HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera kk) se modifică şi va avea următorul cuprins: kk) asigură, prin comisia de insolvenţă la nivel central şi prin comisiile de insolvenţă la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice, conform prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare;2. La articolul 3 alineatul (1), după litera kk) se introduce o nouă literă, litera ll), cu următorul cuprins: ll) asigură înregistrarea intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, funcţionarea punctului unic de informare, precum şi cooperarea şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 940, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 397, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543.4. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins: (10) Personalul Direcţiei cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre, derulare proceduri intermediari de credite, recuperare creanţe şi creditori nonfinanciari, precum şi personalul Direcţiei de insolvenţă a persoanelor fizice are statut de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii, şi este salarizat în conformitate cu legislaţia aplicabilă personalului contractual din administraţia publică.5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Autoritatea are în dotare 120 de autoturisme operative pentru supraveghere, control, investigaţii, proceduri legate de insolvenţa persoanelor fizice şi intermediari de credite.6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, punctul III subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 943 de posturi
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Bogdan Marcel Pandelică
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 18 mai 2017.Nr. 353.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
  *Font 9*                                 Număr total de posturi                                ● Numărul total de posturi 397 - exclusiv demnitarii                                   ┌────────────┐         ┌────────────────┐                                   │ PREŞEDINTE ├────────>│CABINET DEMNITAR│                                   └─────┬──────┘         └────────────────┘               ┌──────────────┐          │               │COMPARTIMENT  │<─────────┤               │AUDIT PUBLIC  │          │               │  INTERN      │          │               └──────────────┘          │                                         v        ┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────┐        │                      │                      │              │           │        v                      v                      v              │           v ┌────────────────┐  ┌───────────────────────┐  ┌────────────────┐   │    ┌────────────────┐ │                │  │   DIRECŢIA GENERALĂ   │  │                │   │    │                │ │                │  │CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE│  │SECRETAR GENERAL│   │    │ VICEPREŞEDINTE │ │ VICEPREŞEDINTE │  │  PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE  │  │                │   │    │                │ │                │  │    EUROPEANĂ          │  │                │   │    │                │ └────────────────┘  └─────────┬─────────────┘  └──────┬─────────┘   │    └────────────────┘                               │                       │             │                               v                       │             │            ┌──────────────────────────┐               │             v            v                          v               │      ┌───────────────────┐   ┌────────────────┐  ┌──────────────────────────┐    │      │CENTRUL EUROPEAN AL│   │   DIRECŢIA     │  │  DIRECŢIA COOPERARE ŞI   │    │      │CONSUMATORILOR*)   │   │  INSOLVENŢĂ    │  │EFECTUAREA SCHIMBULUI DE  │    │      └───────────────────┘   │PERSOANE FIZICE │  │INFORMAŢII CU STATELE     │    │   └────────────────┘  │MEMBRE, DERULARE PROCEDURI│    │                       │INTERMEDIARE DE CREDITE ŞI│    │                       │  RECUPERARE CREANŢE      │    │                       └──────────────────────────┘    │                                                       │                                                       v         ┌────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐         │                │                      │                        │         v                v                      v                        v   ┌───────────┐    ┌─────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌────────────────────┐   │ SERVICIUL │    │ DIRECŢIA DE │     │DIRECŢIA ECONOMICĂ│     │  DIRECŢIA METALE   │   │  JURIDIC  │    │SOLUŢIONARE  │     │ŞI RESURSE UMANE  │     │ PREŢIOASE, PIETRE  │   │           │    │ALTERNATIVĂ A│     └──────────────────┘     │PREŢIOASE ŞI PROCESE│   │           │    │ LITIGIILOR  │                              │     KIMBERLEY      │   └───────────┘    └─────────────┘                              └────────────────────┘ Notă
  *) Unitate finanţată de la bugetul de stat şi de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcţie, începând cu anul 2018.
  -----