METODOLOGIE-CADRU din 2 mai 2017de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2017 Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 3.850 din 2 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2017
   +  Capitolul I Organizarea programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 1(1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate urmăreşte dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice.(2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia didactică de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.b) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I menţionate la lit. b) şi urmează sau au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.d) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), instituţiile de învăţământ superior certifică competenţele pentru profesia didactică la nivel II şi în cazul absolvenţilor liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceştia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II şi au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.  +  Articolul 2(1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu.  +  Articolul 3(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I şi II atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie-cadru şi prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licenţă a absolvenţilor, după caz.(3) Instituţiile de învăţământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Admiterea la programele de formare psihopedagogică  +  Articolul 4(1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, cât şi în calitate de absolvenţi.(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.(3) În cazul absolvenţilor, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.(4) Înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5(1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui examen/interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se susţine în limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ, aceeaşi pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică.(3) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel I conţine, după caz, următoarele:a) documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;b) adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;c) în cazul absolvenţilor, copie a diplomei de licenţă certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;d) foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;e) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;g) certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conţine în plus faţă de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;c) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare.(5) Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituţie de învăţământ superior din România şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.(6) Pentru studenţii care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscrişi la programele de formare psihopedagogică, instituţiile de învăţământ superior vor solicita acestor studenţi dovada competenţelor lingvistice, până la data înscrierii pentru susţinerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competenţelor lingvistice se va face la una dintre instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române.  +  Articolul 6(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.(3) Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.(5) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.  +  Capitolul III Curriculumul programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 7(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.  +  Capitolul IV Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 8 Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) şi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.  +  Articolul 9(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă, care au obţinut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul V Finalizarea programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 10(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.  +  Articolul 11(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.  +  Capitolul VI Certificarea competenţelor pentru profesia didactică  +  Articolul 12 Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:a) absolvenţii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial;b) absolvenţii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal.  +  Articolul 13(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.  +  Articolul 14(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.(2) În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.  +  Articolul 15 Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 16 Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondenţa se face în baza atestatului de recunoaştere emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.  +  Articolul 17(1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei - specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I.(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră că îndeplinesc condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, adică se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.(3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.  +  Articolul 18 Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică, pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.  +  Articolul 19(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).  +  Articolul 20(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.  +  Articolul 21(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea psihopedagogică iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.  +  Anexa nr. 1 la metodologia-cadru  +  Tabelul nr. 1
  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învăţământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ A. Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educaţiei │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia evaluării │ II │ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării │ II │ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Instruire asistată de calculator │ III│ 5 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Practică pedagogică în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (1) │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (2) │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │140│218│ 358 │ 5E+3C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ B. Curriculum extins ││ Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale ││ (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihopedagogia adolescenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tinerilor şi adulţilor │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │Proiectarea şi managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor educaţionale │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate ││ (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 3 │Didactica domeniului şi dezvoltări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactica specializării (învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal) │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Practică pedagogică (în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal) │ │ │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ C. Curriculum opţional (se aleg două discipline opţionale) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │ Pachet opţional 1 (se alege o │ - │ 2 │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Comunicare educaţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Consiliere şi orientare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Metodologia cercetării educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educaţie integrată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │ Pachet opţional 2 (se alege o │ - │ 3 │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Sociologia educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Managementul organizaţiei şcolare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Politici educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educaţie interculturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Doctrine pedagogice contemporane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul II │ - │ - │ - │ - │ - │112│140│ 252 │ 5E+1C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul II │ │ 4 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelurile I şi II │ │ │ │ │ │252│358│ 610 │ 12 E │ 70 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 C │ │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări: C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică) Listă deschisă, la dispoziţia fiecărui departament de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
   +  Anexa nr. 2 la metodologia-cadru  +  Tabelul nr. 2a
  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  pentru nivelul I (iniţial) de certificare
  pentru profesia didactică
  - monospecializare -
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învăţământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educaţiei │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia evaluării │ II │ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării │ II │ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Instruire asistată de calculator │ III│ 5 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Practică pedagogică în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (1) │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (2) │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │140│218│ 358 │ 5E+3C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.4. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)
   +  Tabelul nr. 2b
  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
  - dublă specializare -
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învăţământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educaţiei │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria şi metodologia evaluării │ II│ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ │ │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării A │ II│ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Didactica specializării B │ III│ 5 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Instruire asistată de calculator │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică (în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea A │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 9 │Practică pedagogică (în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea B │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │168│246│ 414 │ 6E+3C │ 35 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Precizările de la tabelul nr. 2a) "Plan de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică" (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.3. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)
   +  Tabelul nr. 3
  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare
  pentru profesia didactică - absolvenţi de programe
  de master în domeniul diplomei de licenţă
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învăţământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihopedagogia adolescenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tinerilor şi adulţilor │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │Proiectarea şi managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor educaţionale │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 3 │Didactica domeniului şi dezvoltări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactica specializării (învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal, după caz) │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Practică pedagogică (în învăţământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal, după caz) │ │ │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline opţionale (se aleg două discipline) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │ Pachet opţional 1 (se alege o │ │ │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Comunicare educaţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Consiliere şi orientare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Metodologia cercetării educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educaţie integrată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │ Pachet opţional 2 (se alege o │ │ │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Sociologia educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Managementul organizaţiei şcolare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Politici educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educaţie interculturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Doctrine pedagogice contemporane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul II │ - │ - │ - │ - │ - │112│140│ 252 │ 5E+1C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul II │ II │ 4 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin 3 discipline.2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.3. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)
  ------