ORDIN nr. 1.546 din 17 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 29 mai 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Bogdan-Nicolae Stan
  Bucureşti, 17 mai 2017.Nr. 1.546.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“
  Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se depune la organul fiscal competent, după cum urmează:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:– un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;– un exemplar se păstrează de către contribuabil.Completarea formularuluiSecţiunea I „Date de identificare a contribuabilului“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.Secţiunea II „Reprezentare prin:“Se marchează cu „X“, în funcţie de situaţia în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit.În casetele „Număr act împuternicire“ şi „Data act (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea/numele şi prenumele reprezentantului legal sau a împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală al reprezentantului legal sau împuternicitului, pentru activitatea proprie. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului legal/împuternicitului.Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul, potrivit art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ 1.1. Denumire: „Notificare privind modificarea anului fiscal“ (014)1.2. Cod: 14.13.03.141.3. Format: A4/t11.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.5. U.M.: set (2 file)1.6. Se difuzează: gratuit.1.7. Se utilizează: la comunicarea opţiunii privind modificarea anului fiscal.1.8. Se întocmeşte în: două exemplare; de: reprezentant legal/împuternicit.1.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.----