HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15 alineatul (13), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la: ........................................................................b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei;2. La articolul 15, alineatele (14), (17), (23), (24), (25) şi (26) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ........................................................................(17) La prelungirea contractelor de închiriere, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16). ........................................................................(23) Chiria se stabileşte anual de către administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16. ........................................................................(24) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23^1) se stabileşte anual, pentru fiecare locuinţă, în condiţiile şi în termenul prevăzut la art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de documentele prevăzute la alin. (23^2). Administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data aprobării chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş. ........................................................................(25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la art. 8 alin. (8), (8^1) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.(26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare.3. La articolul 15 alineatul (15), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în:4. La articolul 15 alineatul (19), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care:5. La articolul 15, după alineatul (23) se introduc două noi alineate, alineatele (23^1) şi (23^2), cu următorul cuprins:(23^1) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (23) se actualizează anual în condiţiile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se ca model exemplul din anexa nr. 16.(23^2) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie a titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.6. La articolul 15, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (24^1), cu următorul cuprins:(24^1) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu brut lunar pe membru de familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. Anexa nr. 16 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh

  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase

  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 5 mai 2017. Nr. 304.  +  Anexă(Anexa nr. 16 la Normele metodologice)
  EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI
  I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament) Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2016, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.757,88 lei, inclusiv TVA, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei, definită conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurile europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.2. Durata de amortizare Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Cod │ │ Durata ││ de │ Denumire active fixe │ normată││clasificare│ │ (ani) │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6.1 │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în │ ││ │afară de: │ 40-60 │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤│1.6.1.1 │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi │ ││ │cămine amplasate în centre industriale, │ ││ │WC public │ 32-48 │└───────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┘3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi de administrare: maximum 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, din care:– cheltuieli menţinere stare de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale): maximum 0,6% din valoarea de înlocuire a construcţiei;– cheltuieli de administrare: maximum 0,2% din valoarea de înlocuire a construcţiei.4. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.5. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II "Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii", respectiv:a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor. În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:┌───────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐│ Rangul localităţii │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ Coeficient │ 1,0 │ 0,9 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,6 │└───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘ unde:a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;d) rangul III - oraşe;e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. În conformitate cu art. 8 alin. (8^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ Anul recepţiei la terminarea lucrărilor │ Coeficient │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Până la finalul anului 2004 │ 0,85 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Între anul 2005 şi anul 2010 │ 0,90 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Între anul 2011 şi anul 2015 │ 0,95 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Începând cu anul 2016 │ 1,00 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor se ponderează astfel: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Venit │ Coeficient │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu │ 0,8 │ │salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, │ │ │stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile │ │art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, │ │ │republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul brut pe membru de familie mai mare decât salariul de│ 0,9 │ │bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin │ │ │hotărâre a Guvernului, în condiţiile │ │art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, │ │ │republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi │ │ │care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară │ │ │garantat în plată │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Venitul brut pe membru de familie mai mare decât 100% │ 1,0 │ │salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, │ │ │stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile │ │art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, │ │ │republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioarea) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani*Font 8* ┌───────┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐ │Numărul│Acd/ap│Preţ lei/│Valoare de │Recuperarea │Cheltuieli de întreţinere│ Cotă autorităţi │ │de │ (mp) │ mp Acd │înlocuire a │investiţiei │ curentă, reparaţii │publice (maximum │ │camere │ │ │construcţiei│(amortizare)│ curente, reparaţii │0,5% numai pentru│ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ capitale şi │ tinerii trecuţi │ │ │ │ │ │ │ administrare │ de 35 de ani) │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 x 2 │ 4=3:60 ani │ 5 = 3 x 0,8% │ 6 = 3 x 0,5% │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 58,00│ 1.757,88│ 101.957,04│ 1.699,28│ 815,66│ 0,00│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 2 │ 81,00│ 1.757,88│ 142.388,28│ 2.373,14│ 1.139,11│ 0,00│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 3 │115,00│ 1.757,88│ 202.156,20│ 3.369,27│ 1.617,25│ 0,00│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 4 │135,00│ 1.757,88│ 237.313,80│ 3.955,23│ 1.898,51│ 0,00│ └───────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘ - continuare tabel lit. a) - ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐ │ Chirie netă │ Chiria lunară │ Valoare chirie după │Valoare chirie după│ Valoare chirie │ │ anuală │ (lei) │ponderare rang localităţi│ ponderare an │ după ponderare │ │ (lei) │ │ (lei) │ recepţie locuinţă│ venituri │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 7 = 4 + 5 + 6 │ 8 = 7 / 12 │ 9 = 8 x rang │ 10 = 9 x an │ 11 = 10 x venit│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 2.514,94│ 209,58│ 125,75│ 106,88│ 85,51│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 3.512,24│ 292,69│ 175,61│ 149,27│ 119,42│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 4.986,52│ 415,54│ 249,33│ 211,93│ 169,54│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 5.853,74│ 487,81│ 292,69│ 248,78│ 199,03│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani*Font 8* ┌───────┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐ │Numărul│Acd/ap│Preţ lei/│Valoare de │Recuperarea │Cheltuieli de întreţinere│ Cotă autorităţi │ │de │ (mp) │ mp Acd │înlocuire a │investiţiei │ curentă, reparaţii │publice (maximum │ │camere │ │ │construcţiei│(amortizare)│ curente, reparaţii │0,5% numai pentru│ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ capitale şi │ tinerii trecuţi │ │ │ │ │ │ │ administrare │ de 35 de ani) │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 x 2 │ 4=3:60 ani │ 5 = 3 x 0,8% │ 6 = 3 x 0,5% │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 58,00│ 1.757,88│ 101.957,04│ 1.699,28│ 815,66│ 509,79│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 2 │ 81,00│ 1.757,88│ 142.388,28│ 2.373,14│ 1.139,11│ 711,94│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 3 │102,00│ 1.757,88│ 202.156,20│ 3.369,27│ 1.617,25│ 1.010,78│ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 4 │135,00│ 1.757,88│ 237.313,80│ 3.955,23│ 1.898,51│ 1.186,57│ └───────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘ - continuare tabel lit. b) - ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐ │ Chirie netă │ Chiria lunară │ Valoare chirie după │Valoare chirie după│ Valoare chirie │ │ anuală │ (lei) │ponderare rang localităţi│ ponderare an │ după ponderare │ │ (lei) │ │ (lei) │ recepţie locuinţă│ venituri │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 7 = 4 + 5 + 6 │ 8 = 7 / 12 │ 9 = 8 x rang │ 10 = 9 x an │ 11 = 10 x venit│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 3.024,73│ 252,06│ 151,24│ 128,55│ 102,84│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 4.224,19│ 352,02│ 211,21│ 179,53│ 143,62│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 5.997,30│ 499,78│ 299,87│ 254,89│ 203,91│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤ │ 7.040,31│ 586,69│ 352,02│ 299,21│ 239,37│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘ NOTE:1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Pentru coloanele 9, 10 şi 11 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8), (8^1) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:– coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 8;– coeficient ponderare an recepţie locuinţă = 0,85 aplicat la coloana 9; şi– coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 10.3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.4. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.III. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel: Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anteriora) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se menţin.]*Font 8* ┌─────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ │ Chirie netă │Chirie netă anuală │Chiria lunară│Valoare chirie│Valoare chirie│ Valoare │ │anul anterior│actualizată cu rata│ (lei) │după ponderare│după ponderare│chirie după│ │ (lei) │ anuală a inflaţiei│ │ rang │ an recepţie │ ponderare │ │ │ (lei) │ │ localităţi │ locuinţă │ venituri │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7=4+5+6 │ 7^1 = 7 x 1,5% │ 8 = 7 / 12 │ 9 = 8 x rang │ 10 = 9 x an │11=10xvenit│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 2.514,94│ 2.552,66│ 212,72│ 127,63│ 108,49│ 86,79│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 3.512,24│ 3.564,93│ 297,08│ 178,25│ 151,51│ 121,21│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 4.986,52│ 5.061,32│ 421,78│ 253,07│ 215,11│ 172,08│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 5.853,74│ 5.941,55│ 495,13│ 297,08│ 252,52│ 202,01│ └─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se menţin.]*Font 8* ┌─────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ │ Chirie netă │Chirie netă anuală │Chiria lunară│Valoare chirie│Valoare chirie│ Valoare │ │anul anterior│actualizată cu rata│ (lei) │după ponderare│după ponderare│chirie după│ │ (lei) │ anuală a inflaţiei│ │ rang │ an recepţie │ ponderare │ │ │ (lei) │ │ localităţi │ locuinţă │ venituri │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7=4+5+6 │ 7^1 = 7 x 1,5% │ 8 = 7 / 12 │ 9 = 8 x rang │ 10 = 9 x an │11=10xvenit│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 3.024,73│ 3.070,10│ 255,84│ 153,50│ 130,48│ 104,38│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 4.224,19│ 4.287,55│ 357,30│ 214,38│ 182,22│ 145,78│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 5.997,30│ 6.087,26│ 507,27│ 304,36│ 258,71│ 206,97│ ├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7.040,31│ 7.145,91│ 595,49│ 357,30│ 303,70│ 242,96│ └─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ NOTE:1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuinţelor stabilesc suprafeţele construite pentru fiecare locuinţă, aplicând coeficienţii de ponderare corespunzători pentru fiecare chiriaş. Anual administratorii locuinţelor actualizează chiria cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.2. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.
  ----------