LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aprobă anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop.  +  Articolul 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 1A. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial; b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 1B; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Indemnizaţiile şi salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în suma brută şi sunt impozabile, potrivit legii.  +  Articolul 3Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de către Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.  +  Articolul 4De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 5 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afară graniţelor, în vederea menţinerii identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetăţenie română, o suma reprezentând echivalentul în lei al drepturilor în valuta, stabilite în cuantum net, prin asimilare, prevăzută prin hotărâre a Guvernului, cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în străinătate. (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevăzute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contribuţiei la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, se asigură prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un număr de 52 de posturi.  +  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi.  +  Articolul 8Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acorda în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.  +  Articolul 9Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege.  +  Articolul 10Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 11Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUBucureşti, 27 iulie 1999.Nr. 142.  +  Anexa 1A    ┌─────────────────────────────────────────┐   │ Valoarea de referinţa sectorială │   │ la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei │   └─────────────────────────────────────────┘                FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE   pentru stabilirea indemnizaţiilor personalului din conducerea cultelor  religioase şi ale unităţilor de cult recunoscute în România, asimilate              funcţiilor de demnitate publică─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Coeficientulcrt. Funcţia maxim de                                                   de posturi*) multiplicare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Patriarh 1 20,300 2. Mitropolit, arhiepiscop, şef rabin, muftiu,    episcop─şef de cult 22 17,600 3. Episcop, preşedinte uniune, prim─delegat,    episcop vicar patriarhal 29 15,400 4. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop    auxiliar, arhiereu─vicar 21 13,000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat.  +  Anexa 1B   ┌─────────────────────────────────────────┐  │ Valoarea de referinţă sectorială │  │ la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei │  └─────────────────────────────────────────┘                FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE   pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea   cultelor religioase şi ale unităţilor de cult recunoscute în România─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Coeficientulcrt. Funcţia maxim de                                                   de posturi* ) multiplicare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent,    vicar administrativ patriarhal, vicar general, 37 6,000    secretar general, consilier patriarhal 2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,    vicar administrativ eparhial 28 5,200 3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector    eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria 531 3,600    Sfântului Sinod 4. Staret, superioară, egumen 365 2,700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat.  +  Anexa 2  ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ Valoarea de referinţă sectorială = 685.872 lei │ └────────────────────────────────────────────────┘                        PERSONALUL CLERICALangajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute din România               Funcţiile şi coeficienţii de multiplicare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    Numărul Coeficientul           Funcţia maxim de                                                       de multiplicare                                                    posturi*) ────────────────                                                               minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Preot, diacon, păstor, vestitor, imam 1. Cu studii superioare: 9.887    ─ gradul I 1.495 1,755 2,310    ─ gradul II 3.845 1,470 1,950    ─ definitiv 2.096 1,370 1,855    ─ debutant 2.451 1,350 ─ 2. Cu studii medii: 3.603    ─ gradul I 295 1,370 1,855    ─ gradul II 762 1,275 1,635    ─ definitiv 1.435 1,260 1,540    ─ debutant 1.111 1,250 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat.-------