SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 martie 2017pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţieˮ şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelorˮ
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 26 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 2.586 din 29 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017
  I. Introducere  +  Articolul 1Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiţii în infrastructură energetică pentru sprijinirea extinderii şi modernizării reţelelor de distribuţie a energiei electrice, precum şi a implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici care au ca scop valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile şi reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în infrastructură energetică în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:a) Strategia Europa 2020;b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică;e) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;f) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;g) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;h) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;j) Memorandumul din 20.09.2010 privind Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile;k) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.II. Obiectivul schemei  +  Articolul 3Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiţi conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon“ din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, prin investiţii care urmăresc:a) extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari.III. Necesitatea implementării schemei  +  Articolul 4(1) Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la realizarea următoarelor obiective:a) creşterea capacităţii de preluare în reţelele de distribuţie a energiei electrice suplimentare produse prin valorificarea resurselor regenerabile de energie; b) creşterea numărului de utilizatori suplimentari de energie la reţele inteligente, în cadrul fiecărei regiuni deservite de către cei 8 operatori concesionari de distribuţie de energie electrică. Se au în vedere investiţii în reţelele inteligente definite conform Ghidului solicitantului aferent obiectivului specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelorˮ.(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor ţinte:a) atingerea, până în 2020, a unei ponderi de 24% a energiei din resurse regenerabile în consumul brut de energie primară şi îndeplinirea obligaţiilor de mediu asumate în Tratatul de aderare, reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an;b) extinderea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru un număr de aproximativ 80.000 de consumatori casnici de energie electrică, în vederea diminuării consumului de energie cu până la 10% în sectorul rezidenţial, pentru a permite distribuitorilor concesionari să atingă ţinta naţională privind implementarea acestui sistem la cca 80% din numărul de clienţi finali până în anul 2020, conform cerinţelor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Domeniul de aplicare  +  Articolul 5Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice pentru obiectivul menţionat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică pentru obiectivul menţionat la art. 4 alin. (1) lit. b), aşa cum sunt identificaţi în ghidurile solicitantului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. 6.  +  Articolul 6(1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;b) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau– atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;c) sectorul producţiei agricole primare.(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului. (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoarele care intră în sfera de aplicare a schemei, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul schemei.(4) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele obiective:a) ajutoarele destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;c) acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.(5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin. 3 din Regulamentul nr. 1.301/2013.(6) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov. V. Definiţii  +  Articolul 7În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) efect stimulativ - în sensul că beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:(i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;(ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;(iii) locul de desfăşurare a proiectului;(iv) lista costurilor proiectului;(v) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;b) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Conform ghidurilor solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“, demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul schemei (data primirii adresei de îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar sau rezultatului verificării eligibilităţii prin MySMIS), cu excepţia activităţilor pregătitoare, menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;c) costuri eligibile - sunt costurile de investiţii. Costul eligibil este deficitul de finanţare, în condiţiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situaţia în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiţiei care beneficiază de ajutor de stat cu situaţia contrafactuală în care investiţia nu s-ar realiza;d) profit din exploatare - diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud, în sensul prezentului regulament, costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii;e) infrastructură energetică în ceea ce priveşte energia electrică: orice echipament sau instalaţie fizică care este situată în Uniunea Europeană sau care conectează Uniunea Europeană cu una sau mai multe ţări terţe şi care se încadrează în următoarele categorii:(i) infrastructura pentru transport, astfel cum este definită la art. 2 alin. (3) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice;(ii) infrastructura pentru distribuţie, astfel cum este definită la art. 2 alin. (5) din Directiva 2009/72/CE;(iii) instalaţii de depozitare a energiei electrice, definite ca fiind instalaţiile utilizate pentru depozitarea permanentă sau temporară a energiei electrice în infrastructuri situate la suprafaţă sau în subteran sau în situri geologice, cu condiţia să fie conectate direct la linii de transport de înaltă tensiune concepute pentru o tensiune de minimum 110 kV;(iv) orice echipament sau instalaţie indispensabilă pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă a sistemelor definite la pct. (i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v) reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică în cadrul unei reţele de energie electrică, în vederea dezvoltării unei reţele care să integreze în mod eficient comportamentul şi acţiunile tuturor utilizatorilor conectaţi la aceasta - producători, consumatori şi cei cu dublu statut de producător şi consumator - în vederea asigurării unui sistem de energie electrică eficient din punct de vedere economic şi sustenabil, cu pierderi minore şi cu un nivel înalt de securitate şi de calitate în aprovizionare şi de siguranţă;f) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;g) surse regenerabile de energie - următoarele surse regenerabile nefosile de energie: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, hidroelectrică, biomasa, gazul provenit din depozitele de deşeuri, gazul provenit de la staţiile de epurare a apei şi biogazul;h) operator de distribuţie de energie electrică - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică, conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;i) operator de distribuţie concesionar - operator de distribuţie care desfăşoară activitatea de distribuţie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice într-o anumită zonă;j) operator de transport de energie electrică - orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;k) legislaţia privind piaţa internă a energiei - include Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale sau orice legislaţie ulterioară care înlocuieşte, parţial sau integral, aceste acte normative;l) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare;m) echivalent subvenţie brută - valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozit sau de orice altă taxă, în condiţiile prevăzute la art. 17 din prezenta schemă; n) furnizor de ajutor de stat/administrator al schemei - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management al Programului operaţional Infrastructură mare.VI. Beneficiarii  +  Articolul 8Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice pentru art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, pentru art. 4 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 9Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.VII. Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor  +  Articolul 10Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:1. sunt operatori economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiţi conform legislaţiei naţionale în vigoare; 2. în calitatea menţionată la pct. 1 desfăşoară activităţi înregistrate în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare;3. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;4. nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi preluată în Ghidul solicitantului;5. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă; 6. îndeplinesc şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.VIII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 11(1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.(2) Proiectul trebuie să vizeze una dintre acţiunile:a) sprijinirea investiţiilor în infrastructură energetică pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari).(3) Infrastructura energetică finanţată cu ajutor de stat în cadrul schemei este supusă în integralitate reglementării tarifelor şi accesului în conformitate cu legislaţia referitoare la piaţa internă a energiei. (4) Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).(5) Proiectul face dovada „efectului stimulativ“ şi respectă principiul „demarării lucrărilor“, aşa cum este acesta definit la art. 7 lit. a) din prezenta schemă.(6) Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.IX. Durata  +  Articolul 12Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31.12.2020.X. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 13(1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 75.424.279,56 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel: ┌─────┬─────────────────┐ │ An  │Defalcare pe ani │ │     │    (euro)       │ ├─────┼─────────────────┤ │2016 │15.000.000       │ ├─────┼─────────────────┤ │2017 │30.000.000       │ ├─────┼─────────────────┤ │2018 │20.424.279,56    │ ├─────┼─────────────────┤ │2019 │5.000.000        │ ├─────┼─────────────────┤ │2020 │5.000.000        │ ├─────┼─────────────────┤ │Total│75.424.279,56    │ └─────┴─────────────────┘ Notă
  Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.
  (3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Articolul 14Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 50 de întreprinderi.
  XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.XII. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)  +  Articolul 16(1) Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei, în conformitate cu prevederile articolului 48 „Ajutoarele pentru investiţii în infrastructura energetică“ din Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.(2) Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile exante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu prevederile relevante din ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“.  +  Articolul 17Ajutorul de stat acordat în cadrul:1. obiectivului specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“ nu poate depăşi 5.000.000 de milioane EUR/întreprindere/proiect de investiţii;2. obiectivului specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“ nu poate depăşi 5.000.000 EUR/întreprindere/proiect de investiţii.XIII. Cheltuielile eligibile  +  Articolul 18Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.  +  Articolul 19(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile de investiţii. Costul eligibil este deficitul de finanţare, în condiţiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situaţia în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiţiei care beneficiază de ajutor de stat cu situaţia contrafactuală în care investiţia nu s-ar realiza.(2) Condiţiile de eligibilitate de la alin. (1) se cumulează cu condiţiile specifice cuprinse în ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“, fără a aduce atingere reglementărilor în materie de ajutor de stat.(3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.XIV. Efectul stimulativ, compatibilitatea cu piaţa internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat  +  Articolul 20(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform modelului prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului;b) autoritatea responsabilă de administrarea schemei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilităţii proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.  +  Articolul 21Prezenta schemă se aplică numai pentru infrastructura energetică care este supusă în integralitate reglementării tarifelor şi accesului, în conformitate cu legislaţia referitoare la piaţa internă a energiei.  +  Articolul 22În cadrul prezentei scheme, ajutoarele se acordă pentru infrastructură energetică situată în zone asistate.XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 23Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.XVI. Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 24(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.(2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitanţilor aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“.(3) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi pentru conformitatea cu ajutorul de stat.(4) Furnizorul schemei de ajutor de stat va acorda ajutorul de stat după ce va verifica, pe baza cererii de finanţare depuse de întreprinderea solicitantă, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute în apelurile de propuneri de proiecte aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor“.XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 25În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro.  +  Articolul 27Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.  +  Articolul 28Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.  +  Articolul 29(1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.  +  Articolul 30Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul 31Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE.  +  Articolul 32Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun.  +  Articolul 33Furnizorul ajutorului de stat va asigura publicarea informaţiilor conform art. 9 alin 1) lit. c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 euro.----