ANEXĂ din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobată de Ordinul nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.

  NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
  CONDUCEREA CONTABILITĂȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE,
  PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUȚII PUBLICE Și
  INSTRUCȚIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA
  CUPRINS CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 1.1. Obiectul contabilității publice 1.2. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice 1.3. Moneda și cursul de înregistrare 1.4. Documente justificative și registre de contabilitate 1.4.1. Documente justificative - prevederi generale 1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitate 1.4.3. Registrele de contabilitate 1.4.4. Balanța de verificare 1.4.5. Arhivarea, păstrarea și reconstituirea documentelor 1.4.6. Sistemul informatic 1.5. Exercițiul financiar (bugetar) CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA ȘI COMPONENȚA SITUAȚIILOR FINANCIARE 2.1. Prevederi generale 2.2. Componența situațiilor financiare 2.3. Bilanțul 2.3.1. Prevederi generale 2.3.2. Structura bilanțului - Anexa nr. 13 2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor) 2.4.1. Prevederi generale 2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial - Anexa nr. 14 2.5. Situația fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 15 2.6. Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor 2.7. Anexele la situațiile financiare 2.7.1. Principii și politici contabile 2.7.1.1. Principii contabile 2.7.1.2. Politici contabile 2.7.2. Note explicative 2.7.2.1. Prevederi generale 2.7.2.2. Comparabilitatea informațiilor 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile 2.7.2.4. Conținutul și structura notelor explicative 2.8. Reguli generale de evaluare 2.9. Contul de execuție bugetară - Anexele nr. 16 și nr. 17 2.9.1. Prevederi generale 2.9.2. Întocmirea Contului de execuție bugetară 2.10. Alte prevederi CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ A. ACTIVE 1. Active fixe 1.1. Active fixe necorporale 1.1.1. Definiție 1.1.2. Conținut 1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare 1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 1.1.2.3. Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 1.1.2.4. Alte active fixe necorporale 1.1.2.5. Avansuri și active fixe necorporale în curs de execuție 1.1.3. Momentul înregistrării 1.1.4. Evaluarea 1.1.4.1. Evaluarea inițială 1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare 1.1.4.3. Evaluarea la data bilanțului 1.1.5. Amortizarea 1.1.6. Ajustări pentru depreciere 1.1.7. Reevaluarea 1.2. Active fixe corporale 1.2.1. Definiție 1.2.2. Conținut 1.2.2.1. Terenuri 1.2.2.2. Construcții 1.2.2.3. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 1.2.2.4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 1.2.2.5. Avansuri și active fixe corporale în curs de execuție 1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apă) 1.2.3. Momentul înregistrării 1.2.4. Evaluarea 1.2.4.1. Evaluarea inițială 1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare 1.2.4.3. Evaluarea la data bilanțului 1.2.5. Amortizarea 1.2.6. Ajustări pentru depreciere 1.2.7. Reevaluarea 1.2.8. Alte prevederi 1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare și scoatere din funcțiune 1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing 1.2.8.3. Prevederi referitoare la active fixe primite prin donații și sponsorizări 1.3. Active financiare 1.3.1. Definiție 1.3.2. Conținut 1.3.2.1. Titluri de participare 1.3.2.2. Alte titluri imobilizate 1.3.2.3. Creanțe imobilizate 1.3.3. Momentul înregistrării 1.3.4. Evaluarea 1.3.4.1. Evaluarea inițială 1.3.4.2. Evaluarea la data bilanțului 1.3.5. Ajustări pentru pierderea de valoare 2. Active curente (circulante) 2.1. Stocuri 2.1.1. Definiție 2.1.2. Conținut 2.1.2.1. Materii prime 2.1.2.2. Materiale consumabile 2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar 2.1.2.4. Materiale rezerva de stat și de mobilizare 2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat și de mobilizare 2.1.2.6. Alte stocuri 2.1.2.7. Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile și deșeuri 2.1.2.7.1. Semifabricate 2.1.2.7.2. Produse finite 2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile și deșeuri 2.1.2.8. Producția în curs de execuție 2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale 2.1.2.10. Stocuri aflate la terți 2.1.2.11. Animale și pasări 2.1.2.12. Mărfuri 2.1.2.13. Ambalaje 2.1.3. Momentul înregistrării 2.1.4. Evaluarea 2.1.4.1. Evaluarea inițială 2.1.4.2. Evaluarea la ieșirea din gestiune 2.1.4.3. Evaluarea la data bilanțului 2.1.5. Ajustări pentru depreciere 2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1. Inventarierea producției neterminate 2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor 2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilor 2.2. Investiții pe termen scurt 2.2.1. Conținut 2.2.2. Evaluarea 2.2.2.1. Evaluarea inițială 2.2.2.2. Evaluarea la bilanț 2.2.3. Ajustări pentru pierderea de valoare 2.3. Casa, conturi la trezoreria statului și bănci 2.3.1. Prevederi generale 2.3.2. Conținut 2.3.2.1. Disponibilități ale instituțiilor publice la trezoreria statului și bănci 2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor locale 2.3.2.3. Casa și alte valori 2.3.2.4. Acreditive 2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinație specială 2.3.2.6. Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2.3.2.7. Disponibil ai fondurilor speciale 2.3.2.8. Viramente interne 2.3.2.9. Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile 3. Terți 3.1. Conținut 3.1.1. Furnizori și conturi asimilate 3.1.2. Clienți și conturi asimilate 3.1.3. Personal și conturi asimilate 3.1.4. Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate 3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și conturi asimilate 3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 3.1.7. Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor 3.1.8. Conturi de regularizare și asimilate 3.1.9. Decontări 3.2. Momentul înregistrării 3.3. Evaluarea 3.3.1. Evaluarea inițială 3.3.2. Evaluarea la momentul decontării 3.3.3. Evaluarea la data bilanțului 3.4. Ajustări pentru depreciere B. DATORII 1. Datorii pe termen scurt (curente) 2. Datorii pe termen lung (necurente) 2.1. Prevederi generale 2.2. Datoria publică guvernamentală - Definiție 2.2.1. Contractarea și garantarea datoriei publice guvernamentale 2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 2.3. Datoria publică locală - Definiție 2.3.1. Contractarea și garantarea datoriei publice locale 2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale 3. Provizioane 3.1. Definiție 3.2. Categorii de provizioane 3.3. Condiții pentru recunoașterea provizioanelor 3.4. Contabilitatea provizioanelor C. CAPITALURI 1. Fonduri 2. Rezultatul patrimonial și rezultatul reportat 2.1. Rezultatul patrimonial 2.2. Rezultatul reportat 3. Rezerve din reevaluare 4. Fonduri cu destinație specială CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1. Cheltuieli 1.1. Definiție 1.2. Momentul recunoașterii cheltuielilor 1.3. Conținutul grupelor de cheltuieli 1.3.1. Cheltuieli privind stocurile 1.3.2. Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți 1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 1.3.5. Cheltuieli cu personalul 1.3.6. Alte cheltuieli operaționale 1.3.7. Cheltuieli financiare 1.3.8. Alte cheltuieli finanțate din buget 1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane și ajustări 1.3.10. Cheltuieli extraordinare 1.4. Structura conturilor de cheltuieli 1.5. Alte prevederi - Anexa nr. 12 2. Venituri și Finanțări 2.1. Definiție 2.2. Momentul recunoașterii veniturilor 2.3. Conținutul grupelor de venituri 2.3.1. Venituri din activități economice 2.3.2. Venituri din alte activități operaționale 2.3.3. Venituri din producția de active fixe 2.3.4. Venituri fiscale 2.3.5. Venituri din contribuții de asigurări 2.3.6. Venituri nefiscale 2.3.7. Venituri financiare 2.3.8. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială 2.3.9. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 2.3.10. Venituri extraordinare 2.4. Structura conturilor de venituri 2.5. Alte prevederi CAPITOLUL V: DISPOZIȚII FINALE CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE CAPITOLUL VII: INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANȚA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2013 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT 1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice 3. Tabelul de concordanță dintre conturile de venituri și clasificația veniturilor bugetului de stat - Anexa nr. 1 CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE 1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice 3. Tabelul de concordanță dintre conturile de venituri și clasificația veniturilor bugetelor locale - Anexa nr. 2 CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice 3. Tabelul de concordanță dintre conturile de venituri și clasificația veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat - Anexa nr. 3 CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ 1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice 3. Tabelul de concordanță dintre conturile de venituri și clasificația veniturilor bugetului asigurărilor de șomaj - Anexa nr. 4 CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice 3. Tabelul de concordanță dintre conturile de venituri și clasificația veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate - Anexa nr. 5 CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CAPITOLUL XVII: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI CAPITOLUL XVIII: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI CAPITOLUL XX: ANEXE - Anexa nr. 1 - Eliminată; TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI (Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 2.021/2013) - Anexa nr. 2 - Eliminată; - Anexa nr. 3 - Eliminată; - Anexa nr. 4 - Eliminată; - Anexa nr. 5 - Eliminată; - Anexa nr. 8 - Eliminată; - Anexa nr. 10 - Eliminată; - Anexa nr. 11 - Eliminată; - Anexa nr. 12 - Eliminată; TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ (Anexa nr. 5 din Ordinul nr. 2.021/2013) - Anexa nr. 13 - Bilanțul - Anexa nr. 14 - Contul de rezultat patrimonial - Anexa nr. 15 - Situația fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 16 - Contul de execuție al veniturilor - Anexa nr. 17 - Contul de execuție al cheltuielilor - Anexa nr. 18 - Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat - Anexa nr. 19 - Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul localCAPITOLELE I-VCAPITOLUL VICAPITOLUL VIICAPITOLELE VIII-XCAPITOLELE XI-XIVCAPITOLELE XV-XVICAPITOLUL XVIICAPITOLUL XVIIICAPITOLUL XIXCAPITOLUL XX