NORME din 26 mai 2017de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 611 din 26 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii general  +  Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi din Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov din reţeaua Ministerului Sănătăţii. (2) Concursul pentru ocuparea postului de manager general în serviciile de ambulanţă judeţene şi în Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se organizează la nivel central, în municipiul Bucureşti, de către o comisie de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 2(1) Concursul se desfăşoară în următoarele etape: a) studierea dosarului de candidat - etapă eliminatorie; b) concursul propriu-zis. (2) În cadrul concursului propriu-zis candidaţii susţin următoarele probe de evaluare: a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor de management; b) susţinerea proiectului de management; c) interviu. (3) Concursul se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat. (4) Pentru a fi declaraţi „Admis“ candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă de evaluare minimum nota 7,00.  +  Articolul 3(1) Numirea, pe baza rezultatelor concursului naţional, în postul de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean sau al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se face prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Managerul general încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit, în condiţiile legii, sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 4(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Ministerul Sănătăţii publică în ziarul „Viaţa Medicală“ anunţul de concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului. (2) Anunţul de concurs cuprinde: a) posturile scoase la concurs; b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului; c) condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a se putea înscrie la concurs; d) locul şi perioada de înscriere; e) conţinutul dosarului de înscriere; f) cuantumul taxei de participare la concurs. (3) Bibliografia pentru concurs şi temele-cadru pentru proiectul de management sunt întocmite de către Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, şi se aprobă de către ministrul sănătăţii. (4) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru exercitarea funcţiei de manager în cadrul unui serviciu de ambulanţă, pentru care se organizează concursul. (5) După ce sunt aprobate de ministrul sănătăţii, temele-cadru şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro (6) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 5(1) Ministrul sănătăţii aprobă prin ordin componenţa nominală a Comisiei de concurs, la propunerea Serviciului de medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.(2) Pentru propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de manager general la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se solicită aviz conform al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic, conform prevederilor art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. m) şi pct. 13 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului. nr 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic.(3) Comisia de concurs are următoarea componenţă: a) preşedinte: un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) din disciplina sănătate publică şi management sanitar din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie;b) membri:– un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sănătate publică şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sănătate publică şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale; – un reprezentant al Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;– un alt reprezentant din cadrul Ministerului Sănătăţii;c) secretariat: 1-2 persoane din cadrul Ministerului Sănătăţii; d) un observator desemnat de Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa“ din România. (4) După constituire, până la finalizarea concursului şi soluţionarea contestaţiilor, comisia de concurs îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice şi de securitate a informaţiilor, asigurate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.(5) Ministrul Sănătăţii aprobă prin ordin componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarea componenţă: a) preşedinte: un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sănătate publică şi management sanitar;b) membri:– un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sănătate publică şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sănătate publică şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale; – un reprezentant al Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;– un alt reprezentant din cadrul Ministerului Sănătăţii;c) secretariat: 1-2 persoane din cadrul Ministerului Sănătăţii; d) un observator desemnat de Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa“ din România.  +  Articolul 6Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.  +  Articolul 7(1) Preşedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora. (2) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile membrilor comisiei de concurs, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.(3) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabileşte atribuţiile membrilor comisiei, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.  +  Articolul 8Atribuţiile comisiei de concurs sunt: a) elaborarea de variante de întrebări pentru testul de verificare a cunoştinţelor, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă, respectiv un număr total de 150 întrebări;b) preluarea şi studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; c) luarea în evidenţă a candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Admis“; d) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării concursului; e) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare; f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului; g) înaintarea contestaţiilor depuse la secretariatul comisiei de concurs la comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 9(1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt: a) pregătirea comisiei; b) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisia de concurs; c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei; d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisia soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă, al interviului şi la rezultatul final al concursului. Lucrările care sunt evaluate de membrii comisiei de concurs cu o diferenţă mai mare de 1,5 puncte sunt reevaluate de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  +  Capitolul III Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 10La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: a) au domiciliul stabil în România;b) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna sau absolvenţi ai ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna conform art. 153 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura medicină, specializarea medicină sau în domeniul ştiinţelor sociale, ramurile ştiinţe juridice/ştiinţe economice, având vechime în sistemul de sănătate publică de cel puţin 5 ani;c) au o vechime de cel puţin 5 ani în unităţi din sistemul de sănătate publică;d) au cel puţin 5 ani vechime în posturi de medic, respectiv 6 ani şi 6 luni pe funcţie de economist sau jurist pentru serviciile de ambulanţă judeţene;e) au cel puţin 5 ani vechime ca medic primar, respectiv 3 ani vechime ca economist IA/consilier juridic IA pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;f) sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în management sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau din străinătate;g) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;h) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);i) nu au vârsta de pensionare, conform legii;j) au achitat taxa de participare la concurs.  +  Articolul 11Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copia diplomei de licenţă sau echivalente; d) copia certificatului de absolvire a cursului de perfecţionare în management sanitar; e) curriculum vitae; f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; g) documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de vechime pe funcţii prevăzute la art. 10 lit. c), d) şi e); h) cazierul judiciar; i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; j) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989; k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa; l) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz; m) proiectul de management realizat de candidat; n) chitanţa de plată a sumei de 500 lei taxă de participare la concurs.  +  Articolul 12(1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile înainte de începerea concursului. (2) Comisia de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „Admis“ sau „Respins“. (3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul secretariatului comisiei de concurs. (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. (5) Concursul este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis“. (6) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins“ li se returnează 75% din taxa de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „Respins“.  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului propriu-zis  +  Articolul 13(1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se elaborează de comisia de concurs. (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore. (3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări din bibliografia stabilită pentru concurs. (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d). Întrebările au un singur răspuns corect dintre cele 4 variante şi fiecare răspuns corect se notează cu 2 puncte.  +  Articolul 14(1) Comisia de concurs se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate, care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru. (2) La stabilirea testului-grilă se folosesc întrebările elaborate de membrii comisiei de concurs conform art. 8 lit. a). (3) Testul-grilă elaborat se multiplică, în prezenţa preşedintelui comisiei, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine un număr dublu de teste faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă. (4) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spaţiile în care sau desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.  +  Articolul 15Exigenţe cu privire la elaborarea întrebărilor: a) conţinutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană; b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs; c) gradul de complexitate a întrebărilor să fie de nivel mediu; d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs; e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.  +  Articolul 16(1) Concursul se va desfăşura în spaţiile puse la dispoziţie de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Pentru fiecare sală de concurs în care se desfăşoară proba de test-grilă, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs, stabileşte, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, responsabilul de sală. (2) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii: a) verifică sala de concurs, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă; b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină proba de evaluare în sala respectivă; c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal; d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă; f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe testul-grilă, a datelor de identificare ale acestora şi ia măsuri de secretizare a testelor-grilă, până la începerea probei. Pe fiecare test-grilă se aplică, de către preşedintele comisiei de concurs, până la finalizarea probei, ştampila specială de concurs sau cea stabilită de preşedintele comisiei de concurs; g) verifică existenţa unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „ANULAT“, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f). La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie testul-grilă, fără să depăşească timpul afectat probei; h) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, testele-grilă; i) predă secretariatului comisiei de concurs, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, testele-grilă ale candidaţilor.  +  Articolul 17(1) Supraveghetorii se numesc de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 3 pentru o sală. (2) Supraveghetorii se subordonează şefului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.  +  Articolul 18Pe timpul desfăşurării probei, responsabilii de săli şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia preşedintelui comisiei de concurs.  +  Articolul 19(1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la şefii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate. (2) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probei de evaluare în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la concurs. (3) În sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.  +  Articolul 20(1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. (2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de concurs numai însoţiţi de 2 supraveghetori, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi. (3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.  +  Articolul 21(1) După expirarea timpului, lucrările candidaţilor se preiau de secretariatul comisiei de concurs, sub semnătură, şi se repartizează pentru a fi evaluate de membrii comisiei de concurs. (2) Fiecare test-grilă este evaluat independent de către fiecare membru al comisiei de concurs şi se apreciază separat, conform grilei de corectare aprobate de preşedintele comisiei de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. (3) În situaţia în care există diferenţe mai mari de 1,5 puncte între punctajele acordate, preşedintele comisiei de concurs repartizează lucrarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, care o reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.  +  Articolul 22(1) Rezultatul testului-grilă se comunică prin afişare la sediul comisiei de concurs, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 48 de ore. (2) Sunt declaraţi „Respins“ candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, fiind scoşi din concurs şi nemaiputându-se prezenta la susţinerea probelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c). (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.  +  Articolul 23(1) Proiectul de management urmăreşte modul cum candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul ştiinţific şi conceptual specific. (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează serviciul de ambulanţă judeţean sau Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) La cererea candidaţilor, serviciul de ambulanţă judeţean sau Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal la data solicitării, aferente serviciului de ambulanţă la care sunt înscrişi candidaţii.  +  Articolul 24(1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de management şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. (2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat şi să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, fără a lua în calcul numărul de pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14. (3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel: – fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris; – cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului. (4) Proiectele sunt evaluate, până la data susţinerii orale de către candidat, de către comisia de concurs. (5) Fiecare lucrare este notată independent de fiecare membru. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (6) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de comisia de concurs şi publicată înaintea perioadei de evaluare a proiectelor. (7) În cazul în care există diferenţe mai mari de două puncte între notele acordate, proiectul de management este reevaluat de comisia de contestaţii, care reverifică şi stabileşte nota finală.  +  Articolul 25(1) Susţinerea proiectului se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute, plus 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs. (2) Nota acordată iniţial poate fi mărită sau micşorată în funcţie de modul de susţinere a lucrării şi de răspunsurile date membrilor comisiei de concurs. (3) În urma susţinerii orale a proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare.  +  Articolul 26(1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la probele anterioare.(2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte „Fişa interviului" (conform anexei).(3) Nota, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă. (4) Nota finală a probei interviului este media notelor, cu două zecimale, acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (5) Interviul este înregistrat, iar înregistrările se păstrează până la finalizarea concursului, anunţarea câştigătorilor şi, în cazul în care se depun contestaţii, până la soluţionarea acestora. (6) În cazul în care există diferenţe mai mari de două puncte între notele acordate, candidatul este reevaluat de comisia de contestaţii, care stabileşte nota finală.  +  Articolul 27(1) Interviul se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs. (2) În cadrul interviului se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări: a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ..................); b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată ...); c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal ....); d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că ......). (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 28(1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviu. (2) În baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului. (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la interviu.  +  Articolul 29(1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului. (2) Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la postul pentru care aceştia au candidat. (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora la secretariatul comisiei de concurs. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul comisiei de concurs.  +  Articolul 30(1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs propune ministrului sănătăţii validarea concursului. (2) În urma validării concursului, preşedintele comisiei de concurs înaintează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea emiterii actelor administrative de încadrare, persoanele care au fost declarate „Admis" pentru ocuparea postului de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean şi al Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.(3) Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva Ministerului Sănătăţii şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.  +  Articolul 31Anexa face parte integrantă din prezentele norme.  +  ANEXĂla normeROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIComisia de concurs
  FIŞA INTERVIULUI
  Candidat ....................................................Postul solicitat ...........................................Data interviului ..........................................Intervievator ..............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aptitudini de comunicare         - Excelente (10-9,50)                                     - Foarte bune (9,49-9,00)                                     - Acceptabile (8,99-7,00)                                     - Minime (6,99-5,00)                                     - Insuficiente (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Aptitudini şi cunoştinţe         - Excelente, capabil să îşi asume postul    manageriale                        fără o pregătire prealabilă (10-9,50)                                     - Foarte bune, este necesară puţină                                       pregătire (9,49-9,00)                                     - Bune, are cunoştinţe elementare, dar                                       este capabil să înveţe (8,99-7,00)                                     - Necesită multă pregătire (6,99-5,00)                                     - Nu are aptitudini manageriale                                       (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ambiţii profesionale             - Fixează obiective foarte ambiţioase                                       (10-9,50)                                     - Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)                                     - Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)                                     - Obiective limitate, nu este foarte                                       ambiţios (6,99-5,00)                                     - Se bazează pe alţii prea des, obiective                                       minime (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Motivare                         - Motivare excelentă, dorinţă puternică de                                       a munci (10-9,50)                                     - Foarte interesat de post; pune multe                                       întrebări (9,49-9,00)                                     - Dorinţă de a munci (8,99-7,00)                                     - Puţin interesat de post (6,99-5,00)                                     - Nu este interesat de post, impasibil                                       (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Potrivire pe postul de manager   - Excelent pentru acest post (10-9,50)     general                         - Foarte bun pentru acest post (9,49-9,00)                                     - Satisfăcător pentru acest post                                       (8,99-7,00)                                     - Incert pentru acest post (6,99-5,00)                                     - Nesatisfăcător pentru acest post                                       (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Autocontrol                      - Are o excelentă abilitate de a se                                     controla (10-9,50)                                     - Siguranţă de sine, încredere în                                       capacitatea sa de a rezolva problemele                                       (9,49-9,00)                                     - Autocontrol mediu (8,99-7,00)                                     - Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)                                     - Greoi, pare preocupat, îngrijorat                                       (4,99-1,00)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Impresie generală                - Excelentă (10-9,50)                                     - Foarte bună (9,49-9,00)                                     - Bună (8,99-7,00)                                     - Satisfăcătoare (6,99-5,00)                                     - Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Solicitantul este un candidat*):        - foarte potrivit (10-9,50)        - potrivit (9,49-9,00)        - destul de potrivit (8,99-7,00)        - posibil, dar pentru un alt post (6,99-5,00)        - nepotrivit (4,99-1,00)                Evaluator,                   ...................             ...............                      (data)              (semnătura) Notă
  *) Se trece nota finală a interviului calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.
  ----