ORDIN nr. 3.794 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 mai 2017  În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 16 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:– prevederile corespunzătoare secţiunii „Pregătirea admiterii“, secţiunii „Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă“ şi secţiunii „Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă“ se înlocuiesc cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 3.794.  +  ANEXĂ
  Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
  *Font 9*┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data-limită/Perioada     │                      Evenimentul                              │├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 Pregătirea admiterii                                     │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 februarie 2017          │Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului         ││                          │Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii           │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 martie 2017             │Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de    ││                          │organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă     ││                          │maternă                                                        ││                          │Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului││                          │fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru││                          │elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau   ││                          │la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau    ││                          │maternă                                                        │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 mai 2017                │Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare             ││                          │profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări ││                          │profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică  ││                          │Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ      ││                          │liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/    ││                          │domenii de pregătire, limbă de predare                         ││                          │Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ││                          │gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale││                          │elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al ││                          │învăţământului din România (SIIR) prin verificarea şi          ││                          │corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi        ││                          │formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi           ││                          │Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere  │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 mai 2017               │Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor ││                          │cuprinzând informaţiile legate de admitere                     ││                          │Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a     ││                          │listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate   ││                          │fiecărui centru                                                ││                          │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului     ││                          │şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii     ││                          │clasei a VIII-a şi părinţii acestora                           │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 mai 2017               │Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor    ││                          │de  admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi    ││                          │tipărită                                                       │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-31 mai 2017            │Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea  ││                          │procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare          │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│14 iunie 2017             │Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial  ││                          │către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a ││                          │bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale     ││                          │absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor     ││                          │corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau              ││                          │exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia││                          │informatică centralizată                                       │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│16 iunie 2017             │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         ││                          │municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a   ││                          │bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale     ││                          │absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării    ││                          │operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia  ││                          │informatică centralizată                                       │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│2 iulie 2017              │Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către      ││                          │comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ││                          │ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică    ││                          │centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice           │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 iulie 2017              │Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei   ││                          │candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ││                          │Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de      ││                          │înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu ││                          │datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu       ││                          │mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la││                          │evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere,││                          │prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată ││                          │Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti││                          │a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului   ││                          │de internet unde se afişează aceasta                           │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│3-5 iulie 2017            │Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită││                          │să participe la admitere în alt judeţ                          │├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│        Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│18-19 mai 2017            │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau     ││                          │absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a  ││                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                     │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│22-23 mai 2017            │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a         ││                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                     │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│24-27 mai 2017            │Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă   ││                          │modernă sau maternă                                            │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 mai 2017               │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor ││                          │de limbă modernă sau maternă                                   ││                          │Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a            ││                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde         ││                          │metodologia permite acest lucru                                │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 mai 2017               │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de  ││                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă        ││                          │Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului││                          │Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de       ││                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin  ││                          │completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată     │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6-7 iunie 2017            │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care││                          │candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor   ││                          │de limbă modernă sau maternă                                   │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│7-8 iunie 2017            │Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de ││                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a      ││                          │anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ       ││                          │gimnazial absolvite                                            │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iunie 2017              │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         ││                          │municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul    ││                          │Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat    ││                          │probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau     ││                          │maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea ││                          │şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia  ││                          │informatică centralizată                                       │├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă    │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 mai 2017               │Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din ││                          │seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data         ││                          │începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018                   │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 iulie 2017              │Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu    ││                          │frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care ││                          │împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor   ││                          │anului şcolar 2017-2018                                        │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│18-19 iulie 2017          │Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a     ││                          │candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de   ││                          │18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar         ││                          │2017-2018                                                      │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│19-21 iulie 2017          │Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au       ││                          │împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor    ││                          │anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral   ││                          │şi cu frecvenţă redusă                                         │└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----