ORDIN nr. 511 din 16 mai 2017privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017



  Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 511.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
  la Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
   +  ARTICOL UNICProcedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 4, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Contractele de finanţare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanţare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiţionale.2. La articolul 5, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7. Încheierea contractului de finanţare (1) OCPI va semna contractul de finanţare în limita sumelor aprobate în buget şi comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului. (2) Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Contractele de finanţare vor avea prevederi referitoare la creditele bugetare aprobate în anul bugetar respectiv, credite ce reprezintă limite maxime în care se pot efectua plăţi.(3) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanţare în bugetul de venituri şi cheltuieli, la o poziţie distinctă, ca sursă de finanţare complementară.3. La articolul 5, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanţare (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI şi ANCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.(2) În cazul în care valoarea contractului de finanţare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a intabulării unui număr mai mare de imobile decât cel prognozat la încheierea contractului de finanţare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanţare în mod corespunzător. Solicitarea va fi însoţită de o notă de fundamentare în care se vor descrie motivele suplimentării. OCPI va solicita ANCPI rectificarea bugetului alocat conform pct. 3, anexând toate documentele justificative. După primirea bugetului modificat, OCPI va proceda la modificarea contractului de finanţare prin act adiţional, conform anexei nr. 5. După încheierea actului adiţional la contractul de finanţare, UAT adiţionează contractul de prestări servicii corespunzător limitelor de finanţare stabilite prin contractul de finanţare adiţionat.4. La articolul 5 punctul 11 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înţelege:– planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente, neînregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;– planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice.5. La articolul 5 punctul 11 alineatul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) imobilele compuse din mai multe parcele dintre care unele parcele sunt situate în intravilan şi cel puţin o parcelă este situată în extravilan.6. La articolul 5 punctul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) ANCPI va transfera fondurile către OCPI în urma verificării documentaţiei transmise de către acesta în copie conformă cu originalul, respectiv: PVR tehnic, PVR servicii, factură şi anexa nr. 8 avizată de OCPI, precum şi în baza adresei Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Adresa Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară va fi transmisă atât către compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI care verifică documentele, cât şi către OCPI, spre ştiinţă.7. La articolul 5, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 16. Transferul fondurilor către UAT (1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menţionat în contractul de finanţare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora în contul de Trezorerie. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.(2) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de înregistrare sistematică.8. La articolul 5 punctul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată şi a extrasului de cont în termen de trei zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.9. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 6 la procedurăRaportare lunară a UAT către OCPI Denumirea UAT …………………Judeţul …………………….1. Date privind contractul de finanţare:– Numărul şi data contractului: ………………………..– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: …. lei – Valoarea creditului bugetar prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: … lei2. Date privind contractul de achiziţie publică:– Numărul şi data contractului …………………………..– Valoarea contractului …………………... lei (cu TVA)– Termen finalizare conform contract …………………..– Obiectul contractului: sector cadastral nr. ……– Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ………..3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:– Numele persoanei fizice autorizate ……………– Nr. certificat de autorizare ……………….– Categoria de autorizare …….. sau– Denumirea persoanei juridice ……………………– Nr. certificat de autorizare ……………….– Categoria de autorizare …….. 4. Responsabil de contract din cadrul UATNumele şi prenumele: ……………………….Date de contact: Telefon: ………………………….E-mail: ……………………………5. Stadiul lucrărilor*:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┐│            Denumirea activităţii                            │Luna 1│Luna 2│Luna 3│Luna 4...│Observaţii│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Preluare date de la OCPI, primărie                           │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Derulare campanie de informare locală                        │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Execuţie măsurători                                          │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Colectare acte de proprietate                                │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Integrare date existente                                     │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Întocmire documente tehnice ale cadastrului                  │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI    │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Publicare documente tehnice                                  │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Soluţionare cereri de rectificare                            │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Actualizare documente tehnice                                │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la │      │      │      │         │          ││OCPI                                                         │      │      │      │         │          │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┘         Responsabil de contract,                                       Primar,    ................................                    ..........................................    (numele, prenumele şi semnătura)                    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Notă
  * Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ……/………………..).
  ----