ORDIN nr. 352 din 12 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 709 din 10.05.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“, subtitlul „Obiective“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Obiective:– tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:a) proceduri de cardiologie intervenţională;b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;c) proceduri de chirurgie vasculară;d) proceduri de cardiologie intervenţională pentru malformaţiile cardiace.2. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 4, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti.3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 7, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:m) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti;n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - Bucureşti.4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 8, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - Bucureşti.5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 9, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti.6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 10, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:h) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;i) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti;j) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - Bucureşti.7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 12, după litera s) se introduc două noi litere, literele ş) şi t), cu următorul cuprins:ş) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti;t) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» - Bucureşti.8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 13, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti.9. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14), cu următorul cuprins:14) proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul adulţilor cu malformaţii cardiace congenitale:a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;10. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“ punctul 3, litera e) se abrogă.11. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“ punctul 11, litera a) se abrogă.12. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“ punctul 17, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienţii simptomatici cu limfoame avide pentru FDG (difuz cu celula mare B, de mantă, anaplazice, limfoblastice), limfoame Hodgkin şi examen CT/RMN neconcludent;13. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“ punctul 21, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) Evaluarea beneficiului terapeutic la încheierea tratamentului;14. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:23)  Localizarea carcinoamelor oculte la pacienţi cu metastaze cu punct de plecare neprecizat. Detecţia localizării primare în situaţia în care investigaţiile imagistice sunt neconcludente.Recomandarea pentru examinarea PET/CT se va face cu aprobarea comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.15. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)“ subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul“, litera d) se abrogă.16. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi“, după subtitlul „Natura cheltuielilor subprogramuluiˮ se introduce un nou subtitlu, subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul“, cu următorul cuprins:Unităţi care derulează subprogramula) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş» Bucureşti.17. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)“ subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul“, litera b) se abrogă.18. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)“ subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul“, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» - Bucureşti.19. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă“, litera a.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:a.1) cu formă recurent-remisivă şi scor EDSS 20. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.21. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 18, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila».;22. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 2, după litera b.5) se introduc două noi litere, literele b.6) şi b.7), cu următorul cuprins:b.6) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea;b.7) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti.23. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 3, „Tratamentul prin chirurgie spinală“ se modifică şi devine punctul 4):4) Tratamentul prin chirurgie spinală24. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 6, după litera z) se introduc două noi litere, literele aa) şi ab), cu următorul cuprins:aa) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea;ab) S.C. Delta Healthcare - S.R.L. Bucureşti.25. La anexa nr. 1 la normele tehnice, la punctul IV articolul 5, literele o) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:o) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. n), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;……………………………………….………………………r) să informeze asiguraţii cu privire la actul medical, la obligativitatea respectării indicaţiilor medicale şi asupra consecinţelor nerespectării acestora în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, precum şi cu privire la decontarea din Fond numai a materialelor sanitare specifice şi a medicamentelor prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin hotărâre a Guvernului;26. La anexa nr. 2 la normele tehnice, la punctul V litera B articolul 7, litera c) se abrogă.27. La anexa nr. 2 la normele tehnice, la punctul V litera B articolul 7, literele h), m), n), q) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:h) să respecte dreptul asiguraţilor de a-şi alege furnizorul care a încheiat contract pentru furnizarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, potrivit prevederilor legale în vigoare;……………………………………………………………m) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, şi să le utilizeze în vederea acordării medicamentelor/materialelor sanitare specifice. În situaţia în care ridicarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;n) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;……………………………………………………………q) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru: medicamente de care beneficiază bolnavii incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative la care nu sunt prevăzute astfel de plăţi, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;r) să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, la obligativitatea respectării indicaţiilor medicale şi asupra consecinţelor nerespectării acestora în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, precum şi cu privire la decontarea din Fond numai a materialelor sanitare specifice şi a medicamentelor prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin hotărâre a Guvernului;28. La anexa nr. 3 la normele tehnice, la punctul IV, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2018.29. La anexa nr. 3 la normele tehnice, la punctul V litera B articolul 7, literele c), e), h), m), o) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice furnizate din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, potrivit prevederilor legale în vigoare;.................................................................................................e) să întocmească şi să transmită lunar la casa de asigurări de sănătate documentele justificative în vederea validării şi decontării contravalorii facturii/facturilor aferente serviciilor medicale paraclinice acordate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;.................................................................................................h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii medicale paraclinice; alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi în actele normative în vigoare;................................................................................................m) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;................................................................................................o) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. n), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;..................................................................................................r) să informeze asiguraţii cu privire la actul medical, la obligativitatea respectării indicaţiilor medicale şi asupra consecinţelor nerespectării acestora în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;30. La anexa nr. 5 la normele tehnice, la punctul V litera B articolul 7, literele c), m), o), p), q), r) şi ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de radioterapie furnizate, potrivit prevederilor legale în vigoare;...............................................................................................m) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor de radioterapie. Serviciile de radioterapie acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;................................................................................................o) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. n), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;p) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă serviciile de radioterapie efectuate şi raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, toate documentele justificative privind sumele decontate din bugetul alocat, respectiv toate documentele justificative privind deţinerea aparatelor necesare furnizării serviciilor de radioterapie contractate cu casele de asigurări de sănătate - facturi, certificate de conformitate UE, fişe tehnice etc.;q) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de radioterapie; serviciile de radioterapie nu cuprind şi a doua opinie medicală, cerută expres de asigurat în scris şi care este acordată de o altă echipă medicală decât cea care a aprobat planul de tratament iniţial;r) să informeze asiguraţii cu privire la actul medical, la obligativitatea respectării indicaţiilor medicale şi asupra consecinţelor nerespectării acestora în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;..................................................................................................ag) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile de radioterapie asigurate potrivit lit. t) şi decontate din bugetul Fondului, însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare;  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    Marian Burcea
    Bucureşti, 12 mai 2017.Nr. 352.-----