ORDIN nr. 1.232 din 12 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017    Având în vedere dispoziţiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 93 alin. (3), art. 169 şi art. 352 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală juridică, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1, se modifică şi se completează după cum urmează:2.1. La capitolul II, punctul 17.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:17. (2) Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile, cât şi deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de acestea.2.2. La capitolul II litera A, la punctul 18, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:18. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care acestea îl prezintă, astfel:2.3. La capitolul II litera A, punctul 19.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:19.(2)  Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 34.(1)-34.(5).2.4. La capitolul II litera A, punctele 20.(1), 20.(2) şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:20.(1)  Compartimentul de specialitate verifică, prin accesarea bazei de date speciale constituite în condiţiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă este înscrisă în baza de date menţionată.20.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia prevăzută la pct. 20.(1) se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 30^1.(1)-30^1.(19).21. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au fost identificate în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), prin care se solicită rambursarea unei sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit prevederilor pct. 32.2.5. La capitolul II, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:B.  Constituirea bazei de date speciale şi prevederi privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date24.(1)  Baza de date specială reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.24.(2) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate şi cuprinde informaţii cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 25.24.(3)  Baza de date specială conţine informaţii privind denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul şi data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus menţinerea în baza de date, motivele care au stat la baza menţinerii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.25. De îndată ce structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală, de administrare fiscală, Direcţia generală juridică sau structurile juridice teritoriale, Direcţia generală antifraudă fiscală deţin informaţii de natura celor menţionate la pct. 24.(1), vor înştiinţa despre acest fapt compartimentul de specialitate. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, prin care se propune înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate în baza de date specială, constituită în condiţiile pct. 24.(1)-24.(3).26. Referatul motivat va cuprinde constatările complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, care să justifice existenţa riscului fiscal din punctul de vedere al acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată pentru persoana impozabilă în cauză.26^1. În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi care ar putea avea incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit, spre soluţionare documentele oficiale sus-menţionate numai dacă cuprind cel puţin unul dintre elementele următoare:– operaţiunile/tranzacţiile efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;– estimarea implicaţiilor asupra bazei de impozitare a TVA.Referatele vor cuprinde şi cel puţin o categorie de informaţii din care să rezulte elemente cum ar fi:– informaţii din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credinţă, de către persoana impozabilă a impozitelor şi taxelor, cu incidenţă în diminuarea bazei impozabile a TVA şi a taxei pe valoarea adăugată aferente;– informaţii din care să rezulte existenţa indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată;– informaţii din care să rezulte evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive sau ţinerea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată.În cazul în care informaţiile provin de la organe de cercetare penală, referatele se întocmesc numai la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale;b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală. În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operaţiunile/tranzacţiile efectuate cu influenţă asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, operaţiuni care pot întruni elementele unei infracţiuni, cu precizarea prevederilor legale încălcate pentru situaţia de fapt identificată. În acest caz, referatul va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la lit. a);c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.Referatele întocmite de organele de inspecţie fiscală vor cuprinde informaţii referitoare la: diferenţele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informaţii privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informaţii relevante în motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către persoana impozabilă prin declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES).Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut constatarea va conţine informaţii din care să rezulte că neconcordanţele semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate ulterior şi că au o influenţă relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menţiona modalitatea de confirmare a neconcordanţelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului şi confirmarea neconcordanţelor, solicitarea de informaţii de la terţi (inclusiv solicitarea de informaţii prin SCAC), constatarea la faţa locului.27. La primirea referatului privind persoana impozabilă pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal pentru rambursarea de TVA, după înscrierea acesteia în baza de date specială, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.28. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit prevederilor pct. 15 la data înscrierii persoanei impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 30^1.(1)-30^1.(19).29. Ca urmare a înscrierii în baza de date specială, conform prevederilor pct. 25, 26 şi 26^1, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea persoanei impozabile la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării deconturilor în curs de soluţionare la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.30. În situaţia prevăzută la pct. 28, dacă a fost emisă decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.30^1.(1) Pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă deconturile supuse soluţionării prezintă riscul unei rambursări necuvenite.30^1.(2) În situaţia în care persoana impozabilă este administrată de un alt organ fiscal decât cel care a propus înscrierea în baza de date specială, solicitarea prevăzută la pct. 30^1.(1) se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus înscrierea în baza de date, din cadrul organului fiscal competent să administreze persoana impozabilă.30^1.(3) În scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de persoana impozabilă înscrisă în baza de date specială, precum şi solicitarea de efectuare a analizei privind menţinerea/radierea din baza de date specială a respectivei persoane impozabile, până la sfârşitul zilei următoare depunerii decontului. Odată cu decontulse transmit şi informaţii privind referatul care a stat la baza înscrierii/menţinerii persoanei impozabile în baza de date specială.30^1.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială analizează motivele care au stat la baza propunerii de înscriere şi/sau menţinere în baza de date specială, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscală în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitată la rambursare, se va avea în vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fişei de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 4 la procedură. În analiză vor fi avute în vedere orice alte informaţii relevante care pot configura faptul că există riscul unei rambursări necuvenite.30^1.(5)  În cadrul analizei se va stabili existenţa/inexistenţa raportului de cauzalitate dintre condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi, respectiv, elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative. Această analiză se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.30^1.(6)  Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 10 zile, un referat cu propunerea privind menţinerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile respective în/din baza de date specială.30^1.(7)  Referatul prin care se propune menţinerea sau radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială va conţine următoarele informaţii:– structura din cadrul organului fiscal care a propus menţinerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială;– datele de identificare ale persoanei impozabile;– informaţii privind decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii de soluţionare: numărul şi data de înregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescripţie, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adăugată, suma solicitată la rambursare;– motivul care a stat la baza înscrierii/menţinerii în baza de date specială, data înscrierii, încetarea sau neîncetarea condiţiilor care au stat la baza înscrierii în baza de date specială a persoanei impozabile;– propunerea clară de menţinere sau de radiere a persoanei impozabile în/din baza de date specială.30^1.(8) În cazul în care se menţine motivul care a stat la baza înscrierii în baza de date specială şi nu este îndeplinită o altă condiţie de radiere prevăzută la pct. 31. (2), se va efectua o analiză argumentată şi fundamentată asupra raportului de cauzalitate existent între condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi, respectiv, elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative în perioada de referinţă, care va fi prezentată detaliat în cadrul referatului.30^1.(9)  În situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30^1. (8), se constată existenţa raportului de cauzalitate dintre condiţiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială şi elementele/ operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative, identificându-se astfel un risc considerabil al unei rambursări necuvenite de TVA, se va propune menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială.30^1.(10)  În situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30^1. (8), nu se stabileşte un raport de cauzalitate între condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative de TVA, fără a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine în ce priveşte riscul unei rambursări necuvenite de TVA pentru persoana impozabilă în cauză, se va propune radierea din baza de date specială a persoanei impozabile respective.30^1.(11)  Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date specială se întocmeşte şi în situaţia în care nu se menţine motivul care a condus la înscrierea în baza de date specială sau este îndeplinită o altă condiţie de radiere din baza de date, prevăzută la pct. 31. (2).30^1.(12)  În vederea fundamentării referatului prevăzut la pct. 30^1. (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile prevăzut la pct. 30^1.(6), structura emitentă poate solicita informaţii de la terţi, poate efectua o constatare la faţa locului sau un control fiscal, după caz, conform atribuţiilor structurii respective.30^1.(13)  Referatele întocmite conform prevederilor pct. 30^1.(7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobării unei comisii constituite în acest scop.30^1.(14) În vederea analizării şi aprobării sau respingerii propunerilor de menţinere sau de radiere în/din baza de date specială se constituie câte o comisie la nivelul fiecărei administraţii judeţene a finanţelor publice, administraţii regionale pentru contribuabili mijlocii, precum şi la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti şi la nivelul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti.30^1.(15)  Comisiile prevăzute la pct. 30^1. (14) sunt constituite din următorii membri, respectiv:a) comisiile de la nivelul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor regionale pentru contribuabili mijlocii, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti şi de la nivelul Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti sunt constituite din şeful administraţiei, şeful administraţiei adjunct-inspecţie fiscală şi şeful administraţiei adjunct-colectare persoane juridice sau şeful administraţiei adjunct-colectare, după caz;b) comisia de la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili este constituită din directorul general, directorul general adjunct - administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct - inspecţie fiscală desemnat.30^1.(16)  Compartimentul de specialitate, care asigură secretariatul comisiei constituite potrivit pct. 30^1. (14), convoacă comisia în termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit pct. 30^1. (12). În cazul în care referatul este întocmit de către Direcţia generală antifraudă fiscală, la lucrările comisiei va fi invitat să participe, fără drept de vot, şi un reprezentant desemnat al Direcţiei generale antifraudă fiscală.30^1.(17)  Deciziile comisiei constituite potrivit pct. 30^1. (14) se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.30^1.(18)  În cazul în care prin decizia comisiei se stabileşte menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 34. (1)-34. (5). Compartimentul de specialitate transmite decontul, împreună cu documentaţia aferentă, în ziua următoare aprobării referatului, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală, iar dispoziţiile cap. III lit. E sunt aplicabile în mod corespunzător.30^1.(19)  În urma aprobării referatului, prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date specială, compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din baza de date specială, iar decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează potrivit prevederilor pct. 21 sau potrivit procedurii prevăzute la cap. III şi IV, după caz.31.(1)  Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face, atât la propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea, cât şi la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.31.(2) Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii şi/sau menţinerii în această bază de date, conform prevederilor pct. 26^1, în oricare dintre următoarele situaţii:a) persoana impozabilă nu mai face obiectul acţiunii de cercetare penală (a fost dispusă neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de organele fiscale, au fost scoşi de sub urmărire penală, au fost emise ordonanţe de clasare a cauzelor etc.), potrivit informaţiilor primite de la organele abilitate;b) organele de inspecţie fiscală au constatat diferenţe de TVA nesemnificative cu ocazia inspecţiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA stabilite suplimentar, potrivit pct. 26^1 lit. c);c) persoana impozabilă şi-a încetat activitatea şi a fost radiată din evidenţele fiscale;d) structurile care au propus înscrierea/menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei prevăzute la pct. 30^1.(14);e) organele fiscale au constatat faptul că neconcordanţele între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către contribuabili prin declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES), care au stat la baza introducerii în baza de date, nu se mai confirmă la data constatării sau se confirmă într-un procent nesemnificativ.31^1. Anual, până pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifică şi radiază din baza de date specială persoanele impozabile care, în cursul anului anterior, au fost radiate din evidenţele fiscale.2.6. La capitolul II litera C, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:32. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic, compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic.2.7. La capitolul II litera C punctul 36.(1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) şeful administraţiei regionale pentru contribuabili mijlocii;2.8. La capitolul III litera A punctele 39.(1), 39.(2), 39.(3) şi 39.(4), sintagma „bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „situaţiile financiare anuale.“2.9. La capitolul III litera B, punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:48. După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluţionării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.2.10. La capitolul III litera B, punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:54. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. Decizia de rambursare se emite în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.2.11. La capitolul III litera E punctul 79, sintagma „controlului fiscal“ se înlocuieşte cu sintagma „inspecţiei fiscale“.2.12. La capitolul IV litera C, punctul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:117. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.2.13. La capitolul IV litera C, punctul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:119. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.2.14. La capitolul IV litera C, punctul 120.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:120.(2)  Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 117 şi 119, se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.2.15. La capitolul IV litera C, punctul 121.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:121.(1).  Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 120.(2) constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineşte condiţia menţionată la pct. 117 sau la pct. 119, acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.2.16. La capitolul IV litera C, punctele 123.(1) şi 123.(2) se abrogă.2.17. În anexele nr. 7 şi 8, sintagma „a fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma: „a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale“.2.18. În anexa nr. 8, la litera B, punctele 2 şi 3 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezentul ordin, compartimentul de specialitate împreună cu organele fiscale care au furnizat informaţii pentru introducerea în baza de date a persoanelor impozabile vor proceda la inventarierea tuturor persoanelor aflate în baza de date la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi vor stabili, pe bază de referat motivat, aprobat de conducătorul structurii care a propus înscrierea în baza de date specială, dacă, în conformitate cu noile prevederi, mai sunt îndeplinite condiţiile pentru ca persoanele impozabile respective să fie menţinute în baza de date specială.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.  +  Articolul IVDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală antifraudă fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
    Bogdan-Nicolae Stan
    Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 1.232.----