LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999privind ajutorul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleScopul legii  +  Articolul 1Prezenta lege are ca scop reglementarea modalităţilor de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat, în vederea creării şi menţinerii unui mediu concurential normal.Definirea ajutorului de stat  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat înseamnă orice sprijin, indiferent de forma, din surse de stat, acordat de autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului. (2) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către un agent economic, fie în renunţarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - şi care asigura unui agent economic un beneficiu de natura economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obţinut în absenta acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat, dacă ele conferă un avantaj special numai anumitor agenţi economici sau anumitor bunuri, servicii sau regiuni. (3) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual. (4) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocari specifice de ajutoare agenţilor economici definiţi în mod general şi abstract. (5) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor. (6) În ajutorul de stat se includ, printre altele: subvenţii, inclusiv subvenţii pentru export; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptari, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor; renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale; garanţii acordate de stat sau de alte autorităţi publice în condiţii preferenţiale; participari cu capital ale statului sau ale altor instituţii publice, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mica decât cea normală, anticipata de către un investitor privat prudent; reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice sau alte organisme care administrează resurse ale statului, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sub preţul pieţei.Definirea ajutorului existent  +  Articolul 3 (1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schema de ajutor care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; b) a fost autorizat de către Consiliul Concurentei; c) Consiliul Concurentei nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege. (2) Alocarile specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurentei a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocari specifice de ajutoare.Măsuri şi ajutoare de stat care nu intra sub incidenţa legii  +  Articolul 4 (1) Măsurile de natura fiscală, care sunt parte a normelor fiscale interne, aplicabile tuturor agenţilor economici. (2) Ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitate economică, în termenii şi în condiţiile care nu favorizează anumite sectoare sau anumiti agenţi economici. (3) Împrumuturi sau garanţii acordate de autorităţi publice şi organisme care administrează resursele statului, conform condiţiilor curente de pe piaţa. (4) Participari cu capital ale statului sau ale altor organisme publice, dacă rata profitului este estimată a fi cel puţin egala cu rata profitului anticipat de către un investitor privat prudent. (5) Ajutoare având un caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate. (6) Ajutoare pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale.  +  Capitolul 2 Reguli proceduraleAutorizarea ajutorului de stat  +  Articolul 5Orice ajutor de stat, sub orice formă şi indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu excepţia cazurilor când prezenta lege prevede altfel.Notificarea ajutorului de stat  +  Articolul 6 (1) Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent va fi notificată de către furnizorul ajutorului Consiliului Concurentei, cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în regulamentele de aplicare a acesteia. (2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informaţiile exacte şi complete, cerute de Consiliul Concurentei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege. Consiliul Concurentei va adopta un regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării. (3) Consiliul Concurentei va înştiinţa Oficiul Concurentei în legătură cu primirea notificării, în termen de 15 zile. (4) Notificarea va deveni efectivă la data când informaţiile cuprinse în notificare sunt exacte şi complete. (5) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere informaţii suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea notificării.Clauza suspensivă  +  Articolul 7Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.Examinarea notificării şi iniţierea procedurilor  +  Articolul 8 (1) Consiliul Concurentei va examina notificarea de îndată ce o primeşte. (2) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare. (4) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigaţii.Termenele stabilite pentru iniţierea procedurilor şi pentru decizii  +  Articolul 9 (1) Consiliul Concurentei va lua una dintre deciziile menţionate la art. 8 alin. (2)-(4) în termen de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă. (2) În cazul în care Consiliul Concurentei decide sa deschidă o investigatie, va trebui sa ia decizia finala în termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigatiei. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia deciziile menţionate în termenele stabilite, ajutorul poate fi acordat în mod legal după înştiinţarea prealabilă a Consiliului Concurentei şi va deveni un ajutor existent. (4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectivă.Revocarea unei decizii  +  Articolul 10Pentru revocarea unei decizii luate anterior, pe baza unor informaţii incorecte primite pe parcursul procedurii, Consiliul Concurentei are obligaţia sa asculte argumentele furnizorului ajutorului de stat.Puteri de investigatie  +  Articolul 11În aplicarea prezentei legi Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei au puterile de investigatie prevăzute la art. 39-46 ale Legii concurentei nr. 21/1996.  +  Capitolul 3 Deciziile Consiliului ConcurenteiDecizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent  +  Articolul 12 (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurentei evalueaza efectele pozitive ale acestuia asupra dezvoltării anumitor activităţi economice sau a anumitor zone economice, cu luarea în considerare a riscului apariţiei unor efecte dăunătoare asupra concurentei. (2) După o astfel de analiza, Consiliul Concurentei poate decide: a) ca măsura notificată nu constituie ajutor de stat; b) sa autorizeze ajutorul de stat; c) sa autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa condiţii sau obligaţii menite să asigure ca aceasta nu denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte; d) sa interzică acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte. (3) Atunci când Consiliul Concurentei ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat şi recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.Decizii privind un ajutor existent  +  Articolul 13 (1) Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei vor supraveghea permanent toate ajutoarele existente. Dacă se considera ca un ajutor existent denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte, Consiliul Concurentei va solicita furnizorului de ajutor sa ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilitatii acestuia cu prezenta lege. Aceste măsuri pot sa includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent. Aceste recomandări vor fi transmise şi Oficiului Concurentei în vederea monitorizarii de către acesta a realizării măsurilor impuse. (2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurentei poate decide oprirea acordării ajutorului existent sau poate impune condiţii şi obligaţii menite să asigure compatibilitatea ajutorului cu dispoziţiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv şi trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabila de timp pentru a se supune acesteia.Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis  +  Articolul 14 (1) Consiliul Concurentei poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare, cu condiţia să fie destinat pentru una dintre următoarele activităţi:- cercetarea fundamentală, inteleasa ca acea activitate orientata spre dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice noi, precum şi spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii, fără a avea însă scop industrial sau comercial, asigurând o larga diseminare a rezultatelor;- cercetarea aplicativa, inteleasa ca acea activitate orientata spre lărgirea cunoştinţelor, cu scopul de a utiliza aceste cunoştinţe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a îmbunătăţi semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;- cercetarea precompetitiva, inteleasa ca acea activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării şi care include fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;- gradul de subventionare trebuie să scada pe măsura ce proiectul respectiv este mai apropiat de piaţa.- în cazul cercetării fundamentale ajutorul poate să acopere până la 100% din valoarea investiţiei brute.- în cazul cercetării de baza ajutorul poate să acopere până la 50% din valoarea investiţiei brute.- în cazul cercetării în stadiul preconcurential ajutorul poate să acopere până la 25% din valoarea investiţiei brute sau prin reduceri de taxe şi impozite, în cote diferenţiate, având un efect echivalent; b) ajutor pentru întreprinderi mici şi mijlocii care au cel mult 250 de angajaţi, dacă se urmăreşte înlăturarea dezavantajelor legate direct de mărimea firmei în cauza; c) ajutor pentru protecţia mediului înconjurător, cu condiţia respectării principiului "poluatorul plăteşte"; investiţiile destinate reducerii poluarii şi/sau reducerii consumului energetic pe unitate de produs pot fi subvenţionate cu până la 25% din totalul sumei brute sau prin reduceri de taxe şi impozite, în cote diferenţiate, cu efect echivalent; d) ajutor pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă, cu condiţia ca acesta sa nu fie acordat în sectoarele în care exista o supradimensionare a capacităţilor. Ajutorul pentru menţinerea locurilor de muncă va fi considerat ajutor de restructurare; e) ajutor acordat sectoarelor în care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, prin asigurarea unei reduceri treptate a producţiei şi a locurilor de muncă, cu condiţia ca asemenea măsuri să fie strict limitate ca durata şi însoţite de un program de restructurare. În evaluarea supradimensionarii capacităţilor va fi luată în considerare şi situaţia internationala; f) ajutor pentru dezvoltare regionala, în măsura în care acesta nu influenţează concurenta şi numai dacă scopul acestui ajutor este de a asigura agenţilor economici din zona avută în vedere aceleaşi sanse de dezvoltare ca şi celor din alte zone ale tarii, cu condiţia ca acest fapt sa nu conducă la o marire a capacităţii de producţie în sectoarele în care exista deja probleme legate de supracapacitate. Ajutorul pentru dezvoltare regionala poate fi în legătură cu investiţia iniţială sau cu crearea de locuri de muncă ori poate lua forma unui ajutor având caracter de continuitate, conceput în scopul depăşirii unor dezavantaje regionale sau permanente; g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acţiuni ca: săptămâni naţionale, târguri internaţionale, magazine de prezentare şi altele asemenea, cu condiţia ca de acesta să poată beneficia toţi agenţii economici interesaţi; h) ajutor pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural; i) ajutor pentru promovarea sănătăţii şi învăţământului. (2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurentei trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiaşi beneficiar. (3) Consiliul Concurentei poate interzice măsuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt: a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiţionat, de drept sau de fapt, de performanţă la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte; b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea agenţilor economici, direct sau prin scutirea de la plata obligaţiilor datorate statului; c) ajutor pentru sectoarele cu probleme structurale de supradimensionare a capacităţilor sau pentru întreprinderi aflate în dificultate, dacă nu este însoţit de un program de restructurare şi nu este strict limitat ca durata. Ajutorul de restructurare trebuie să facă parte dintr-un plan individual de redresare într-o perioadă de timp rezonabila, care să asigure viabilitatea agentului economic pe termen lung. În cazul unei supradimensionari a capacităţilor pe piaţa relevanta, trebuie să se prevadă o reducere ireversibila a capacităţii, în mod proporţional cu volumul ajutorului primit; d) ajutorul acordat ca o măsura de salvare a unor agenţi economici, cu excepţia cazului în care este destinat asigurării unei perioade de timp necesare pentru elaborarea unui plan de restructurare care să includă soluţii pe termen lung şi evitarea unor probleme sociale acute; e) măsurile de ajutor, care sunt astfel aplicate, încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, faţă de bunurile similare produse în tari participante la acorduri internaţionale la care România este parte şi în care sunt prohibite astfel de discriminări.Participarea Oficiului Concurentei la deliberărileConsiliului Concurentei  +  Articolul 15Şeful Oficiului Concurentei sau persoana delegată de acesta va reprezenta Guvernul la deliberările Consiliului Concurentei şi poate face recomandări pentru a fi luate în considerare de către acesta.  +  Capitolul 4 Recuperarea ajutorului ilegal şi a ajutorului interzisDefinirea ajutorului ilegal  +  Articolul 16În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligaţia notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurentei sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei în termenul legal.Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului  +  Articolul 17 (1) Consiliul Concurentei poate cere Curţii de apel în a carei circumscripţie teritorială se afla sediul principal al furnizorului sau beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta şi, pe cale de consecinţa, sa dispună recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii oricărui ajutor ilegal. (2) Preşedintele Curţii de apel poate dispune, prin ordonanţa preşedinţială, recuperarea, rambursarea sau suspendarea acordării ajutorului ilegal. Ordonanţa poate fi atacată cu recurs la Curtea Suprema de Justiţie.Recuperarea ajutorului de stat interzis  +  Articolul 18 (1) Când un ajutor de stat, pentru care Consiliul Concurentei a emis o decizie de interzicere, a fost totuşi acordat, Consiliul Concurentei va cere Curţii de apel în a carei circumscripţie teritorială se afla sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta şi, pe cale de consecinţa, sa dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar. (2) Consiliul Concurentei poate cere Curţii de apel sa dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în decizia de autorizare. (3) Hotărârea Curţii de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Suprema de Justiţie. (4) Acţiunile prevăzute în acest capitol sunt judecate după procedura de contencios administrativ.Recuperarea dobânzii şi a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis  +  Articolul 19 (1) În cazul unui ajutor ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei poate solicita, de asemenea, Curţii de apel sa dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rata propusă de Consiliul Concurentei. O astfel de dobânda poate fi impusa: a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa; b) în cazul ajutorului ilegal, dar autorizat ulterior de Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la autorizarea sa de către Consiliul Concurentei. (2) În afară prevederilor de mai sus, orice persoană are dreptul sa pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligaţiei de a nu se acordă un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurentei.  +  Capitolul 5 Categorii exceptatePragul minim  +  Articolul 20Ajutorul acordat unui agent economic, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de un miliard lei, este considerat a fi autorizat şi nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, în condiţiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurentei.Exceptari pe categorii  +  Articolul 21 (1) Consiliul Concurentei va adopta un regulament de exceptari pe categorii, prin care vor fi stabilite categoriile de ajutor de stat considerate a fi autorizate şi care, în consecinţa, nu sunt supuse cerinţelor de notificare. Acest regulament va specifică, în mod distinct, pentru fiecare categorie de ajutor: a) scopul ajutorului; b) categoriile de beneficiari; c) pragurile valorice exprimate fie ca intensitate, fie ca mărime absolută; d) condiţiile legate de cumularea ajutoarelor acordate aceluiaşi beneficiar; e) condiţiile monitorizarii de către Oficiul Concurentei. (2) Regulamentul poate stabili: a) fixarea de praguri valorice sau alte condiţii care să determine necesitatea notificării unor alocari specifice de ajutoare; b) excluderea anumitor sectoare din domeniul de aplicare a unor astfel de reglementări; c) includerea de prevederi care să fie luate în considerare la analiza compatibilitatii ajutorului exceptat.Regulamente şi instrucţiuni în aplicarea legii  +  Articolul 22 (1) Consiliul Concurentei poate să adopte şi sa pună în aplicare, de asemenea, regulamente şi instrucţiuni, altele decât cele menţionate la art. 20 şi 21, în vederea definirii criteriilor esenţiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat. (2) Regulamentul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) va fi adoptat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Pentru aplicarea art. 14 alin. (1) ministerele de resort vor elabora regulamente specifice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Regulamentele şi instrucţiunile prevăzute la art. 20, 21 şi la art. 22 alin. (1) din lege vor fi adoptate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Regulamentele, instrucţiunile şi modificările acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, după care vor fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei, vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României. (6) Regulamentele Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a carei raza teritorială domiciliază petentul.  +  Capitolul 6 Inventarierea, monitorizarea şi raportarea ajutoarelor de stat Inventarul ajutoarelor de stat acordate în anii precedenti  +  Articolul 23 (1) Oficiul Concurentei va întocmi un inventar al ajutoarelor individuale şi al schemelor de ajutor pentru ultimii trei ani anteriori adoptării prezentei legi. (2) Toate informaţiile necesare pentru realizarea acestui inventar vor fi furnizate Oficiului Concurentei de către autorităţile responsabile. Procedura de raportare către Oficiul Concurentei va fi stabilită printr-o hotărâre a Guvernului, în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat  +  Articolul 24 (1) Inventarul ajutoarelor de stat va fi actualizat, în fiecare an, de către Oficiul Concurentei, ţinându-se seama de următoarele elemente: a) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale, care au fost notificate şi autorizate de Consiliul Concurentei; b) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale exceptate de la obligaţia notificării către Consiliul Concurentei; c) schemele de ajutor de stat a căror derulare se încheie în cursul anului de raportare; d) ajutoarele de stat notificate la Consiliul Concurentei. (2) Pentru actualizarea inventarului, autorităţile care elaborează schemele de ajutor de stat şi furnizorii de ajutoare, precum şi beneficiarii de ajutoare de stat sunt obligaţi sa transmită informaţii Oficiului Concurentei, după cum urmează: a) autorităţile care elaborează schemele de ajutor de stat şi furnizorii de ajutor vor transmite informaţii referitoare la:- natura ajutorului acordat;- condiţii impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;- originea ajutorului;- suma estimată a fiecărui ajutor acordat;- durata schemei ajutorului, după caz; b) beneficiarii de ajutor vor raporta suma şi forma ajutoarelor pe care le-au primit; ei trebuie, de asemenea, sa transmită informaţii necesare pentru identificarea unor astfel de ajutoare. Procedura de raportare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Oficiul Concurentei va fi, de asemenea, informat de către autorităţile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului, pe de-o parte, şi de agenţii economici cărora li s-a încredinţat executarea unor servicii publice de interes general, pe de altă parte, despre fluxurile financiare care au loc între ele, astfel încât să se asigure deplina transparenta în acest domeniu. (4) Procedurile privind modalităţile de informare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Consiliul Concurentei va comunică Oficiului Concurentei deciziile sale privind ajutoarele de stat, astfel încât inventarul să poată fi permanent actualizat.Acordarea de asistenţa de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat  +  Articolul 25În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum şi al reînnoirii, prelungirii sau modificării unei scheme existente, autorităţile implicate pot solicita asistenţa tehnica de specialitate Oficiului Concurentei.Monitorizarea ajutoarelor existente  +  Articolul 26 (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se înţelege activitatea de supraveghere a ajutoarelor, de evaluare a dimensiunilor lor şi propunerea de măsuri pentru obţinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat. (2) Monitorizarea este un proces în continua derulare, care se finalizează printr-un raport cu periodicitate anuală. (3) Obligaţia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Oficiului Concurentei. (4) Pentru realizarea responsabilităţilor sale Oficiul Concurentei poate solicita asistenţa experţilor din cadrul autorităţilor iniţiatoare, precum şi din cadrul autorităţilor care le acorda. (5) Oficiul Concurentei are următoarele atribuţii: a) determinarea diferenţei dintre suma alocarilor individuale efectiv acordate şi suma prevăzută a se acordă în schemele de ajutor; b) evaluarea sumei totale a ajutorului primit de către agenţii economici prin intermediul diferitelor scheme; c) supravegherea aplicării şi respectării modului de acordare a ajutoarelor de stat existente; d) evaluarea impactului acordării ajutoarelor. (6) Procedurile de monitorizare de către Oficiul Concurentei se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de cel mult două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Raportul anual  +  Articolul 27 (1) Oficiul Concurentei va întocmi un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România. Acest raport va fi publicat în Monitorul Oficial al României. (2) Raportul cuprinde următoarele:(i) detalii privind schemele de ajutor şi ajutoarele individuale: a) existente în cursul anului de raportare; b) notificate Consiliului Concurentei şi autorizate de acesta în cursul anului de raportare; c) acordate în cursul anului de raportare, fără obligaţia notificării;(îi) comentarii privind: a) totalul sumelor acordate ca ajutoare; b) realizarea efectivă a schemelor de ajutor, comparativ cu impactul lor anticipat; c) principalii beneficiari de ajutoare, pe sectoare economice şi regiuni. Aceste comentarii vor prezenta obiectivele urmărite prin acordarea de ajutoare, pe fiecare beneficiar principal.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finalePlafoane  +  Articolul 28Plafoanele exprimate în procente sau în sume la valoarea absolută, menţionate la art. 14 şi 20, pot fi actualizate prin ordine ale preşedintelui Consiliului Concurentei.Atacarea deciziilor Consiliului Concurentei  +  Articolul 29Deciziile Consiliului Concurentei, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de părţile interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Curtea Suprema de Justiţie.Confidenţialitate  +  Articolul 30 (1) Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei, personalul angajat al acestora sau alţi funcţionari publici nu vor dezvălui informaţiile sau documentele obţinute în aplicarea prezentei legi şi care conţin secrete de afaceri sau sunt protejate de obligaţia păstrării secretului profesional. (2) Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat. (3) Informaţiile şi documentele pot fi date altor autorităţi de concurenta, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte, cu condiţia ca aceste autorităţi de concurenta să fie supuse unor reguli de confidenţialitate similare.Intrarea în vigoare a legii  +  Articolul 31 (1) Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU--------------