REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 10 mai 2017  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 2 Prezentul regulament se aplică operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorilor economici autorizaţi de ANRE şi verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE în relaţia cu solicitanţii care doresc racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau modificarea racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare.  +  Secţiunea a 2-a Abrevieri, termeni şi expresii  +  Articolul 3(1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) ATR (avizul tehnic de racordare) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru satisfacerea cerinţelor precizate în cerere;c) ATP (avizul tehnic de principiu) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii preliminare privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;d) CPO - cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie a gazelor naturale care îi revine OSD;e) CPS - cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie a gazelor naturale care îi revine solicitantului;f) PM - postul de măsurare;g) PR - postul de reglare a gazelor naturale;h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;i) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;j) SM - staţia de măsurarek) SR - staţia de reglare a gazelor naturale;l) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;m) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;n) STE - studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la SD, întocmit conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015;o) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;p) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării racordului şi SRM/SR/PRM/PR;q) solicitant - orice persoană fizică sau juridică, care transmite o cerere scrisă la OSD pentru racordarea la SD;r) tarif de analiză a cererii - tariful care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activităţile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD;s) tarif de racordare - tariful care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activităţile întreprinse de OSD pentru racordarea la SD.(2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Capitolul II Etapele procesului de racordare  +  Articolul 4(1) Solicitantul se adresează OSD în vederea racordării la SD pentru:a) realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare alimentării cu gaze naturale;b) modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM existente prin:(i) reamplasarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;(ii) redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor prevăzute în ATR;(iii) separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun.(2) Pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă OSD nu emite ATR, în situaţia în care nu este necesară redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.  +  Articolul 5 Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape:a) depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la SD şi achitarea tarifului de analiză a cererii;b) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;c) emiterea şi transmiterea de către OSD a ATR însoţit de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD şi oferta de contract de racordare, respectiv ATP însoţit, după caz, de STE, schiţa cu soluţia tehnică de racordare, oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, oferta de contract de racordare;d) încheierea contractului de racordare între solicitant şi OSD şi, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant şi OSD, respectiv emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) şi b) din Lege în situaţia neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării;e) achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD şi, după caz, a cotei-părţi din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;f) încheierea contractului de prestări servicii între solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de acesta, pentru etapele prevăzute la lit. h), i) şi k);g) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM şi după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau de către solicitant dacă în contractele prevăzute în prezentul regulament se prevede astfel;h) proiectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE şi, după caz, proiectarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;i) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către solicitant, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE şi după caz, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;j) controlarea de către OSD a realizării verificării documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, conform prevederilor art. 160 alin. (1) şi (3) din Lege, şi al concordanţei proiectului cu soluţia tehnică aferentă ATR;k) execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE şi, după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;l) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM şi, după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;m) recepţia tehnică şi punerea în funcţiune de către OSD a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 6(1) Cererea de racordare la SD se întocmeşte de solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A pentru solicitanţii care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu şi, respectiv, anexa nr. 1B pentru alte tipuri de solicitanţi.(2) Cererea de racordare prevăzută la alin. (1) şi dovada achitării tarifului de analiză a cererii se transmit la OSD prin poştă, fax, poştă electronică, on-line - dacă OSD oferă această posibilitate sau direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură.(3) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line etc.(4) În situaţia în care cererea de racordare prevăzută la alin. (1) nu este completă, OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8, din anexele nr. 1A şi 1B, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă şi/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.(5) Solicitantul completează cererea prevăzută la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4).(6) În situaţia în care solicitantul nu transmite OSD documentele solicitate prin notificarea prevăzută la alin. (4) în termenul prevăzut la alin. (5), OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD lasecţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la alin. (5), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată din motivul "Documentaţie incompletă"; tariful de analiză a cererii de racordare la SD nu se restituie.(7) Predarea gazelor naturale/biometanului în SD se poate realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016.  +  Articolul 7(1) OSD este obligat să emită ATR în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi să asigure în condiţii nediscriminatorii racordarea la SD în conformitate cu prevederile art. 138 şi ale art. 151 din Lege.(2) OSD emite refuzul de racordare la SD numai în condiţiile prevăzute de art. 150 din Lege.(3) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (2), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia şi se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, cu adresă de înaintare.(4) Termenul în care OSD are obligaţia să transmită solicitantului ATR sau ATP, calculat de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia, este:a) 5 zile lucrătoare pentru situaţiile în care:(i) nu este necesară realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;(ii) extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale sunt/este prevăzute/prevăzută în contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE;b) 30 de zile, în restul situaţiilor.(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a) pct. (ii) OSD realizează extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE.(6) Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), în care realizarea extinderii şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 3 luni de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrarea prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, prin încheierea, în acest sens, cu OSD a unui contract.(7) În contractul prevăzut la alin. (6) se stabilesc toate condiţiile de realizare a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv privind achitarea realizării lucrării de către OSD solicitantului, la termenul prevăzut pentru aceasta în contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în planul de investiţie al OSD, dar nu mai mult de 12 luni de la finalizarea lucrării, prin considerarea lucrării la valoarea realizată, dar nu mai mult decât valoarea de piaţă, garanţii pentru nefinalizarea lucrării, termenele de realizare, intermediare şi finale, şi operatorii economici autorizaţi ANRE cu care se realizează lucrarea, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE pe baza notificării, în acest sens, de către solicitant cu considerarea prevederilor art. 19 alin. (1)-(3).(8) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b), extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale sunt/este realizate/realizată de OSD cu considerarea procedurii proprii de întocmire a planurilor de investiţii dacă, la cererea solicitantului, în contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor nu se prevede ca proiectarea, verificarea şi execuţia acesteia să fie realizate de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE şi verificatorului de proiecte atestat ANRE, selectaţi de solicitant cu considerarea prevederilor art. 19 alin. (1)-(3).(9) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) în care extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale sunt/este realizate/realizată de solicitant, în contractul prevăzut la alin. (8) se stabilesc toate condiţiile de realizare a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv privind achitarea realizării lucrării de către OSD solicitantului în termen de 12 luni de la finalizarea lucrării prin considerarea lucrării la valoarea realizată, dar nu mai mult decât valoarea de piaţă, aferentă CPO, garanţii pentru nefinalizarea lucrării, termenele de realizare, intermediare şi finale, şi operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE pe baza notificării, în acest sens, de către solicitant.(10) OSD nu emite un nou ATR în situaţia reamplasării, înlocuirii sau suplimentării aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu sau fără modificarea traseului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în condiţiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR.(11) Modificarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută la alin. (10) se realizează în baza unei/unui documentaţii tehnice/proiect tehnic avizate/avizat de un verificator de proiecte, conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Lege.(12) Repunerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare modificate, prevăzute la alin. (10), se realizează conform prevederilor pct. 14.46 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.  +  Articolul 8(1) În situaţiile în care, pentru zona solicitată a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, OSD are obligaţia să realizeze STE.(2) OSD emite:a) ATR în situaţia în care, prin STE, investiţia este economic justificată pentru OSD;b) ATP, în situaţia în care, prin STE, investiţia nu este economic justificată pentru OSD.  +  Capitolul III Emiterea/Actualizarea ATR şi încheierea contractului de racordare  +  Articolul 9(1) ATR se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi conţine obligatoriu condiţiile de valabilitate ale acestuia.(2) ATR este însoţit obligatoriu de:a) schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3;b) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare, întocmită conform anexei nr. 5.(3) În oferta de contract de racordare prevăzută la alin. (2) lit. b) sunt prevăzute termenele asumate de solicitant în notificarea prevăzută la art. 20 alin. (1), precum şi termenele asumate de OSD cu privire la controlul realizării verificării documentaţiei tehnice/proiectului tehnic şi la realizarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.(4) Termenele asumate de OSD prevăzute la alin. (3) sunt:a) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, în vederea controlului realizării verificării acestora şi al concordanţei proiectului tehnic cu soluţia de alimentare menţionată în ATR;b) 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în vederea recepţionării tehnice a acestora; acest termen este corelat şi cu cel de punere în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. c);c) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcţiune a acestora.(5) ATR se emite în două exemplare originale, din care unul se păstrează în arhiva OSD şi unul se transmite solicitantului.(6) ATR şi documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului de către OSD prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexele nr. 1A şi 1B, cu adresă de înaintare.(7) OSD are obligaţia să păstreze ATR pentru o perioadă de minimum 30 de ani în format fizic şi nelimitat în format electronic.  +  Articolul 10(1) Tariful de analiză a cererii şi tariful de racordare se calculează de OSD în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate şi aprobate de ANRE.(2) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se iau în considerare următoarele activităţi întreprinse de OSD, respectiv:a) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;b) emiterea şi transmiterea ATR şi/sau ATP, după caz, însoţite de documentele aferente;c) desfăşurarea activităţii de monitorizare a cererilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate.(3) În calculul tarifului de racordare se iau în considerare numai activităţile întreprinse de OSD pentru racordarea la SD, dacă aceste activităţi sunt cuprinse în contractul de racordare, respectiv:a) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, fie emiterea şi transmiterea documentelor necesare solicitantului în vederea obţinerii actelor menţionate anterior, în situaţia prevederii în acest sens în contractul de racordare, cu reducerea corespunzătoare a tarifului de racordare;b) controlul realizării verificării documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, conform prevederilor art. 160 alin. (1) şi (3) din Lege şi al concordanţei proiectului cu soluţia tehnică aferentă ATR;c) urmărirea lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau SRM/SR/SM;d) recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;e) asistenţă tehnică pentru activităţile necesare racordării, altele decât cele privind proiectarea, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor;f) îndeplinirea obligaţiilor OSD prevăzute la art. 28-31.(4) Tariful de racordare nu include:a) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, dacă acestea se obţin de către solicitant în baza contractului de racordare, respectiv aferente extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;b) proiectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;c) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul unui verificator de proiecte atestat ANRE;d) execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;e) costul aferent lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării;f) costul echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale şi costul PR, cu considerarea prevederilor art. 22 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare;g) costul lucrărilor necesare montării echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale şi a PR, cu considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.(5) Tariful de racordare se actualizează conform prevederilor alin. (3) lit. a) în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM dacă acestea se obţin de către OSD, în baza contractului de racordare.(6) Pentru informarea solicitanţilor, OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet tarifele de analiză a cererii de racordare la SD.  +  Articolul 11(1) Tarifele pentru activităţile de proiectare şi de execuţie, respectiv de verificare a documentaţiei tehnice/ proiectului tehnic a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se negociază direct de solicitant cu operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru obiectivul/obiectivele din sectorul gazelor naturale.(2) Operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatorii de proiecte atestaţi ANRE publică pe pagina proprie de internet nivelul orientativ al tarifelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 12 ATR stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuţiei:a) extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;b) racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;c) instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în situaţia în care OSD a emis ATR pentru acel loc de consum.  +  Articolul 13 ATP privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de operatorul sistemului din amonte, prevăzut la art. 5 din Metodologia privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013, se întocmeşte de OSD conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea exclusivă a pct. 1 şi pct. 2 lit. a)-d), după caz.  +  Articolul 14(1) ATR îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;c) la neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;d) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;e) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.(2) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, la cererea acestuia, OSD emite un duplicat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; emiterea duplicatului se realizează conform prevederilor art. 9 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei cereri transmise de solicitant către OSD, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării termenului, pentru o perioadă de 30 de zile.(2) OSD are obligaţia de a răspunde cererii prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.  +  Articolul 16(1) ATP se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 şi pct. 2 lit. a)-d), după caz.(2) ATP prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b) este însoţit de:a) STE; acesta nu este angajant pentru părţi şi nu constituie o ofertă comercială;b) schiţa cu soluţia tehnică de racordare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; schiţa cuprinde extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;c) oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD;d) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.(3) ATP şi documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, cu adresă de înaintare.(4) Solicitantul comunică OSD, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), opţiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea.(5) În funcţie de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OSD are următoarele obligaţii:a) să elibereze ATR, în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi cu realizarea racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;b) să elibereze ATR în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul transmite un acord cu obiecţii referitoare la realizarea extinderii şi/sau la redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau la realizarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, cu modificarea, după caz, a documentelor corespunzătoare;c) să elibereze refuz de racordare la SD în situaţia în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) şi b) din Lege;d) să claseze cererea de racordare la SD în situaţia în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.(6) În cazul în care solicitantul este de acord cu încheierea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), acestea se încheie simultan.(7) Extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (7) din Lege, cu considerarea clauzelor din contractele prevăzute în prezentul regulament.(8) OSD, prin procedura proprie aprobată de ANRE, determină tipurile de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale des întâlnite şi publică pe pagina proprie de internet tipurile respective şi formatul standard al STE menţionat la alin. (2) lit. a) pentru fiecare dintre acestea; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17(1) Soluţia tehnică de racordare la SD se stabileşte de OSD cu respectarea legislaţiei în vigoare.(2) Amplasarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se stabileşte de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD şi ţinând cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Delimitarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale faţă de clienţii finali este prevăzută la art. 134 alin. (3) lit. d) din Lege.(4) PRM/PR, precum şi echipamentul de măsurare se montează de OSD.(5) OSD, pentru reducerea cheltuielilor cu racordarea, poate pune, contracost, la dispoziţia operatorilor economici autorizaţi ANRE care execută lucrarea părţi componente ale racordului; procedura prevăzută la art. 158 alin. (1) din Lege va prevedea acest lucru.(6) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidenţiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă.  +  Articolul 18 În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuţie a gazelor naturale, la un alt racord, la o altă SRM/SR/SM sau la un alt PRM/PR/PM, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul dintre următoarele documente, după caz:a) acceptul proprietarilor; saub) acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor; acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută.  +  Capitolul IV Proiectarea, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune  +  Articolul 19(1) Pentru activitatea de proiectare a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.(2) Pentru activitatea de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.(3) Pentru activitatea de execuţie a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a OSD.(4) Operatorii economici autorizaţi ANRE care doresc să fie înscrişi pe lista prevăzută la alin. (3) informează OSD în acest sens, în vederea primirii acceptului prevăzut la art. 158 alin. (1) din Lege.(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OSD are obligaţia transmiterii spre avizare la ANRE a procedurii prevăzute la art. 158 alin. (1) din Lege, în baza căreia OSD emite acceptul prevăzut la alin. (4).(6) Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, OSD are obligaţia să realizeze o trimitere directă de pe pagina proprie de internet la pagina de internet a ANRE unde pot fi regăsiţi operatorii economici autorizaţi ANRE, prevăzuţi la alin. (1), precum şi verificatorii atestaţi ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzuţi la alin. (2).(7) Operatorii economici autorizaţi ANRE care doresc să realizeze proiectarea şi/sau execuţia obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi verificatorii de proiecte atestaţi ANRE care doresc să verifice documentaţii tehnice/proiecte tehnice aferente obiectivelor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia să realizeze şi să menţină o pagină proprie de internet, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.  +  Articolul 20(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR şi a documentelor aferente solicitantul transmite la OSD prin poştă, fax, poştă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), OSD transmite solicitantului contractul de racordare, prin modalitatea indicată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, cu considerarea informaţiilor prevăzute în notificare.(3) În situaţia în care, la cererea solicitantului, OSD împreună cu acesta convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (2), OSD are obligaţia să transmită solicitantului contractul de racordare semnat, în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.  +  Articolul 21(1) În termen de 30 de zile de la data emiterii ATR, solicitantul încheie contractul de racordare cu OSD.(2) În situaţia în care solicitantul nu încheie contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) acesta poate solicita prelungirea termenului de încheiere conform prevederilor art. 15; în situaţia în care solicitantul nu solicită prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare OSD clasează cererea de racordare la SD; OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexele nr. 1A şi 1B, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.(3) Contractul de racordare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi conţine, printre altele, informaţii cu privire la operatorii economici autorizaţi de ANRE şi la verificatorul de proiect atestat ANRE selectaţi de solicitant pentru realizarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum şi termenele de realizare a fiecărei etape contractate, după caz.(4) Contractul de racordare prevede garanţii pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, inclusiv pentru neaducerea la situaţia iniţială a SD şi a terenurilor unde este amplasat acesta.(5) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (5) şi la art. 16 alin. (7), contractul de racordare trebuie să cuprindă termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD.(6) După semnarea contractului de racordare, un exemplar îi revine solicitantului însoţit, dacă la cererea solicitantului se prevede în acest sens în contract, de documentele necesare în vederea obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, în numele OSD.(7) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (7) şi (9), după semnarea contractelor, un exemplar al acestora îi revine solicitantului însoţit, dacă la cererea solicitantului se prevede în acest sens în contract, de documentele necesare în vederea obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire aferente extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, în numele OSD.  +  Articolul 22 Solicitantul achită tariful de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare.  +  Articolul 23(1) În situaţia în care solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale, contractul de racordare încetează şi OSD emite refuzul de racordare la SD, conform prevederilor art. 150 lit. c) din Lege.(2) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) se transmite solicitantului conform prevederilor art. 7 alin. (3).  +  Articolul 24(1) Obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, respectiv a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, se realizează în numele OSD de către acesta sau de către solicitant, dacă în contracte se prevede astfel.(2) Proiectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, respectiv a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de cote-părţi sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), se realizează de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de acesta, în baza contractului/contractelor de prestări servicii.(3) Execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM, respectiv extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale în cazul încheierii contractului de cote-părţi sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), se realizează de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de acesta, în baza contractului/contractelor de prestări servicii.(4) Verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de cote-părţi sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de solicitant prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE, selectat de acesta, în baza contractului/contractelor de prestări servicii.(5) Operatorul economic autorizat ANRE care proiectează şi/sau execută extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordul şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are obligaţia să ţină un registru electronic de evidenţă a contractelor de prestări servicii încheiate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 6.(6) Verificatorul de proiecte atestat ANRE prevăzut la alin. (4) are obligaţia să ţină un registru electronic de evidenţă a contractelor de prestări servicii încheiate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 6.(7) Registrele prevăzute la alin. (5) şi (6) se transmit la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.  +  Articolul 25(1) Extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM rămân/rămâne în patrimoniul OSD şi sunt/este folosite/folosită ulterior pentru racordarea altor solicitanţi; solicitanţii racordaţi la SD primesc o compensaţie bănească din partea următorilor solicitanţi racordaţi în primii 10 ani de la punerea în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.(2) Valoarea compensaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de OSD în baza metodologiei elaborate şi aprobate de ANRE.(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE în extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege de la următorii solicitanţi racordaţi în primii 10 ani de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei respectiv/respective.(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3), primul/primii solicitant/solicitanţi şi, în cazul noilor concesiuni sau dezvoltării serviciului de distribuţie a gazelor naturale în alte localităţi ale unităţii administrativ-teritoriale concesionate, autorităţile locale pot decide calcularea de către OSD a costului mediu al racordului şi a costurilor medii minime şi maxime de realizare a racordului având în vedere amplasamentul conductei, la valoarea de piaţă, pentru solicitanţii racordaţi în primii 10 ani de la punerea în funcţiune a conductei/sistemului, faţă de care solicitanţii racordaţi primesc/achită de la/la OSD diferenţa până la costul mediu al racordului.(5) OSD elaborează o procedură privind determinarea costurilor medii prevăzute la alin. (4) şi distribuirea acestora şi publică rezultatele aplicării ei pe pagina proprie de internet; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26 OSD are dreptul să sisteze execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a racordului în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale şi/sau executantul lucrărilor, ales de solicitant, nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 27(1) OSD urmăreşte lucrările de execuţie a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a racordului cu respectarea prevederilor pct. 10.65 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OSD, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, un reprezentant în vederea urmării lucrărilor.(2) Recepţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor art. 162 alin. (1) din Lege.(3) Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor pct. 13.1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Operaţiile tehnice aferente recepţiei extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM sunt prevăzute la pct. 13.2 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se realizează de OSD, cu respectarea prevederilor alin. (3), în termenul prevăzut la art. 9 alin. (4) lit. c), având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare.(6) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, apar modificări la nivelul SD de natură să afecteze exploatarea în condiţii de siguranţă, ca urmare a unor incidente tehnice datorate OSD, acesta stabileşte o nouă soluţie de racordare, după caz, cu consultarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie de racordare, pe cheltuială proprie.(7) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se realizează concomitent cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale numai în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (4) lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.  +  Capitolul V Proceduri, evidenţe şi informări privind procesul de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale  +  Articolul 28(1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ.(2) OSD are obligaţia să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişarea la sediile sale administrative şi pe pagina proprie de internet a următoarelor informaţii:a) datele de contact şi programul de lucru cu publicul;b) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:(i) cererea de racordare la SD - model;(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;c) alte informaţii privind procesul de racordare la SD.  +  Articolul 29(1) OSD are obligaţia să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet şi să menţină un registru electronic de evidenţă a cererilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 6.(2) La momentul primirii fiecărei cereri de racordare la SD, OSD are obligaţia să actualizeze pe pagina proprie de internet registrul prevăzut la alin. (1); în cazul solicitanţilor care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu, publicarea informaţiilor prin registrul prevăzut la alin. (1) are în vedere opţiunile prevăzute în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1A.(3) OSD are obligaţia să transmită lunar la ANRE, prin e-mail la adresa darag@anre.ro, informaţiile prevăzute la alin. (1), în format editabil, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(4) OSD are obligaţia să păstreze informaţiile din registrul prevăzut la alin. (1):a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existenţă a OSD.(5) OSD are obligaţia să întocmească şi să menţină anual un registru electronic de evidenţă a lucrărilor puse în funcţiune, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 4 din anexa nr. 6.(6) Registrul prevăzut la alin. (5) se transmite de OSD la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(7) Registrul prevăzut la alin. (5) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existenţă a OSD.  +  Articolul 30(1) OSD are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor de racordare care se calculează cu formula: n Σ V(i) i=1 V(m) = ─────────, n unde: - V(m) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor de racordare, exprimată în lei/racordare; - i - racordare realizată în luna/anul monitorizată/monitorizat; - V(i) - valoarea tarifului de racordare aferent fiecărei racordări "i", exprimată în lei; - n - numărul total al racordărilor realizate în luna/anul monitorizată/ monitorizat;b) durata medie de realizare a racordărilor, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost depusă cererea de racordare la SD şi data punerii în funcţiune a acestora, care se calculează cu formula: n Σ T(i) i=1 T(m) = ─────────, n unde: - T(m) - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a racordărilor, exprimată în zile/racordare; - i - racordare realizată în luna/anul monitorizată/monitorizat; - T(i) - durata de realizare a unei racordări "i", exprimată în zile; - n - numărul total al racordărilor realizate în luna/anul monitorizată/ monitorizat.(2) Obligaţia lunară prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(3) Obligaţia anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.  +  Articolul 31(1) OSD are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a finanţării extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, realizate atât de OSD, cât şi de operatorii economici autorizaţi ANRE, care se calculează cu formula: n m Σ V(ei) + Σ V(oj) i=1 j=1 V(me) = ───────────────────────, n m Σ L(ei) + Σ L(oj) i=1 j=1 unde: - V(me) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a finanţării, exprimată în lei/m; - i - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de OSD; - j - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE; - V(ei) - valoarea finanţării aferentă fiecărei extinderi şi/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în lei; - V(oj) - valoarea finanţării aferentă fiecărei extinderi şi/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "j", exprimată în lei; - n - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de OSD; - m - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor conductelor de distribuţie a gazelor naturale, puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE; - L(ei) - lungimea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de OSD, exprimată în metri [m]; - L(oj) - lungimea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, exprimată în metri [m];b) durata medie de realizare a extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, luând în considerare suma duratelor de realizare cuprinse între:(i) data la care a fost încheiat contractul de racordare şi data punerii în funcţiune a acestora, în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. a) pct. (ii);(ii) data la care a fost încheiat contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor şi data punerii în funcţiune a acestora;(iii) data la care a fost încheiat contractul prevăzut la art. 7 alin. (6) şi data punerii în funcţiune a acestora, care se calculează cu formula: n m p Σ T(ai) + Σ T(bj) + Σ T(ck) i=1 j=1 k=1 T(me) = ────────────────────────────────────, n m p Σ L(ai) + Σ L(bj) + Σ L(ck) i=1 j=1 k=1 unde: - T(me) - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în zile/m; - i - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (i); - j - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (ii); - k - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (iii); - T(ai) - durata de realizare a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în zile, pentru situaţia prevăzută la pct. (i); - T(bj) - durata de realizare a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "j", exprimată în zile, pentru situaţia prevăzută la pct. (ii); - T(ck) - durata de realizare a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "k", exprimată în zile, pentru situaţia prevăzută la pct. (iii); - n - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (i); - m - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (ii); - p - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale puse în funcţiune în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz, pentru situaţia prevăzută la pct. (iii); - L(ai) - lungimea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", pentru situaţia prevăzută la pct. (i), exprimată în metri [m]; - L(bj) - lungimea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "j",, pentru situaţia prevăzută la pct. (ii), exprimată în metri [m]; - L(ck) - lungimea extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "k", pentru situaţia prevăzută la pct. (iii), exprimată în metri [m].(2) Obligaţia lunară prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(3) Obligaţia anuală prevăzută la alin. (1) se realizează de OSD până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(4) Obligaţia lunară/anuală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează de OSD, în baza unei proceduri operaţionale proprii, pe categorii de:a) terenuri, respectiv în principal:(i) beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast;(ii) drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi;b) extinderi şi/sau redimensionări ale conductei de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în funcţie de:(i) tipul materialului;(ii) diametrul conductei de distribuţie a gazelor naturale, după cum urmează: Dn ≤ 63 mm, 63 < Dn ≤ 180 mm, Dn > 180 mm, respectiv ø ≤ 2 1/2", 2 1/2" < ø ≤ 8", ø > 8";(iii) lungimea conductei de distribuţie a gazelor naturale [L(c)], după cum urmează: 0 < L(c) ≤ 10 m, 10 < L(c) ≤ 20 m, 20 < L(c) ≤ 30 m etc.(5) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi la art. 30 alin. (1), conform tabelelor nr. 1-3 prevăzute în anexa nr. 7.(6) OSD are obligaţia să centralizeze anual informaţiile cu privire la lungimea şi valoarea extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, într-un registru conform tabelului nr. 4 prevăzut în anexa nr. 7.(7) OSD are obligaţia să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelele nr. 1-4 prevăzute în anexa nr. 7, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.  +  Articolul 32 Operatorul economic autorizat ANRE care întocmeşte documentaţii tehnice/proiecte tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru întocmirea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, care se calculează cu formula: n Σ V(di) i=1 V(md) = ──────────, n unde: - V(md) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru întocmirea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în lei/proiect; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, întocmită/întocmit în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - V(di) - valoarea tarifului practicat fiecărei documentaţii tehnice/proiect tehnic "i", exprimată în lei; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale întocmite în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz;b) durata medie de întocmire a documentaţiilor tehnice/ proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru proiectarea acestora şi data livrării documentaţiei tehnice/proiectului tehnic solicitantului, care se calculează cu formula: n Σ T(di) i=1 T(md) = ──────────, n unde: - T(md) - durata medie lunară/anuală, după caz, de întocmire a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în zile/proiect; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, întocmită/întocmit în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - T(di) - durata de întocmire a unei documentaţii tehnice/proiect "i", exprimată în zile; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale întocmite în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz.  +  Articolul 33(1) Operatorul economic autorizat ANRE care întocmeşte documentaţii tehnice/proiecte tehnice pentru racorduri şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru întocmirea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, care se calculează cu formula: n Σ V(pi) i=1 V(mp) = ──────────, n unde: - V(mp) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru întocmirea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, exprimată în lei/proiect; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferent racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM întocmită/întocmit în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - V(pi) - valoarea tarifului practicat pentru întocmirea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice "i", exprimată în lei; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM întocmite în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz;b) durata medie de întocmire a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare intervalulcuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru proiectarea acestora şi data livrării documentaţiei tehnice/proiectului tehnic solicitantului, care se calculează cu formula: n Σ T(pi) i=1 T(mp) = ──────────, n unde: - T(mp) - durata medie lunară/anuală, după caz, de întocmire a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, exprimată în zile/proiect; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferentă/aferent racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM întocmită/întocmit în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - T(pi) - durata de realizare a unei documentaţii tehnice/ proiect tehnic "i", exprimată în zile; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM întocmite în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz.(2) Obligaţia lunară prevăzută la alin. (1) şi la art. 32 se realizează de operatorul economic autorizat ANRE în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(3) Obligaţia anuală prevăzută la alin. (1) şi la art. 32 se realizează de operatorul economic autorizat ANRE până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(4) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaţia să păstreze informaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 32:a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de 3 ani calendaristici, conform tabelului nr. 1 prevăzut în anexa nr. 8;b) în format electronic, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei ANRE.(5) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaţia să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 8, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(6) Obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) şi alin. (5) se aplică doar în situaţiile în care operatorul economic autorizat ANRE a întocmit documentaţii tehnice/proiecte tehnice.  +  Articolul 34 Verificatorul de proiecte atestat ANRE care întocmeşte rapoarte de verificare pentru documentaţiile tehnice/proiectele tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, care se calculează cu formula: n Σ V(vei) i=1 V(mv1) = ──────────, n unde: - V(mv1) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în lei/verificare; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferentă/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, verificate în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - V(vei) - valoarea tarifului practicat fiecărei verificări de documentaţie tehnice/proiect tehnic "i", exprimată în lei; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz;b) durata medie de realizare a verificării documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru verificarea acestora şi data întocmirii referatului de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, care se calculează cu formula:unde: n Σ T(vei) i=1 T(mv1) = ──────────, n unde: - T(mv1) - durata medie lunară/anuală, după caz, de verificare a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în zile/verificare; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferentă/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - T(vei) - durata de realizare a unei verificări de documentaţie tehnică/ proiect tehnic "i", exprimată în zile; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz.  +  Articolul 35(1) Verificatorul de proiecte atestat ANRE care întocmeşte rapoarte de verificare pentru documentaţiile tehnice/proiectele tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM care se calculează cu formula: n Σ V(vri) i=1 V(mv2) = ──────────, n unde: - V(mv2) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente            racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, exprimată în lei/verificare; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferentă/aferent racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, verificate în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - V(vri) - valoarea tarifului practicat fiecărei verificări de documentaţie tehnice/proiect tehnic "i", exprimată în lei; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz;b) durata medie de realizare a verificării documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru proiectarea acestora şi data întocmirii referatului de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, care se calculează cu formula: n Σ T(vri) i=1 T(mv2) = ──────────, n unde: - T(mv2) - durata medie lunară/anuală, după caz, de verificare a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, exprimată în zile/verificare; - i - documentaţia tehnică/proiectul tehnic aferentă/aferent racordurilor şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - T(vri) - durata de realizare a unei verificări a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic "i", exprimată în zile; - n - numărul total al documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente racordurilor şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, verificate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz.(2) Obligaţia lunară prevăzută la alin. (1) şi la art. 34 se realizează de verificatorul de proiecte atestat ANRE în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(3) Obligaţia anuală prevăzută la alin. (1) şi la art. 34 se realizează de verificatorul de proiecte atestat ANRE până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(4) Verificatorul de proiecte atestat ANRE are obligaţia să păstreze informaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 34:a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de 3 ani calendaristici, conform tabelului nr. 2 prevăzut în anexa nr. 8;b) în format electronic, pe întreaga durată de valabilitate a atestatului ANRE.(5) Verificatorul de proiecte atestat ANRE are obligaţia să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelul nr. 2 prevăzut în anexa nr. 8, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(6) Obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) şi alin. (5) se aplică doar în situaţiile în care verificatorul de proiecte atestat ANRE a întocmit referate de verificare aferente documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice.  +  Articolul 36(1) Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderi şi/sau redimensionări ale obiectivelor/ conductelor de distribuţie a gazelor naturale are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuţia extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, care se calculează cu formula: n Σ V(ci) i=1 V(mc) = ───────────, n Σ L(ci) i=1 unde: - V(mc) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru execuţia extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, exprimată în lei/m; - i - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, executate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - V(ci) - valoarea tarifului practicat pentru execuţia unei extinderi şi/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în lei; - n - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la SD, executate în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - L(ci) - lungimea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în metri [m];b) durata medie de execuţie a extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la SD, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii şi data notificării către OSD, cu privire la punerea în funcţiune a obiectivelor/conductelor de distribuţie realizate, care se calculează cu formula: n Σ T(ci) i=1 T(mc) = ───────────, n Σ L(ci) i=1 unde: - T(mc) - durata medie lunară/anuală, după caz, de execuţie a extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la SD, exprimată în zile/m; - i - extinderea şi/sau redimensionarea obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale executate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - T(ci) - durata de execuţie a unei extinderi şi/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în zile; - n - numărul total al extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale executate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - L(ci) - lungimea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale "i", exprimată în metri [m].(2) Obligaţia lunară/anuală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE şi pentru categorii de:a) terenuri, respectiv în principal:(i) beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast;(ii) drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi;b) extinderi şi/sau redimensionări ale conductei de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în funcţie de:(i) tipul materialului;(ii) diametrul conductei de distribuţie a gazelor naturale, după cum urmează: Dn ≤ 63 mm, 63 < Dn = 180 mm, Dn > 180 mm, respectiv ø ≤ 2 1/2", 2 1/2" < ø ≤ 8", ø > 8";(iii) lungimea conductei de distribuţie a gazelor naturale [L(c)], după cum urmează: 0 < L(c) ≤ 10 m, 10 < L(c) ≤ 20 m, 20 < L(c) ≤ 30 m etc.  +  Articolul 37(1) Operatorul economic autorizat ANRE care execută racordarea la SD are obligaţia să publice, lunar şi anual, pe pagina proprie de internet:a) valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuţia racordurilor, care se calculează cu formula: n Σ V(ri) i=1 V(mt) = ───────────, n Σ L(ri) i=1 unde: - V(mt) - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor practicate pentru execuţia racordurilor, exprimată în lei/m; - i - racordul executat în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - V(ri) - valoarea tarifului practicat aferent fiecărui racord "i", exprimată în lei; - n - numărul total al racordurilor executate în luna/anul monitorizată/monitorizat, după caz; - L(ri) - lungimea racordului "i", exprimată în metri [m];b) durata medie de execuţie a racordurilor, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost încheiat contractul de prestări servicii şi data notificării către OSD, prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. c), care se calculează cu formula: n Σ T(ri) i=1 T(mt) = ───────────, n Σ L(ri) i=1 unde: - T(mt) - durata medie lunară/anuală, după caz, de execuţie a racordurilor, exprimată în zile/m; - i - racordul executat în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - T(ri) - durata de execuţie a unui racord "i", exprimată în zile; - n - numărul total al racordurilor executate în luna/anul monitorizată/ monitorizat, după caz; - L(ri) - lungimea racordului "i", exprimată în metri [m].(2) Obligaţia lunară prevăzută la alin. (1) şi la art. 36 alin. (1) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.(3) Obligaţia anuală prevăzută la alin. (1) şi la art. 36 alin. (1) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE până la data de 1 aprilie a fiecărui an pentru anul precedent; prima publicare anuală pe pagina de internet este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(4) Obligaţia lunară/anuală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează de operatorul economic autorizat ANRE pe categorii de:a) terenuri, respectiv în principal:(i) beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast;(ii) drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi;b) racorduri la SD, respectiv în funcţie de:(i) tipul materialului;(ii) diametrul racordului, după cum urmează: Dn ≤ 63 mm, 63 < Dn ≤ 180 mm, Dn > 180 mm, respectiv ø ≤ 2 1/2", 2 1/2" < ø ≤ 8", ø > 8";(iii) lungimea racordului [L(r)], după cum urmează: 0 < L(r) ≤ 7 m, 7 < L(r) ≤ 10 m, 10 < L(r) ≤ 15 m, 15 < L(r) ≤ 20 m etc.(5) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaţia să păstreze informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi la art. 36:a) pe pagina proprie de internet pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici, conform tabelelor nr. 1-5 prevăzute în anexa nr. 9;b) în format electronic, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei ANRE.(6) Operatorul economic autorizat ANRE are obligaţia să transmită anual la ANRE în format editabil pe adresa darag@anre.ro tabelele nr. 1-5 prevăzute în anexa nr. 9, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.(7) Obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) şi alin. (6), precum şi la art. 36 se aplică doar în situaţiile în care operatorul economic autorizat ANRE a executat extinderi şi/sau redimensionări ale obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi racordări la SD.  +  Articolul 38(1) OSD are obligaţia să ţină anual evidenţa distinctă a cheltuielilor generate în cursul procesului de racordare a solicitanţilor, a cheltuielilor specifice de operare a racordurilor şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum şi a consumului tehnologic de gaze naturale generat de acestea.(2) OSD are obligaţia de a transmite la ANRE, până în data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, evidenţa prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39 Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/operatori economici autorizaţi ANRE/verificatori de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 40(1) Acordurile de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.(2) În situaţia în care a fost încheiat contractul de racordare în baza acordului de acces prevăzut la alin. (1), proiectarea şi execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În situaţia în care nu a fost încheiat contractul de racordare în baza acordului de acces prevăzut la alin. (1), proiectarea şi execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(4) Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise acorduri de acces se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 41(1) OSD are obligaţia de a elabora o procedură operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) OSD elaborează o procedură pentru racordarea la SD a solicitanţilor, persoane fizice, care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) OSD elaborează o procedură pentru determinarea tipurilor relevante de solicitanţi şi stabilirea debitelor prevăzute în ATR pentru fiecare dintre aceştia şi publică rezultatele aplicării ei pe pagina proprie de internet; procedura este transmisă spre aprobare ANRE în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42 Până la data intrării în vigoare a metodologiei de calcul prevăzute la art. 10 alin. (1), OSD stabileşte tariful de analiză a cererii prevăzut la art. 5 lit. a) şi tariful de racordare la SD prevăzut la art. 5 lit. e), în baza unui deviz general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 43 Cererile, notificările şi comunicările din prezentul regulament se înregistrează de OSD conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015.  +  Articolul 44Anexele nr. 1A-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1A la regulament
  CERERE DE RACORDARE
  la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru solicitanţii care
  vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu

  - model -
  *Font 9* Către .......................................................................... (denumirea operatorului de sistem de distribuţie a gazelor naturale - OSD)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Denumirea/Numele şi prenumele: ......................................................││2. Adresa sediului social/domiciliul*: localitatea ....................................,││str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...,││judeţul ................, codul poştal ..............., telefon ........................││e-mail .................................................................................││3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de ││distribuţie a gazelor naturale*: localitatea ..........................................,││str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...,││judeţul ................, codul poştal ..............., ││4. Adresa de corespondenţă*): localitatea .............................................,││str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...,││judeţul ................, codul poştal ..............., ││5. Reprezentant legal/Mandatar: .......................................................,││identificat prin buletin/carte de identitate seria ........ nr. ............, eliberat/ă││de ................................ la data ................., domiciliat în localitatea││.................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....││judeţul/sectorul .................., codul poştal ..........., telefon ................,││fax .........................., e-mail .................................................││___________ ││*) În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează doar o singură dată ││informaţiile solicitate. ││ ││6. Tip solicitant: ││[] nou; ││[] existent. ││7. Răspunsul OSD la prezenta cerere: ││[] se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a ││ solicitantului sau la adresa mandatarului; ││[] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD. ││8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: ││[] poştă electronică; ││[] fax; ││[] personal la sediul OSD; ││[] telefon, sms; ││[] alte căi de comunicare. ││9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaţiilor cu privire la datele de││ contact şi adresa locului de consum, solicitantul: ││[] este de acord cu publicarea; ││[] nu este de acord cu publicarea. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 2. Destinaţie gaze naturale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│[] încălzire centralizată (suprafaţa ......... mp/volumul .... mc/putere ..... kW); ││[] încălzire locală - număr receptori .... bucăţi; ││[] preparare hrană - număr receptori .... bucăţi; ││[] apă caldă - număr receptori .... bucăţi; ││[] alţi receptori (şemineu, compresor, cuptor pâine etc.) - număr receptori .... bucăţi.│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 3. Alte cerinţe specifice │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. ........................................................................; │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 4. Documente anexate cererii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Anexez cererii de racordare următoarele documente (menţionate mai jos, după caz): ││1. ..........................................; ││2. .......................................... ││3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în ││declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt││corecte şi reale. De asemenea mă angajez să pun la dispoziţia OSD, la solicitarea ││acestuia, documentele în original. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documente comune: ││1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este ││ necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: ││ a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la││ sistemul de distribuţie a gazelor naturale; ││ b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; ││2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea ││ proprietarilor dacă soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de ││ distribuţie/racord/staţie reglare-măsurare/staţie reglare/staţie măsurare/post ││ reglare-măsurare/post reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a terţilor. ││ Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi ││ despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de ││ aceştia. ││ Documente specifice: ││ Persoană fizică: ││ a) copia B.I./C.I. proprietar şi/sau chiriaş; ││ b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului ││ pentru locul de consum, respectiv autorizaţia de construire/actul de ││ vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donaţie/certificat de ││ moştenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele ││ consumatoare de combustibili gazoşi; ││ c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului ││ proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la ││ sistemul de distribuţie a gazelor naturale. ││ Asociaţie locatari/proprietari: ││ a) copia actului de constituire a asociaţiei; ││ b) copia certificatului de înregistrare fiscală; ││ c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi ││ numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o ││ descriere a acestuia. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătura solicitantului: ..................... Data: .................
   +  Anexa nr. 1B la regulament
  CERERE DE RACORDARE
  la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru solicitanţii care
  nu vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu

  - model -
  *Font 9* Către .......................................................................... (denumirea operatorului de sistem de distribuţie a gazelor naturale - OSD)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Denumirea ................, telefon ..............., e-mail .........................││2. Adresa sediului social*): localitatea ...................., str. ....................││nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ...., judeţul .........................││3. Adresa obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie a ││gazelor naturale*): localitatea ......................., judeţul .......................││4. Adresa de corespondenţă*): localitatea .................., str. .....................││nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ...., judeţul .........................││5. Reprezentant legal/Mandatar: ..........................................., identificat││prin buletin/carte de identitate seria .... nr. ........., eliberat/ă de ...............││la data .............., domiciliat în localitatea ................, str. ...............││nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ...., judeţul/sectorul ...............,││codul poştal ............., telefon ............, fax ..................................││e-mail .................................................................................││__________ ││*) În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează doar o singură dată ││informaţiile solicitate. ││ ││6. Tip solicitant: ││[] nou; ││[] existent. ││7. Răspunsul OSD la prezenta cerere: ││[] se transmite prin poştă la adresa de sediu social al solicitantului sau la adresa ││ mandatarului; ││[] se ridică personal de solicitant sau de reprezentantul legal/mandatar de la sediul ││ OSD. ││8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: ││[] poştă electronică; ││[] fax; ││[] personal la sediul OSD; ││[] telefon, sms; ││[] alte căi de comunicare. ││9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaţiilor cu privire la datele de││ contact şi adresa locului de consum, solicitantul: ││[] este de acord cu publicarea; ││[] nu este de acord cu publicarea. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. ....................................................................................│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SECŢIUNEA 2. Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea .......││aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului .................., judeţul ..............a:││[] locului de consum situat în localitatea ....................., str. .................││ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ..........................;││[] sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat în localitatea ................││ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..............., judeţul ...............;││[] sistemului de distribuţie închis amplasat în localitatea ............................││ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..............., judeţul ...............;││[] altele. ││2. Precizări privind amplasarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM: ...............│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului ││ pentru care se solicită racordarea │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│● Debit de gaze naturale solicitat: ││- încălzire centralizată (1. debit ........... mc/h sau putere ..... kW sau ││ 2. suprafaţa ......... mp sau volumul .... mc); ││- încălzire locală - număr receptori .... bucăţi; ││- alte scopuri.......... mc/h sau kW. ││● Presiunea gazelor naturale solicitată**): ││- minimă: ............................................................ bar (Pa); ││- maximă: ............................................................ bar (Pa). ││_____________ ││**) Se completează după caz │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 4. Alte cerinţe specifice │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. .....................................................................................│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SECŢIUNEA 5. Documente anexate cererii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Anexez cererii de racordare următoarele documente (menţionate mai jos, după caz): ││1. .........................................................................; ││2. .......................................................................... ││3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în ││declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt││corecte şi reale. De asemenea mă angajez să pun la dispoziţia OSD, la solicitarea ││acestuia, documentele în original. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documente comune: ││1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este ││ necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: ││ a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la││ sistemul de distribuţie a gazelor naturale; ││ b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; ││2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea ││ proprietarilor dacă soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de ││ distribuţie/racord/staţie reglare-măsurare/ staţie reglare/staţie măsurare/post ││ reglare-măsurare/post reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a terţilor. ││ Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi ││ despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de ││ aceştia. ││ Documente specifice: ││ a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/ ││ certificatului de înregistrare fiscală; ││ b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului ││ aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie││ a gazelor naturale, respectiv: ││ (i) autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/││ comodat/donaţie/certificat de moştenitor/etc. aferent obiectivului pentru care││ se solicită racordarea; ││ (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea ││ acordului proprietarului obiectivului pentru care se solicită racordarea; ││ c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă ││ a terenului pe care se va constitui un sistem de distribuţie a gazelor naturale ││ sau un sistem de distribuţie închis. ││ ││NOTĂ: ││Solicitanţii care doresc racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unui││sistem de distribuţie sau a unui sistem de distribuţie închis trebuie să depună ││documentele prevăzute la lit. a) şi c). │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătura solicitantului: ..................... Data: .................
   +  Anexa nr. 2 la regulament Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ...........................
  AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
  la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
  Nr. ...../data........

  - model -
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ...... din data de ........, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru: [] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în localităţile ..................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ....................., judeţul ..................; [] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie închis în localitatea ........... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..............., judeţul ..................; [] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul ..........; [] .........2. Soluţia tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale:a) extinderea conductei de distribuţie a gazelor naturale existentă în localitatea ............................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ......................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuţie pozată pe strada .................., tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); şi/saub) redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h racordat în conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune .... bar (Pa), tip material ................, diametru .......inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;d) staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):– debit gaze naturale .... (mc/h);– tip regulator ....;– tip contor ...(dotat cu dispozitiv de corecţie sau nu) ....;– montare racord gaze naturale în domeniu public/privat ........;– regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte şi ..... bar (Pa) în aval;e) cerinţele minime de calitate a gazelor naturale:– compoziţia chimică a gazelor naturale;– punctul de rouă al apei: .....°C;– punctul de rouă al hidrocarburilor: ....°C;– valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: .... kcal/mc;– temperatura maximă admisă a gazelor naturale: ....°C;– conţinutul de impurităţi mecanice: .......g/mc.3. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoţit de:a) schiţa cu soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale;b) oferta contractului de racordare, inclusiv tariful de racordare.4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:a) dacă nu încheiaţi contractul de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului aviz şi nu aveţi un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) dacă nu achitaţi tariful de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;c) la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;d) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;e) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condiţiile tehnice de racordare şi stă la baza întocmirii documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum şi/sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.6. Proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale nu fac obiectul prezentului aviz.7. Realizarea racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare se face în baza contractului de prestări servicii încheiat între solicitant şi operatori economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale Numele şi prenumele: .......................... Semnătura: .................................... Data: ..............
   +  Anexa nr. 3 la regulament Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ....................................
  Schiţa cu soluţia tehnică de racordare la sistemul de distribuţie a
  gazelor naturale

  - model -
  1. Numărul şi data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemulde distribuţie a gazelor naturale: ....................................şi/sau 2. Numărul şi data de înregistrare a avizului tehnic de principiu: .......... 3. Solicitant (numele şi prenumele/denumirea): .............................. 4. Amplasament: [] extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelornaturale ...............................; (adresa completă) [] racord şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia demăsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare:............................................................................... (adresa completă) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ LEGENDĂ: (Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenţionale ale caracteristicilor tehnice noi şi/sau existente aferente conductelor de distribuţie, racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.) Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale: ............................ (numele şi prenumele) Tip autorizaţie instalator: ................. Nr. legitimaţie: ............................ Data: ....................................... Semnătura: ..................................
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  NOTIFICARE
  - model -
  Către Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD ....................... Sediul: ............................................................................. Subsemnatul/Subsemnata, .........(numele şi prenumele solicitantului)......, identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ................................, domiciliat(ă) în ....................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., codul poştal .........., telefon ..............., cont bancar nr. ................. deschis la Banca ..................., persoană fizică, în calitate de solicitant sau Asociaţia de locatari/proprietari din ......................, înregistrată la ................................, cu nr. .........., cod fiscal ......................., cod poştal ..........., telefon .................., cont bancar nr. .................... deschis la Banca ............................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................................., în calitate de solicitant, sau Societatea .......(denumirea solicitantului)......, cu sediul în ...................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................, cod unic de înregistrare ..................., telefon .............., fax ........................, cont bancar nr. .........., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant, având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. ...... din data de ....., eliberat de dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, vă comunic faptul că pentru racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă imobilului/obiectivului amplasat în localitatea ............, str. .............. nr. ......, judeţul ...........:1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, în numele OSD, vor fi obţinute până la data de ................;2. documentaţia tehnică/proiectul tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi întocmită/întocmit de operatorul economic .....(denumirea)......, nr./data ............ autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi va fi depusă/depus la OSD până la data de .............;3. verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţia de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ....(numele şi prenumele)....., nr. atestat ANRE/dată ...........;4. documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare racordării va fi depusă la autorităţile locale până la data de....... (Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare.);5. execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare va fi realizată de operatorul economic ........(denumire)....., nr./data ............ autorizaţiei ANRE până la data de ....... . Semnătură solicitant: ................. Data: ................
   +  Anexa nr. 5 la regulament
  CONTRACT
  de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

  - model -
   +  PĂRŢILE CONTRACTANTE:A. Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ........(denumirea)......, cu sediul social în ...................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............................, cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, titular al Licenţei nr. ........... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin ........................., în calitate de ........, denumit în continuare OSD, şiB. Domnul/Doamna ......................., identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ..............., domiciliat(ă) în ................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......... cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, persoană fizică, denumit în continuare solicitant, sauB. Asociaţia de locatari/proprietari din ..................................., înregistrată la ..............., cu nr. ........., cod fiscal ..................., cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare solicitant, sauB. Societatea ............................................, cu sediul în ......................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant, au convenit încheierea prezentului contract.  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1(1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a imobilului/obiectivului ........... situat în str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., judeţul ...................., prevăzut în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. .................. din data de ................ .(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pe care le realizează OSD sunt: [] preluarea şi procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză; [] obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare de către OSD sau de către solicitant dacă părţile convin astfel; [] controlul realizării verificării documentaţiei tehnice/ proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi al concordanţei cu soluţia tehnică aferentă avizului tehnic de racordare (ATR); [] urmărirea lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare; [] recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare.  +  Articolul 2(1) Racordul şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuţie a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire a acestora se obţin în numele OSD.(2) Postul de reglare-măsurare/Postul de reglare/Postul de măsurare se achiziţionează şi se montează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4) lit. f) şi g) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.  +  Capitolul II Durata contractului  +  Articolul 3 Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.  +  Articolul 4(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............., stabilită de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părţilor, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum ............. înainte de data expirării termenului convenit iniţial.(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.  +  Articolul 5 Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adiţional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 6 Contractul îşi produce efectele începând cu data încheierii sale şi până la finalizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a racordării.  +  Articolul 7 Prezentul contract nu include costurile cu execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.  +  Capitolul III Durata de execuţie şi de punere în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare  +  Articolul 8(1) Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. .... din data de .... se realizează de solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către acesta.(2) Prin Notificarea înregistrată la OSD cu nr. ..... solicitantul şi-a asumat următoarele termene:1. până în data de ........ va depune la OSD documentaţia tehnică/proiectul tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare verificată de un verificator de proiecte atestat ANRE;2. până în data de .................. operatorul economic autorizat ANRE ..........(denumirea)......, nr./data ................ autorizaţiei, va executa lucrarea, ce face obiectul prezentului contract.  +  Articolul 9 În situaţia eliberării cu întârziere de către autorităţile administrative a autorizaţiei de construire, precum şi a altor avize şi aprobări necesare execuţiei lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de operatorul economic autorizat ANRE, care se ocupă cu obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, durata de execuţie şi de punere în funcţiune a acestora, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.  +  Articolul 10(1) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare depinde de termenul de realizare a lucrării:a) ......... prevăzut în contractul .......(nr./dată) ..... privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD);b) ............... prevăzut în contractul .......(nr./dată) ..... de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;c) ......... prevăzut în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE.(2) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 9 alin. (4) lit. c) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.  +  Articolul 11 Pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situaţia iniţială a SD şi a terenurilor unde sunt amplasate acestea, se prevăd următoarele garanţii: .........,  +  Capitolul IV Tariful de racordare  +  Articolul 12 Tariful de racordare este stabilit de OSD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.  +  Articolul 13 Tariful de racordare este în valoare de ...... lei, fără TVA.  +  Articolul 14 Plata tarifului de racordare se realizează integral/în tranşe, conform înţelegerii părţilor, după cum urmează ........, în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line etc. După efectuarea plăţii, OSD emite factura corespunzătoare.  +  Articolul 15 Obligaţia de plată a solicitantului se consideră îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt evidenţiate în contul OSD.  +  Capitolul V Obligaţiile şi drepturile operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale  +  Articolul 16 OSD are obligaţia:a) să întreprindă activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2);b) să plătească solicitantului penalităţile stabilite în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015;c) să plătească solicitantului diferenţele, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora, în situaţia în care acestea sunt în defavoarea solicitantului.  +  Articolul 17 OSD are dreptul:a) să încaseze contravaloarea tarifului de racordare;b) să încaseze contravaloarea diferenţelor, acolo unde acestea există şi sunt în defavoarea sa;c) să propună solicitantului încheierea actului adiţional la contractul de racordare pentru situaţiile prevăzute în prezentul contract.  +  Capitolul VI Obligaţiile şi drepturile solicitantului  +  Articolul 18 Solicitantul are obligaţia să achite contravaloarea tarifului de racordare în termenele stabilite în prezentul contract.  +  Articolul 19 Solicitantul are dreptul:a) să fie racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract;b) să încaseze suma aferentă diferenţelor, acolo unde acestea există şi sunt în defavoarea sa.  +  Capitolul VII Încetarea contractului  +  Articolul 20 În situaţia în care solicitantul renunţă indiferent de motiv sau de situaţie la continuarea realizării lucrării ce face obiectul prezentului contract, contractul de racordare încetează şi solicitantului i se restituie tariful achitat, din care se scade contravaloarea cheltuielilor justificate efectuate de OSD.  +  Articolul 21 În situaţia în care autorităţile administrative nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuţiei lucrărilor şi autorizaţia de construire, atunci contractul de racordare încetează.  +  Articolul 22 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) din prezentul contract;b) la solicitarea uneia dintre părţi, sub condiţia notificării prealabile în termen de ...... zile şi a obţinerii acordului celeilalte părţi;c) neachitarea tarifului de racordare în termenul stabilit.  +  Capitolul VIII Notificări  +  Articolul 23(1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.(2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor şi dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.(3) În cazul în care notificarea se realizează prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.  +  Capitolul IX Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 24(1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuţia sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.  +  Capitolul X Anexe  +  Articolul 25 Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:a) copia B.I./C.I./actului de constituire a asociaţiei/ certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/ certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului, după caz;b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. ..... din data de ........;c) schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD.  +  Capitolul XI Clauze finale  +  Articolul 26 Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului şi a celorlalte reglementări în vigoare.  +  Articolul 27 Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 28 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. Pentru OSD Pentru solicitant Numele şi prenumele: .......... Numele şi prenumele: .......... Funcţia: ...................... Semnătura: .................... Semnătura: .................... Data: ......................... Data: .........................
   +  Anexa nr. 6 la regulament  +  Operatorul economic autorizat ANRE ........(denumirea)....... Autorizaţie/Autorizaţii ANRE nr. .... pentru .....(tipul/tipurile de activitate)..... Registrul de evidenţă a contractelor de prestări servicii încheiateTabelul nr. 1  +  Verificator de proiecte atestat ANRE ........(numele şi prenumele)....... Atestat ANRE nr. .... pentru verificarea proiectelor tehnice aferente ......................................... Registrul de evidenţă a contractelor de prestări servicii încheiate pentru verificarea proiectelorTabelul nr. 2  +  Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD .....(denumirea)....... Registrul de evidenţă a cererilor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturaleTabelul nr. 3  +  Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD ......(denumirea)...... Registru de evidenţă a lucrărilor puse în funcţiune în cursul anului ......Tabelul nr. 4  +  Anexa nr. 7 la regulament Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD .......(denumirea)......
  Extinderi şi/sau redimensionări conductă de distribuţie a gazelor naturale
  Valoarea medie a finanţării extinderilor şi/sau redimensionărilor
  conductelor de distribuţie a gazelor naturale, pe categorii de terenuri,
  material, diametre şi lungimi (lei/m)
  pentru .....(luna).../...(anul).....
  Tabelul nr. 1*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(c) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(c) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│20 < L(c) ≤ 30 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘ Tabelul nr. 2*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(c) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(c) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│20 < L(c) ≤ 30 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘ Reprezentant legal: .....(numele şi prenumele)....... Funcţia: ................... Semnătura: ................. Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD ........(denumirea).........
  Valorile medii ale tarifelor de racordare, ale finanţării
  extinderilor şi/sau redimensionărilor, precum şi duratele medii de
  realizare a racordurilor şi/sau staţiilor de reglare-măsurare/staţiilor
  de reglare/staţiilor de măsurare, extinderilor şi/sau redimensionărilor,
  pentru anul .................
  Tabelul nr. 3*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐│Nr. │ Valori medii/durate medii │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Anual││crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│1. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de racordare (lei/racordare)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│2. │Valoarea medie a finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (lei/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│3. │Durata medie de realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(zile/racordare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│4. │Durata medie de realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conductelor de distribuţie a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gazelor naturale (zile/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘ Reprezentant legal: ............................................. (numele şi prenumele) Funcţia: .................. Semnătura: ................ Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD .........(denumirea).........
  Registru privind extinderile şi/sau redimensionările
  obiectivelor/conductelor de distribuţie a
  gazelor naturale realizate în cursul anului ......
  Tabelul nr. 4*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ Obiectiv │ │ │ │ ││ │ │ extins │ │ │ │ ││ │Amplasament extindere şi/sau redimensionare a │ şi/sau │ Material tubular conductă de │ Valoare │ Cotă │ Procent ││Nr. │ obiectivului/conductei de distribuţie a │redimensionat│ distribuţie │investiţie│participare│participare││crt.│ gazelor naturale │în amonte de │ │ │ │ OSD la ││ │ │ racordarea │ │ │ │investiţie ││ │ │ solicitată │ │ │ │ ││ ├──────┬───────────────┬───────────────┬───────┼─────────────┼─────────────────┬─────────────────┤ ├─────┬─────┤ ││ │Strada│ Localitatea │ Localitatea │Judeţul│ SRM/SR/SM/ │ Oţel (OL) │ Polietilenă (PE)│ │ CPO │ CPS │ ││ │ │ aparţinătoare │ principală │ │ PRM/PR/PM │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────┬──────┼────────┬──────┤ ├─────────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤ ├─────┼─────┤ ││ │ │denumire│ Cod │denumire│ Cod │ │ Debitul de │Diametrul│Lungime│Diametrul│Lungime│ │ │ │ ││ │ │ │SIRUTA│ │SIRUTA│ │gaze naturale│ nominal │ │ nominal │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ø │ │ ø │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ (mc/h) │ (ţoli/ │ (m) │ (mm) │ (m) │ (lei) │(lei)│(lei)│ (%) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ inch) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤├────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼─────┼───────────┤├────┴──────┴────────┼──────┴────────┴──────┴───────┴─────────────┴─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼─────┴─────┴───────────┤│ │ Total │ x │ │ x │ x │ │└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────────────────┘ Reprezentant legal: ............................................. (numele şi prenumele) Funcţia: .................. Semnătura: ................
   +  Anexa nr. 8 la regulament Operatorul economic autorizat ANRE ..........(denumirea).............. Autorizaţie ANRE nr. ........ pentru ......(tipul activităţii)........
  Valorile medii ale tarifelor practicate şi duratele medii de întocmire a
  documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente lucrărilor
  pentru ...(anul)...
  Tabelul nr. 1*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐│Nr. │ Valori medii/durate medii │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Anual││crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│1. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru întocmirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţiilor tehnice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor tehnice aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (lei/proiect) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│2. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru întocmirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţiilor tehnice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor tehnice aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordurilor şi/sau SRM/SR/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SM/PRM/PR/PM (lei/proiect) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│3. │Durata medie de întocmire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţiilor tehnice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor tehnice aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (zile/proiect) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│4. │Durata medie de întocmire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţiilor tehnice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor tehnice aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordurilor şi/sau SRM/SR/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SM/PRM/PR/PM (zile/proiect) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘ Reprezentant legal: ............................................. (numele şi prenumele) Funcţia: .................. Semnătura: ................ Verificatorul de proiecte atestat ANRE ......(numele şi prenumele)...... Atestat ANRE nr. .... pentru .......(tipul activităţii).......
  Valorile medii ale tarifelor practicate şi duratele medii de realizare
  a verificării documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente
  lucrărilor pentru ...(anul)...
  Tabelul nr. 2*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐│Nr. │ Valori medii/durate medii │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Anual││crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│1. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │verificarea documentaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice/proiectelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente extinderilor şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (lei/verificare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│2. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru întocmirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţiilor tehnice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor tehnice aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordurilor şi/sau SRM/SR/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SM/PRM/PR/PM (lei/verificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│3. │Durata medie de realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │verificării documentaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice/proiectelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente extinderilor şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (zile/verificare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│4. │Durata medie de realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │verificării documentaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice/proiectelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente racordurilor şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SRM/SR/SM/PRM/PR/PM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(zile/verificare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘ Semnătura: ................
   +  Anexa nr. 9 la regulament Operatorul economic autorizat ANRE ............(denumirea)............. Autorizaţie ANRE nr. .... pentru ........(tipul activităţii)...........
  Extinderi şi/sau redimensionări de conductă de distribuţie
  a gazelor naturale
  Valoarea medie a tarifelor practicate pentru execuţia extinderilor şi/sau
  redimensionărilor conductelor de distribuţie a gazelor naturale, pe
  categorii de terenuri, material, diametre şi lungimi
  (lei/m) pentru .....(luna)..../.....(luna/anul).....
  Tabelul nr. 1*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(c) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(c) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│20 < L(c) ≤ 30 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘ Tabelul nr. 2*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(c) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(c) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│20 < L(c) ≤ 30 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘
  Valoarea medie a tarifelor practicate de operatorii economici autorizaţi
  ANRE pentru execuţia racordurilor, pe categorii de terenuri, material,
  diametre şi lungimi
  (lei/m) pentru ....(luna).../.....(luna/anul).....
  Tabelul nr. 3*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Beton şi/sau asfalt cu infrastructură de balast │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(r) ≤ 7 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│7 < L(r) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(r) ≤ 15 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│15 < L(r) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘ Tabelul nr. 4*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Drumuri pietruite (piatră cubică + balast) şi/sau spaţii verzi │├────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────┤│ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL ││ ├──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│ │Dn ≤ 63 mm│ø ≤ 2 1/2"│63 < Dn ≤ 180 mm│2 1/2" < ø ≤ 8"│Dn > 180 mm│ø > 8"│├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│0 < L(r) ≤ 7 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│7 < L(r) ≤ 10 m │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│10 < L(r) ≤ 15 m│ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┤│15 < L(r) ≤ 20 m│ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┘ Reprezentant legal: .......(numele şi prenumele)........ Funcţia: ................ Operatorul economic autorizat ANRE ..........(denumirea)........... Autorizaţie ANRE nr. .... pentru .........(tipul activităţii)......
  Valorile medii ale tarifelor practicate şi duratele medii de execuţie a
  extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de
  distribuţie a gazelor naturale, precum şi ale racordurilor, pentru
  anul .......
  Tabelul nr. 5*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐│Nr. │ Valori medii/durate medii │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Anual││crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│1. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru execuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (lei/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│2. │Valoarea medie a tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicate pentru execuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordurilor (lei/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│3. │Durata medie de execuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extinderilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redimensionărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor/conductelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distribuţie a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (zile/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤│4. │Durata medie de execuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │racordurilor (zile/m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘ Reprezentant legal: ........(numele şi prenumele)........ Funcţia: .................. Semnătura: ................
  -----