ORDIN nr. 553 din 12 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 4.378 din 12.05.2017 al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va înscrie contractele de asociere în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti de evidenţă a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 4.2. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înregistrează la direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 6.3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Modelul certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzut în anexa nr. 7.4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.5. După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduc patru noi anexe, anexele nr. 4-7, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, sintagma „Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România“ se înlocuieşte cu sintagma „Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical“.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Bucureşti, 12 mai 2017.Nr. 553.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la norme)
  MODEL
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................../Municipiului Bucureşti
  REGISTRUL JUDEŢEAN/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  de evidenţă a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical
  *Font 7*┌────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │   Data   │ Forma de │                      Informaţii privind contractul de asociere                       ││crt.│zz/ll/aaaa│organizare├────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤│    │          │          │  Părţile   │Denumirea│Scopul şi│            Sediul profesional al asocierii          ││    │          │          │contractului│asocierii│obiectul ├───────────┬──────┬────────┬─────┬──────┬──────┬─────┤│    │          │          │de asociere │         │asocierii│Localitatea│Judeţ/│ Strada │ Nr. │ Bloc │ Etaj │ Ap. ││    │          │          │            │         │         │   /Cod    │Sector│        │     │      │      │     │└────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┘┌────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. de înregistrare │Nume şi prenume│   Durata   │          Denumire cabinet individual de       │Modalitatea de ││   Cod fiscal/      │persoană/e care│contractului│             practică independentă:            │  încetare a   ││contract de asociere│au calitatea de│ de asociere├───────┬─────────────┬──────────────┬──────────┤contractului de││                    │coordonator al │            │Titular│Specialitatea│Nr. Certificat│Cod fiscal│   asociere    ││                    │   asocierii   │            │cabinet│             │  de membru   │          │               │└────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┘
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la norme)
  MODEL
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti
  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
  Cabinetul ............…., cu sediul în localitatea …..............…, strada …........... nr. …, bl. …., sc….., et. …., ap. …., sector/judeţ …........., reprezentat prin (asistent medical generalist/moaşă/asistent medical) titular/ă cabinet …............., cod numeric personal …..............., este înregistrat în Registrul judeţean/ municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, secţiunea I, cu nr. de identificare ….........., data …........Servicii de îngrijiri medicale autorizate ……....................................................................................................................................Director, …..........................…Responsabil (Administrator), …........................…..Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical NOTĂ:Prezentul certificat de înregistrare a cabinetului s-a eliberat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6 la norme)
  MODEL
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti
  REGISTRUL JUDEŢEAN/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical
  *Font 7*┌────────────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┐│    Nr.     │     Data    │Denumire│Sediul/Adresa cabinetului │ Titularul │Specialitatea│Cod numeric personal│Nr. şi data│   Data    ││înregistrare│înregistrării│cabinet │(Localitatea, strada, nr.,│cabinetului│ titularului │ (Nr. înscriere al  │  avizare/ │ încetării ││            │ zz/ll/aaaa  │        │   bl., sc., etaj, ap.,   │ (nume şi  │ cabinetului │   titularului în   │ reavizare │activităţii││            │             │        │     sector/judeţ)        │ prenume)  │             │   Registrul unic)  │ cabinet   │zz/ll/aaaa │├────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤│            │             │        │                          │           │             │                    │           │           │└────────────┴─────────────┴────────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 7 la norme)
  MODEL
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti
  - Certificat anexă -

  CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE
  în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, secţiunea I, cu nr. de identificare …..........
  Se modifică astfel*:[] Schimbarea sediului: la adresa: Str. …........................ nr. …., bl. …., sc. …, et. …, ap. .…., sectorul …., cu suprafaţa de …........[] Înfiinţarea/desfiinţarea sediului /secundar la adresa: Str. …....................… nr. ..…, bl. ……, sc. …., et. …., ap. ….., sectorul ….., cu suprafaţa de …........…[] Schimbarea numelui ................................................….[] Schimbarea structurii cabinetului …........................................................[] Modificarea serviciilor de îngrijiri medicale autorizate ….....................................................................................................…(Se vor enumera serviciile de îngrijiri medicale autorizate a fi acordate ca urmare a modificării activităţii cabinetului, în funcţie de specializările şi competenţele profesionale dobândite de titular, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014.) [] Alte modificări: ……Director, …..........................…Responsabil (Administrator), …........................…..Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical NOTĂ:Prezenta anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului s-a eliberat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014. Notă
  * Se vor menţiona doar elementele care au fost modificate.
  -----