METODOLOGIE din 9 septembrie 2010 de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 5.219 din 9 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 701 din 20 octombrie 2010.
     +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin (4) lit. C din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoaştere internaţională, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal proba C din cadrul examenului de bacalaureat.(2) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul învăţământului liceal.(3) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obţinute în urma promovării unui examen cu recunoaştere internaţională.  +  Articolul 2(1) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.(2) Lista examenelor cu recunoaştere internaţională, menţionată la alin. (1), a fost stabilită după consultarea ambasadelor şi/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:a) examenul evaluează toate competenţele de comunicare generală în limba modernă respectivă: receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise şi interacţiunea orală;b) examenul validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.  +  Articolul 3Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.  +  Articolul 4(1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului/diplomei menţionat/menţionate la art. 1 alin. (3).(2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor.(3) Pentru examenul cu recunoaştere internaţională care conduce la obţinerea diplomei DELE (Diploma de Espa±ol como Lengua Extranjera), candidatul poate depune copia legalizată a diplomei DELE sau copia legalizată a certificatului eliberat de institutul Cervantes din Spania, prin care se notifică rezultatele obţinute la probe şi care, la rubrica "Calificacion global" are înscris rezultatul "Apto".(4) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.(5) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limbi străine - proba C, din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat următoarele etape:a) verifică dacă limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională a fost studiată de candidat pe parcursul învăţământului liceal;b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor este inclus în lista menţionată la art. 2 şi dacă sunt îndeplinite condiţiile minimale pentru recunoaştere, menţionate în listă;c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat;d) pentru certificatele pe care este menţionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competenţei lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.  +  Articolul 6(1) În cazul candidaţilor pentru care au fost parcurse toate etapele menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.(2) În cazul candidaţilor pentru care cel puţin una din condiţiile menţionate la art. 5 nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7(1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, limba străină şi denumirea examenului cu recunoaştere internaţională pentru care solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învăţământului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse, se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.(3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.(4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen.(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul electronic.(6) O copie a procesului-verbal, menţionat la alin. (1), se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8(1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice nu mai susţin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.(3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se menţionează pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, textul: "examen ..................... (denumirea examenului), nivel ......, recunoscut şi echivalat cu proba C".------