LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizica sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca, denumita angajator. (2) Contractele individuale de muncă se încheie în forma scrisă. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în forma scrisă revine angajatorului. (3) Persoana încadrată în munca în condiţiile prevăzute la alin. (1) dobândeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractul individual de muncă.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică: a) în cazul în care, potrivit legii, munca este prestată în temeiul unei convenţii civile de prestări de servicii; b) în cazul membrilor consiliilor de administraţie, cenzorilor, consilierilor locali şi judeţeni, experţilor, arbitrilor, mediatorilor şi al altor persoane care prestează diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind plătiţi în temeiul acestora; c) în cazul persoanelor care executa lucrări pentru care primesc drepturi de autor.  +  Articolul 3Munca poate fi prestată prin încheierea unor convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii: a) pentru desfăşurarea, cu regularitate, a unor activităţi care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru; b) activitatea este prestată în folosul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, de locatari, cu excepţia cazurilor pentru care se încheie contracte de muncă.  +  Articolul 4 (1) Persoanele juridice care folosesc personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii au obligaţia sa întocmească aceste convenţii în forma scrisă şi să le înregistreze într-un registru special. (2) În cazul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome, activităţile pentru care se foloseşte personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii se stabilesc de consiliile de administraţie. (3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia sa înregistreze convenţiile civile de prestări de servicii la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, în termen de 20 de zile de la încheierea acestora.  +  Capitolul 2 Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca  +  Articolul 5 (1) Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii pot încheia cu direcţiile generale de muncă şi protecţie socială contracte de asigurări sociale. (2) Prin contractele de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) persoanele asigurate se obliga sa plătească contribuţia la fondul de asigurări sociale, beneficiind de indemnizaţiile şi de pensiile de invaliditate sau, după caz, pentru limita de vârsta, prevăzute de lege pentru salariaţi. (3) Persoana fizica sau juridică la care asiguratul prestează munca se poate obliga sa suporte în total sau în parte contribuţia la fondul de asigurări sociale. (4) Baza de calcul al drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se stabileşte prin contractul de asigurări sociale, neputând fi mai mica decât salariul minim brut pe ţara.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii nu beneficiază, la încetarea activităţii, de drepturile prevăzute pentru şomeri. (2) Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, precum şi angajatorii acestora nu au obligaţia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în raport cu sumele reprezentând plata muncii depuse. (3) Drepturile băneşti acordate persoanelor pentru munca prestată în baza unor convenţii civile de prestări de servicii se plătesc din fondul de salarii.  +  Articolul 7Prestarea muncii în alte condiţii decât cele limitativ prevăzute la art. 2 şi 3 ori pentru care nu au fost întocmite formele prevăzute la art. 4 se considera realizată în baza unui contract individual de muncă, angajatorii având obligaţia de a întocmi şi inregistra astfel de acte şi de a achită contribuţia la fondul de asigurări sociale şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 8Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială: a) persoanele fizice; b) societăţile comerciale cu capital privat; c) asociaţiile cooperatiste; d) asociaţiile familiale; e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale; f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.  +  Articolul 9 (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială. (2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială: a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora; b) trimestrial, dovezile de plată a salariilor, însoţite de actele ce atesta plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.  +  Articolul 10 (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceştia sau de către societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii. (2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială dovezile din care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării inscrierilor efectuate.  +  Articolul 11 (1) Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, se înregistrează la Oficiul muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu condiţia achitării contribuţiei la fondul de asigurări sociale prevăzute de lege. (3) Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul muncii.  +  Articolul 12 (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor percepe un comision, stabilit după cum urmează: a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă; b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia. (2) Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorată. (3) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânzi. (4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se reţin şi se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile generale de muncă şi protecţie socială exercita controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi. (2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.  +  Capitolul 3 Răspunderea juridică  +  Articolul 14Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 şi ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.  +  Articolul 15Fapta angajatorului de a primi la munca o persoană pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă sau, după caz, convenţii civile de prestări de servicii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 16Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte: a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate; b) neintocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrului de evidenta a persoanelor care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii.  +  Articolul 17 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comerţului.  +  Articolul 19Încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în munca a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, prin care s-a urmărit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţara, precum şi sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul de asigurări sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.  +  Articolul 20Încasarea de către angajator de la salariaţi a contribuţiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, a contribuţiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi a contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate şi nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.  +  Articolul 21Sancţiunile prevăzute la art. 14-16, art. 19 şi 20 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.  +  Articolul 22Neplata la termenul stabilit a comisionului prevăzut la art. 12 atrage obligaţia debitorului la plata unor majorări de întârziere, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.  +  Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU------------