ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017  Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează ca urmare a numărului mare de petiţii şi de memorii transmise la mai multe instituţii, inclusiv petiţii on-line, formulate atât de chiriaşii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cât şi de reprezentanţii autorităţilor publice locale, care administrează locuinţele, prin care se solicită reducerea cuantumului chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, având în vedere că beneficiarii Programului "Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii" au venituri reduse şi se află în imposibilitatea de a-şi achita cheltuielile generate de închirierea locuinţelor, fiind expuşi riscului să fie evacuaţi din locuinţe, devenind astfel necesară reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să conducă la reducerea cuantumului chiriei pentru această categorie de locuinţe. Modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă se justifică prin necesitatea adaptării chiriei locuinţelor pentru tineri la realităţile sociale şi economice din fiecare localitate, prin reducerea cuantumului chiriei raportat la venituri, tipul locuinţei şi rangul localităţii, ţinând cont de necesitatea asigurării accesului la locuire al tuturor cetăţenilor, care reprezintă o precondiţie pentru exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană, prin aspectele şi implicaţiile de ordin social şi economic, soluţionarea problemelor legate de locuire constituind permanent un obiectiv important în Programul de guvernare, pe termen scurt, mediu şi lung. De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se are în vederea susţinerea segmentului de populaţie constituit de tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe decente în condiţiile pieţei. Amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte susţinerea prin politici publice şi măsuri guvernamentale adecvate a locuirii pentru tinerii ale căror surse de venit sunt reduse, însă, soluţionându-se situaţia locuirii se are în vedere inclusiv stimularea acestor tineri să profeseze pe teritoriul României, limitând astfel migraţia specialiştilor către alte ţări. Mai mult decât atât, neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la renunţarea chiriaşilor la contractele de închiriere sau chiar la evacuarea acestora din locuinţele deţinute cu chirie, creându-se un dezechilibru la nivelul domeniului locuirii tinerilor care au venituri reduse şi nu îşi permit închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei sau achiziţionarea locuinţei deţinute cu chirie sau a altei locuinţe de pe piaţa imobiliară. De asemenea, abandonarea locuinţelor de către chiriaşi din cauza lipsei resurselor materiale pentru achitarea cheltuielilor cu întreţinerea şi chiria locuinţelor pentru tineri destinate închirierii atrage, pe cale de consecinţă, deteriorarea locuinţelor, acestea devenind nefuncţionale datorită degradărilor apărute în timp, administratorii acestor locuinţe fiind răspunzători de paza şi conservarea imobilelor neocupate, iar toate remedierile necesare, acolo unde se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor, se efectuează pe cheltuiala autorităţilor care le au în administrare. Apreciind că intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară este justificată şi de atragerea de urgenţă a unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, având în vedere cele menţionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I Articolul 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (4), (7) - (11) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de coeficientul de ponderare prevăzut la alin. (9), precum şi rata anuală a inflaţiei prevăzută la alin. (11). Nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (9^1). .................................................................. .(7) Chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), va acoperi:a) recuperarea investiţiei calculată din valoarea de înlocuire a construcţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (9^1), care se virează în contul A.N.L.;b) o cotă de maximum 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), pentru administrarea, întreţinere şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale;c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.(8) În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, chiria lunară, stabilită potrivit prevederilor alin. (7), se ponderează cu un coeficient, astfel:┌──────────────────┬──────────┐│Rangul localităţii│Coeficient│├──────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │├──────────────────┼──────────┤│ I │ 0,9 │├──────────────────┼──────────┤│ II │ 0,8 │├──────────────────┼──────────┤│ III │ 0,7 │├──────────────────┼──────────┤│ IV │ 0,6 │├──────────────────┼──────────┤│ V │ 0,6 │└──────────────────┴──────────┘ unde:a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;d) rangul III - oraşe;e) rangul IV - comune;f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.(9) În funcţie de veniturile brute pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (8^1), se ponderează astfel:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Venit brut │Coeficient│├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de │ ││bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a│ ││Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 │ ││- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările │ ││ulterioare │ 0,80 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Venitul brut pe membru de familie mai mare decât salariul de bază │ ││minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a │ ││Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003,│ ││republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu│ ││depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată │ 0,90 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Venitul brut pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de │ ││bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a│ ││Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003,│ ││republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ 1,00 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘(10) Administratorii locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) stabilesc suprafeţele construite pe locuinţe, calculează chiria în baza modelului de calcul prevăzut la alin. (9^2) pentru fiecare locuinţă şi aplică coeficienţii de ponderare prevăzuţi la alin. (8)-(9) pentru fiecare chiriaş, fără a depăşi nivelul maxim prevăzut la alin. (9^1).(11) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului prevăzut la alin. (9). Administratorii locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a comunica A.N.L., în termen de 10 zile de la aprobarea chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş. ................................................................(13) Pentru locuinţele prevăzute la alin. (2), din cuantumul chiriei stabilite după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la alin. (8)-(9), suma reprezentând recuperarea investiţiei, prevăzută la alin. (7) lit. a), diminuată corespunzător, se virează, în termen de 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor alin. (14).2. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, prevăzuţi la alin. (8), se ponderează astfel:┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Anul recepţiei la terminarea lucrărilor │Coeficient│├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Până la finalul anului 2004 │ 0,85 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Între anul 2005 şi anul 2010 │ 0,9 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Între anul 2011 şi anul 2015 │ 0,95 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Începând cu anul 2016 │ 1" │└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘3. După alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi:a) 10% din venitul mediu de bază brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul minim de bază brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 5.000 lei.(9^2) Modelul de calcul al chiriei se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de înlocuire a construcţiei ce reprezintă suprafaţa desfăşurată pe locuinţă, definită conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat, stabilită, în condiţiile legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.  +  Articolul II În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul III Pentru anul 2017, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale transmit Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situaţia prevăzută la art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor aduse Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. II.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh

  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase

  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 5 aprilie 2017. Nr. 30. -------