LEGE nr. 141 din 23 iulie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economică, socială şi ecologica a pădurilor este un atribut al statului. În condiţiile respectării dreptului de proprietate, pădurile din România sunt administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continua, în folosul generaţiilor actuale şi viitoare, a funcţiilor lor ecologice şi social-economice."2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Drumurile forestiere şi căile ferate forestiere, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl strabat, aparţin statului."3. La articolul 4, litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"b) drumurile şi căile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată şi finanţate din resursele financiare ale proprietarilor de păduri, vor fi proprietate privată."4. La articolul 8, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contravenţionale. Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12 alin. (1), care nu au personal angajat pentru asigurarea pazei, răspund contraventional;"5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile în care gospodărirea pădurilor, proprietate privată, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de către Regia Naţionala a Pădurilor sau de unităţi specializate, obligaţiile menţionate la alin. (1) se vor regasi ca atare în contractele încheiate."6. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Materialul lemnos, cu excepţia celui fasonat în metri-steri, care se transporta din padure, având ca document de însoţire bonul de vânzare sau foaia de însoţire, se marcheaza cu marca dreptunghiulara specifică agentului economic care administrează padurea sau care exploatează masa lemnoasă, după caz."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pădurile proprietate publică, aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviză, aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, se administrează de către proprietari prin structuri silvice proprii, similare cu cele ale statului. Pentru gestionarea pădurilor deţinătorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Pentru realizarea prevederilor menţionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociaţii cu personalitate juridică, potrivit legii."8. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) În situaţia existenţei mai multor cantoane se vor constitui districte sau brigazi silvice, conduse de ingineri silvici sau de tehnicieni silvici. Suprafaţa acestora este de maximum 1.500 hectare în zona de campie, 2.500 hectare în zona de coline şi 5.000 hectare în zona de munte. (3) În cazul mai multor brigazi sau districte se vor constitui ocoale silvice, a căror suprafaţa este de maximum 8.000 hectare în zona de campie, 12.000 hectare în zona de coline şi 20.000 hectare în zona de munte."9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În situaţia în care proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei secţiuni nu pot îndeplini condiţiile menţionate la art. 12, aceştia vor gospodari pădurile ce le aparţin, pe baza contractuală, prin Regia Naţionala a Pădurilor sau prin unităţi specializate, autorizate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (2) Prin contractul încheiat între părţi se stabilesc drepturile şi obligaţiile proprietarilor de păduri şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor. În mod obligatoriu se vor stipula: a) drepturile materiale ale proprietarilor de păduri, în natura sau în bani, care rezultă din valorificarea resurselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurilor preluate în gestiune; b) obligaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor sau ale unităţilor specializate, autorizate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, de a asigura paza pădurilor şi de a executa lucrările tehnice silvice de îngrijire, combatere a dăunătorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor şi de regenerare a arboreturilor, în conformitate cu regimul silvic; c) modalităţile financiare de a suporta costul lucrărilor de întocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, îngrijire, protecţie contra dăunătorilor, exploatare şi regenerare."10. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pădurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii acestor păduri au obligaţia să execute, prin mijloace proprii sau prin unităţi specializate, lucrările necesare impuse de regimul silvic......................................................................... (3) În vederea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor private, individuali sau constituiţi în asociaţii, pot solicita unităţilor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor sau unităţilor specializate, autorizate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, sa administreze pădurile ce le aparţin, pe bază de contracte."11. La articolul 16, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de învăţământ sau altor persoane juridice se face de către acestea sau angajând personal silvic specializat, în vederea respectării obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)........................................................................ (3) Proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei secţiuni pot solicita ca pădurile ce le aparţin să fie administrate pe baza contractuală de către Regia Naţionala a Pădurilor sau de unităţi specializate, autorizate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în condiţiile prevăzute la art. 14, completate cu alte prevederi specifice, convenite de părţile contractante."12. La articolul 17, alineatele (1), (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Contractele de administrare a fondului forestier, menţionate la secţiunile 2-4 din prezentul capitol, se încheie pe o durată minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în forma autentică la birourile notariale, taxele şi comisioanele suportandu-se de către Regia Naţionala a Pădurilor sau de unităţile specializate, autorizate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele silvice teritoriale, instituţii definite conform art. 19 şi 21 din prezenta ordonanţă, în raza cărora se afla fondul forestier.......................................................................... (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii şi a celui din unităţile specializate, care executa pe bază de contract paza şi gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, este controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi al inspectoratelor silvice teritoriale, prevăzute la cap. IV din prezenta ordonanţă. (5) Personalul silvic angajat pentru paza pădurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii, şi cu uniforma de serviciu."13. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier naţional se exercită de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, precum şi prin inspectoratele silvice teritoriale aflate în subordinea acesteia."14. La articolul 20, literele a), e) şi j) vor avea următorul cuprins:"a) controlează modul de respectare de către proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu de păduri a dispoziţiilor legale în domeniul silviculturii, precum şi a normelor specifice regimului silvic;....................................................................... e) controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislaţia şi normele specifice în vigoare;...................................................................... j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege."15. La articolul 20, litera i) se abroga.16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Inspectoratele silvice teritoriale se constituie în profil teritorial, prin hotărâre a Guvernului. (2) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele silvice teritoriale se va dimensiona în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţa medie de 20.000 hectare sa existe un inspector-inginer silvic. (3) Pentru lucrările tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţa medie de 10.000 hectare."17. Articolele 23 şi 24 se abroga.18. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din fondul forestier naţional"19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Reducerea suprafeţei pădurilor din fondul forestier naţional este interzisă, cu excepţia următoarelor situaţii: a) pentru construcţii cu destinaţie militară, pentru cai ferate, drumuri europene, naţionale şi judeţene, autostrăzi, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forari, sonde şi echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrări de îmbunătăţiri funciare, de gospodărire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier, proprietate privată, cu sau fără defrişarea pădurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică; b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; c) în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare pentru gospodărirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; d) orice alte investiţii cu caracter social, cultural, sportiv, medical şi de cult, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (2) Ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), se face cu plata de către persoanele fizice şi juridice solicitante a următoarelor taxe şi despăgubiri: a) taxa pentru ocuparea definitivă de terenuri forestiere, care se vărsa în Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; b) contravaloarea terenului şi a masei lemnoase, care se achită proprietarului terenului forestier; c) contravaloarea pierderii de creştere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, dacă terenul este acoperit cu padure, despăgubire care revine proprietarului terenului. (3) Persoanele fizice şi juridice pot solicita ocuparea definitivă a unor suprafeţe din fondul forestier şi după achitarea unei taxe egale cu contravaloarea pierderii de creştere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, dacă beneficiarul compensează cu o suprafaţa echivalenta de teren, limitrofa fondului forestier, pe care o impadureste şi dacă întreţine plantatia până la încheierea stării de masiv pe cheltuiala proprie, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."20. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru folosirea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, cu sau fără defrişare, în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), persoanele fizice sau juridice care beneficiază de folosirea terenurilor au obligaţia sa achite: a) chiria pentru ocuparea terenului pe durata aprobată, care se încasează de proprietarul terenului; b) contravaloarea pierderii de creştere, ca urmare a tăierii masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii stabilită în amenajamentele silvice; c) o garanţie în suma egala cu cheltuielile necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere pe terenul folosit temporar şi pentru întreţinerea acesteia până la realizarea stării de masiv; d) suma prevăzută la lit. c) se depune într-un cont special, purtător de dobânda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, prevăzut în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată; (2) În situaţia în care folosirea temporară a terenului nu implica defrişarea, beneficiarul plăteşte proprietarului chiria."21. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Metodologia de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzută la art. 26 lit. c), se elaborează de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."22. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Ocuparea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, potrivit prevederilor art. 25 şi 26, se face numai cu acordul proprietarilor şi se aproba după cum urmează: a) pentru suprafaţa de până la un hectar, de către inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare; b) pentru suprafaţa de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial; c) pentru suprafaţa de peste 50 hectare, prin hotărâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare şi la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."23. Articolul 29 se abroga.24. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Finanţarea activităţilor de administrare a fondului forestier naţional se face din: a) venituri proprii; b) bugetul de stat; c) alte surse."25. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru: a) refacerea pădurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a căror cauza este necunoscută; b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse în urma calamitatii naturale; c) combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor proprietate privată; d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice; e) finanţarea unor studii complexe de fundamentare a soluţiilor de gospodărire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; f) punerea la dispoziţie proprietarilor de păduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementează regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educaţie forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor; g) sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorită restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu funcţii speciale de protecţie."26. După articolul 32 se introduc articolele 32^1 - 32^3 cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) Încălcarea prevederii art. 9 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, dacă materialul a fost valorificat anterior constatării, cu plata contravalorii acestuia. (2) Aceleaşi pedepse se aplică şi celor care favorizează încălcarea prevederilor alin. (1).Art. 32^2. - (1) Taierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, din păduri, indiferent de forma de proprietate, de arbori şi lastari, de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, dacă volumul masei lemnoase astfel extrase este de peste 5 mc sau dacă volumul acesteia este sub aceasta limita, iar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de 2 ani, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 20 mc, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. (3) Când fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 50 mc, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: a) de doua sau mai multe persoane împreună; b) de o persoană având asupra sa o arma sau substanţe chimice periculoase; c) în timpul nopţii; d) în arii forestiere protejate. (5) Tentativa se pedepseşte.Art. 32^3. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor suprafeţe de păduri de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, precum şi incendierea acestora constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani."27. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice; b) neasigurarea pazei pădurilor, potrivit obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice; c) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a executa lucrările de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor, conform dispoziţiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrările de îngrijire a arboreturilor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."28. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 32^1 - 32^3 şi a contravenţiilor prevăzute la art. 33 din prezenta ordonanţă se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de personalul silvic din structurile silvice nou-înfiinţate, potrivit prezentei ordonanţe."29. După articolul 38 se introduc articolele 38^1 şi 38^2 cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - Marcarea şi evaluarea arborilor destinaţi tăierii, pentru proprietarii de păduri, persoane fizice, care îşi administrează singuri pădurile, se fac la cerere, de către personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor şi de personalul din unităţile silvice înfiinţate conform prevederilor art. 13. O dată cu plata acestor prestaţii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea şi transportul materialului lemnos respectiv.Art. 38^2. - Prevederile referitoare la infracţiunile din prezenta ordonanţă se completează cu cele cuprinse în titlul VI "Raspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic."30. Articolul 39 se abroga  +  Articolul 2În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor, proprietate publică şi privată, regulamentele şi instrucţiunile din domeniul silviculturii.  +  Articolul 3Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN------------