HOTĂRÂRE nr. 209 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 13 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.  +  Articolul 2 Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităţilor şi proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017.  +  Articolul 3(1) Suma de 105.000 mii lei, prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexă.(3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar până la data de 10 a fiecărei luni, pentru activităţile pe care organizaţia le va desfăşura pentru luna în curs, sau trimestrial până la data de 10 a primei luni din trimestru.  +  Articolul 4(1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în Legea bugetului de stat anterior, de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 6/2017.(2) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului la organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.  +  Articolul 5(1) Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parţială a activităţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt următoarele:a) cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora, pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor şi sucursalelor/filialelor;b) cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii;c) cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului;d) cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;e) cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv;f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional;h) cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;i) cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale;j) asistenţa juridică, taxe notariale, expertiză judiciară şi extrajudiciară şi audit.(2) Prin cheltuielile materiale pentru funcţionarea sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora, respectiv cele pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor şi sucursalelor sau filialelor se înţelege: chiria şi taxa de concesionare aferente sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor; impozit, asigurare, taxe şi servicii aferente clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport aflate în patrimoniu; energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poştă, telecomunicaţii şi internet; alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; obiecte de inventar, furnituri de birou şi alte materiale consumabile necesare; întreţinere şi reparaţii sedii şi sucursale/filiale, întreţinere, reparaţii şi piese de schimb pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniu; carburanţi, lubrifianţi şi alte consumabile pentru mijloacele de transport proprii sau închiriate; taxe şi comisioane bancare; servicii de pază, protecţie şi P.S.I. prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu; achiziţie şi întreţinere sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.(3) Prin cheltuielile de personal şi cheltuielile conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii se înţelege: cheltuieli directe şi indirecte cu salariile; salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile aferente acestora; drepturi de proprietate intelectuală; contracte civile; transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, servicii specializate de medicina muncii pentru angajaţi.(4) Prin cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului se înţelege: taxe de participare la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională; achiziţii de servicii de perfecţionare şi formare profesională.(5) Prin cheltuieli presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii se înţelege: editare, redactare şi tehnoredactare, tipărire, traducere, difuzare, cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru învăţământul obligatoriu; chirie, impozit, asigurări, taxe şi servicii pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poştă, telecomunicaţii, internet, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc aferente spaţiului unde se desfăşoară activitatea de presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; abonamente la presă, carte şi alte publicaţii; obiecte de inventar, furnituri de birou şi alte materiale consumabile necesare activităţii de presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; piese de schimb pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniu, aferente activităţii de presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; închirieri de mijloace şi echipamente necesare activităţii de presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii de cercetări sociologice; alte bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii de presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii.(6) Prin cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi a unor emisiuni radio-tv se înţelege: editare, redactare, tipărire, realizare şi difuzare de materiale multimedia; chirie, impozit, asigurări, taxe şi servicii pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poştă, telecomunicaţii, internet; energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poştă, telecomunicaţii şi alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc aferente spaţiului în care funcţionează un post radio şi/sau tv; obiecte de inventar, furnituri de birou şi alte materiale consumabile necesare activităţii de radio şi/sau tv; achiziţie spaţii de emisie pentru emisiuni radio şi/sau tv; transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară în scopul realizării de emisiuni radio şi/sau tv; închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio şi/sau tv; recuzită şi amenajarea spaţiului necesar desfăşurării activităţilor; recuzită; editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică (broşuri, pliante, afişe, bannere, casete audiovideo, compact-discuri, calendare, agende, albume, DVD-uri, film etc.); cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, onorarii, precum şi alte cheltuieli materiale.(7) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate se înţelege: închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio şi/sau tv; recuzită şi amenajarea spaţiului necesar desfăşurării acţiunilor; recuzită; editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică (broşuri, pliante, afişe, bannere, casete audiovideo, compact-discuri, calendare, agende, albume, DVD-uri, film etc.); cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, precum şi alte cheltuieli materiale ocazionate de organizarea şi derularea acţiunilor pentru angajaţii organizaţiei; cheltuieli de cazare, transport, masă, taxe de participare pentru persoane participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizaţiei; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei, în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale internaţionale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale; premii în obiecte, în bani, onorarii, acordate în cadrul unor acţiuni, conform reglementărilor în vigoare; burse de creaţie pentru artişti şi scriitori; trataţii, cadouri, în limita fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei, aprobat; alte achiziţii de bunuri şi servicii necesare desfăşurării acţiunilor culturale, educative - nonformale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor organizaţiei, conform statutului, precum şi pentru alte asemenea acţiuni organizate în ţară şi în străinătate, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice.(8) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional se înţelege: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, precum şi alte cheltuieli materiale ocazionate de participarea, organizarea şi derularea acţiunilor.(9) Prin cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor se înţelege: investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.(10) Prin cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale se înţelege: cofinanţarea programelor şi proiectelor realizate din fonduri europene şi internaţionale; participarea prin activităţi susţinute financiar în cadrul programelor şi proiectelor realizate din fonduri europene şi internaţionale, cofinanţate.(11) Prin cheltuieli de asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză judiciară şi extrajudiciară şi audit se înţelege: toate acele cheltuieli angajate pentru fiecare act sau operaţiune ce se efectuează pentru asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză judiciară, extrajudiciară şi audit.  +  Articolul 6(1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2 prevăzut în anexă.(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3 prevăzut în anexă.  +  Articolul 7 Netransmiterea formularelor A1, A2 şi A3 în termenele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi la art. 6, precum şi transmiterea acestora într-o formă incorectă şi/sau incompletă echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare solicitate Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.  +  Articolul 8 Formularele A1, A2 şi A3 vor fi semnate de preşedintele asociaţiei sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului şi vor fi certificate de responsabilul financiar-contabil.  +  Articolul 9 Angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor din sumele cuprinse în anexă se realizează numai în moneda naţională (leu).  +  Articolul 10 Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, şi evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.  +  Articolul 11(1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 şi reportate în anul 2017, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011.  +  Articolul 12(1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele necesare organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transmise de acestea şi solicită lunar sau trimestrial, conform formularului A1, Secretariatului General al Guvernului creditele bugetare care urmează a fi deschise.(2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexă şi în repartizarea trimestrelor aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 13(1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce priveşte respectarea destinaţiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii, conform prevederilor art. 6.(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinaţiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizaţii în termenele prevăzute la art. 6.  +  Articolul 14 Suma de 2.500 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a proiectelor de combatere a intoleranţei, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.  +  Articolul 16 Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice în ceea ce priveşte legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.  +  Articolul 17 Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 15 şi 16 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice.  +  Articolul 18(1) Suma de 2.500 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 se utilizează de Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi proiecte de combatere a intoleranţei prevăzute la art. 15 şi 16, care vizează:a) promovarea diversităţii etnice, a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a dialogului intercultural;b) cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale;c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;d) promovarea de politici şi proiecte de combatere a intoleranţei;e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale;f) întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;g) contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de Reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile;h) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.(2) Activităţile şi proiectele se pot realiza prin:1. organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară şi în străinătate;2. organizarea şi participarea la evenimente culturale, interculturale şi sportive desfăşurate în ţară şi în străinătate care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);3. organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional;6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);7. comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;8. comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale;9. vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în massmedia şi internet;11. reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;12. achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo;13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;15. realizarea de campanii de informare publică şi imagine;16. abonamente la publicaţii din domeniu;17. realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;18. alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.(3) Pentru activităţile şi proiectele prevăzute la alin. (2) pct. 1-5, Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi, după cum urmează:a) 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;b) 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;c) 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;d) 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4; e)100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.(4) Pentru activităţile şi proiectele interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:a) cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;b) cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;c) comunicaţii telefonice şi internet;d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat, precum şi pentru proiectele finanţate de departament, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;g) trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;h) taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;i) premiul pentru literatura în limba maternă şi premiul pentru literatura în limbile minorităţilor naţionale, precum şi premii în obiecte;j) onorarii (pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, precum şi pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor);k) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine; achiziţia de servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, de consultanţă în relaţii cu publicul;l) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, alte evenimente culturale, de arhivare şi managementul datelor, închirierea, amenajarea şi decorarea/ dotarea spaţiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare şi lumini, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.  +  Articolul 19 Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.  +  Articolul 20 Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.  +  Articolul 21(1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.(2) Pentru sumele avansate potrivit prevederilor alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 24 noiembrie 2017, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 8 decembrie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
  Amet Aledin,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 5 aprilie 2017. Nr. 209.  +  Anexă
  Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
  la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat
  prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017*)
  Notă
  *) Repartizare aprobată în şedinţa plenară a Consiliului Minorităţilor Naţionale din data de 20 februarie 2017.
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Organizaţia │Sume aprobate││crt.│ │ - mii lei - │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│1 │Asociaţia Italienilor din România - RO. AS.IT. │ 2.359,00│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│2 │Asociaţia Liga Albanezilor din România │ 1.990,50│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│3 │Asociaţia Macedonenilor din România │ 2.665,00│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│4 │Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" │ 15.458,70│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│5 │Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România │ 6.067,00│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│6 │Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România │ 3.634,20│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│7 │Forumul Democrat al Germanilor din România │ 8.669,50│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│8 │Uniunea Democrată Maghiară din România │ 23.725,50│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│9 │Uniunea Armenilor din România │ 4.731,00│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│10 │Uniunea Bulgară din Banat - România │ 3.914,50│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│11 │Uniunea Croaţilor din România │ 2.788,60│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│12 │Uniunea Culturală a Rutenilor din România │ 1.683,30│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│13 │Uniunea Democrată Turcă din România │ 4.273,50│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│14 │Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România │ 3.863,30│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│15 │Uniunea Elenă din România │ 4.231,80│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│16 │Uniunea Polonezilor din România │ 2.865,40│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│17 │Uniunea Sârbilor din România │ 4.331,20│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│18 │Uniunea Ucrainenilor din România │ 7.748,00│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │TOTAL │ 105.000,00│└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Formular A1 Organizaţia ........................
  Suma solicitată de la bugetul de stat necesară pentru
  activităţile organizaţiei în luna sau trimestrul ...... 2017 (lei)
  *Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│1 │Suma totală solicitată de la bugetul de stat │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Cheltuieli necesare conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la │Suma solicitată││ bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 │ - lei - │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│1 │Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiei şi │ ││ │sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi │ ││ │reparaţii ale acestora, pentru asigurarea securităţii şi pazei │ ││ │sediilor şi sucursalelor/filialelor │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│2 │Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din │ ││ │aplicarea legislaţiei muncii │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│3 │Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuă a │ ││ │personalului │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│4 │Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│5 │Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, │ ││ │precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│6 │Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, │ ││ │ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale │ ││ │membrilor şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în │ ││ │străinătate │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│7 │Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de │ ││ │experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de│ ││ │studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării │ ││ │identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul │ ││ │managementului operaţional │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│8 │Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare │ ││ │desfăşurării activităţilor organizaţiilor │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│9 │Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi │ ││ │proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│10 │Asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză judiciară şi │ ││ │extrajudiciară şi audit │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ Preşedinte, Responsabil financiar-contabil, ...................... .........................
   +  Formular A2 Organizaţia ..........................
  Cheltuieli efectuate în luna .............. 2017 pe destinaţii conform
  lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al
  Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat
  pe anul 2017 nr. 6/2017
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul │Suma cheltuită││ Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 │ - lei - │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│1 │Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi │ ││ │sucursalelor/ filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi │ ││ │reparaţii ale acestora, pentru asigurarea securităţii şi pazei │ ││ │sediilor şi sucursalelor/filialelor (1.1 + 1.2 + 1.3), din care: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │1.1. funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor│ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │1.3. asigurarea securităţii şi pazei sediilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│2 │Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din │ ││ │aplicarea legislaţiei muncii (2.1 + 2.2), din care: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │2.1. cheltuieli de personal │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│3 │Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuă a │ ││ │personalului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│4 │Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii │ ││ │(4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4), din care: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │4.1. presă │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │4.2. carte │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │4.3. manuale şcolare │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │4.4. publicaţii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│5 │Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, │ ││ │precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv │ ││ │(5.1 + 5.2), din care: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │5.1. cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor │ ││ │multimedia │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │5.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│6 │Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, │ ││ │ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale │ ││ │membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări │ ││ │organizate în ţară şi în străinătate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│7 │Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de │ ││ │experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de │ ││ │studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării │ ││ │identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul │ ││ │managementului operaţional │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│8 │Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare │ ││ │desfăşurării activităţilor organizaţiilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│9 │Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi │ ││ │proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│10 │Asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză judiciară şi │ ││ │extrajudiciară şi audit (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4), din care: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │10.1. asistenţă juridică │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │10.2. taxe notariale │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │10.3. expertiză judiciară şi extrajudiciară │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │10.4. audit │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│11 │Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat │ ││ │în luna .............. 2017 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Preşedinte, Responsabil financiar-contabil, ...................... .........................
   +  Formular A3
  --------