ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2017    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condițiilor privind organizarea masterului didactic, în temeiul art. 236 și 237 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Furnizorii de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice obligatorii pentru profesia didactică sunt:a) liceele pedagogice pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar de educator-puericultor, educatoare/educator, învățător/învățătoare, și unitățile de învățământ terțiar nonuniversitar, pentru formarea maiștrilor-instructori și a antrenorilor;b) instituțiile de învățământ superior acreditate, prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic înființate în condițiile legii, pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.(3) Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar și publicată pe pagina web a instituției de învățământ superior.(4) Condițiile de admitere la programele de formare psihopedagogică, inclusiv lista documentelor necesare înscrierii, trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.  +  Articolul 3(1) Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate și evaluate periodic de Ministerul Educației Naționale, prin intermediul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică înființate în condițiile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii și ale legislației în vigoare.(3) Acreditarea și evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se realizează distinct pentru fiecare limbă de predare, pentru fiecare locație geografică în care se desfășoară și pentru numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, propus de către agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică, cu asigurarea practicii pedagogice de specialitate în unități în care procesul de învățământ se desfășoară în aceeași limbă, pe bază de acorduri-cadru încheiate între unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială și inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și toate instituțiile de învățământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Pavel Năstase
    București, 2 mai 2017.Nr. 3.850.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRU din 2 mai 2017