LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 22 iulie 1999  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege: ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri - cadre militare în activitate, militari angajaţi pe bază de contract, elevi şi studenţi militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, militari cu termen redus, militari în termen şi fiii regimentului.  +  Capitolul II Salarizarea personalului militar şi unele drepturi ale personalului civil  +  Secţiunea 1 Solda lunară a personalului militar  +  Articolul 3Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract au dreptul la o soldă lunară, compusă din: solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă, gradaţii şi indemnizaţia de dispozitiv.  +  Articolul 4 (1) Soldele de funcţie ale cadrelor militare în activitate şi ale militarilor angajaţi pe bază de contract sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort, arma şi eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea. (2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie pe grade militare pentru cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B. (3) Guvernul este abilitat să stabilească coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie pentru celelalte funcţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (4) Solda de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract solda de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 5 (1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe baza de contract, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi o soldă de merit lunară, de până la 20% din solda de funcţie. (2) Solda de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de către ministere sau, după caz, de instituţiile centrale şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.  +  Articolul 6 (1) Ofiţerii împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandanţi sau şefi şi locţiitori ai acestora, şefi de serviciu sau de secţie şi şefi de birou, precum şi funcţiile asimilate acestora beneficiază pe perioada respectivă de solda funcţiilor în care sunt împuterniciţi şi, după caz, de indemnizaţia de comandă a funcţiilor respective. (2) Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin soldele de funcţie şi indemnizaţiile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Militarii angajaţi pe bază de contract, încadraţi în funcţii de maiştri militari sau subofiţeri, primesc solda funcţiilor în care sunt încadraţi.  +  Articolul 8Ofiţerii în activitate, numiţi în funcţii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de funcţie minime pentru gradele pe care le au.  +  Articolul 9 (1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe baza de contract beneficiază de solda de grad. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C. (2) Solda de grad se stabileşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate şi pentru militarii angajaţi pe bază de contract solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 10 (1) Ofiţerii care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade superioare gradului pe care îl au beneficiază de 50% din diferenţa dintre solda de grad corespunzătoare gradului prevăzut în statul de organizare şi solda gradului pe care îl au.Sumele care se acorda în aceste condiţii se includ în solda de grad. (2) Ofiţerii cărora le expiră stagiul în grad şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi înaintaţi în grad din lipsă de funcţii, au dreptul la 75% din diferenţa dintre solda gradului imediat superior şi solda gradului pe care îl au, iar după expirarea încă o dată a stagiului prevăzut de Legea nr. 80/1995, ofiţerii în cauză au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acordă în aceste condiţii se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acordă începând cu data stabilită pentru înaintările în grad, până la data obţinerii gradului imediat superior, fără a se mai cere îndeplinirea în continuare a condiţiilor care au determinat acordarea lor. (3) Prevederile alin. (2) se aplică ofiţerilor care beneficiază de acest drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 11 (1) Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi militarii angajaţi pe bază de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe bază de contract, şi în funcţie de rezultatele obţinute, au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din trei în trei ani. (2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:    - 3-5 ani gradaţia I;    - 5-10 ani gradaţia a II-a;    - 10-15 ani gradaţia a III-a;    - 15-20 de ani gradaţia a IV-a;    - 20-25 de ani gradaţia a V-a;    - peste 25 de ani gradaţia a VI-a. (3) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de militari angajaţi pe bază de contract şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi care revin în unităţi militare din ministerele şi instituţiile centrale prevăzute la art. 1. (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii. (5) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit şi indemnizaţia de comandă.  +  Articolul 12 (1) Ofiţerii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere de: comandanţi sau şefi şi locţiitori ai acestora, şefi de serviciu, de secţie şi de birou, precum şi asimilaţii acestora, în raport cu răspunderea funcţiilor de conducere îndeplinite, de mărimea şi importanţa unităţilor sau compartimentelor, precum şi de ponderea muncii de conducere faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează, beneficiază lunar de o indemnizaţie de comandă de 10-50% din solda de funcţie. (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de comandă, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare şi de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, după caz, al conducătorului instituţiei centrale. (3) Indemnizaţia se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.  +  Articolul 13Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o indemnizaţie de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază.  +  Articolul 14Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile şi fiii regimentului beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15 (1) Statele de organizare se elaborează de ministerele sau instituţiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate şi cuprind funcţiile de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari în termen, pe grade, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie. (2) Statele de organizare cuprind şi funcţiile de salariaţi civili pe grade sau trepte profesionale şi nivelul corespunzător al studiilor.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, prime, sporuri, premii şi alte drepturi băneşti ale personalului militar şi civil  +  Articolul 16 (1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie de 6-10% din solda lunară. (2) Indemnizaţia se acorda şi militarilor în termen pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate şi se calculează asupra soldei lunare minime, cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie. (3) Specialităţile militare, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară la una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 17Personalul care lucrează cu cifru are dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.  +  Articolul 18Subofiţerii, militarii angajaţi pe baza de contract şi salariaţii civili care desfăşoară activitate de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător au dreptul la o indemnizaţie de 5-25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de instituţii centrale.  +  Articolul 19 (1) Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni, în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. (2) Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile militare din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Cadrele militare în activitate, mutate sau transferate în interes de serviciu dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la: a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară brută cuvenită pentru funcţiile în care au fost numite la noua unitate; b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu 1/4 din solda lunară brută cuvenită cadrelor militare, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie; c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie şi gospodăria lor; d) o permisie de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordată la cerere. (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă cadrelor militare în activitate la prezentarea în unitatea stabilită prin ordinul organelor competente, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, dacă sunt încadrate în unităţi militare situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda lunară brută stabilită pentru funcţiile în care sunt numite. (4) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ beneficiază, după absolvire, de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul. (5) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie şi gospodăria lor. Aceste drepturi se acordă şi celor care sunt repartizaţi în unităţi ale marinei civile, aviaţiei civile sau în alte unităţi. Militarii angajaţi pe bază de contract, care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile art. 20 alin. (6). În localităţile cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau instituţiile centrale, indemnizaţia poate fi la nivelul a doua solde lunare brute. (6) Militarii angajaţi pe baza de contract, la încheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie în care au fost încadraţi, solda de grad, gradaţiile la care au dreptul şi indemnizaţia de dispozitiv. (7) Cadrele militare în activitate, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ, vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Aceasta prevedere se aplică în mod corespunzător şi militarilor angajaţi pe bază de contract. (8) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul. (9) În cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (8), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate.  +  Articolul 21Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi desfăşoară activitatea şi eforturile depuse pentru exploatarea şi conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviaţia militară şi paraşutiştii militari beneficiază şi de alte drepturi băneşti, sub forma de prime, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 22Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile de nave, submarine, ambarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de unele drepturi băneşti prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 23Personalul militar şi salariaţii civili din unităţile militare de construcţii, unităţile militare de căi ferate şi drumuri şi din alte unităţi, care execută lucrări pe şantiere de construcţii, în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie şi în alte sectoare de activitate, ţinând seama de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea şi de programul de lucru, beneficiază şi de alte drepturi băneşti, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 24Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de un spor de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau, după caz, al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 25 (1) Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază. (2) Sporul de până la 30% se acorda şi militarilor în termen care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de funcţie a militarilor angajaţi pe bază de contract. (3) Unităţile militare, categoriile de personal, condiţiile de pericol deosebit, precum şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 26 (1) Personalul militar şi civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de baza, astfel:    - locuri de muncă sau operaţiuni      deosebit de periculoase ......................... 37-50%;    - locuri de muncă sau operaţiuni      foarte periculoase .............................. 16-30%;    - locuri de muncă sau operaţiuni      periculoase ............................... până la 16% . (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 27Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurata în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi personalului militar care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 28 (1) Ministerele şi instituţiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat în buget. (2) Din fondul prevăzut la alin. (1) miniştrii, conducătorii instituţiilor centrale, comandanţii sau şefii vor acorda premii în timpul anului personalului militar şi civil pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu. (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 29 (1) Pentru activitatea desfăşurată cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu solda lunară brută, respectiv cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul solda lunară brută sau salariul de bază brut din ultima lună de activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar.  +  Articolul 30Personalul muzicilor militare, care execută prestaţii pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane fizice sau juridice, beneficiază şi de premii din veniturile extrabugetare realizate, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 31 (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept la pensie, cadrele militare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar şi ca salariat civil în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale prevăzute la art. 1, beneficiază de un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:Vechime:    - până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde;    - între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde;    - între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde;    - între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 solde;    - între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 solde;    - între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 solde;    - peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de solde. (2) Cadrele militare în activitate trecute în rezervă, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază, pentru fiecare an rămas până la limita de vârsta, de un ajutor egal cu două solde lunare brute neimpozabile. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica cadrelor care beneficiază de plăţile compensatorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998. (4) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor.  +  Articolul 32 (1) Cadrele militare în activitate trecute în rezerva în baza art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Legea nr. 80/1995 şi care nu îndeplinesc condiţiile de pensie primesc un ajutor neimpozabil egal cu zece solde lunare brute, stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării poziţiei de activitate. (2) În cazul în care cadrele militare în activitate trecute în rezerva în baza art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Legea nr. 80/1995 sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de: a) plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă şi până la încadrarea în muncă, fără a depăşi durata maxima prevăzută de lege pentru acordarea ajutorului de şomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar şi ca salariat civil în cadrul acestor ministere şi instituţii centrale, calculat astfel:- 50% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;- 55% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 până la 15 ani inclusiv;- 60% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani; b) plata unei alocaţii de sprijin, după încetarea plăţii ajutorului prevăzut la lit. a), în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 33Militarii angajaţi pe baza de contract, cărora li s-a desfăcut contractul înainte de expirarea termenului prevăzut în contract din motive neimputabile lor până la aplicarea prezentei legi, beneficiază de: a) plata unui ajutor, de la data desfacerii contractului şi până la încadrarea în muncă, fără a depăşi durata maxima prevăzută de lege, în raport cu vechimea în serviciu, astfel:- 50% din solda lunară brută avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de până la 5 ani inclusiv;- 55% din solda lunară bruta avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de la 5 până la 15 ani inclusiv;- 60% din solda lunară bruta avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de peste 15 ani; b) plata unei alocaţii de sprijin, după încetarea plăţii ajutorului prevăzut la lit. a), în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 34 (1) Rezerviştii chemaţi în activitate după 90 de zile de la data trecerii în rezervă, atunci când sunt trecuţi din nou în rezervă sau retragere, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 31, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervă anterioară, exprimat în număr de solde. (2) În caz de rechemare în cadrele militare în activitate, în termen de până la 90 de zile de la data trecerii în rezervă, ajutorul exprimat în număr de solde lunare se restituie, iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere.  +  Articolul 35Drepturile băneşti prevăzute la art. 31 şi 32 nu se acordă celor trecuţi în rezervă în baza art. 85 lit. f)-l), art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995.  +  Articolul 36În caz de deces al cadrelor militare în activitate, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 31 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.  +  Articolul 37Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili, care posedă titlul ştiinţific de "doctor", beneficiază de un spor de 15% din solda de funcţie, respectiv din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 38 (1) Cadrele militare şi salariaţii civili, care execută, în domenii specifice ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Procentul şi perioada pentru care se acordă se stabilesc, în mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 39 (1) Cadrele militare în activitate, pe timpul cât sunt elevi sau studenţi ai instituţiilor de învăţământ militare sau civile, ai unor şcoli, cursuri sau alte forme de pregătire, precum şi cele care frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior beneficiază de solda lunară avută la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de comandă. Aceste drepturi se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi. (2) Elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ superior, militare sau civile, după obţinerea gradului de ofiţer în condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, beneficiază de solda gradului acordat. (3) Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile, precum şi doctoratul, sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri, solda de funcţie a acestora nu poate fi mai mică decât solda de funcţie minimă prevăzută pentru gradul respectiv. (4) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi militarii angajaţi pe baza de contract, care se află în asemenea situaţii.  +  Articolul 40 (1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi personalului militar trimis în străinătate în misiune permanentă sau temporară. (2) Personalul militar, pe timpul exercitării misiunilor de menţinere a păcii, cooperării militare cu alte state, precum şi pe timpul altor activităţi desfăşurate în afara tării, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 41 (1) Cadrele militare în activitate rămase neîncadrate în funcţii din diferite cauze şi care sunt puse la dispoziţie beneficiază de solda lunară avută, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, pe o perioadă de 3 luni. (2) După expirarea celor 3 luni plata soldei lunare prevăzute la alin. (1) se poate face în continuare pe o perioadă de încă cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului sau a conducătorului instituţiei centrale.  +  Articolul 42 (1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, pe timpul cât se află în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale, în permisie şi pe timpul executării sancţiunilor disciplinare prevăzute în regulamentele militare, primesc soldele lunare şi celelalte drepturi băneşti avute. (2) La plecarea în concediu de odihnă cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract primesc solda lunară cu anticipaţie, care se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu. (3) Cadrele militare în activitate - femei, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 85% din solda lunară avută.Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se au în vedere la stabilirea drepturilor care se acordă în raport cu aceasta. (4) Cadrele militare în activitate - femei, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani, beneficiază de solda lunară avută, în procentele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 43 (1) Cadrelor militare în activitate trecute în rezervă, retragere sau decedate înainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu solda lunară avută în luna în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi militarilor angajaţi pe bază de contract, decedaţi sau al căror contract încetează înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat. (3) Cadrele militare în activitate care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data trecerii în rezervă, vor restitui cota-parte din solda lunară primită pe timpul concediului de odihnă, dacă trecerea în rezervă a avut loc în baza art. 85 lit. h)-l) a art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi militarilor angajaţi pe bază de contract cărora le încetează sau li se reziliază contractul pentru motive imputabile.  +  Articolul 44 (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (3) cadrele militare în activitate primesc solda lunară până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate. (2) Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă, plata soldei lunare se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate. (3) Cadrele militare în activitate trecute în rezerva sau direct în retragere în baza art. 85 lit. g)-l), a art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995 primesc solda lunară până la data schimbării poziţiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcţiei. (4) Pentru cadrele militare în activitate care sunt înaintate în grad şi cu aceeaşi dată sunt trecute în rezervă sau direct în retragere drepturile băneşti pentru perioada până la finele lunii se stabilesc avându-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzător noului grad.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile băneşti cuvenite personalului militar pe timpul concentrării  +  Articolul 45Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii rezervişti, pe timpul concentrării, beneficiază de solda de funcţie corespunzătoare funcţiei pe care o îndeplinesc sau celei pentru care se pregătesc, după caz, de solda gradului pe care îl au, de gradaţiile la care au dreptul, precum şi de alte drepturi băneşti, ca şi cadrele militare în activitate, de la unităţile militare unde sunt concentraţi.  +  Articolul 46 (1) Pe toată durata concentrării cu scoatere de la locul de muncă gradaţii şi soldaţii în rezervă primesc o indemnizaţie lunară egală cu solda minimă de funcţie a militarilor angajaţi pe bază de contract şi alte drepturi băneşti prevăzute de dispoziţiile legale pentru militarii în termen de la unităţile la care sunt concentraţi. (2) Calculul indemnizaţiei pe zi se face raportându-se indemnizaţia lunară la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.  +  Secţiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale personalului civil  +  Articolul 47Personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale prevăzute la art. 1 beneficiază de drepturile salariale reglementate în legislaţia aplicabilă în sectorul bugetar şi de unele drepturi salariale prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 48Funcţiile şi meseriile prevăzute în actele normative care reglementează salarizarea personalului din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe centrale de stat, precum şi a celui din unităţile bugetare vor fi folosite în raport de nevoi în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale prevăzute la art. 47.  +  Articolul 49Personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale prevăzute la art. 47, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare în activitate.  +  Articolul 50Pensionarii militari şi civili angajaţi în unităţi din sectoarele de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sau în funcţii cu atribuţii în acest domeniu, din cadrul instituţiilor publice, beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.  +  Articolul 51Funcţiile specifice pentru personalul civil din structurile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 52 (1) Valoarea corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare din prezenta lege se stabileşte în raport cu valoarea de referinţă sectorială, calculată în funcţie de valoarea de referinţă universală şi de indicatorul de prioritate intersectorială de 0,55, prevăzute în anexa nr. 1 lit. D. (2) Valoarea de referinţă universală, valoarea de referinţă sectorială şi indicatorii de prioritate intersectorială se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 53Soldele, stabilite în raport cu coeficienţii de ierarhizare, prevăzute în prezenta lege, sunt brute şi se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 54Plata soldelor şi a salariilor se face lunar, între 17-27 ale fiecărei luni, pentru luna în curs.  +  Articolul 55 (1) Cadrele militare în activitate cercetate şi judecate în stare de libertate sau eliberate pe cauţiune - puse la dispoziţie - beneficiază de coeficienţii de ierarhizare minimi ai soldei de funcţie corespunzători gradelor pe care le au, de solda de grad şi de gradaţiile la care au dreptul, precum şi de indemnizaţia de dispozitiv, până la definitivarea situaţiei. (2) Cadrelor militare în activitate arestate le încetează plata drepturilor băneşti începând cu data suspendării. (3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, militarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor fi repuşi în toate drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de militari aflaţi în situaţii similare.  +  Articolul 56În caz de deces, drepturile băneşti cuvenite personalului militar şi civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalţi moştenitori legali.  +  Articolul 57Drepturile neachitate personalului militar şi civil şi nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.  +  Articolul 58Elementele soldelor lunare ale cadrelor militare în activitate pentru care, prin prezenta lege, s-a prevăzut că îşi menţin drepturile avute, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare.  +  Articolul 59Unele reglementări privind salarizarea cadrelor militare care îndeplinesc funcţii în afară ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1, în societăţile comerciale, în regiile autonome, precum şi salarizarea personalului din compartimentele speciale şi a magistraţilor militari, a personalului auxiliar militar şi civil din structurile autorităţii judecătoreşti sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 60 (1) Controlul financiar preventiv al planificării şi utilizării fondului de salarii, precum şi a fondului pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, cheltuieli de delegare, detaşare, cazare, mutare şi transport se exercită de către organele proprii de control. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizarea muncii.  +  Articolul 61 (1) Ofiţerii din ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1, care ocupă funcţii de demnitate publică, beneficiază, pe lângă indemnizaţia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998, de solda de grad ca drept al titularului acestuia, de gradaţiile calculate la aceasta, precum şi de indemnizaţia prevăzută la art. 13 din prezenta lege. (2) Indemnizaţia de dispozitiv se calculează la solda de grad şi gradaţii. (3) Ofiţerii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 62Personalul militar care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat să locuiască în incinta unităţii sau în locuinţele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.  +  Articolul 63Prevederile Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea Fondului necesar pentru plata ajutorului de şomaj şi reglementările legale privind contribuţia pentru asigurările sociale de stat, nu se aplică personalului militar, cu excepţia militarilor angajaţi pe bază de contract.  +  Articolul 64Ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1, în aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 65Unităţile militare care se finanţează parţial sau integral din mijloace extrabugetare, precum şi cluburile sportive ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne pot aplica prevederile prezentei legi.  +  Articolul 66Drepturile specifice ale personalului din ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 9.  +  Articolul 67Cadrele militare în activitate care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, plătit, de 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 68Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a miniştrilor sau, după caz, a conducătorilor instituţiilor centrale, indemnizaţia de delegare integrală, pe toată durata delegării.  +  Articolul 69Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor şi instituţiilor centrale prevăzute la art. 1.  +  Articolul 70Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 71Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 72Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 73La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă anexele nr. IV/1 şi IV/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia reglementărilor specifice şi a anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUBucureşti, 20 iulie 1999.Nr. 138.  +  Anexa 1A. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, pentru unele funcţii specifice apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale (structuri militare) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul crt. studiilor de ierarhizare          Funcţia Gradul ──────────────                                                             minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. - Şeful Statului general S 6,00      Major General de armată Academia                                           de Înalte                                         Studii Militare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. - Prim-locţiitor general S 5,95      al ministrului de armată Academia      (pentru Ministerul de Înalte      de Interne) Studii Militare    - Prim-adjunct al      directorului      Serviciului Român      de Informaţii ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. - Conducătorul general S 5,90      instituţiei de armată Academia      centrale, de Înalte      şef departament Studii Militare      (secretar de stat) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. - Funcţii general S 5,30 5,40      corespunzătoare de armată Academia      gradului de Înalte      de general Studii Militare      de armată -      adjuncţii      conducătorului      instituţiei      (subsecretar      de stat) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. - Funcţii general S 5,00 5,20      corespunzătoare de corp Academia      gradului de armată de Înalte      de general Studii Militare      de corp de      armată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. - Funcţii general S 4,70 4,90      corespunzătoare de divizie Academia      gradului de de Înalte      general de Studii Militare      divizie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. - Funcţii general S 4,40 4,60      corespunzătoare de brigadă Academia      gradului de Înalte      de general Studii Militare      de brigadă ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. - Funcţii colonel S 3,50 4,30      corespunzătoare Academia      gradului de Înalte      de colonel Studii Militare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. - Funcţii locotenent- S 2,90 3,30      corespunzătoare colonel Academia      gradului de Înalte      de locotenent-colonel Studii Militare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. - Funcţii maior S 2,40 2,70      corespunzătoare Academia      gradului de Înalte      de maior Studii Militare                                                Şcoală militară ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. - Funcţii căpitan S 2,20 2,30      corespunzătoare Academia      gradului de Înalte      de căpitan Studii Militare                                                Şcoală militară ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. - Funcţii locotenent S 2,00 2,10      corespunzătoare sublocotenent      gradelor      de locotenent      şi sublocotenent ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. - Funcţii maistru militar Şcoală 1,50 1,90      corespunzătoare principal, militară      gradelor de plutonier      maistru militar adjutant şef -      principal, plutonier maistru militar      adjutant şef - maistru clasa a IV-a,      militar clasa a IV-a, sergent major M      sergent major ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. - Funcţii pentru sergent M 1,00 1,30      militari angajaţi soldat G      pe bază de contract ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, pentru unele funcţii specifice poliţiei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul crt. studiilor de ierarhizare          Funcţia Gradul ──────────────                                                             minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector general general S 5,50    al Poliţiei de armată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Funcţii    corespunzătoare general de corp S 5,00 5,20    gradului de armată    de general    de corp de armată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Funcţii general de S 4,70 4,90    corespunzătoare divizie    gradului    de general    de divizie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Funcţii general de S 4,40 4,60    corespunzătoare brigadă    gradului    de general    de brigadă ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Funcţii colonel S 3,50 4,30    corespunzătoare    gradului    de colonel ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Funcţii locotenent-colonel S 2,90 3,30    corespunzătoare    gradului    de locotenent-colonel ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Funcţii maior S 2,40 2,70    corespunzătoare    gradului    de maior ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Funcţii căpitan S 2,20 2,30    corespunzătoare Şcoală    gradului de poliţie    de căpitan ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Funcţii locotenent S 2,00 2,10    corespunzătoare sublocotenent Şcoală    gradelor de poliţie    de locotenent    şi sublocotenent ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Funcţii maistru militar M 1,50 1,90    corespunzătoare principal, Şcoală    gradelor plutonier de poliţie    de maistru militar adjutant şef -    principal, maistru militar    plutonier clasa a IV-a,    adjutant şef - sergent major    maistru    militar clasa    a IV-a, sergent    major ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele militare în activitate şi pentru militarii angajaţi pe bază de contract ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Gradul militar Coeficientul                                                           de ierarhizare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    I. Ofiţeri     Sublocotenent; aspirant 1,50     Locotenent 1,55     Căpitan 1,60     Maior, locotenent-comandor 1,65     Locotenent-colonel; căpitan-comandor 1,70     Colonel; comandor 1,80     General de brigadă; general de     flotilă aeriană; contraamiral 1,85     General de divizie; general de divizie aeriană; viceamiral 1,90     General de corp de armată; general-comandor;     viceamiral-comandor 1,95     General de armată; general inspector; amiral 2,05     Mareşal 2,30                               II. Maiştri militari     Maistru militar clasa a IV-a 1,25     Maistru militar clasa a III-a 1,30     Maistru militar clasa a II-a 1,35     Maistru militar clasa I 1,40     Maistru militar principal 1,45                             III. Subofiţeri     Sergent major 1,25     Plutonier 1,30     Plutonier major 1,35     Plutonier adjutant 1,40     Plutonier adjutant şef 1,45                            IV. Militari angajaţi pe bază de contract     Soldat 1,00     Fruntaş 1,05     Caporal 1,10     Sergent 1,20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. Elementele sistemului de stabilire a soldelor personalului militar    1. Valoarea de referinţă universală 1.247.040 lei    2. Indicator de prioritate intersectorială 0,55    3. Valoarea de referinţă sectorială*) 687.000 lei Notă

  ──────────

  *) Valoarea de referinţă sectorială rezultă prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referinţă universală, rotunjită la 1.000 lei prin adaos.

  ──────────
  NOTĂ:1. Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au, beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii.2. Cadrelor militare care, prin reorganizarea ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, au fost numite în funcţii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei prevăzute în statul de organizare li se acordă coeficienţii de ierarhizare stabiliţi pentru funcţiile din care au provenit, pe durata aprobată de miniştrii sau de conducătorii instituţiilor centrale.3. Maiştrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri, cu menţinerea coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit, atâta timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii.4. Pentru medici, cadre militare în activitate, coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,10. Pentru cadrele militare din anatomie patologică şi medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie se majorează cu 100% .5. Cadrele militare care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate pe funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective, atâta timp cât sunt menţinute în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.6. Pentru funcţiile specifice Ministerului Justiţiei privind activitatea penitenciarelor, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor folosi prin asimilare funcţiile Ministerului de Interne şi Poliţiei.7. Pentru stabilirea cât mai corespunzătoare a sarcinilor unor funcţii prevăzute în anexă, cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, în statele de organizare se pot prevedea şi unele detalii privind atribuţiile funcţiei respective.8. În sensul prezentei legi, prin direcţie se înţelege: diviziunea, brigada antiteroristă, formaţiunea, grupul de legătură, grupul special, Institutul pentru tehnologie avansată, secretariatul general, corpul de control şi unităţi din aparatul central.9. Cadrele militare pot fi numite pe funcţii cu un coeficient de ierarhizare al soldei de funcţie mai mic decât cel prevăzut în statul de organizare prin ordin al miniştrilor sau conducătorilor instituţiilor centrale.10. Coeficienţii de ierarhizare cuprinşi în prezenta anexă includ şi compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor, precum şi majorarea soldelor de funcţie şi grad, acordată prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1998.
   +  Anexa 2SOLDELEmilitarilor în termen, militarilor cu termen redus,studenţilor şi elevilor militari ai instituţiilorde învăţământ militare şi civile şi fiilor regimentului1. Militarii în termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile au dreptul la o soldă lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel: a) Militarii în termen: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Gradul prevăzut în statul de organizare pentru Coeficientul de          funcţia pe care o îndeplinesc ierarhizare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Soldat 0,100                   Fruntaş 0,120                   Caporal 0,140                   Sergent 0,200 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Militarii cu termen redus, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, beneficiază de o soldă lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,200. c) Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Instituţii de învăţământ Coeficientul de ierarhizare                                          ─────────────────────────────────                                         Anul I Anul II Anul III Anul IV ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Şcoli militare de maiştri militari 0,100 0,120 0,140 - şi subofiţeri Academii şi instituţii de învăţământ 0,120 0,140 0,210 0,250 superior Şcoli militare de ofiţeri de rezervă 0,140 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) Fiii regimentului beneficiază de o soldă lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,100.2. Militarii în termen, menţinuţi peste durata serviciului militar în baza dispoziţiilor legale, primesc în continuare solda, precum şi indemnizaţiile avute.3. Militarii în termen, care fac parte din detaşamentul de asanări şi deminări al Ministerului Apărării Naţionale şi participă la astfel de operaţiuni, au dreptul la o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,200.4. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ, care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă soldă, şi o indemnizaţie lunară diferenţiată pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:    - student sau elev comandant de grupă 0,100    - student sau elev locţiitor comandant de pluton 0,110    - student sau elev plutonier de companie (similare) 0,120    - student sau elev plutonier major de batalion (similare) 0,130    - student sau elev plutonier adjutant de academie,      instituţie de învăţământ superior (şcoală) 0,200  +  Anexa 3PRIMELEcare se acordă personalului aeronauticdin aviaţia militarăI. Personalul aeronavigant definit la art. 8 şi 31 din Statutul personalului aeronautic din Aviaţia Militară a României, denumit în continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiază, în condiţiile prevăzute de acesta, de următoarele prime:A. Prima de clasificare1. Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari, în limitele a 8%-30% din solda lunară, diferenţiată în raport cu titlul de clasificare deţinut, categoria de personal navigant, aeronave şi activităţi.Pentru militarii în termen sau cu termen redus prima de clasificare se calculează la solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat cu o gradaţie.B. Prima orară de zborPrima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie, definite la art. 9 din statut, astfel:2. Prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord, diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de condiţiile de zbor, în procente cuprinse între 2%-10% din solda de funcţie a comandantului de escadrilă.3. Pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor, calculată în limitele a 50%-85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord, în raport cu categoria de personal navigant şi cu activităţile pe care le desfăşoară la bordul aeronavei.4. Personalului navigant i se acordă sporuri, în limitele a 50%-200% din prima orară de zbor, stabilită la cap. I lit. B pct. 2 şi 3, în funcţie de tipul şi dificultatea misiunii de zbor, de condiţiile în care se execută zborul şi de categoria de aeronave respectivă.5. Prima orară de zbor şi sporurile prevăzute la cap. I lit. B pct. 2, 3 şi 4 se acordă în acelaşi cuantum ambilor piloţi de pe avioanele de instrucţie de luptă în cazul zborurilor de încercare, recepţie şi verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologică, demonstrative sau în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor.6. Pentru misiunile executate cu avioane de transport peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor şi sporurile se acordă, pentru întregul traiect de zbor, în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru Aviaţia Civilă.7. Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie de durata zborului rezultată din registrele de cronometraj. În cazurile în care calificativele obţinute în urma executării zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor.C. Prima de paraşutare8. Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art. 9 şi 10 din statut, în procente cuprinse între 2%-8% din solda de funcţie a comandantului de batalion paraşutişti, pentru fiecare paraşutare executată, diferenţiat în raport cu condiţiile de lansare şi aterizare, cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi cu dificultatea lansării.9. Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii combinate, cu acţionarea comenzii manuale, cu deschiderea paraşutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9 şi 10 din statut i se acordă sporuri în procente cuprinse între 1%-5% din solda de funcţie a comandantului de batalion paraşutişti.10. Pentru catapultarea din aeronavă piloţilor li se acordă prime echivalente cu: a) o soldă lunară brută, în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj; b) două solde lunare brute, în cazul catapultării de încercare-testare sau recepţie a sistemelor de salvare.D. Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronauticePrima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art. 8 din statut, astfel:11. Pentru zborurile de încercare, recepţie şi verificare a aeronavelor prototip şi a celor nou-construite personalului navigant de aviaţie i se acordă prime speciale, calculate în procente faţă de solda de funcţie a comandantului escadrilei de aviaţie, la categoria respectivă de aeronave, după cum urmează: a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a 200%-500%, în funcţie de categoria de aeronave; b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în limitele a 30%-70%, în funcţie de categoria de aeronave; c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite, prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepţia primului zbor), în limitele a 5%-20%, în funcţie de categoria de aeronave; d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviaţie (motoare, sisteme de salvare, rachete, muniţii, bombe, instalaţii de armament şi anvelope), în limitele a 4%-15%.12. Pentru paraşutările executate în scopul încercării, recepţiei şi verificării paraşutelor prototip sau nou-construite, paraşutiştilor li se acordă prime speciale, calculate în procente faţă de solda de funcţie a comandantului de batalion paraşutişti, după cum urmează: a) pentru fiecare paraşutare de omologare a produselor prototip şi serie zero, în limitele a 10%-20%, în funcţie de categoria şi tipul de paraşută; b) pentru fiecare paraşutare de recepţie şi verificare a produselor noi, în limitele a 5%-10%, în funcţie de categoria şi tipul de paraşută.13. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparaţia capitală sau medie, pentru recepţia unei aeronave noi sau reparate, precum şi pentru verificare după executarea unor lucrări de importanţă majoră (lucrări regulamentare, schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale, calculate în limitele a 4%-18% din solda de funcţie a comandantului escadrilei de aviaţie, la categoria respectivă de aeronave.14. Pentru paraşutările executate în scopul recepţiei paraşutelor după reparaţia capitala sau medie, precum şi pentru verificările prin paraşutare a produselor la care s-au executat lucrări de importanţă majoră, paraşutiştilor li se acordă prime speciale în procente faţă de solda de funcţie a comandantului de batalion paraşutişti, în limitele a 4%-8%.15. Prime speciale, stabilite la cap. I lit D pct. 11 şi 13, se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru încercarea sau recepţia aeronavelor de instrucţie de luptă, integral ambilor piloţi.II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12 şi 31 din statut, beneficiază în condiţiile prevăzute de acesta de următoarele prime:A. Prima de clasificare16. Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor, în limitele a 5%-19% din solda lunară brută, diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut, categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică.B. Prima de specializare17. Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene, în limitele a 8%-22% din solda lunară brută, diferenţiat în raport cu titlul de specializare deţinut, categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică.C. Prime pentru asigurarea activităţilor aeronauticePrimele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 din statut, precum şi inginerilor, subinginerilor şi tehnicienilor de bord, astfel:18. Prima de aterizare se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, definit la art. 13 din statut, din unităţi (similare) care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol şi în zbor aeronave, exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.Prima de aterizare se acordă lunar, în funcţie de numărul aterizărilor realizate, diferenţiat pe categorii de funcţii ale personalului şi tipuri de aeronave, în limitele a 0,04%-3% din solda de funcţie, pentru fiecare aterizare.19. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte prima de aterizare se majorează cu 50%.20. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie din unităţile care au în dotare avioane fără pilot, prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5%-40% din solda de funcţie, pentru fiecare lansare, diferenţiat pe categorii şi tipuri de avioane fără pilot.21. Personalul tehnic-ingineresc de aviaţie, care execută activităţi tehnice de exploatare a simulatoarelor de zbor, beneficiază de o primă pentru asigurarea tehnică în cuantum de 0,10%- 0,50% din solda de funcţie, pentru fiecare oră de funcţionare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant, diferenţiat pe categorii şi tipuri de simulatoare.22. Militarii în termen, calificaţi, care desfăşoară activităţi de asigurare tehnică de aviaţie, beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0,5%-2,5% din solda gradului de sergent, pentru fiecare aterizare, diferenţiat pe categorii de aeronave şi activităţi.23. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, definit la art. 13 din statut, din unităţi (similare), mari unităţi şi Direcţia Tehnică din Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, care execută lucrări regulamentare, periodice şi de întreţinere, reparaţii curente şi modernizări ale tehnicii de aviaţie, precum şi activităţi de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii de aviaţie şi de asigurare cu tehnica de aviaţie. Face excepţie personalul tehnic-ingineresc de aviaţie din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi din comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea.Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar, în funcţie de numărul orelor de zbor realizate, la eşalonul respectiv, diferenţiat pe categorii de personal şi categorii de aeronave, în limitele a 0,003%-0,1% din solda de funcţie, pentru ora de zbor.24. Pentru personalul de comandă din unităţile ce au în înzestrare avioane fără pilot se acordă o primă pentru asigurarea zborului egală cu valoarea unei solde lunare, la sfârşitul fiecărui an, proporţional cu îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor.25. Prima de reparaţii se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea, care execută sau conduc activităţi de reparaţii, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum şi recepţia acesteia din fabricaţie şi reparaţie.Prima de reparaţii se acordă lunar, în funcţie de tehnica reparată, fabricată şi recepţionată, diferenţiat pe categorii de personal şi în raport de complexitatea lucrărilor, în procent de 0,2%-15% din solda de funcţie, pentru fiecare produs recepţionat de beneficiar.26. Prima de start se acordă meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene şi personalului tehnic auto care execută, organizează sau conduc activităţi specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare.Prima de start se acordă lunar, în funcţie de numărul de starturi de zbor executate, în limitele a 1%-2% din solda de funcţie, pentru fiecare start, diferenţiat pe categorii de personal şi aeronave.Prin start executat se înţelege startul îndeplinit în proporţie de cel puţin 50% din durata planificată, la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului.27. Prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea şi coordonarea activităţii de zbor a aeronavelor militare, în funcţie de numărul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02%-2% din solda de funcţie, diferenţiat pe categorii de personal, tehnică aeronautică şi activităţi.III. În conformitate cu art. 57 din statut, de prevederile prezentei anexe beneficiază personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi militarii din unităţile de toate armele, precum şi cei detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale, care execută activităţi aeronautice militare.Condiţiile de acordare a primelor şi sporurilor de care beneficiază personalul aeronautic, precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă, pe categorii de personal, tehnică aeronautică şi activităţi, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naţionale.IV. Primele acordate personalului aeronautic militar, cu excepţia majorărilor, sporurilor şi primelor speciale, prevăzute în prezenta anexă, se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.V. În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate, personalul aeronautic beneficiază de: a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacităţii de muncă, până la stabilirea situaţiei medico-militare, fără a se depăşi însă durata de 2 ani; b) o compensaţie la solda lunară, astfel încât noile drepturi salariale să nu se micşoreze, în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la pensionare.Compensaţia reprezintă diferenţa dintre solda lunară şi prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, şi solda lunară cuvenită pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză.Prevederea de la lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puţin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru pensionare.  +  Anexa 4DREPTURILEpersonalului navigant de marină, ale scafandrilorşi ale personalului ambarcat pe submarineI. Drepturile personalului navigant de marină1. Personalul militar şi civil din subunităţile şi unităţile de nave ambarcate are dreptul la o indemnizaţie de ambarcare, după cum urmează: a) Pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă:- cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili - 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază;- elevii şi studenţii militari, militarii în termen şi militarii cu termen redus - 0,01% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie, pe zi; b) Pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucţie, aplicaţie sau alte misiuni, pe lângă drepturile prevăzute la lit. a) mai beneficiază de:- cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili - 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază;- elevii şi studenţii militari, militarii în termen şi militarii cu termen redus - 0,02% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie, pe zi.2. Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o indemnizaţie, după cum urmează:- cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili - 2% din solda de funcţie a comandantului de divizion scafandri;- elevii şi studenţii militari, militarii în termen şi militarii cu termen redus - 0,05% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie.3. Membrii echipajelor de pe nave, care participă efectiv la manevrele de plecare şi de acostare, beneficiază de o primă egală cu 50% din solda lunară zilnică.4. Indemnizaţia de ambarcare care se acordă în timpul cât navele se află în baza lor permanentă se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.II. Drepturile scafandrilor1. Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5%-40% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut.Prima de clasificare se acordă şi militarilor în termen, scafandri, în procentele corespunzătoare titlului de clasificare din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie.2. Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv şi decompresia, la o indemnizaţie orară sau zilnică, în procente, din solda de funcţie a comandantului de divizion scafandri, astfel: a) pentru scufundarea autonomă, cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu turela deschisă, o indemnizaţie orară în procent de 1%-5%; b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o indemnizaţie orară în procent de 1,5%-6%; c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o indemnizaţie orară în procent de 2%-3%; d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare, o indemnizaţie orară în procent de 3%-7%; e) pentru scufundarea în saturaţie, o indemnizaţie zilnică în procent de 12%-50% .Pentru scufundările reale, executate de scafandri de mare adâncime, în scop de antrenament, indemnizaţia se diminuează cu 20%.Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu temperatura mai mică de 10°C, precum şi pentru cele de testare a noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare, indemnizaţia de scufundare se majorează cu 25%.3. Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o indemnizaţie de salt sau de recuperare, în procente din solda de funcţie a comandantului de divizion scafandri, astfel: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lansare, Recuperare Vedetă Elicopter Submarin                              ────────────────────────────────────────────────                               Viteză Staţio- Evolu- Sas Tub lansare                              ──────────── nare ţie torpilă                              12 Nd 24 Nd                                % % % % % % ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cu micul echipament 2 3 3 4 - - Cu echipament complet 3 4 4 5 5,5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi intervenţie, precum şi personalul de altă specialitate, care prin natura funcţiei execută imersiuni în incintă nepresurizată, au dreptul la o indemnizaţie orară în procent de 2,5%-5% din solda de funcţie a comandantului de divizion scafandri.5. Membrii echipei de suprafaţă, care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric, tehnic şi medical, stabiliţi în conformitate cu normele de organizare şi conducere a activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o indemnizaţie orară sau zilnică în procent de 10%-25% din indemnizaţia de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetaţi.6. Indemnizaţia orară sau zilnică de scufundare se acordă şi personalului de altă specialitate care, prin natura atribuţiilor de serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.7. Prima de clasificare, indemnizaţia de salt şi indemnizaţia de scufundare se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.8. Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a indemnizaţiei de scufundare, precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă, pe categorii de personal şi activităţi, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naţionale.III. Drepturile personalului militar ambarcat pe submarine1. Cadrele militare ambarcate pe submarine beneficiază de o indemnizaţie de ambarcare de 40% din solda lunară, iar elevii, studenţii şi militarii în termen, de o indemnizaţie de ambarcare de 0,02% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie, pe zi.2. Pe timpul navigaţiei în imersiune cadrele militare beneficiază de o indemnizaţie orară de imersiune în procent de 2% din solda de funcţie a comandantului submarinului, iar elevii, studenţii şi militarii în termen, de o indemnizaţie de imersiune de 0,04% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie, pe oră.Pentru navigaţia submarinului la adâncimi cuprinse între 100 - 200 m, indemnizaţia orară de imersiune se dublează, iar pentru navigaţia la adâncimi de peste 200 m aceasta se triplează.Pentru fiecare intrare sau ieşire în/din imersiune se adaugă 50% din valoarea indemnizaţiei orare de imersiune.3. Personalul ambarcat pe submarine, care participă la proba de imersiune la mare adâncime, beneficiază de o primă în cuantumul a două solde de funcţie a comandantului de submarin.4. Pentru ieşirea din submarinul avariat membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu patru solde de funcţie a comandantului de submarin.5. Indemnizaţia de ambarcare şi indemnizaţia de imersiune se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.  +  Anexa 5DREPTURILEpersonalului care execută lucrări pe şantiere de construcţii,în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrieşi alte sectoare de activitateA. Drepturile militarilor în termenMilitarii în termen beneficiază de o primă lunară pentru depăşirea planului valoric, respectiv a normei valorice, care se acordă dintr-un fond constituit, în cuantum de:- 70% din depăşirea planului valoric pentru cei care execută lucrări manuale;- 20% din depăşirea normelor valorice individuale stabilite pentru conducătorii auto şi mecanicii conductori de utilaje;- 5% din depăşirea normelor valorice pe total subunitate auto (utilaje), pentru premierea militarilor în termen din atelierele de reparaţii.Cuantumul primei individuale nu poate depăşi 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.Militarii în termen indirect productivi beneficiază de primă lunară în cuantum de până la 40% din prima medie realizată pe unitatea sau subunitatea din care fac parte. Primele se suportă din veniturile realizate şi nu afectează fondul de premiere destinat militarilor în termen direct productivi.B. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajaţi pe bază de contract şi ale salariaţilor civiliCadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de: a) indemnizaţia de delegare sau detaşare, în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare, cu condiţia ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde îşi au domiciliul sau reşedinţa şi numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu (reşedinţă).În cazul în care delegarea sau detaşarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, persoanele delegate sau detaşate primesc pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile o indemnizaţie în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare; b) cheltuielile de cazare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru personalul nelocalnic care lucrează pe şantiere de construcţii; c) primă lunară dintr-un fond ce se constituie în cuantum de 20% din valoarea depăşirii planului valoric lunar stabilit pentru lucrări manuale şi de 5% din valoarea depăşirilor de normă realizate cu autovehicule şi utilaje de construcţii. Procentele de constituire a fondului lunar de premiere se aplică asupra depăşirii totale realizate pe subunitate, respectiv pe unitate.Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili care desfăşoară activităţi direct productive pentru care se stabilesc norme valorice individuale beneficiază de primă lunară care se acordă dintr-un fond ce se constituie în condiţiile prevăzute pentru militarii în termen.Cuantumul primei individuale nu va depăşi procentele de mai jos, calculate la solda lunară, respectiv la salariul de bază corespunzător timpului lucrat, astfel:- până la 25% pentru personalul din subunităţile direct productive (pluton, companie, detaşament, echipă, atelier, secţie, lot, batalion de utilaje şi transport, şantier);- până la 20% pentru restul personalului - indirect productiv - de la batalioane, sectoare, brigăzi (M.U.);- până la 15% pentru personalul din compartimentele de resort cu atribuţii de coordonare din comandamentele şi direcţiile centrale, aprobate de ministru sau de conducătorul instituţiei centrale; d) o permisie sau o învoire de 4 zile (din care două zile lucrătoare), o dată la 45 de zile, cu plata drepturilor de soldă, respectiv salariu şi rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucrează în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul; e) transport gratuit în aceleaşi condiţii în care se acordă cadrelor militare mutate în interes de serviciu în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul.Prevederi comune pentru lit. A şi BNormele valorice individuale şi planul valoric în funcţie de care se acordă primele lunare se stabilesc în baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de instituţiile centrale.Prima lunară pentru depăşirea planului valoric se acordă în funcţie de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor acţiuni şi de respectarea disciplinei militare şi a muncii.De drepturile prevăzute în această anexă beneficiază şi cadrele militare în activitate încadrate în unitatea militară disciplinară care participă la executarea unor lucrări şi prestaţii în economie.Militarii condamnaţi să execute pedeapsa în unitatea militară disciplinară, pe timpul cât participă la lucrări şi prestaţii în economie, beneficiază de 10% din valoarea muncii prestate, cu condiţia îndeplinirii normelor stabilite.Alte prevederiPersonalul militar şi civil din unităţile militare finanţate integral din surse extrabugetare beneficiază de o primă lunară care se acordă dintr-un fond constituit de 80% din depăşirea realizată şi se acordă astfel:- până la 25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul direct productiv;- până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul indirect productiv.Personalul militar şi civil căruia i se aplică prevederile lit. A şi B nu beneficiază de primele şi de premiul anual, stabilite la art. 28 şi 29 din lege, pentru perioada respectivă, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru şi nici de indemnizaţia de şantier.C. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajaţi pe bază de contract şi ale salariaţilor civili care execută lucrări geo-topo-fotogrammetrice în terenCadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care execută în teren lucrări de astronomie, geodezie, nivelment şi topo-fotogrammetrie, pe timpul cât se află în alte localităţi decât sediul unităţii, beneficiază de: a) indemnizaţia de delegare integrală, în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare, indiferent de distanţa şi de durata în zile a participării la lucrări, cu condiţia ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde îşi au domiciliul şi numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu; b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru personalul care se deplasează în interesul serviciului, atunci când nu li se poate asigura cazarea în mod gratuit.Personalul militar şi civil care beneficiază de drepturile prevăzute mai sus nu beneficiază de plata orelor prestate peste programul normal de lucru şi nici de indemnizaţia de şantier.D. Unităţile şi categoriile de personal pentru care se aplică prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituţiei centrale.  +  Anexa 6FUNCŢII SPECIFICEpentru personalul civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale,Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii,Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază,Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Asimilarea funcţiilor ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Criptanalist S Cercetător ştiinţific principal    - gradul IA gradele III-I, cercetător ştiinţific    - gradul I    - gradul II    - gradul III 2. Responsabil (şef)    grup popote;    responsabil    (şef) popotă M Administrator, III-I    I    II    III 3. Şef spălătorie    mecanică M Tehnician debutant, III-IA    I    II    III    IV    Debutant 4. Însoţitor de bord M Referent debutant, III-IA    I    II    III    IV    Debutant 5. Radiotelegrafist,    radiogoniometrist,    operator control M Tehnician, II-IA    spaţiu aerian    I    II    III 6. Telefonist Muncitor    I III    II IV    III V    IV VI 7. Telegrafist Muncitor    I III    II IV    III V 8. Telexist Muncitor    I IV    II V 9. Telefonist T.S. Muncitor    I I    II II    III III    IV IV    V V    VI VI10. Telefonist supraveghetor T.S. Muncitor    I I    II II11. Oficiant T.S. Muncitor    I I    II II    III III    IV IV    V V    VI VI12. Conducător autodrezină Muncitor III ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7UNELE REGLEMENTĂRIprivind salarizarea cadrelor militare în activitate careîndeplinesc funcţii în afara Ministerului Apărării Naţionale,Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii,Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază,Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţieiîn societăţile comerciale, în regiile autonome, precum şisalarizarea personalului din compartimentele speciale şia magistraţilor militari, personalului auxiliar militarşi civil din structurile autorităţii judecătoreşti1. Cadrele militare în activitate, detaşate în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în ministere, alte organe centrale şi unităţi bugetare, beneficiază de următoarele drepturi salariale: a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective; b) solda de grad şi gradaţiile calculate la aceasta, potrivit legislaţiei care se aplică cadrelor militare în activitate; c) în situaţia în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) şi b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari încadraţi în instituţiile militare pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile civile unde lucrează, cei în cauză pot opta pentru soldele militare cuvenite celor încadraţi în instituţii militare. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către instituţiile civile, iar diferenţa până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar se acorda de către instituţiile militare.2. Drepturile prevăzute la pct. 1 lit. b) se acordă şi cadrelor militare în activitate, încadrate la societăţile comerciale şi regiile autonome care participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, nominalizate de ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 din lege, şi se suportă din fondurile acestora.3. Salariul de bază, inclusiv indemnizaţiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispoziţiile legale, solda de grad, gradaţiile şi sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului la trecerea în rezervă şi a altor drepturi care se acordă în funcţie de solda lunară prevăzută pentru cadrele militare în activitate.4. Drepturile băneşti cuvenite cadrelor militare în activitate, care îndeplinesc funcţii în afară ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, permisiilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în aceste instituţii.5. Drepturile salariale la trecerea în rezervă, pe timpul cursurilor şi şcolilor urmate în interesul pregătirii militare şi în alte situaţii, se acordă pentru cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1, de către ministerele sau instituţiile centrale de unde au fost detaşate.6. Cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă cadrelor militare în activitate, calculate, în condiţiile reglementate pentru acestea, asupra drepturilor plătite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei.7. Personalul încadrat în compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale şi din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, va putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază. Diferenţierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.8. Drepturile băneşti prevăzute la pct. 1 lit. a), pct. 4 şi 7 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unităţilor în care cadrele militare îşi desfăşoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi pct. 6, din fondurile ministerelor de la care provin.9. Pentru cadrele militare în activitate, salarizate potrivit prezentei anexe, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi coeficienţii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu acordul ministerelor sau instituţiilor centrale.10. Coeficientul de ierarhizare al soldei de funcţie, pentru cadrele militare în activitate cărora le încetează detaşarea şi care sunt puse la dispoziţie pentru încadrare, este cel corespunzător gradului militar stabilit conform pct. 9 din prezenta anexă, la minim.11. Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate din structurile autorităţii judecătoreşti, beneficiază de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului autorităţii judecătoreşti.Pentru calitatea de cadru militar în activitate beneficiază de: a) solda de grad şi gradaţiile calculate la aceasta, potrivit legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate; b) premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului militar, mai puţin cele care au corespondent în legislaţia aplicabilă organelor autorităţii judecătoreşti, stabilite prin hotărâre a Guvernului.Drepturile băneşti cuvenite se plătesc din fondurile Ministerului Apărării Naţionale.12. Personalul civil auxiliar şi de altă specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti beneficiază de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului autorităţii judecătoreşti, iar pentru activitatea desfăşurată în Ministerul Apărării Naţionale beneficiază şi de drepturile salariale prevăzute la art. 13 din prezenta lege.  +  Anexa 8DREPTURILE BĂNEŞTIale personalului din Ministerul Apărării Naţionale,Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii,Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază,Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi din Ministerul Justiţiei,care desfăşoară misiuni în străinătate1. Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizaţii internaţionale, beneficiază de următoarele drepturi băneşti: a) solda lunară, compusă din:- solda de funcţie prevăzută în ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;- solda gradului pe care îl au;- diferenţa soldei de grad, în condiţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din prezenta lege;- gradaţiile la care au dreptul;- solda de merit;- indemnizaţia de comandă; b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunară; c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu solda lunară. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfăşurării misiunii.2. Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare pentru a participa la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, mai puţin cele menţionate la pct. 1 şi 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de solda lunară avută.  +  Anexa 9DREPTURILEspecifice personalului din Ministerul Apărării Naţionale,Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul deInformaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază,Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi din Ministerul Justiţiei1. Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda lunară.2. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, personalul poate călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, însă numai cu aprobarea prealabilă a comandanţilor (şefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.3. Militarii în termen din unităţile de pompieri, care sunt cuprinşi în gărzile operative de intervenţie la incendii, beneficiază de solda lunară prevăzută în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), majorată cu 50%.4. În unităţile la care, pentru întreţinerea curăţeniei localurilor, spălatul echipamentului şi cazarmamentului, în statele de organizare nu este prevăzut în acest scop nici un post sau fracţiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau instituţiei centrale, pe bază de convenţie, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.Pentru activităţi privind evidenţa populaţiei, paşapoarte, circulaţia publică, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic şi alte documente proprii sau alte activităţi specifice, stabilite de conducerea ministerului sau instituţiei centrale, pot fi folosiţi colaboratori, care vor fi plătiţi potrivit prevederilor legale.5. Compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la art. 20 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, şi indemnizaţia lunară pentru soţiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, prevăzută la art. 20 alin. 2 din aceeaşi lege şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.109/1996, se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în cadrele militare în activitate, dacă sunt încadrate în unităţi militare situate în alte localităţi decât cele unde îşi au domiciliul.6. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi specifice ministerelor şi instituţiilor prevăzute în prezenta lege.7. Drepturile băneşti stabilite a fi acordate prin alte acte normative, în raport cu solda de bază, se vor calcula faţă de solda lunară.8. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 32 alin. (2) şi la art. 33 din lege constituie vechime în muncă.-----