LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor şi accidentatilor de razboi, urmasilor celor morti sau disparuti în razboi, precum şi urmasilor fostilor pensionari invalizi şi accidentati de razboi se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2(1) Invalizilor şi accidentatilor de razboi, indiferent dacă erau sau nu erau incadrati în munca înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferentiate în functie de gradul de invaliditate, astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────    Gradul de invaliditate Cuantumul lunar al pensiei─────────────────────────────────────────────────────────────────    Mari mutilati şi gradul I 2.000.000 lei    Gradul II 1.800.000 lei    Gradul III 1.200.000 lei─────────────────────────────────────────────────────────────────(2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.  +  Articolul 3(1) Invalizii şi accidentatii de razboi, marii mutilati şi cei incadrati în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru ingrijire de 2.800.000 lei lunar. (la 11-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (2), Articolul V, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) ----------Art. 3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002.Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.Art. 3 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 88 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004.  +  Articolul 4(1) Invalizii şi accidentatii de razboi au dreptul sa primeasca în perioada în care sunt incadrati în munca atât pensia I.O.V.R., cat şi salariul. La încetarea activităţii au dreptul sa primeasca, pe lângă pensia I.O.V.R., şi pensia de asigurări sociale la care sunt indreptatiti potrivit legii.(2) Vaduvele de razboi care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă aceasta pensie, şi pensia de asigurări sociale.  +  Articolul 5(1) Copiii celor morti sau disparuti în razboi, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat.(2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas indiferent de durata căsătoriei cu sotul decedat.(3) Sotiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat.(4) În cazul în care la data decesului sustinatorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 5^1(1) În cazul decesului pensionarilor care beneficiaza numai de pensie I.O.V.R. se acordă un ajutor de deces unei singure persoane, care poate fi, după caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, curatorul, mostenitorul în condiţiile dreptului comun - sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.(2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă numai în cazul în care pentru persoana decedata nu se acordă ajutor de deces din alte sisteme de asigurări sociale.(3) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă în cuantum egal cu ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale de stat.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 5^2(1) Pensionarilor care beneficiaza numai de pensie I.O.V.R. li se acordă un ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea lor şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.(2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) reprezinta jumătate din cuantumul ajutorului de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale de stat.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 6(1) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de razboi, diferentiat în functie de gradul de invaliditate în care sunt incadrati.(2) Drepturile accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o alta pensie de asigurări sociale şi pot constitui baza pentru acordarea pensiei de urmas.(3) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, nevazatori, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucreaza.  +  Articolul 7Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţa medicală în spitale şi ambulatoriu, la întreţinere şi medicamente pe timpul internarii, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiaza, potrivit legii, de trimitere la tratament în statiunile balneoclimaterice.  +  Articolul 8Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.  +  Articolul 9Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suporta din bugetul de stat.  +  Articolul 10Dispozitiile din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor şi a ajutorului de deces, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 11La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -----------