HOTĂRÂRE nr. 223 din 12 aprilie 2017pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 44 alineatul (1), litera h) se abrogă.2. La articolul 53 alineatul (1), litera g) se abrogă.3. La articolul 56, litera f) se abrogă.4. La articolul 58, litera j) se abrogă.5. La articolul 61 alineatul (1), litera c) se abrogă.6. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.7. La articolul 74, litera g) se abrogă.8. La articolul 78^1 alineatul (1), litera e) se abrogă.9. Articolul 84 se abrogă.10. La articolul 86 alineatul (1), litera c) se abrogă.  +  Articolul IIMetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se abrogă.2. La articolul 108, litera b) va avea următorul cuprins:b) se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.;3. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D.4. La articolul 118, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. - Dcons.5. Articolul 155 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 155În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.6. Anexa nr. 43 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 45 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului, în original;2. La articolul 7 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:i) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original;3. La articolul 7 alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins:c) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original;4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se abrogă.5. La articolul 8^1 alineatul (2), litera c) se abrogă.6. La articolul 8^1 alineatul (4), litera c) se abrogă.7. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original se scanează şi se restituie solicitantului, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării taxei de paşaport, împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul.8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din lege, Direcţia Generală de Paşapoarte poate furniza, la cerere, date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple.9. La articolul 28 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:b) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului;  +  Articolul IVNormele de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 220/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, litera b) se abrogă.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date poate elibera certificate, potrivit anexei nr. 5, care să ateste în străinătate domiciliul unor cetăţeni români, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora.3. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VArticolul 11 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 30 septembrie 2013, se abrogă.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 1.547/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 12 octombrie 2004, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiţă,
  secretar de stat
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 223.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 43 la metodologie)Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului ..........Nr. ..... din ......
  DOVADĂ
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a cererii de schimbare a numelui, depusă de dl (dna) ................ din ............, str. ........... nr. ...... .
  Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului,
  ..................................................................
  L.S.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 45 la metodologie)
  DOVADĂ
  Subsemnatul(a), ................, domiciliat(ă) în ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..............nr. ..........., am primit Dispoziţia de schimbare a numelui nr. ......... din data de .............. .
  Semnătura
  ...........................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la normele de lucru) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                    Operator de date (sigla)                                          cu caracter personal Evp.                                             nr. …………………Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de DateNr. …………… din ……………
  CERTIFICAT
  privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
  Domnul/Doamna ..........., fiul/fiica lui .......... şi al/a ............., născut/născută la data de .........., figurează înregistrat/înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cetăţean român cu domiciliul în/cu ultimul domiciliu avut în............................. .S-a eliberat prezentul certificat în vederea valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor sale în străinătate.
  Director,
  ............................
  Confidenţial date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----