LEGE nr. 118 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.2. La articolul I, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:16. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins: (4^1) Poliţistul este trecut anual în funcţia imediat superioară în cadrul postului ocupat, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.(4^2) După definitivarea în profesie, poliţistul debutant este încadrat în funcţie potrivit gradului profesional deţinut, în funcţia imediat superioară celei de debutant în cadrul postului ocupat.3. La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 27^21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)  ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;.................................................................................................d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei;4. La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 27^31 se modifică şi va avea următorul cuprins:a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar;5. La articolul I punctul 20, litera c) a articolului 27^34 se modifică şi va avea următorul cuprins:c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (2^1), (2^2) şi (3).6. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 27^35 se modifică şi va avea următorul cuprins:c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;7. La articolul I punctul 20, partea introductivă a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 27^46 se modifică şi vor avea următorul cuprins:III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:.................................................................................................IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani.8. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 27^46 se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.  +  Articolul IILa cererea acestora, agenţii, subofiţerii şi maiştrii militari, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai programelor de formare iniţială ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se trec în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv corpul ofiţerilor, fără concurs sau examen, li se acordă gradul profesional de subinspector sau, după caz, gradul de sublocotenent şi sunt încadraţi în funcţie potrivit statutului aplicabil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 mai 2017.Nr. 118.----