HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei.(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi este de 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi aferente Unităţii de management al proiectului, denumită în continuare UMP.3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 4. În anexa nr. 2, la litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii“, punctul III „Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat“, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, cu următorul cuprins:9. Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino5. În anexa nr. 2, la litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii“, punctul III „Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat“, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-9 este de 820.  +  Articolul IIÎncadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.  +  Articolul IIIArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 13 iulie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino», înfiinţat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, cu completările ulterioare, este instituţie publică, cu personalitate juridică, ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei în subordinea Ministerului Sănătăţii.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 18 mai 2017.Nr. 357.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)Număr maxim de posturi 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătăţii
  *Font 9*      ┌─────────────────┐       ┌──────────┐              ┌────────────────┐      │    COLEGIUL     ├───────┤ MINISTRU ├──────────────┤    COLEGIUL    │      │  MINISTERULUI   │       └─────┬────┘              │  CONSULTATIV   │      │   SĂNĂTĂŢII     │             │                   │ AL MINISTRULUI │      └─────────────────┘             │                   │    SĂNĂTĂŢII   │                                      │                   └────────────────┘                                      │  ┌──────────────────┐                      ┌─────────────┐ ├──┤ Cabinet ministru │                      │ U.P.P. ****)├─┤  └──────────────────┘                      └─────────────┘ │    ┌──────────────────┐              │  ┌───────────────────────┐    │ Direcţia control │              ├──┤ Departamentul afaceri │    │  şi integritate  ├──────────────┤  │   europene ****)      │     ┌──────────────────────────┐    └──────────────────┘              │  └───────────────────────┘     │Departamentul monitorizare│                                      ├────────────────────────────────┤   implementare proiecte  │                                      │                                │  spitale regionale ****) │                       ┌────────────┐ │  ┌───────────────────────────┐ └──────────────────────────┘                       │ Serviciul  ├─┤  │Departamentul monitorizare │                       │audit public│ ├──┤  implementare program     │  ┌──────────────────┐ └────────────┘ │  │naţional de vaccinare ****)│  │ Direcţia relaţii │                │  └───────────────────────────┘  │cu presa, afaceri ├────────────────┤  │   europene şi    │                │                           ┌─────────────┐  │     relaţii      │                ├───────────────────────────┤ U.M.P. ***) │  │  internaţionale  │                │                           └─────────────┘  └──────────────────┘                │       ┌───────────────────┬──────────┼──────────┬────────────────┬─────────────────┐       │                   │          │          │                │                 │┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐│Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │           │├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │Subsecretar││   Cabinet      │ │     Cabinet    │ │ │     Cabinet    │ │     Cabinet    │ │  de stat  ││secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │           │└────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────────┘                                      │                                 ┌────┴────┐    ┌─────────────────┐     ┌────────────────────┐      │Secretar │  ┌─┤Secretar general │     │ Serviciul avizare  ├──────┤ general ├──┤ │    adjunct      │     │interministerială şi│      └─────┬───┘  │ └─────────────────┘     │ pregătire şedinţe  │            │      │     │     de Guvern      │            │      │ ┌─────────────────┐     └────────────────────┘            │      └─┤Secretar general │                                       │        │     adjunct     │                                       │        └─────────────────┘ ┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬┴────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┐┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐  ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│M1 │ │M2 │ │M3 │ │M4 │ │M5 │ │M6 │ │M7 │ │M8 │ │M9 │  │M10│ │M11│ │M12│ │M13│└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘  └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ M1 - Centrul de resurse umane în sănătate publică*)                        │ │ M2 - Direcţia generală programe                                            │ │ M2.1 - Unitatea implementare şi coordonare programe**)                     │ │ M2.2 - Agenţia Naţională de Programe de Sănătate*)                         │ │ M2.3 - Serviciul investiţii şi achiziţii                                   │ │ M2.4 - Serviciul medicină de urgenţă                                       │ │ M3 - Direcţia generală economică                                           │ │ M4 - Direcţia patrimoniu şi IT                                             │ │ M5 - Direcţia management şi structuri sanitare                             │ │ M6 - Direcţia generală juridică şi resurse umane                           │ │ M7 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică           │ │ M8 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale         │ │ M9 - Inspecţia sanitară de stat**)                                         │ │ M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***)                      │ │ M11 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică     │ │ M12 - Compartiment relaţia cu Parlamentul                                  │ │ M13 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele                   │ │ *) Funcţionează la nivel de direcţie generală.                             │ │ **) Funcţionează la nivel de direcţie.                                     │ │ ***) Funcţionează la nivel de serviciu.                                    │ │ ****) Funcţionează la nivel de compartiment.                               │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----