LEGE nr. 133 din 20 iulie 1999privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 23 iulie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Prevederile cuprinse în prezentul act normativ se aplică şi întreprinzătorilor autorizaţi prin Decretul-lege nr. 54/1990, precum şi asociaţiilor familiale.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, întreprinzătorul este o persoană fizica autorizata sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumita în continuare întreprindere, în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ conform prevederilor art. 3.  +  Articolul 3Prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizata potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţa, în condiţii de concurenta.  +  Articolul 4 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sfera producţiei de bunuri materiale şi servicii se definesc, în funcţie de numărul mediu scriptic anual de personal, după cum urmează: a) până la 9 salariaţi - microintreprinderi; b) între 10 şi 49 de salariaţi - întreprinderi mici; c) între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii. (2) Nu se încadrează în prevederile prezentei legi societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare şi societăţile cu activitate exclusiva de comerţ exterior. (3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi societăţile comerciale care au ca acţionar sau asociat persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele doua condiţii: a) au peste 250 de angajaţi; b) deţin peste 25% din capitalul social. (4) Beneficiază de prevederile prezentei legi întreprinderile mici şi mijlocii care realizează o cifra de afaceri anuală echivalenta cu până la 8 milioane euro.  +  Articolul 5 (1) Dovada numărului mediu scriptic anual se eliberează de către Camera de muncă, pe baza numărului mediu scriptic raportat în anul anterior, şi este valabilă pentru întregul an în curs. (2) În cazul întreprinderilor înfiinţate în anul în curs se va lua în calcul perioada cuprinsă între data infiintarii şi data eliberării respectivei dovezi. (3) Camera de muncă va elibera dovada prevăzută la alin. (1) în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării. (4) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către administraţia financiară, în baza hotărârii Guvernului.  +  Articolul 6Beneficiază de prevederile prezentei legi numai întreprinderile mici şi mijlocii cu capital integral privat.  +  Articolul 7Termenii microintreprindere, întreprindere mica şi mijlocie, precum şi termenul derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi, potrivit prevederilor art. 4, în toate reglementările, statisticile şi alte documente oficiale emise de către autorităţi sau alte instituţii publice.  +  Capitolul 2 Crearea unui cadru favorabil infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Secţiunea 1 Proceduri administrative  +  Articolul 8Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competentei lor, au obligaţia sa elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinzătorilor în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse întreprinderilor şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor întreprinderilor, legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, se interzic orice măsuri sau acte care au ca scop sau ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau în defavoarea întreprinderilor nou-create, pe criterii de vechime sau dimensiune. (2) Pentru simplificarea formalităţilor administrative se introduce o procedură unica de înregistrare a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin completarea unui singur formular şi prin depunerea acestuia la Camera de Comerţ şi Industrie - oficiul teritorial al registrului comerţului care, după înmatriculare sau transcrierea unor menţiuni modificatoare, va transmite, în termen de 20 de zile, informaţiile necesare instituţiilor publice abilitate pentru înregistrarea fiscală, înregistrarea în evidenta contribuabililor la asigurările sociale şi la asigurările de sănătate.  +  Articolul 10 (1) Pentru a stimula înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se introduce o procedură simplificata privind obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor de funcţionare, realizată prin camerele de comerţ şi industrie - birourile de asistenţa pentru constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale. În acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comerţului. (2) Instituţiile publice abilitate sa avizeze sau sa autorizeze funcţionarea întreprinderilor mici şi mijlocii sunt obligate sa colaboreze cu camerele de comerţ şi industrie pentru realizarea procedurilor prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la servicii publice şi la active aparţinând societăţilor comerciale şi companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome  +  Articolul 11Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale sunt obligate sa acorde sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii vizând facilitarea accesului lor la reţele de transport şi de comunicaţii, asigurarea furnizarii de energie, gaze, apa şi alte utilităţi publice necesare activităţii acestora.  +  Articolul 12 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome, în următoarele condiţii: a) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere în participaţiune, încheiate cu societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi cu regiile autonome, la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi vândute, la solicitarea deţinătorului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare după deducerea investiţiilor efectuate în activ de către chiriaş; b) contractul de închiriere sau contractul de locatie de gestiune se va transforma, la solicitarea deţinătorului, în contract de leasing, cu clauza irevocabilă de vânzare; c) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preemptiune la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome aflate în vecinătatea imediata a activelor pe care le deţin în proprietate; d) întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome. În situaţia în care sunt mai mulţi solicitanţi, cumpărarea se va face prin licitaţie publică, pornindu-se de la preţul stabilit prin raportul de evaluare. În aceasta situaţie, prin grila de punctaj se acordă unei întreprinderi mici şi mijlocii un număr de puncte echivalent cu 30% din numărul de puncte acordat pentru cel mai mare preţ oferit; e) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome, în condiţiile art. 13. (2) Societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către persoanele interesate, sa încheie contracte de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile, în condiţiile alin. (1) lit. e). (3) Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate eşalonate pe termen de 3-5 ani, cu un avans de 5-20% . (4) În situaţia inchirierilor, limitele minime şi maxime de chirie se stabilesc de către Fondul Proprietăţii de Stat, Ministerul Industriei şi Comerţului, consiliile judeţene, municipale sau locale, în colaborare cu patronatele întreprinderilor mici şi mijlocii, pe bază de motivare economică a părţilor implicate şi în scopul sprijinirii infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 13 (1) În înţelesul prezentei legi, se considera active disponibile activele care nu sunt utilizate. Societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome sunt obligate sa stabilească şi sa întocmească listele cuprinzând activele disponibile, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Listele vor fi transmise la birourile de asistenţa pentru constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale, organizate în cadrul camerelor de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti. Listele vor fi actualizate lunar. (2) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public şi vor fi afişate la sediile camerelor de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti. Birourile de asistenţa pentru constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale, organizate în cadrul camerelor de comerţ şi industrie, vor anunta prin intermediul presei locul unde sunt afişate listele cuprinzând activele disponibile.  +  Articolul 14 (1) Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele sau autorităţile publice locale dau mandat reprezentanţilor lor în adunările generale şi în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome sa determine vânzarea activelor aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1). (2) Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele sau autorităţile publice locale urmăresc derularea transferului activelor potrivit art. 12 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Accesul prioritar la achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii  +  Articolul 15 (1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile publice locale trebuie să asigure creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut. (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora norme metodologice, în condiţiile alin. (2), care să stimuleze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la contracte de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii. (4) Instituţiile publice, societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome au obligaţia de a organiza prima licitaţie doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii, după cum urmează: a) cererile de oferta pentru procurari de materiale care nu depăşesc 500.000.000 lei; b) cererile de oferta pentru procurari de echipamente care nu depăşesc 1.000.000.000 lei; c) cererile de oferta pentru reparaţii care nu depăşesc 2.000.000.000 lei; d) cererile de oferta pentru construcţii care nu depăşesc 3.000.000.000 lei. (5) În situaţia neadjudecarii licitaţiei de către întreprinderile mici şi mijlocii se va organiza o alta licitaţie cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Guvernul sprijină activitatea de cercetare şi inovare tehnologică desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) includerea în programul naţional a unui capitol distinct referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii; b) asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, de către institutele de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare; c) facilitarea accesului la informaţii tehnologice de specialitate în condiţiile legii şi înfiinţarea de incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice şi alte forme asemănătoare; d) obligativitatea punerii la dispoziţie întreprinderilor mici şi mijlocii a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare finanţate de la buget, în aceleaşi condiţii de care beneficiază în prezent societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome. (2) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale vor acorda sprijin, pe bază de programe, întreprinderilor mici şi mijlocii, vizând încurajarea activităţilor care contribuie la lărgirea pieţelor întreprinderilor şi, cu prioritate, la dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar şi asigurări de risc pentru operaţiuni de comerţ exterior, accesul la informaţii privind pieţele interne şi externe, pentru realizarea de acţiuni promotionale, expoziţii în ţara şi străinătate.  +  Secţiunea a 4-a Servicii de informare, asistenţa, consultanţa, cercetare şi inovare tehnologică, acordate întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 17 (1) În scopul desfăşurării şi dezvoltării activităţii lor, întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenţa, consultanţa, cercetare şi inovare tehnologică în domeniile financiar-bancar, management şi marketing. (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ şi industrie şi organizaţiile patronale ale întreprinderilor mici şi mijlocii sprijină funcţionarea unei reţele naţionale de centre de consultanţa şi management al informaţiilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. În acest scop se va constitui reţeaua naţionala de centre de consultanţa, prin grija Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, prin libera aderare a centrelor de consultanţa şi management al informaţiilor şi a organizaţiilor neguvernamentale care activează în acelaşi domeniu. (3) Costurile pentru serviciile de informare, asistenţa, consultanţa, cercetare şi inovare tehnologică acordate întreprinderilor mici şi mijlocii se suporta parţial din sumele prevăzute anual în legea bugetului de stat, pe bază de programe.  +  Articolul 18Guvernul sprijină activitatea de cercetare şi inovare tehnologică desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin transfer tehnologic gratuit, către întreprinderile mici şi mijlocii producătoare de bunuri şi servicii, al rezultatelor cercetării din Programul naţional de cercetare.  +  Secţiunea a 5-a Pregătirea profesională managerială  +  Articolul 19 (1) Guvernul şi autorităţile publice locale asigura, prin sumele alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi prin programele susţinute de organisme internaţionale sau alte surse, finanţarea integrală sau parţială a unor programe de pregătire profesională destinate managerilor şi angajaţilor întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Programele de pregătire vor fi realizate prin intermediul: a) instituţiilor de învăţământ de stat şi particular, autorizate şi acreditate potrivit legii; b) organizaţiilor şi centrelor de asistenţa şi consultanţa, care au drept scop sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; c) programelor de formare finanţate de organisme internaţionale. (3) Întreprinderile mici şi mijlocii, cu capacitate de formare profesională corespunzătoare la locul de muncă în diverse meserii, vor putea elibera, în condiţiile legii, atestate de calificare profesională.  +  Capitolul 3 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 20 (1) Guvernul va aproba anual programe de încurajare şi de stimulare a infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe baza programelor elaborate de Agenţia Naţionala pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, cu consultarea camerelor de comerţ şi industrie şi a patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii se aproba de către autorităţile administraţiei publice locale, corespunzător atribuţiilor acestora, şi se finanţează din bugetele proprii şi din surse atrase.  +  Articolul 21 (1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a infiintarii de noi întreprinderi şi de sustinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi evidentiate şi urmărite în mod distinct în bugetul de stat, în bugetele locale şi în bugetele fondurilor speciale, precum şi în bugetele ordonatorilor de credite. (3) Programele vor fi derulate de către Agenţia Naţionala a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, prin intermediul organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat. Selectarea organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat se face prin licitaţie. Între câştigătorul licitaţiei şi unitatea specializată în problemele întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul Guvernului se încheie un contract de prestări de servicii, în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv. (4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare şi control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis. (5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate şi pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de funcţionare ale ordonatorilor de credite, numai în măsura în care activităţile acestora, consacrate stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi cheltuielile proprii aferente pot fi evidentiate şi urmărite distinct.  +  Capitolul 4 Facilităţile economico-financiare, fiscale şi bancare care se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital integral privat  +  Articolul 22Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru maşinile, instalaţiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa în vederea dezvoltării activităţilor proprii de producţie şi servicii şi care se achită din fonduri proprii sau din credite obţinute de la bănci româneşti sau străine.  +  Articolul 23Cota-parte din profitul brut reinvestit de către întreprinderile mici şi mijlocii nu se impozitează.  +  Articolul 24 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigura creşterea numărului scriptic cu cel puţin 10% faţă de anul financiar precedent. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în următoarele condiţii: a) reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada în care forta de muncă nou-angajata rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizari; b) forta de muncă nou-angajata să fie de cel puţin 10% din forta de muncă existenta în întreprindere în momentul angajării.  +  Articolul 25Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de către acestea, în cazul în care aceste produse sunt la rândul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzând produsele scutite se aproba anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 75% a impozitului pe profitul obţinut din producţia livrata la export. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică exporturilor de resurse primare sau celor asimilate acestora.  +  Articolul 27În vederea simplificarii sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice, ale asociaţiilor familiale şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, se va aplica sistemul forfetar de impozitare, stabilit în funcţie de cifra de afaceri din anul precedent.  +  Articolul 28Prin hotărâre a Guvernului se înfiinţează Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care va avea filiale în fiecare reşedinţa de judeţ.  +  Articolul 29Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii se înfiinţează sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.  +  Articolul 30Capitalul social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii se exprima în acţiuni nominative, cu valoare nominală de 1.000.000 lei.  +  Articolul 31Acţiunile Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o alta piaţa organizată de valori mobiliare.  +  Articolul 32Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu poate funcţiona decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris.  +  Articolul 33Capitalul social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii poate fi majorat prin emisiune de acţiuni sau de obligaţiuni convertibile în acţiuni.  +  Articolul 34 (1) Capitalul social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, stabilit la înfiinţare, este de 50.000.000.000 lei, având ca sursa de alocare bugetul de stat. (2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat, pe o perioadă de 5 ani, cu 0,4% din veniturile bugetare.  +  Articolul 35Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii de la băncile comerciale ori din alte surse.  +  Capitolul 5 Coordonarea politicilor şi a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 36Guvernul asigura coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, monitorizarea şi evaluarea acestora, prin Agenţia Naţionala a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 37 (1) Până la data de 30 octombrie a fiecărui an Guvernul prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii, modul în care corespund necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii cadrul macroeconomic, cadrul legislativ şi cel instituţional, politicile de încurajare şi de stimulare adoptate şi stadiul aplicării acestora, măsurile adoptate şi efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoţit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a includerii fondurilor care se estimeaza a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor. (2) Raportul anual trebuie să reflecteze rezultatele consultărilor şi conlucrarii cu organizaţiile de întreprinzători şi cu celelalte structuri ale mediului de afaceri şi ale societăţii civile interesate.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 38 (1) Refuzul nejustificat al eliberării avizului, autorizaţiei sau licenţei de funcţionare a întreprinderilor mici şi mijlocii ori întârzierea în eliberarea acestora de către instituţiile publice, abilitate conform art. 5, 9 şi 10, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Nerespectarea de către societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi de către regiile autonome a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi la art. 15 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei. (4) Sancţiunile se aplică individual persoanelor care au săvârşit contravenţia, salariaţi ai societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ai regiilor autonome sau membri ai consiliului de administraţie al acestora. (5) Veniturile realizate în baza contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţiune pentru activele sau spaţiile aparţinând societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome se impozitează cu 90%. (6) Societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome vor plati pentru spaţiile, utilajele şi echipamentele tehnice neutilizate, care nu au fost oferite întreprinderilor mici şi mijlocii la vânzare sau în contract de leasing, o penalizare anuală de 1% din valoarea de inventar a acestora. Penalizarea se va face venit la bugetul de stat sau la bugetul local. (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. (8) Regimul contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25-27. (9) Guvernul va indexa periodic cuantumul amenzilor cu rata inflaţiei.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 39 (1) Finanţarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi contractarea activităţilor cuprinse în aceste programe, potrivit prevederilor art. 20 şi 21, se fac prin exceptarea de la prevederile art. 22, 38 şi 79 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor şi ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, norme metodologice privind modalitatea de finanţare a programelor şi a măsurilor de stimulare a infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit prevederilor art. 20 şi 21.  +  Articolul 40Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate potrivit prezentei legi, vor fi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, din fonduri provenite de la organisme internaţionale sau din alte surse.  +  Articolul 41 (1) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, nu se aplică în situaţiile prevăzute la art. 15 şi 16. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS-----