ORDIN nr. 816 din 24 mai 2016privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016  Având în vedere Referatul Direcţiei generale pentru pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 322.785 din 17 mai 2016,în temeiul prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;– Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;– Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din POPAM şi menţionate la alin. (1) trebuie să respecte dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului CE, Euratom nr. 1.605/2002 al Consiliului.(3) Primele şi compensaţiile calculate conform dispoziţiilor cap. 4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 sunt eligibile.(4) În cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete se aplică următoarele reguli:1. Cheltuielile sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 61 şi art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.2. În cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate conform prevederilor pct. 1, beneficiarul are obligaţia returnării sumelor calculate de Autoritatea de management conform prevederilor art. 61 alin. (6) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 2, Autoritatea de management recuperează sumele, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.4. În determinarea veniturilor nete, beneficiarul va utiliza, atât în cursul implementării operaţiunii, cât şi ulterior finalizării ei, doar veniturile şi cheltuielile, astfel cum sunt prevăzute la art. 61 alin. (1) şi la art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. (la 02-05-2017, Punctul 4. din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) (la 07-10-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 2Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile menţionate la alin. (1) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare privind achiziţiile, precum şi cu instrucţiunile de achiziţii elaborate de către Autoritatea de management.  +  Articolul 3Pentru cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea se aplică următoarele reguli:1. În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.2. În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea pe perioada delegării şi detaşării externe în interesul serviciului se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.3. În cazul celorlalte categorii de personal implicate în implementarea operaţiunilor:3.1. Reguli privind transportul:a) avionul, pe orice distanţă, clasa economică;b) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km, utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte pe distanţe de peste 300 km;c) navele de călători, după tariful clasei I;d) mijloacele de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;e) mijloacele de transport auto, costul real al combustibilului în limita unui consum maxim de 7,5 l/100 km;f) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează;g) sunt eligibile şi:(i) transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;(ii) transportul efectuat în localitatea unde se execută delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare;(iii) transportul pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării;(iv) taxele pentru trecerea podurilor;(v) taxele de traversare cu bacul;(vi) taxele de aeroport, gară, autogară sau port, parcare;(vii) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.3.2. Reguli privind diurna:a) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;b) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;c) maxime de referinţă: valoarea prevăzută de legislaţia naţională în vigoare pentru sectorul public.3.3. Reguli privind cazarea:a) cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţă, pensiuni, popasuri turistice, spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei destinate prin construcţie cazării;b) în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput;c) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;d) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia;e) în situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unităţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 45 lei.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniela Giurcă,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2016.Nr. 816.  +  AnexăLISTAdetaliată a cheltuielilor eligibile pentruoperaţiunile finanţate, inclusivcheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrulProgramului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020I. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli cu auditarea proiectului2. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secţiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 3. din Punctul I. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 4. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/20165. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS20146. Cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea7. Cheltuieli aferente garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 (la 02-05-2017, Punctul I. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) II. Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, conform cap. I secţiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri şi despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeaşi natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional), reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) (la 02-05-2017, Punctul 1. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru căi ferate industriale (la 02-05-2017, Punctul 2. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, conform cap. I secţiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu (la 02-05-2017, Punctul 3. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform cap. I secţiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 4. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 5. Alte cheltuieli, conform cap. I secţiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare (la 02-05-2017, Punctul 5. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, conform cap. I secţiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 6. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 7. Cheltuielile cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 (la 02-05-2017, Punctul 7. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016“. (la 02-05-2017, Punctul 8. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) II^1.  Cheltuieli comune măsurilor, altele decât cele de investiţii, finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020Cheltuieli aferente managementului de proiect1. Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect - se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de management al proiectului, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii; constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar.2. Cheltuieli cu servicii de management de proiect. (la 07-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) III. Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020A. Măsura I.1. Inovare1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor produse şi echipamente noi sau substanţial îmbunătăţite2. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor procese şi tehnici noi sau îmbunătăţite3. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite, inclusiv la nivelul prelucrării şi al comercializării4. Cheltuieli cu experţi5. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, bunuri şi servicii:a) mobilier, calculatoare şi alte echipamente;b) piese de schimb/echipamente pentru maşini, unelte;c) publicaţii.7. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcaţiuni, autolaboratoare8. Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului:a) costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet, poştă) direct legate de proiect;b) consumabile (rechizite) direct legate de activităţile proiectului;c) chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului.9. Cheltuieli cu servicii externalizate:a) studii, cercetări;b) costuri pentru conferinţe/seminare;c) cheltuieli cu testarea experimentală.10. Cheltuieli cu achiziţia de active necorporale. (la 13-12-2016, Litera A. din Punctul III. a fost completata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) B. Măsura I.2. Servicii de consiliere1. Cheltuieli cu servicii de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V cap. I din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V cap. I din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanţă profesională cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiect limitarea şi, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităţilor de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru şi de apă dulce. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanţă profesională cu privire la strategiile de afaceri şi de marketing. (la 13-12-2016, Punctul 4. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) C. Măsura I.6. Diversificarea veniturilor şi noi forme de venituri1. Cheltuieli pentru investiţii la bord:a) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării activităţilor de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial;b) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării activităţilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.2. Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiţii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;b) cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă;c) cheltuieli pentru investiţii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaţiuni;d) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării unor centre de pescuit recreativ-sportiv.e) cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv. (la 02-05-2017, Punctul 2. din Litera C. , Punctul III. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 3. Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc:a) cheltuieli pentru investiţii noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice restaurantelor.4. Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului:a) cheltuieli pentru investiţii ce vizează colectarea de deşeuri marine sau deşeuri pe ape interioare;b) cheltuieli pentru investiţii ce vizează prelucrarea şi comercializarea deşeurilor marine sau a deşeurilor de apele interioare colectate;c) cheltuieli pentru investiţii ce vizează servicii de întreţinere şi igienizare a plajelor şi a zonelor de agrement.5. Cheltuieli pentru activităţi educaţionale care privesc pescuitul:a) cheltuieli pentru investiţii necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul;b) cheltuieli pentru investiţii necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.D. Măsura I.15. Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor1. Cheltuieli cu echipamente care îmbunătăţesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcţie de dimensiuni sau specii2. Cheltuieli cu investiţii la bord necesare pentru evitarea şi reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale sau care manipulează capturi nedorite care urmează să fie debarcate, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului3. Cheltuieli cu echipamente care limitează şi, acolo unde este posibil, elimină impactul fizic şi biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării4. Cheltuieli cu echipamente care protejează uneltele şi capturile împotriva mamiferelor şi a păsărilor protejate din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, cu condiţia să nu fie subminată selectivitatea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă5. Cheltuieli cu investiţii la bordul navelor/ambarcaţiunilor care limitează impactul asupra pescuitului marin şi contribuie la protejarea speciilor6. Cheltuieli cu achiziţia de unelte şi echipamente de pescuit care limitează impactul asupra pescuitului marin şi contribuie la protejarea speciilorE. Măsura I.17. Protejarea şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine1. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente/utilaje folosite pentru colectarea deşeurilor din mare, în special a uneltelor de pescuit pierdute sau abandonate2. Cheltuieli pentru îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute din mare, în special pentru combaterea pescuitului-fantomă3. Achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente la bord pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor4. Cheltuieli cu crearea de programe de colectare a deşeurilor pentru pescarii participanţi, inclusiv stimulente financiare5. Cheltuieli cu achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul unităţilor din porturile pescăreşti pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor6. Cheltuieli cu campanii de comunicare, informare şi sensibilizare în vederea încurajării pescarilor şi altor părţi interesate să participe la proiecte de îndepărtare a uneltelor de pescuit pierdute7. Cheltuieli cu formarea pentru pescari şi agenţi portuariF. Măsura I.21. Eficienţa energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor1. Cheltuieli pentru înlocuirea motoarelor principale sau auxiliare2. Cheltuieli pentru modernizarea motoarelor principale sau auxiliareG. Măsura I.22. Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite1. Cheltuieli pentru investiţii în infrastructura necesară creşterii valorii propriilor capturi, aferente activităţilor de prelucrare, comercializare şi vânzare directă2. Cheltuieli pentru investiţii inovatoare la bord prin care creşte calitatea produselor pescăreştiH. Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitaţii şi adăposturi1. Porturi de pescuit:a) cheltuieli pentru dezvoltarea şi modernizarea danelor specializate pentru navele şi/sau ambarcaţiunile de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru modernizarea şi extinderea cheiurilor;d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu combustibil, energie, gheaţă şi alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibile menţinerea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;f) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;g) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru întreţinerea şi repararea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul portului;h) cheltuieli pentru realizarea, achiziţionarea şi instalarea de echipamente pentru depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor;i) cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea dotărilor şi utilităţilor (utilaje, instalaţii, reţele de apă, electricitate, gaze, căi de acces);j) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în porturile de pescuit.2. Locurile de debarcare:a) cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibilă menţinerea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu energie, gheaţă şi alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;f) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care asigură producerea gheţii;g) realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru operaţiunile de manipulare;h) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în porturile de pescuit;i) cheltuieli pentru achiziţionarea şi, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor.j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Centre de licitaţii:a) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care fac posibile menţinerea, prelucrarea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente care facilitează încărcarea produselor pescăreşti şi asigură siguranţa pe parcursul procesului de încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în centrele de licitaţii;d) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente pentru operaţiunile de manipulare;e) cheltuieli pentru crearea şi amenajarea de facilităţi pentru prima vânzare.f) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Adăposturile pescăreşti:a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor;b) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea de echipamente şi facilităţi pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în adăposturile pescăreşti;c) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a ambarcaţiunilor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit;e) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescăreşti;f) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescăreşti;g) cheltuieli pentru realizarea şi achiziţionarea materialelor igienico-sanitare şi a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescăreşti;h) cheltuieli pentru realizarea de instalaţii pentru alimentarea cu apă potabilă, instalaţii sanitare şi vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în număr suficient, cabine de WC şi chiuvete);i) cheltuieli pentru achiziţii de mijloace tehnice de radio-telefon.j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 4. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) I. Măsura II.1. Inovare1. Cheltuieli pentru dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice sau organizaţionale2. Cheltuieli pentru dezvoltarea sau introducerea:a) unor specii noi în acvacultură;b) unor produse noi sau îmbunătăţite substanţial, unor procese noi sau îmbunătăţite;c) unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite.3. Cheltuieli cu experţi4. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din ordin5. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, bunuri şi servicii:a) mobilier, calculatoare şi alte echipamente;b) piese de schimb/echipamente pentru maşini, unelte;c) publicaţii.6. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcaţiuni, autolaboratoare7. Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului:a) costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet, poştă) direct legate de proiect;b) consumabile (rechizite) direct legate de activităţile proiectului;c) chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului.8. Cheltuieli cu servicii externalizate:a) studii, cercetări;b) costuri pentru conferinţe/seminare;c) cheltuieli cu testarea experimentală.9. Cheltuieli cu achiziţia de active necorporale. (la 13-12-2016, Punctul I. din Punctul III. a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) J. Măsura II.2. Investiţii productive în acvaculturăSunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură2. Cheltuieli pentru modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură prin investiţii pentru refacerea digurilor, refacerea şi/sau îmbunătăţirea circuitului de alimentare şi/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere (la 02-05-2017, Punctul 2. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 3. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului4. Cheltuieli cu achiziţia de unelte de pescuit5. Cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni pentru furajare, recoltarea şi transportul peştelui6. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru producerea furajelor7. Cheltuieli pentru realizarea de investiţii specifice activităţii de procesare a peştelui, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie (la 02-05-2017, Punctul 7. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte, prin investiţii noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură11. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje12. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri şi pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv14. Cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă15. Cheltuieli pentru investiţii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaţiuni16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza oraşului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:a) cheltuieli pentru investiţii noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice restaurantelor.17. Cheltuieli pentru amenajarea spaţiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiţii noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice spaţiilor de cazare.18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare şi de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv19. Cheltuieli cu amenajarea unor spaţii pentru activităţi educaţionale20. Cheltuieli necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul21. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice23. a) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvaculturăb) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură (la 02-05-2017, Punctul 23. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 24. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how25. Cheltuieli pentru achiziţionarea de maşini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură26. Cheltuieli cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului acvatic27. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură28. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare29. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului30. Cheltuieli pentru investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.31. Cheltuieli pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniului acvaculturii (la 02-05-2017, Punctul 31. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 32. Cheltuieli privind eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la lit. K - măsura II.3, în limita a maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului (la 02-05-2017, Litera J. din Punctul III. a fost completata de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) K. Măsura II.3. Investiţii productive în acvacultură - eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei1. Cheltuieli cu investiţii pentru realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultură recirculante2. Cheltuieli pentru construirea şi dotarea de microunităţi de procesare cu condiţia ca materia primă să provină din producţie proprie3. Cheltuieli pentru construirea şi amenajarea unui centru de vânzare direct (magazine pescăresc) către consumatorii finali4. Cheltuieli pentru realizarea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte5. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice aferente unităţii de acvacultură6. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how8. Cheltuieli cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru menţinerea şi monitorizarea în condiţii optime a biomediului acvatic şi a materialului piscicol9. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură10. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare11. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului12. Cheltuieli privind achiziţionarea de maşini şi echipamente folosite la distribuirea furajelor, manipularea materiilor prime sau la întreţinerea unităţilor de acvacultură13. a) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvaculturăb) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură (la 02-05-2017, Punctul 13. din Litera K. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 14. Cheltuieli cu investiţii pentru reducerea impactului asupra mediului15. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei tehnologice, ce reduc impactul fermelor de acvacultură asupra utilizării şi calităţii apei (la 07-10-2016, Litera K. din Punctul III. a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) L. Măsura II.4. Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă1. Cheltuieli cu investiţii pentru eficientizarea energetică2. Cheltuieli cu investiţii pentru producerea de energie din surse de energie regenerabilă3. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului4. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi/sau sisteme de monitorizare (la 07-10-2016, Litera L. din Punctul III. a fost completata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) M. Măsura II.5. Servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură1.  Cheltuieli cu înfiinţarea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură:a) taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare;b) cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile;c) cheltuieli cu achiziţia de active necorporale;d) cheltuieli cu recrutarea personalului;e) cheltuieli cu promovarea centrului de consiliere;f) cheltuieli cu închiriere de echipamente de monitorizare şi control al mediului acvatic;g) taxe de participare la cursuri de formare profesională. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera M. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2.  Cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică:a) cheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislaţia Uniunii Europene şi a celei naţionale privind protecţia mediului, precum şi cerinţele privind amenajarea spaţială maritimă;b) cheltuieli pentru achiziţionarea de studii privind evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum este menţionată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1) şi în Directiva 92/43/CEE;c) cheltuieli pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă care permit fermelor de acvacultură să respecte legislaţia Uniunii Europene şi cea naţională privind sănătatea şi bunăstarea animalelor acvatice sau legislaţia privind sănătatea publică;d) cheltuieli pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru respectarea standardelor de sănătate şi de siguranţă bazate pe legislaţia Uniunii Europene şi pe cea naţională;e) cheltuieli pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru realizarea de strategii de marketing şi afaceri. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera M. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) N. Măsura II.7. Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură1. Cheltuieli cu identificarea şi cartografierea zonelor cu potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii2. Cheltuieli cu investiţii în infrastructură în siturile în care se practică acvacultura, inclusiv în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei3. Cheltuieli cu investiţii în programe privind sănătatea publică şi sănătatea animalelorO. Măsura II.12. Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor1. Cheltuieli privind controlul şi eradicarea bolilor din acvacultură2. Cheltuieli privind elaborarea de ghiduri de bune practici atât general, cât şi specific pentru anumite specii3. Cheltuieli pentru elaborarea unor coduri de conduită, referitoare la biosecuritate sau la necesităţile în materie de sănătate şi bunăstare a animalelor în acvacultură4. Cheltuieli privind elaborarea unor studii în domeniul veterinar sau farmaceutic5. Cheltuieli privind înfiinţarea unor grupuri pentru protecţia sănătăţii în sectorul acvaculturii6. Cheltuieli cu experţiP. Măsura II.13. Asigurarea stocurilor din acvacultură1. Cheltuieli cu primele de asigurare a stocurilor din acvacultură pentru pierderile economice generate de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile, schimbări bruşte ale calităţii şi cantităţii apei, boli, defectarea sau distrugerea instalaţiilor de producţieQ. Măsura III.1. Sprijin pregătitor1. Cheltuieli privind înfiinţarea parteneriatului şi pentru elaborarea cererii de finanţare, efectuate înainte de data semnării contractului de finanţare2. Cheltuieli de personal, respectiv salarii şi contribuţii3. Cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente4. Cheltuieli pentru consultarea şi animarea întregului teritoriu, informarea, conştientizarea comunităţilor locale şi promovarea în teritoriu a oportunităţilor privind dezvoltarea locală acoperind întreg teritoriul eligibil5. Cheltuieli privind transportul, diurna şi cazarea personalului şi experţilor implicaţi în derularea proiectului conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli pentru instruirea liderilor locali7. Cheltuieli pentru schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile din România care au implementat o strategie de dezvoltare locală în perioada de programare 2007-20138. Cheltuieli pentru formare profesională în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii9. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor şi analizelor necesare pregătirii strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii10. Costuri aferente elaborării strategiei de dezvoltare locală11. Costuri de consultanţă, inclusiv SWOT12. Costuri aferente acţiunilor legate de consultarea părţilor interesate în scopul pregătirii strategiei13. Cheltuieli aferente serviciilor externalizate14. Costurile administrative (de funcţionare şi de personal) ale beneficiarului de sprijin pregătitorR. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare (la 07-10-2016, partea introductiva a Literei R. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) Cheltuielile pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate sunt următoarele:1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea contractată pentru implementarea strategiei, după cum urmează: a) pentru o valoare contractată a strategiei de până la 1,5 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;b) pentru o valoare contractată a strategiei între 1,5 milioane euro şi 3,5 milioane euro, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;c) pentru o valoare contractată a strategiei de peste 3,5 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 7 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie. (la 02-05-2017, Punctul 1. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 2. Cheltuieli pentru plata chiriei sediului şi/sau punctului de lucru al FLAG-ului - se vor stabili în conformitate cu preţul pieţei, dar nu mai mult de 6 euro/m2/lună fără T.V.A. de suprafaţă utilă; aceste cheltuieli sunt eligibile pentru maximum un sediu sau un punct de lucru din teritoriul eligibil FLAG, aşa cum este prevăzut acesta în strategia de dezvoltare locală.3. Cheltuieli pentru întreţinerea sediului şi/sau punctului de lucru al FLAG-ului, respectiv: curăţenie, igienizare4. Cheltuieli operaţionale pentru sediul şi/sau punctul de lucru al FLAG-ului pentru care există contract/contracte5. Cheltuieli pentru organizarea de reuniuni şi evenimente de promovare în teritoriul eligibil FLAG, schimb de bune practice la alte FLAG-uri din România: cheltuieli cu materiale informative, consumabile, închirierea de spaţii pentru desfăşurarea evenimentului, echipamente şi logistică adecvate pentru derularea activităţilor proiectului, cazare, diurnă sau masă şi asigurarea transportului participanţilor la acţiunile de informare-promovare şi animare teritoriu conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli pentru participarea personalului FLAG şi a actorilor locali, respectiv parteneri din FLAG, reprezentant legal şi preşedinte FLAG, la reuniuni si evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum şi la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAG-uri, instituţii ale Uniunii Europene şi/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM) (la 02-05-2017, Punctul 6. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 7. Cheltuielile cu asigurarea medicală în străinătate pentru deplasările externe aprobate de DGP AMPOPAM8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar9. Cheltuieli pentru achiziţionarea/închirierea/întreţinerea de active fixe, corporale şi necorporale, cu excepţia locuinţelor. Este eligibilă achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de transport persoane sau achiziţionarea unui singur mijloc de transport persoane, a cărui valoare să fie de maximum 18.000 euro, inclusiv TVA. Pentru FLAG-urile care şi-au achiziţionat un mijloc de transport prin POP 2007-2013 nu este eligibilă cheltuiala cu achiziţia unui mijloc de transport. Pentru autoturismele din dotarea FLAGurilor combustibilul se decontează în limita de consum prevăzută în cartea tehnică a maşinii sau în cea stabilită de către Registrul Auto Român. Pentru FLAG-urile unde deplasarea la acţiunile de animare şi monitorizare a proiectelor se face pe apă sunt eligibile un peridoc şi achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziţionarea unei şalupe cu un consum lunar maxim de 35 l/oră pentru un maximum de 55 de ore pe lună, fără depăşirea acestui consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru şalupă se va face conform documentelor tehnice emise de producător. (la 02-05-2017, Punctul 9. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 10. Cheltuieli cu amortizarea; în cazul tuturor activelor fixe, corporale şi necorporale este eligibilă doar valoarea care se poate amortiza conform prevederilor legale pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de ultima zi de implementare a strategiei finanţate prin POPAM.11. Cheltuieli pentru plata transportului, diurnei şi cazării conform art. 3 din ordin. Pentru deplasarea în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de tip municipii, oraşe, comune sau sate se acordă o depăşire de maximum 15 km/deplasare. În situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unităţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, conform legislaţiei naţionale în vigoare pentru sectorul public.12. Cheltuieli pentru instruirea angajaţilor FLAG şi a actorilor locali membri în parteneriatul FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu transportul, diurna/masa şi cazarea conform art. 3 din ordin. (la 02-05-2017, Punctul 12. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 13. Cheltuieli privind taxa de înmatriculare, taxa de certificat de înmatriculare, rata lunară de leasing pe durata perioadei de implementare a strategiei de dezvoltare locală, valoarea reziduală, taxa pentru plăcuţele cu numerele de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe de pod, taxa de parcare şi andocare, taxa de staţionare la cheu, alte taxe obligatorii prevăzute de legislaţie pentru funcţionarea mijloacelor de transport proprii sau utilizate în sistem leasing conform unui contract de leasing financiar - auto sau ambarcaţiuni14. Cheltuieli pentru servicii de informare şi publicitate, inclusiv realizare, dezvoltare şi întreţinere pagină web a FLAG-ului, realizare de filme informative, abonamente publicaţii, ziare locale15. Cheltuieli aferente deschiderii, administrării şi operării conturilor bancare utilizate pentru implementarea strategiei16. Cheltuieli cu taxe notariale şi alte taxe/impozite necesare implementării strategiei17. Cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport şi pentru reparaţii la acestea18. Cheltuielile ocazionate de participarea la reţeaua naţională19. Costuri legate de activităţile de monitorizare şi de evaluare a strategiei20. Costuri necesare animării şi promovării strategiei şi pentru sprijinirea potenţialilor beneficiari în vederea dezvoltării operaţiunilor şi a pregătirii cererilor de finanţare Notă
  Cheltuielile menţionate la pct. 1 şi 2 se decontează conform contractelor de muncă şi proporţional cu numărul de ore prestate potrivit statului de plată şi fişei de pontaj. Celelalte categorii de cheltuieli prevăzute la pct. 3 -20 se vor deconta pe baza facturilor, devizelor, ordinelor de deplasare, fişei activităţii zilnice pentru mijloacele de transport achiziţionate, chitanţelor şi ordinelor de plată emise conform legislaţiei în vigoare.
  R^1.  Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul strategiilor de dezvoltare localăCheltuielile aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii sunt eligibile cu condiţia ca aceste cheltuieli să conducă la cel puţin unul dintre următoarele obiective: a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură;c) sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de acvacultură, inclusiv operaţiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;d) promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim;e) consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti în ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi guvernanţa resurselor locale de pescuit şi a activităţilor maritime. (la 07-10-2016, Punctul III. a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) S. Măsura III.4. Activităţi de cooperare1. Cheltuieli pentru sprijinul tehnic pentru pregătirea proiectelor de cooperare interteritorială sau transnaţională, respectiv:a) cheltuieli legate de schimbul de experienţă şi bune practici, cheltuieli de călătorie, cazare şi taxele de interpreţi;b) cheltuieli privind proiectarea, comunicarea şi animarea, studiu de fezabilitate, consultanţă pentru probleme specifice, costurile de traducere, costuri de personal;2. Cheltuieli privind vizitele de studiu dintr-o zonă pescărească în alta (care pot implica părţi interesate locale)3. Cheltuieli privind organizarea de evenimente4. Cheltuieli privind proiecte de twinning5. Cheltuieli privind proiecte comune de instruire6. Cheltuieli de stagii şi formări în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă zonă.7. Cheltuieli pentru ateliere sau conferinţe tematice8. Costuri administrative9. Cheltuieli pentru comunicare şi publicitate, cu condiţia ca FLAG-urile să poată demonstra că pregătesc punerea în aplicare a unui proiect.T. Măsura IV.1. Planuri de producţie şi comercializare1. Cheltuieli pentru elaborare, monitorizare şi organizare referitoare la măsurile planificate în cadrul planului de producţie şi comercializare. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera T. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli pentru punerea în practică a fiecărei măsuri specifice planificate. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera T. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) U. Măsura IV.3. Măsuri de marketing1. Cheltuieli pentru înfiinţarea de organizaţii de producători, de asociaţii de organizaţii de producători sau de organizaţii interprofesionale care sunt recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.2. Cheltuieli pentru găsirea de noi pieţe şi îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pescăreşti şi de acvacultură3. Cheltuieli pentru promovarea calităţii şi a valorii adăugate4. Cheltuieli pentru contribuţia la transparenţa producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de studii de piaţă şi de studii privind dependenţa de importuri a Uniunii5. Cheltuieli pentru contribuţia la trasabilitatea produselor pescăreşti sau de acvacultură şi după caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti şi de acvacultură, menţionată în Regulamentul (UE) nr. 1.379/20136. Cheltuieli pentru desfăşurarea unor campanii regionale, naţionale sau transnaţionale de promovare şi comunicare, în vederea sensibilizării publicului faţă de produsele pescăreşti şi de acvacultură durabileV. Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură1. Cheltuieli pentru construirea de noi unităţi de procesare2. Cheltuieli pentru extinderea şi modernizarea unităţilor existente3. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente pentru procesarea produselor şi subproduselor4. Cheltuieli privind achiziţionarea de tehnologii noi şi metode de producţie inovatoare5. Cheltuieli privind achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peştelui, produselor din peşte şi pentru alte materii prime necesare procesării6. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente capabile să îmbunătăţească calitatea, siguranţa şi trasabilitatea produselor7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de camere şi/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă şi depozitarea produselor şi subproduselor din peşte, precum şi a conservelor şi semiconservelor din peşte8. Cheltuieli privind extinderea şi/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă şi depozitarea peştelui, produselor şi subproduselor din peşte, a conservelor şi semiconservelor din peşte9. Cheltuieli privind achiziţionarea de instalaţii şi echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării deşeurilor de produse pescăreşti şi de acvacultură10. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente care vizează îmbunătăţirea siguranţei, igienei, sănătăţii şi condiţiilor de muncă11. Cheltuieli privind realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor.12. Cheltuieli pentru investiţii privind energia neconvenţională sunt eligibile cu condiţia ca energia astfel obţinută să fie folosită numai pentru activitatea de producţie ce face obiectul proiectului.13. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare pentru managementul unităţilor de procesare14. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare (execuţie) a proiectului.W. Măsura VI.1. Control şi executare1. Cheltuieli pentru achiziţia, instalarea şi/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware şi software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) şi reţele informatice. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli pentru achiziţia, instalarea şi/sau dezvoltarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicaţi în activităţile de pescuit şi de comercializare a produselor pescăreşti spre autorităţile relevante ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv achiziţionarea şi instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare şi raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) şi sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Cheltuieli pentru dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru verificarea trasabilităţii produselor pescăreşti şi de acvacultură. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Cheltuieli pentru punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre şi pentru şi analiza acestora5. Cheltuieli pentru modernizarea şi achiziţionarea de nave, de aeronave şi de elicoptere de patrulă6. Cheltuieli pentru achiziţionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit măsurarea puterii motorului şi a echipamentelor de cântărit7. Cheltuieli pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare de control şi monitorizare şi punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităţilor de pescuit, inclusiv analiza ADN la peşti sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control. (la 13-12-2016, Punctul 7. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 8. Cheltuieli cu programele de formare şi de schimb, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul şi supravegherea activităţilor din domeniul pescuitului9. Cheltuielile cu analiza cost-beneficiu, precum şi evaluarea auditurilor efectuate şi a cheltuielilor suportate de autorităţile competente pe parcursul monitorizării, controlului şi supravegherii10. Cheltuieli cu organizarea de seminare şi elaborarea de suporturi informaţionale, care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor şi al altor părţi interesate, precum inspectori, procurori şi judecători, cât şi în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat şi de a pune în aplicare normele Politicii Comune de Pescuit, denumită în continuare PCP11. Costurile operaţionale suportate în cursul desfăşurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecţie şi control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96; (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006, şi obiectul coordonării controlului în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului.12. Cheltuieli privind punerea în aplicare a unui plan de acţiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009, inclusiv eventualele costuri operaţionale implicate. (la 13-12-2016, Litera W. din Punctul III. a fost completata de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 13. Cheltuieli de transport, diurnă şi cazare conform art. 3 din prezentul ordin. (la 13-12-2016, Litera W. din Punctul III. a fost completata de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) X. Măsura VI.2. Colectarea datelor1. Cheltuieli privind colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor pentru analize ştiinţifice şi punerea în aplicare a PCP, incluzând, fără a se limita la:a) cheltuiala cu personalul implicat (salarii etc.);b) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare conform art. 3 din prezentul ordin;c) cheltuieli cu vizele şi alte taxe pentru acte necesare deplasărilor (asigurare etc.);d) alte cheltuieli necesare realizării colectării, gestionării şi utilizării datelor. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Punctul X. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli privind programele naţionale, transnaţionale şi subnaţionale multianuale de eşantionare, cu condiţia să vizeze stocuri care fac obiectul PCP.3. Cheltuieli privind monitorizarea pe mare a pescuitului comercial şi recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele şi păsările marine.4. Cheltuieli privind studiile de cercetare pe mare5. Cheltuieli cu participarea unor reprezentanţi ai statelor membre şi ai autorităţilor regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractantă sau observator sau la reuniunile organismelor internaţionale responsabile cu furnizarea de consultanţă ştiinţifică.6. Cheltuieli pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare şi gestionare a datelor şi realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătăţirii sistemelor existente de colectare şi gestionare a datelor.Y. Măsura VIII.1. Supravegherea maritimă integrată (SMI)1. Cheltuieli de investiţii pentru dezvoltarea şi implementarea în România a Mediului comun pentru schimbul de informaţii (CISE), respectiv crearea şi administrarea platformei electronice în vederea interconectării tuturor părţilor implicate în punerea în aplicare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (Text cu relevanţă pentru SEE) (DCSMM), a Supravegherii Maritime Integrate (SMI) şi a PCP.
  IV. Cheltuielile eligibile aferente măsurii de asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020A. Cheltuieli cu personalul, inclusiv personalul auxiliar încadrat în structura autorităţii de management pentru POPAM cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, după cum urmează:1. Cheltuieli cu salarii şi asimilate:a) salarii;b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislaţiei în vigoare).2. Cheltuieli cu contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori):a) contribuţii de asigurări sociale de stat;b) contribuţii de asigurări de şomaj;c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate;d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;e) alte contribuţii.3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu)4. Cheltuieli pentru instruirea/perfecţionarea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare şi a potenţialilor beneficiariB. Cheltuieli de asistenţă tehnică ale autorităţilor eligibile pentru a primi finanţare, prevăzute la pct. 4.8 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime:1. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea cu ocazia deplasărilor interne şi/sau externe:1.1. transport de persoane (personal propriu, alte persoane);1.2. transport de materiale şi echipamente;1.3. cazare;1.4. diurnă;1.5. alte costuri aferente transportului (taxă de înmatriculare, taxă de mediu, taxă certificat de înmatriculare, taxă plăcuţe numere de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe şi abonamente de parcare, taxe de pod şi altele asimilate, inclusiv pentru ambarcaţiuni);1.6. cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă, pentru experţii din statele membre sau pentru acei experţi solicitaţi de autoritatea de management în contextul implementării POPAM, conform prevederilor legale naţionale şi comunitare;1.7. taxe de participare la evenimente;1.8. asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate;1.9. cheltuielile transportul, diurna şi cazarea se vor realiza în conformitate cu art. 3 din ordin.2. Cheltuieli aferente managementului POPAM:2.1. cheltuieli cu materialele tipărite;2.2. traducere şi interpretare;2.3. servicii de sonorizare;2.4. prelucrarea datelor;2.5. conectarea la reţele informatice;2.6. întreţinerea, actualizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice;2.7. cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;2.8. achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate, în format tipărit şi/sau electronic;2.9. abonamente la publicaţii de specialitate;2.10. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;2.11. materiale consumabile:a) cheltuieli cu materialele auxiliare;b) cheltuieli cu combustibilul;c) cheltuieli cu piesele de schimb;d) cheltuieli cu alte materiale consumabile;2.12. materiale de natura obiectelor de inventar - birotică, papetărie;2.13. studii, analize, rapoarte şi strategii;2.14. furnituri de birou;2.15. cheltuieli cu achiziţionarea semnăturilor digitale pentru MySMIS2014.3. Cheltuieli financiare şi juridice:3.1. cheltuieli aferente deschiderii, administrării şi operării conturilor dedicate, proiectelor;3.2. consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică;3.3. servicii de evaluare;3.4. taxe notariale;3.5. servicii de audit;3.6. servicii de elaborare studii şi analize, pregătirea şi gestionarea schemelor de grant şi a instrumentelor financiare.4. Cheltuieli pentru achiziţii de:4.1. imobile (sediu), inclusiv prin leasing;4.2. mijloace de transport, autoturisme, barcă din fibră de sticlă şi şalupă pentru control, inclusiv prin leasing, necesare desfăşurării activităţii de implementare a POPAM;4.3. aparatură birotică, mobilier, echipamente IT şi accesorii, instalaţii, alte dotări de echipamente pentru buna funcţionare a M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;4.4. achiziţia de software, inclusiv serviciile de mentenanţă aferente.5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing:5.1. cheltuieli cu închirierea (locaţii, bunuri):a) închiriere de sedii administrative şi/sau operative, inclusiv depozite;b) închiriere de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi;c) închiriere de echipamente;d) închiriere de vehicule;e) închiriere de diverse bunuri;5.2. cheltuieli cu amortizarea activelor;5.3. rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:a) echipamente;b) autovehicule, barcă, şalupă;c) diverse bunuri.6. Cheltuieli cu utilităţile:6.1. apă şi canalizare;6.2. servicii de salubrizare;6.3. energie electrică;6.4. energie termică şi/sau gaze naturale;6.5. telefoane, fax, internet, acces la baze de date;6.6. servicii poştale;6.7. servicii de curierat;6.8. servicii de administrare a clădirilor:a) întreţinere curentă;b) asigurarea securităţii clădirilor;c) salubrizare şi igienizare;6.9. cheltuieli cu servicii de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor şi mijloacelor de transport:a) instalare echipamente;b) întreţinere echipamente;c) reparaţii echipamente;d) întreţinere mijloace de transport;e) reparare mijloace de transport;6.10. arhivarea fizică şi/sau electronică a documentelor.7. Cheltuieli de informare şi publicitate:7.1. cheltuieli de informare şi publicitate pentru program:a) producţia materialelor şi mijloacelor publicitare şi de informare - designul, construcţia şi montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate şi/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;b) tipărirea/multiplicarea, producţia materialelor publicitare şi de informare;c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare;d) dezvoltare/adaptare de pagini web;e) producţia, tipărirea/multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale;f) închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, workshopuri, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare (difuzarea şi producţia spoturilor publicitare radio şi TV);g) publicitate prin intermediul presei;7.2. cheltuieli de informare şi publicitate pentru POPAM - designul, construcţia şi montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate şi/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM.8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente:8.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de/participarea la evenimente, seminare, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi selecţie, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru, a întâlnirilor de tip team building;8.2. cheltuieli de participare la târguri şi expoziţii cu tematică pentru pescuit şi/sau acvacultură, altele de referinţă pentru implementarea POPAM, inclusiv internaţionale.9. Cheltuieli efectuate privind consultanţa şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică cu privire la implementarea POPAM (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri şi metodologii)10. Onorariile experţilor externi angajaţi prin contract de servicii, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică, audit, necesare implementării POPAM11. Cheltuieli pentru înfiinţarea unei reţele naţionale a grupurilor locale12. Cheltuieli privind sprijinirea înfiinţării grupurilor locale în etapa pregătitoare13. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea clădirilor14. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea utilităţilor:14.1. alimentare cu apă, canalizare;14.2. alimentare cu gaze naturale;14.3. agent termic;14.4. căi de acces;14.5. facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi;14.6. energie electrică.15. Cheltuieli pentru pregătirea şi elaborarea documentelor aferente perioadei de programare 2021-202816. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipament de protecţie
  --------