HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de competenţă.(2) Ministerul Turismului are sediul principal în bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2(1) Ministerul Turismului îndeplineşte următoarele funcţii:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare, precum şi elaborarea strategiilor, politicilor publice şi a programelor în domeniile coordonate;b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum şi din alte domenii conexe: restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, în domeniul său de activitate;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;2. prin care se realizează controlul asupra unităţilor aflate sub autoritatea sa, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; (la 08-05-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) f) de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil din domeniile coordonate;g) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică în domeniile coordonate;h) de promovare a destinaţiilor turistice naţionale;i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile sale de responsabilitate;j) de colaborare cu partenerii sociali.(2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Turismului sunt următoarele:a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul coordonat;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorităţii instituţiei;d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3(1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Turismului exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul de competenţă şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;2. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniul coordonat, în condiţiile legii;4. elaborează politici publice privind domeniile sale de responsabilitate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condiţiile legii;5. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul său de activitate;6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul coordonat;7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;8. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;9. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;10. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;11. asigură transpunerea şi creează cadrul normativ pentru aplicarea directă a legislaţiei Uniunii Europene, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei comunitare şi elaborează ghiduri pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, în domeniul coordonat; (la 08-05-2017, Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 11^1. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene; (la 08-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 11^2. coordonează implementarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, respectiv a aspectelor referitoare la piaţa unică a serviciilor în domeniul său de activitate, în raport cu demersurile derulate de către Comisia Europeană; (la 08-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 12. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;13. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, în condiţiile legii;14. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;15. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;16. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;17. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;18. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;19. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;20. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii;21. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;22. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;23. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative.(2) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Turismului exercită următoarele atribuţii specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. elaborează şi implementează în domeniul turismului Strategia naţională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, politici de promovare şi dezvoltare a turismului;2. elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;3. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale; (la 08-05-2017, Punctul 3. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 4. îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României;5. autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;6. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, postprivatizarea şi reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituţie publică implicată şi autoritate tutelară, în condiţiile legii, sens în care:a) administrează participaţiile deţinute la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, şi activităţi de urmărire a contractelor de privatizare;c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;d) monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat din portofoliul propriu. (la 08-05-2017, Punctul 6. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 7. atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;8. organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;9. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;10. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;11. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;12. urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar aferent derulării programelor finanţate din fonduri europene;13. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară; (la 08-05-2017, Punctul 13. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 14. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului turismului;15. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului turismului;16. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;17. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;18. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;19. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Turismului şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul turismului, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;20. identifică metode de îmbunătăţire a activităţilor în domeniu, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private;21. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;b) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale ori standarde în implementarea programelor proprii;22. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, precum şi congrese, colocvii şi alte acţiuni similare, în ţară şi străinătate, în domeniul turismului;23. participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale de informare, precum şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;24. organizează activităţi de promovare prin producţie/coproducţie de emisiuni TV şi radio;25. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum şi măsuri pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;26. efectuează controlul activităţilor din turism şi din industria de agrement, conform legislaţiei în vigoare;27. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism şi din industria de agrement;28. monitorizează derularea investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;29. coordonează programele de asistenţă acordată de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;30. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, procesul de instruire din instituţii de învăţământ în domeniul turismului;31. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;32. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing şi promovarea turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice;33. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;34. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale.(3) Ministerul Turismului îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Turismului colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Turismului este autorizat:a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;d) să emită, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Turismului poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Ministerului Turismului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului şi unităţi de management al proiectului şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) Personalul Ministerului Turismului este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 183 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 08-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) (4) În cadrul Ministerului Turismului şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3), funcţionează reprezentanţe şi unităţi teritoriale cu sediul în ţară, structuri fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului turismului. Activitatea reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului. (la 08-05-2017, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(6) Statul de funcţii, structura organizatorică detaliată a posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului, încadrarea personalului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 8(1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Turismului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului turismului.(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Turismului se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.  +  Articolul 9(1) Conducerea Ministerului Turismului se asigură de către ministrul turismului.(2) Ministrul turismului reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Turismului este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului turismului.(4) Ministrul turismului este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul turismului funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului turismului.(6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul turismului emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului turismului pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.(8) În cazul în care ministrul turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia se desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuţii în condiţiile legii.(9) Prin ordin al ministrului turismului se pot înfiinţa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.(10) Ministrul turismului poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarului general adjunct.  +  Articolul 10(1) Ministrul turismului este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii.(2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului turismului.(3) Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct ai Ministerului Turismului au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Turismului ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Turismului.  +  Articolul 11Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Ministerul Turismului are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Prevederile art. 11 şi 12 îşi produc efectele de la data semnării protocolului de predare-preluare încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 14Ministerul Turismului poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Turismului se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a patrimoniului Autorităţii Naţionale pentru Turism, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condiţiile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 16Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.Nr. 24.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Turismului
  *Font 7*           Total posturi: 183, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor                                         ┌────────────────┐                                         │Cabinet ministru│ ┌────────────────────────────┐          └────────────────┘ │   Unitatea de politici     │                   ^                 ┌────────────────────────────────┐ │       publice*)            │<────┐             │            ┌───>│     Colegiul ministerului      │ └────────────────────────────┘     │    ┌────────┴───────┐    │    └────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐     │    │                │    │    ┌────────────────────────────────┐ │Corp control ministru*)     │<────┼────┤    MINISTRU    ├────┼───>│   Informaţii clasificate*)     │ └────────────────────────────┘     │    │                │    │    └────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐     │    └────────┬───────┘    │    ┌────────────────────────────────┐ │     Audit intern*)         │<────┘             │            └───>│   Consiliul consultativ al     │ └────────────────────────────┘                   │                 │         turismului             │                                                  │                 └────────────────────────────────┘   ┌────────────────┐                             │                                   ┌────────────────┐   │    Cabinet     │    ┌────────────────┐       v      ┌────────────────────────┐   │    Cabinet     │   │secretar de stat│<───┤Secretar de stat├───────┬──────┤    Secretar de stat    ├──>│secretar de stat│   └────────────────┘    └────────────────┘       │      └────────────────────────┘   └────────────────┘                                                  v                                           ┌─────────────┐                                           │ Secretar    │                                           │  general    │                                           └──────┬──────┘                                                  │                                                  v                                           ┌────────────────┐                                           │Secretar general│                                           │    adjunct     │                                           └──────┬─────────┘                                                  │                                                  v   ┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐   │              │           │           │           │           │           │           │           │            │   v              v           v           v           v           v           v           v           v            v┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐│DIRECŢIA  │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA  │ │         │ │         │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │  BIROU  │ │         │ │DIRECŢIA ││INVESTIŢII│ │MARKETING│ │ RELAŢII  │ │         │ │         │ │JURIDICĂ │ │ECONOMICO│ │ RESURSE │ │         │ │AUTORI-  ││   ŞI     │ │   ŞI    │ │INTERNA-  │ │ BIROU   │ │  BIROU  │ │   ŞI    │ │-FINANCI-│ │ UMANE ŞI│ │ DIRECŢIA│ │ZARE ŞI  ││DEZVOLTARE│ │PROMOVARE│ │ ŢIONALE, │ │ADMINIS- │ │ACHIZIŢII│ │RELAŢIA  │ │ARĂ ŞI   │ │ RELAŢII │ │ CONTROL │ │MONITORI-││TURISTICĂ │ │TURISTICĂ│ │ AFACERI  │ │TRARE    │ │ PUBLICE │ │   CU    │ │SERVICII │ │ PUBLICE │ │         │ │ZARE     ││          │ │         │ │ EUROPENE │ │SOCIETĂŢI│ │         │ │PARLAMEN-│ │INTERNE  │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │    ŞI    │ │         │ │         │ │TUL      │ │         │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │  FONDURI │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │COMUNITARE│ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │└──────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ (la 08-05-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 2 ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. crt.│   Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Turismului   │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   1.   │SOCIETATEA LITORAL - S.A.                                   │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   2.   │SOCIETATEA MAMAIA - S.A.                                    │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   3.   │SOCIETATEA NEPTUN - OLIMP - S.A.                            │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   4.   │SOCIETATEA GERMISARA - S.A.                                 │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   5.   │SOCIETATEA COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM (CIT - S.A.)│ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   6.   │SOCIETATEA LIDO - S.A.                                      │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   7.   │SOCIETATEA IEZERUL - S.A.                                   │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   8.   │SOCIETATEA THR MAREA NEAGRĂ - S.A.                          │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   9.   │SOCIETATEA BEGA TURISM - S.A.                               │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   10.  │SOCIETATEA ROBINSON TURISM - S.A.                           │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   11.  │SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A.                         │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   12.  │SOCIETATEA CIUCAŞ - S.A.                                    │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   13.  │SOCIETATEA ANCA IRINA - S.A.                                │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   14.  │SOCIETATEA PREDEAL - S.A.                                   │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   15.  │SOCIETATEA HOTEL COTA 1400 - S.A. - radiată                 │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   16.  │SOCIETATEA IMOTRUST - S.A.                                  │ └────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 31-01-2017, Nr. crt. 3 din Anexa nr. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 24 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017 )  +  Anexa nr. 3 ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ │Nr. │           Unitatea          │Tipul mijlocului│Numărul maxim aprobat*)│ │crt.│                             │  de transport  │       (bucăţi)        │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │ 0  │              1              │       2        │           3           │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │ 1. │Aparatul propriu             │                │                       │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │    │a) pentru transport de       │  autovehicule  │           39          │ │    │marfă şi persoane (delegaţii)│                │                       │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ └────┴─────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘ Notă
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele şi unităţile teritoriale cu sediul în ţară, pentru transportul demnitarilor, precum şi pentru parcul comun, Ministerul Turismului are în dotare 39 de autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului turismului. (la 08-05-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )
  ----