HOTĂRÎRE nr. 545 din 2 august 1991privind supravegherea calităţii produselor şi serviciilor în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 septembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici poarta întreaga răspundere pentru calitatea produselor livrate, comercializate sau serviciilor prestate.Pot fi oferite spre vînzare numai produsele şi serviciile care nu afectează viaţa, sănătatea oamenilor sau animalelor, ori calitatea mediului înconjurător.  +  Articolul 2În vederea protejării consumatorilor şi utilizatorilor, producătorii, comercianţii, importatorii şi prestatorii de servicii sînt obligaţi: a) sa oprească livrările, respectiv sa retragă de pe piaţa sau de la beneficiar produsele la care s-a constatat, ulterior comercializării, existenta unor defecte, care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor şi animalelor, ori calitatea mediului înconjurător; b) să livreze produsele numai însoţite de "Declaraţia de conformitate" şi, după caz, de "Buletinul de analiza" sau "Buletinul de încercări" prin care producătorul confirma ca produsul îndeplineşte nivelul calitativ garantat; în cazul mărfurilor din import, confirmarea certificării din ţările de origine ale produselor şi serviciilor şi a conţinutului etichetelor se face prin grija importatorilor. Verificarea respectării condiţiilor calitative se va face prin testarea acestor produse în laboratoare din ţara sau străinătate, acreditate sau autorizate de către organismul naţional de certificare sau pe baza recunoaşterii reciproce cu organismele similare din ţările respective; c) sa utilizeze pentru verificarea, încercarea şi atestarea calităţii produselor şi serviciilor numai laboratoare autorizate şi acreditate, precum şi mijloace de măsurare, avînd precizia necesară, etalonate şi verificate metrologic, conform prevederilor legale; d) sa oprească imediat comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative declarate sau garantate şi să aplice măsurile stabilite de organele de constatare, după caz, la producători, comercianţi sau importatori.  +  Articolul 3Supravegherea calităţii produselor şi serviciilor în scopul prevenirii afectării vieţii sau sănătăţii oamenilor sau animalelor ori calităţii mediului înconjurător se realizează de specialiştii anume desemnaţi ai Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate şi alţi specialişti, stabiliţi în condiţiile legii, prin efectuarea de controale sau inspecţii periodice şi inopinate în locurile unde se produc, se comercializează, se incearca, se conserva, se ambaleaza, se transporta, se depozitează, se instaleaza şi se utilizează produsele sau se prestează serviciile.  +  Articolul 4Oficiul de stat pentru calitate va elabora, în termen de 60 de zile, proceduri prin care se stabilesc criteriile pentru efectuarea controlului calităţii, prevenirea pe piaţa şi combaterea faptelor de natura a afecta viaţa ori sănătatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului înconjurător, reprimarea fraudelor şi falsificarilor privind calitatea produselor şi serviciilor, modul de extragere şi sigilare a esantioanelor produselor în vederea trimiterii lor pentru analiza, verificări şi încercări în laboratoarele acreditate sau autorizate de către Oficiul de stat pentru calitate, precum şi modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare.  +  Articolul 5În cazul constatării unor abateri de la caracteristicile calitative declarate sau garantate de producător sau prestator, care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor ori animalelor sau calitatea mediului înconjurător, organul de constatare va dispune încetarea vinzarii şi depozitarea separată, analizarea cauzelor care au condus la abaterile constatate, măsuri de remediere a acestora şi, după caz, oprirea producţiei.Pentru produsele din import, la care s-au constatat deficiente calitative, se va dispune sistarea vinzarii şi anunţarea importatorului, în vederea remedierii acestora şi, după caz, oprirea livrărilor.  +  Articolul 6În cazul jucariilor, sculelor sau uneltelor acţionate manual sau electric, precum şi al tuturor bunurilor de consum electrotehnice şi electronice, orice defect care prezintă pericol pentru securitatea utilizatorului în timpul funcţionarii se considera foarte grav şi organul de supraveghere va decide interzicerea imediata la vînzare şi depozitarea separată, precum şi păstrarea acestora pînă cînd organele competente vor dispune asupra modului de soluţionare.  +  Articolul 7Organul constatator care depisteaza, la vînzare, produse falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, falsificări sau inselaciuni privind calitatea produselor şi serviciilor va dispune oprirea comercializării acestora şi este obligat sa sesizeze de îndată pe procuror sau organul de cercetare penală, luînd măsuri sa nu dispara urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de proba. Organul constatator va proceda în acelaşi mod şi cu privire la produsele avute în vedere de art. 5 şi 6.  +  Articolul 8În scopul protecţiei consumatorilor, organele de supraveghere a calităţii au dreptul sa pătrundă în locurile în care se produc, se depozitează, se transporta sau se comercializează produsele şi serviciile în cazul în care se constată că acestea afectează viaţa ori sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător.Agenţii economici trebuie să anunţe organele de supraveghere a calităţii despre toate cazurile cunoscute în care a fost afectată viaţa ori sănătatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului înconjurător, precum şi despre cazurile în care afectarea acestora este iminenta.  +  Articolul 9Contravaloarea mostrelor şi esantioanelor prelevate în cadrul acţiunii de supraveghere a calităţii se suporta de către producător, comerciant, importator sau prestator de servicii, după caz.Cheltuielile de încercare şi verificare a produselor şi serviciilor în laboratoarele acreditate sau autorizate se suporta din bugetul Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, dacă rezultatele sînt corespunzătoare, şi de către agentul economic în culpa, dacă rezultatele nu sînt corespunzătoare.  +  Articolul 10Organele de supraveghere a calităţii produselor şi serviciilor vor colabora cu asociaţiile pentru protecţia consumatorilor, în scopul prevenirii şi depistarii cazurilor de frauda sau falsificare a calităţii produselor şi serviciilor şi vor aduce la cunoştinţa consumatorilor prin mass-media abaterile constatate.  +  Articolul 11Personalul împuternicit să efectueze supravegherea calităţii produselor răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnico- economice şi comerciale de care ia cunoştinţa în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 12Producătorii, importatorii, comercianţii şi prestatorii de servicii răspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, apărute din vina lor, în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate a acestora, dacă afectează viaţa, sănătatea oamenilor sau animalelor ori calitatea mediului înconjurător.  +  Articolul 13Producătorii, importatorii şi comercianţii răspund şi în cazurile în care livreaza produse, gratuit, cu preţ redus, le închiriază sau le distribuie sub alte forme, dacă acestea prezintă abateri faţă de parametrii calitativi declaraţi sau garantaţi. Aceeaşi responsabilitate o au şi prestatorii de servicii.  +  Articolul 14La vînzarea produselor comercianţii au obligaţia sa informeze pe cumpărători asupra termenelor de garanţie, de valabilitate sau a duratei de utilizare, precum şi asupra principalelor caracteristici calitative ale acestora, efectuind şi eventualele probe de funcţionare necesare.  +  Articolul 15Se interzice producătorilor, importatorilor şi comercianţilor livrarea sau comercializarea de mărfuri care nu poarta pe produs, pe eticheta sau pe ambalaj informaţii de recunoaştere-identificare, ca: marca producătorului, denumirea produsului, principalele caracteristici calitative de referinţa, data fabricaţiei, termenele de garanţie - conform documentaţiilor tehnice şi reglementărilor legale.  +  Articolul 16Producătorii vor înscrie în buletinele de analiza şi încercări, eliberate de laboratoarele proprii, numai rezultate reale, iar prestatorii de servicii vor confirma, prin documente specifice, calitatea corespunzătoare a serviciilor prestate.  +  Articolul 17Bunurile de folosinţă îndelungată se vînd însoţite de "Certificat de garanţie", "Carte tehnica" sau, după caz, de "Instrucţiuni de folosire", redactate, în limba română, la nivel accesibil şi pentru nespecialisti, care vor cuprinde principalele caracteristici ale produsului, condiţii de instalare, exploatare, întreţinere, data fabricaţiei, termen de garanţie şi eventualele riscuri ce pot aparea în urma nerespectării acestor instrucţiuni.  +  Articolul 18Urmărirea aplicării prevederilor prezentei hotărîri se face de către organele Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, în cooperare cu celelalte organe de specialitate prevăzute de lege.  +  Articolul 19Constituie contravenţii, dacă faptele nu sînt considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează cu amendă: a) de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c), 13 şi 14; b) de la 1.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 15 şi 17.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 19 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Oficiului de stat pentru calitate şi al organelor teritoriale ale Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, precum şi de alţi specialişti, potrivit legii.  +  Articolul 21Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, plîngerea se va depune şi se va soluţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.  +  Articolul 22Organele Ministerului de Interne şi Gărzii financiare vor acorda sprijin organelor de supraveghere a calităţii produselor şi serviciilor în timpul exercitării atribuţiilor, la solicitarea acestora.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri orice prevederi contrare se abroga. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN