HOTĂRÂRE nr. 1.515 din 18 decembrie 2002privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a activităţii "Tipărirea şi difuzarea publicaţiei Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", denumita în continuare activitatea.  +  Articolul 2(1) Activitatea prevăzută la art. 1 consta în:a) tehnoredactarea şi tipărirea Revistei Finanţe Publice şi Contabilitate, cu aparitie lunară, prin contractare cu agenţi economici de profil;b) difuzarea (vânzarea) revistelor prin difuzori de presa, pe bază de contract şi direct din redactia revistei;c) editarea, tipărirea şi difuzarea altor publicaţii de specialitate, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, pe bază de contracte specifice.(2) Activitatea înfiinţată se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite.  +  Articolul 3(1) Finanţarea activităţii se realizează integral din venituri proprii.(2) Veniturile proprii ale activităţii se constituie din:a) încasările obţinute din acţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c);b) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile obţinute din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c);c) donaţii şi sponsorizări.d) publicitate şi reclamă. (la 04-05-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 270 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 04 mai 2017 ) (3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2). (la 04-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 270 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 04 mai 2017 )  +  Articolul 4(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii se aproba o dată cu bugetul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 5(1) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6În relaţiile contractuale activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 7Contractele aflate în derulare la data de 31 decembrie 2002, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţii, vor fi derulate în continuare de activitatea înfiinţată.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.515.