NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 16 mai 2017    Notă
    Aprobate de Ordinul nr. 448 din 27 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2017.
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumită în continuare Hotărâre.  +  Articolul 2Nomenclatura stradală este definită la art. 2 lit. b) din Hotărâre.  +  Articolul 3Adresa administrativă este definită la art. 2 lit. a) din Hotărâre.  +  Articolul 4Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare Registru, este definit la art. 1 alin. (1) din Hotărâre.  +  Articolul 5Sistemul informatic aferent Registrului este realizat, actualizat şi administrat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, informaţiile cuprinse în acesta fiind de interes public.  +  Articolul 6Sistemul informatic care gestionează Registrul respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.  +  Articolul 7Toate datele din Registru trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.  +  Articolul 8Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale oferă posibilitatea:a) căutării după diverse criterii intuitive care să faciliteze identificarea drumurilor şi adreselor pe întreg teritoriul României;b) actualizării informaţiilor la nivel centralizat în funcţie de modificările şi completările efectuate de către autorităţile publice locale;c) gestiunii în mod unitar şi utilizării informaţiilor de nomenclatură stradală de către toate instituţiile publice, atât în documente, cât şi în sistemele informatice proprii.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 9În înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) unitate administrativ-teritorială - comună, oraş, municipiu;b) localitate - denumire generică pentru aşezare omenească stabilă, parte componentă a unei unităţi administrativ-teritoriale;c) drum - cale de comunicaţie terestră special amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor;d) imobil - terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale;e) codul unic al adresei - CUA, generat în mod automat de RENNS, pentru fiecare adresă administrativă - este constituit din cod SIRUTA, cod stradă, cod adresă, în vederea identificării/localizării mai facile a adresei;f) cod adresă format din nr. administrativ, bloc, scară, etaj, apartament, după caz;g) număr administrativ - cifră, succesiune de cifre sau succesiune de cifre şi litere, care identifică în mod unic locaţia unui imobil în raport cu imobilele localizate pe acelaşi drum;h) clădire - orice construcţie, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul;i) construcţie - structură fixată în sau pe pământ.  +  Articolul 10În sensul prezentelor norme, sintagma „număr administrativ“ este similară cu:a) „număr poştal“, utilizat în majoritatea procedurilor şi a documentelor administrative, formularelor etc.b) „număr de identificare“, utilizat în cuprinsul art. 453 lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;c) „număr de ordine“, utilizat în cuprinsul pct. 10 alin. (1) al titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Reguli de acordare a denumirilor de drumuri  +  Articolul 11Fiecărui drum i se atribuie o denumire.  +  Articolul 12O denumire nouă de drum nu poate fi atribuită atunci când aceeaşi denumire ori una aproape identică sau care se pronunţă la fel a fost deja atribuită altui drum din cadrul aceleiaşi localităţi.  +  Articolul 13Două nume de drumuri sunt considerate identice în cazul în care acestea diferă doar prin:a) diferenţele de ortografie, care nu corespund diferenţelor în pronunţie;b) prezenţa sau absenţa genitivelor;c) articularea cu articol hotărât sau nehotărât;d) scrierea aceluiaşi nume într-un singur cuvânt sau în mai multe cuvinte;e) scrierea completă sau abreviată a numelui;f) scrierea diferită a aceluiaşi cuvânt sau variante asemănătoare ori derivate ale aceluiaşi cuvânt.  +  Articolul 14Fiecărui drum dintr-o localitate care are o denumire îi este atribuit un cod stradă unic în sistemul informatic.  +  Articolul 15În cazul în care se modifică denumirea drumului, codul stradă atribuit iniţial se păstrează. În cazul în care se schimbă denumirea drumului pentru o parte a acestuia, se alocă câte un cod pentru fiecare parte nou-creată a drumului.  +  Capitolul IV Reguli de atribuire a numărul administrativ  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 16Fiecărui imobil din intravilanul localităţii i se atribuie un număr administrativ.  +  Articolul 17Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa administrativă a acestuia.  +  Articolul 18Pentru imobilele cu clădiri/construcţii situate în extravilan adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului şi numărul administrativ atribuit de autoritatea publică locală competentă, care reprezintă poziţia kilometrică faţă de originea drumului. Denumirea drumului este alcătuită din categoria şi indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.  +  Articolul 19Numărul administrativ se atribuie de către autoritatea publică locală.  +  Secţiunea a 2-a Codificarea numerelor administrative  +  Articolul 20Un număr administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr care poate fi suplimentat cu o literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele I, O şi Q nu vor fi folosite.  +  Articolul 21Într-o serie de numere administrative, un număr administrativ fără literă este considerat mai mic decât acelaşi număr care are o literă.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de numerotare  +  Articolul 22Numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare astfel încât numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localităţii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului.  +  Articolul 23Pentru drumurile care se înfundă, atribuirea numerelor administrative trebuie să înceapă la capătul drumului care este conectat la reţeaua stradală.  +  Articolul 24În cazul pieţelor, imobilele se numerotează începând de la drumul principal şi se continuă în sensul invers al mişcării acelor de ceasornic.  +  Articolul 25Imobilul situat pe colţ, la intersecţia a două drumuri, primeşte un singur număr, şi anume la drumul spre care este situată intrarea principală.  +  Articolul 26În cazul în care un imobil se modifică prin dezmembrare şi următorul număr administrativ este alocat, imobilele nou-create primesc acelaşi număr administrativ la care se adaugă o literă majusculă diferită de cea existentă în cuprinsul numărului, în ordine alfabetică, începând cu litera A şi cu partea stângă a acestuia, în sensul invers mişcării acelor de ceasornic.  +  Articolul 27În cazul în care un imobil se modifică prin comasare, numărul administrativ atribuit acestui nou imobil este cel constituit din numărul administrativ cel mai mic înainte de alipire. În cazul în care sunt supuse alipirii imobile având numere administrative care cuprind şi litere se va păstra numărul administrativ cel mai mic care nu conţine şi litere.  +  Articolul 28Atribuirea numerelor administrative poate fi făcută cu întreruperi în numerotare, astfel încât în cazul unor dezvoltări, concentrări viitoare de a lungul străzii, numere administrative să poată fi adăugate fără a disturba numerele deja atribuite.  +  Articolul 29În situaţia în care regulile de numerotare prevăzute în acest capitol nu pot fi aplicate din cauza complexităţii situaţiei existente, se va proceda la renumerotarea imobilelor pe respectivul drum.  +  Capitolul V Localizarea geospaţială a adresei administrative  +  Articolul 30Fiecare adresă administrativă este legată de un punct-adresă, poziţionat geografic, localizat prin coordonate în sistemul naţional de referinţă.  +  Articolul 31Dacă adresa administrativă este atribuită unei clădiri, punctul-adresă trebuie poziţionat la intrarea acesteia.  +  Articolul 32Pentru clădiri cu mai multe intrări, care comunică între ele, punctul-adresă trebuie poziţionat astfel încât acesta să corespundă locaţiei intrării principale în clădire.  +  Articolul 33Pentru clădiri cu mai multe intrări care nu comunică între ele, punctul se poziţionează la fiecare intrare.  +  Articolul 34Dacă adresa administrativă este atribuită unui imobil - teren fără construcţii, punctul-adresă trebuie poziţionat în interiorul imobilului, cât mai aproape de drumul principal de acces.  +  Capitolul VI Înregistrarea şi actualizarea adresei administrative în Registru  +  Articolul 35Persoana desemnată de către primar înregistrează denumirea drumurilor.  +  Articolul 36Sunt înregistrate şi actualizate în Registru informaţii cu privire la localizarea geospaţială a drumurilor şi a numerelor administrative într-o localitate.  +  Articolul 37Înregistrarea denumirii drumurilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului local.  +  Articolul 38Persoana desemnată de către primar înregistrează şi actualizează toate adresele administrative în Registru, prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii.  +  Articolul 39Pentru fiecare adresă administrativă se înregistrează: UAT-ul, localitatea, numele drumului de care aparţine adresa, numărul administrativ atribuit, blocul şi scara, după caz, precum şi istoricul adresei administrative.  +  Articolul 40Pentru fiecare adresă administrativă persoana desemnată de către primar marchează în sistemul informatic poziţia punctului-adresă pe suportul grafic disponibil în aplicaţie.  +  Articolul 41Pentru fiecare drum, persoana desemnată de către primar trasează în sistemul informatic, pe suportul grafic disponibil în aplicaţie, axul drumului.----