LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 27 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă, pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salarială.2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit prevederilor prezentei legi, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 77.----