ORDIN nr. 406 din 30 mai 2017pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. D.G. 852 din 30.05.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 56, art. 278 alin. (1) și art. 280 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr 1, în tabel, după numărul curent 77 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 78-80, cu următorul cuprins:┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Cod formular │                                            ││crt.│   specific   │     DCI/afecțiune                          │├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│"78 │A16AB10       │VELAGLUCERASE ALFA                          │├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 79 │L002G         │SCLEROZA MULTIPLĂ - tratament imunomodulator│├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 80 │M09AX03       │ATALUREN"                                   │└────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────┘2. La anexa nr. 1, formularele specifice corespunzătoare numerelor curente 3-4, 6-10, 13-20, 22-26, 29-30, 32, 35, 37, 43-45, 47-51, 61-64 și 77 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-38 la prezentul ordin.3. După formularul specific corespunzător numărului curent 77 se introduc trei noi formulare specifice corespunzătoare numerelor curente 78-80, prevăzute în anexele nr. 39-41 la prezentul ordin.4. La anexa nr. 2, articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligațiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta își desfășoară activitatea sancțiunea prevăzută în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia și/sau sancțiunea prevăzută în legislația în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-41*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-41 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  București, 30 mai 2017.Nr. 406.  +  Anexa nr. 1-41ANEXE din 30 mai 2017-----