HOTĂRÂRE nr. 611 din 29 iulie 1999privind constituirea şi componenta comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 5 august 1999    În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se constituie comisia de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, definite conform art. 1 pct. 1 din Legea nr. 189/1998, şi anume: "consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primării, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive".  +  Articolul 2Comisia de autorizare a contractării de împrumuturi externe este condusă de un secretar general adjunct din Ministerul Finanţelor, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenta sa 11 membri, dintre care 5 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, 3 ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi câte un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, al Băncii Naţionale a României şi al autorităţilor administraţiei publice locale. Reprezentanţii instituţiilor publice, membri în comisie, sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.  +  Articolul 3Comisia de autorizare a contractării de împrumuturi externe se întruneşte cel puţin o dată pe luna, pentru analizarea cererilor şi a documentaţiei aferente, primite de la autorităţile publice locale, prin care se solicita autorizarea contractării împrumutului extern.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în cazul în care contractează împrumuturi interne şi/sau externe să le înscrie în registrul de evidenta a datoriei publice locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Raportarea şi înregistrarea datoriei publice locale se face conform Normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Legii datoriei publice nr. 81/1999.  +  Articolul 6Procedurile de lucru ale comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe şi documentaţia necesară pentru aprobarea contractării unui împrumut extern se stabilesc prin Normele şi procedurile privind autorizarea contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Ioan Onisei  +  Anexa 1 NORMELE ŞI PROCEDURILEprivind autorizarea contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice localeÎn temeiul art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea de împrumuturi externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.Contractarea de datorie publică locală, realizată fie prin emisiuni de titluri de valoare, fie prin împrumuturi externe de la organisme bancare sau de la alte instituţii de credit, se face în condiţiile legii şi conform aprobării comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, denumita în continuare comisie.Datoria publică locală se rambursează, conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială.A. Contractarea de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale de la organisme bancare sau de la alte instituţii de credit în baza garanţiilor propriiAutorităţile administraţiei publice locale, care solicită comisiei autorizarea contractării unui împrumut extern în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia de a prezenta, o dată cu cererea de autorizare, următoarele: a) documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii a cărui finanţare se asigura integral sau în completare din împrumuturi externe care se contractează direct de către autorităţile publice locale, aprobată, după caz, de către consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti; b) hotărârea autorităţii administraţiei publice locale, aprobată în condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998; c) proiectia bugetului local pe anul curent şi pe următorii 3 ani, în care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe salarii, intrările la bugetul local din împrumuturile interne şi/sau externe, precum şi proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursări de rate, plati de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau în curs de contractare).La proiectul bugetului local multianual astfel estimat se va anexa o situaţie din care să rezulte, pe ani, până la completa rambursare a împrumutului sau a împrumuturilor, după caz, ratele de rambursat şi toate costurile aferente împrumuturilor, precum şi veniturile cu care se garantează plata serviciului datoriei publice locale; d) situaţia execuţiei de casa a bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicita contractarea împrumutului, care va servi comisiei la analiza, în dinamica, a evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi la prevenirea supraestimarii veniturilor şi/sau subestimarii cheltuielilor pe anii următori; e) documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri, ce urmează să fie înregistrat la primărie sau, după caz, la consiliul judeţean; f) orice alte documente pe care comisia le va solicita în scopul formulării autorizării de contractare a împrumutului.B. Contractarea de datorie publică locală de către autorităţile publice locale prin emisiuni de titluri de valoare Contractarea de datorie publică locală de către autorităţile publice locale prin emisiuni de titluri se face cu respectarea legislaţiei privind regimul titlurilor de valoare.Întreaga documentaţie legată de emisiunea de titluri preconizata se înaintează comisiei, suplimentar faţă de cele prevăzute la lit. A.Documentaţia prezentată trebuie să cuprindă date referitoare la:- valoarea totală a împrumutului şi obiectivul finanţat;- emisiunea titlurilor de valoare în forma materializata sau prin înregistrarea în cont şi la condiţiile de emisiune;- valoarea nominală, rata dobânzii, prime, scadente, rascumparari şi plati;- procedurile de oferta, condiţiile şi modalităţile de vânzare a titlurilor.Cererea de autorizare a contractării împrumutului extern se transmite comisiei de către autorităţile administraţiei publice locale, însoţită de documentaţia prevăzută la lit. A sau B, după caz.C. Contractarea de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale cu garanţia statului În baza art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garanţii la împrumuturi externe contractate de autorităţile publice locale, în condiţiile prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999.Împrumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.Hotărârea de autorizare se obţine în baza documentaţiei şi a procedurilor prevăzute la capitolele precedente.Pentru obţinerea scrisorii de garanţie în contul şi în numele statului, autorităţile publice locale vor adresa o cerere scrisă în acest sens Ministerului Finanţelor, însoţită de hotărârea de autorizare şi de documentaţia aferentă, respectiv:- proiectul contractului comercial care se va încheia cu societatea (firma) câştigătoare a licitaţiei organizate de autoritatea publică locală pentru realizarea obiectivului de investiţie finanţat din împrumutul extern;- proiectul acordului de împrumut, din care să rezulte cel puţin următoarele:- valoarea împrumutului;- durata şi termenele de rambursare, inclusiv perioada de graţie;- condiţiile de tragere;- nivelul dobânzii şi termenele de plată a acesteia;- alte costuri ale împrumutului, nivelul şi termenele de plată ale acestora;- veniturile cu care se garantează rambursarea împrumutului, a dobânzii şi a altor costuri aferente acestuia;- fundamentarea capacităţii de a asigura plata serviciului datoriei contractate pe toată perioada de rambursare a împrumutului contractat, în baza unei evaluări cat mai corecte şi responsabile a surselor de venituri;- documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri, ce urmează să fie înregistrat la primărie sau, după caz, la consiliul judeţean;- alte informaţii pe care solicitantul le considera necesare în susţinerea cererii sale.Pentru necesitaţi de analiza se poate solicita completarea documentaţiei cu orice alte date considerate utile.Cu prilejul analizei termenilor obţinuţi la adjudecarea licitaţiei, Ministerul Finanţelor poate solicita revizuirea acestora din proiectul contractului de împrumut (credit) sau comercial, pentru a îmbunătăţi condiţiile de acordare a garanţiei.Aceste propuneri sunt aduse la cunoştinţa împrumutatului.În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei complete, dacă sunt întrunite condiţiile, Ministerul Finanţelor emite scrisoarea de garanţie care, după semnarea de către ministrul finanţelor, se remite în original creditorului extern după îndeplinirea următoarelor obligaţii:- obţinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garanţie de la organul sau persoana desemnată ori imputernicita, în condiţiile legii, pentru a executa aceasta funcţie;- semnarea convenţiei de garanţie pentru împrumutul extern contractat cu garanţia statului de către persoane împuternicite ale celor două părţi;- înregistrarea garanţiei emise în registrul garanţiilor de stat, subregistrul garanţiilor externe de stat.La emiterea scrisorii de garanţie pentru împrumutul extern şi pe baza acesteia, între Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, şi autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de garantat, se încheie o convenţie de garanţie în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare.În convenţia de garanţie se includ, fără a se limita numai la acestea, următoarele obligaţii pentru persoana juridică beneficiara a împrumutului (creditului) extern cu garanţia statului: a) sa utilizeze împrumutul (creditul) extern garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul (contractul) de împrumut extern încheiat între persoana juridică şi creditorul extern; b) sa achite la scadenta obligaţiile care decurg din acordul (contractul) de împrumut extern încheiat cu creditorul extern, în favoarea căruia Ministerul Finanţelor a emis scrisoarea de garanţie; c) sa plătească, la scadentele şi în condiţiile prevăzute în convenţia de garanţie, comisionul de risc, precum şi majorările calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc; d) sa înştiinţeze, în scris, Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite, despre imposibilitatea constituirii - parţiale sau totale - a sumelor necesare plăţii obligaţiilor care decurg din acordul (contractul) de împrumut extern, cu motivatiile şi fundamentarile corespunzătoare; e) sa achite, la termenele şi în condiţiile care se vor stabili cu garantul, sumele plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi majorările de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor legale.Scrisoarea de garanţie emisă în contul şi în numele statului se înregistrează de Ministerul Finanţelor în Registrul garanţiilor de stat, subregistrul garanţiilor externe de stat, cu menţiunea "pentru autorităţile publice locale".Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire şi gestionare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare de împrumuturi externe, a operaţiunilor legate de acordarea garanţiei, de executarea scrisorii de garanţie, de plati efectuate de Ministerul Finanţelor şi de recuperarea sumelor plătite de Ministerul Finanţelor pentru împrumuturile externe urmează regimul reglementat prin Legea datoriei publice nr. 81/1999.D. Funcţionarea comisieiComisia constituită în temeiul prezentei hotărâri îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor.Conducerea comisiei de autorizare este asigurata de un secretar general adjunct din Ministerul Finanţelor, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenta sa 11 membri: 5 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, 3 ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi câte un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, al Băncii Naţionale a României şi al autorităţilor administraţiei publice locale. Reprezentanţii instituţiilor publice, membri în comisia de autorizare, sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.1. La secretariatul comisiei se primesc şi se înregistrează, într-un registru special de evidenta, cererile primite de la autorităţile administraţiei publice locale, ocazie cu care se va verifica şi primirea documentaţiilor menţionate; la constatarea lipsei unuia sau mai multor documente se va interveni la solicitant pentru a completa documentaţia.2. Pentru autorizarea contractării împrumutului extern, comisia de autorizare va analiza, pe baza documentaţiei primite de la solicitant: a) încadrarea în plafonul de îndatorare externa; b) întrunirea condiţiilor legale pentru contractarea împrumuturilor; c) oportunitatea lansării de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finanţelor, în scopul evitării concurentei în atragerea de împrumuturi de pe pieţele de capital; d) respectarea stricta a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, potrivit cărora autorităţilor publice locale li se interzice accesul la orice fel de împrumut, dacă totalul costurilor anuale, reprezentând rate scadente la împrumuturile contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv la împrumuturi care urmează să fie angajate în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe salarii.3. Lucrările comisiei se consemnează într-un proces-verbal, pe baza căruia se va elabora autorizarea de contractare a împrumutului extern, procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a întocmit şi va fi aprobat de toţi membrii comisiei.4. Comisia se întruneşte lunar pentru analiza documentaţiei complete şi va putea lua hotărâri numai condiţionat de prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia.5. Hotărârea comisiei se transmite solicitantului în termen de 5 zile. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va fi însoţită de motivarea respingerii autorizării de contractare a împrumutului extern.6. După încheierea procedurii de licitaţie organizate de autoritatea publică locală şi după desemnarea castigatorului, contractul comercial încheiat cu acesta şi contractul de împrumut încheiat cu instituţia finanţatoare se transmit în termen de 5 zile comisiei de autorizare, ca parte a documentaţiei aferente pentru evidenta şi actualizarea bazei de date proprii.E. Diverse1. Pentru analiza documentelor prevăzute în prezentele norme, în vederea eliberării autorizaţiei de a contracta împrumuturi externe, autorităţile publice locale achită un comision de 0,5% din valoarea împrumuturilor.2. Toate cheltuielile legate de funcţionarea comisiei, inclusiv indemnizaţiile cuvenite membrilor acesteia, se suporta din fondul de autorizare instituit în baza prezentei hotărâri.Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele încasate de la autorităţile administraţiei publice locale reprezentând comisionul de autorizare, precum şi din dobânzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.Gestionarea fondului de autorizare se face de către Ministerul Finanţelor, în regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului.3. Datoria contractată de autoritatea publică locală se operează în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează în condiţiile şi la termenele stabilite de Ministerul Finanţelor.4. Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informaţii care să specifice suma totală a datoriilor autorităţilor publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin Normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Legii nr. 81/1999.---------