja-                                    de tului                                   muncă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Data             .....                       Angajatorul        Director general sau altă persoană autorizată,        ..............................................--------------Anexa 21 a fost modificată și înlocuită cu anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, conform pct. 26 al articolului unic din același act normativ.  +  Anexa 22la norme______________________ ______________________Nr. Nr.CONTRACT1. Părțile contractante:1.1. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului/Municipiului ......... cu sediul în ........... str. ...... nr. ....... județul/sectorul .... tel. ...... fax ....... e-mail ..... cod fiscal ..... cont nr. ............ deschis la trezoreria ............. reprezentată prin .......... având funcția de director executiv și prin ......... având funcția de director executiv adjunct, denumită în continuare agenție.1.2. ....... cu sediul în ............ nr. ..... bloc ..... scară ......... etaj ..... ap. ..... județul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ..... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. .......... deschis la ............. reprezentat prin ......... având funcția de ............... denumită în continuare angajator.2. Obiectul contractului:Subvenționarea parțială de către agenție a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de angajator pentru un număr de .......... persoane, în anul ......... reprezentând ........%* din numărul total de persoane angajate.3. Valoarea contractului:Valoarea estimată a contractului este de cel mult..................... lei.______________* nu poate fi mai mare de 20% din numărul total de salariați, încadrați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, existenți la data întocmirii programului anual de formare profesională.4. Obligațiile părților:A. Agenția:A.1. Plătește angajatorului 50% din cheltuielile efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de acesta pentru un număr de ........... persoane, în anul ............ Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională pentru care se acordă subvenția care face obiectul prezentului contract este prevăzută în anexa la contract și face parte din acesta.A.2. Controlează modul de respectare a obligațiilor asumate de angajator prin prezentul contract.B. Angajatorul:B.1. Menține raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1.B.2. Pune la dispoziția agenției toate informațiile solicitate în legătură cu modul de desfășurare a programului.B.3. Pune la dispoziția agenției informațiile și documentele necesare efectuării actului de control.5. Modalități de plată:5.1. Agenția decontează angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin decontări, pe bază de acte justificative.5.2. Decontările se fac în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către angajator, pe baza actelor justificative.6. Modificarea și încetarea contractului6.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la prezentul contract.6.2. Încetarea contractului intervine prin acordul părților sau prin reziliere.7. Penalități și daune interese:7.1. Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1, pentru unul din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, atrage, în sarcina angajatorului, obligația restituirii sumelor primite plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.7.2. Dobânda se calculează de la data acordării de către agenție a sumelor prevăzute la pct. 4.A.1.7.3. Nerespectarea termenului de plată prevăzut la pct. 5.2. atrage, în sarcina agenției, plata unei penalități egale cu ....% din valoarea solicitării de decontare înmulțită cu numărul de zile de întârziere.8. Forța majoră:8.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.8.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează.8.3. Partea contractantă care, din cauză de forță majoră, nu își poate îndeplini, respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații.8.4. Omisiunea de a anunța, în scris, apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în această situație.8.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră.9. Soluționarea litigiilor:9.1. Părțile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.9.2. Dacă părțile contractante nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanței de judecată.10. Alte clauze:10.1. Orice comunicare între părțile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.Agenție, Angajator,.......... ...........--------------Anexa 22 a fost introdusă de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, având cuprinsul anexei 16 din acest act normativ.  +  Anexa 23la normeCătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă aJudețului ................../Municipiului București    Subsemnata/Subsemnatul .............., codul numeric personal ...........,    absolventă/absolvent a/al instituției de învățământ/școlii speciale .....,    anul ...... luna ..........., înregistrată/înregistrat în evidența Agenției    pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......../ Municipiului    București, agenția locală sector ........, solicit acordarea dreptului sub    formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din Legea nr. 76/2002    privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței    de muncă, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că    începând cu data de ........ sunt angajată/angajat în baza actului*)    nr. ....../....... la unitatea ............ din localitatea ..........,    în meseria/ profesia ................................................ .                 Data Semnătura             .................. ..........................____________    *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei       de numire.--------------Anexa 23 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 11 din acest act normativ.  +  Anexa 24la normeCătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......../Municipiului București    Subsemnata/Subsemnatul ........., codul numeric personal ................,    absolventă/absolvent a/al instituției de învățământ/școlii speciale .....,    anul ...., luna ...., solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1    alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj    și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările    ulterioare, având în vedere că începând cu data de ................. sunt    angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare    de 12 luni, în baza actului*) nr. ......./......... la unitatea .... din    localitatea ......, în meseria/profesia ........, fapt care a condus la    încetarea plății indemnizației de șomaj de care beneficiam, în temeiul    art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările    ulterioare.    Precizez că am menținut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la    care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puțin 12 luni.             Data Semnătura          ............ ...................._________    *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei       de numire.--------------Anexa 24 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 12 din acest act normativ.  +  Anexa 25la normeAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului ..................../Municipiului BucureștiCERTIFICATprivind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002Doamna/Domnul ..........., cod numeric personal .........., domiciliată/domiciliat în localitatea ........., str. ...... nr. ..., bl. ....,sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ......, a realizat un stagiude cotizare de ...... ani, ...... luni, ........ zile, după cum urmează:- în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii,în perioada ..........................................Total: ani ........., luni, ........., zile .........;- în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentrușomaj, în perioada ...................................Total: ani ........., luni ........., zile ......... .Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările șicompletările ulterioare.Director executiv,.........................Întocmit,.........................(numele și prenumele).........................(semnătura)--------------Anexa 25 a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 13 din acest act normativ.  +  Anexa 26la normeNumăr de înregistrare la angajator ............ data ...............ADEVERINȚĂA. Date de identificareDenumirea/Numele ..........................................Codul unic de înregistrare/codul fiscal ...................Cod CAEN ..................................................Adresa ....................................................Telefon/Fax ...............................................E-mail/Pagină de internet .................................B. Date privind contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomajB.1. Pentru doamna/domnul ............, CNP ............., care se legitimează cu actul de identitate seria ...... numărul ......, sumele reprezentând contribuția individuală și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale, în cotele prevăzute de lege, pentru ultimele luni în care s-au datorat aceste contribuții sunt:*Font 9*┌────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐│Nr. │Luna și│Baza de calcul│Suma reprezentând│Suma reprezentând│ Numărul de │Natura veniturilor││crt.│ anul │ (BC) │ contribuția │ contribuția │înregistrare a │ din care este ││ │ │ │ individuală │ datorată de │ declarației │constituită baza ││ │ │ │ │ angajator │lunare validate│ de calcul │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│12 │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘NOTE:Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligația de a vira în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj sumele reprezentând contribuțiile prevăzute de lege.BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului IX2 "Contribuții sociale obligatorii" cap. I din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj (aplicarea cotei contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3).Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuției datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului IX^2 "Contribuții sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana respectivă.)B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează după caz):[] ne regăsim în una dintre situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ......... perioada ..........C. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoaneiActul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, număr și data .....................Data angajării/stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare .......................Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare .............................Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. și act normativ) .......................Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, au fost suspendate*):----------*) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.Data de suspendare ........ data de încetare a suspendării ........ motivul suspendării**) ...............----------**) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conținutul acestei adeverințe și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ..............Numele și prenumele, funcția Numele și prenumele, funcția(în clar) (în clar)....................................... ...........................-----------Anexa 26 la norme a fost înlocuită cu anexa 11 din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, potrivit pct. 29 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 27la normeCONTRACT DE SOLIDARITATENr. ......../.........Părțile contractante:Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......../Municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, reprezentată prin ......, având funcția de director executiv, cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., telefon ........, fax ......., e-mail ......, cod fiscal .........., cont trezorerie ................ .Doamna/Domnul ......., în calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria .... nr. ......, cod numeric personal ........, cu domiciliul/reședința în localitatea ...... str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......., telefon .........., care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare:[] tineri care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;[] tineri cu dizabilități;[] tineri care nu au familie sau a căror familie nu le poate asigura întreținerea;[] tineri care au copii în întreținere;[] tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;[] tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Obiectul contractului: acordarea serviciilor care constituie acompaniament social personalizat conform art. 93^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.Durata contractuluiDurata contractului este de*) ...............................---------*) Durata contractului poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puțin de un an.Obligațiile părțilorA. Agenția teritorială:- Asigură servicii de consiliere profesională și mediere.- Identifică și plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca șomer.B. Beneficiarul:- participă la serviciile de consiliere profesională și mediere oferite de agenția teritorială;- acceptă oferta de loc de muncă a agenției teritoriale.Modificarea și încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la prezentul contract.B. Încetarea contractului:a) la expirarea termenului;b) la inițiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile;c) la inițiativa agenției teritoriale în cazul în care beneficiarul nu participă la serviciile de mediere și consiliere sau refuză nejustificat locurile de muncă oferite de agenția teritorială; încetarea are loc în termen de 15 zile de la comunicarea notificării de către agenția teritorială în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contract.Soluționarea litigiilorPărțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva, pe cale amiabilă, neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părțile nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanței de judecată competente.Alte clauzeOrice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.Prezentul contract a fost încheiat în ............ exemplare.Agenția teritorială Beneficiar,Director executiv SemnăturaSemnătura .....................................(L.S.)-----------Anexa 27 la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014, având conținutul prevăzut în anexa 12 din același act normativ.  +  Anexa 28la normeCONVENȚIENr. ..../..........Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București, reprezentată prin dna/dl ................, având funcția de .............., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ...................., cu sediul/adresa în .................., județul ................., telefon ..............., cod fiscal (CUI) ................. cont IBAN ................., deschis la Banca ..............., reprezentată prin dna/dl ...................., având funcția de .................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenția contracte de solidaritate:A. pe perioadă determinată, până la expirarea contractului de solidaritate, socială astfel:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilități;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreținerea;d) ........ tineri care au copii în întreținere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane;B. pe perioadă nedeterminată astfel: