METODOLOGIE din 12 aprilie 2016de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3.632/2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016.
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională (FDI), din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale.(2) Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior sunt considerate ca venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.(3) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).  +  Articolul 2(1) Universităţile de stat beneficiază de un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională, din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale pentru învăţământul superior.(2) Fondul de dezvoltare instituţională se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie (universităţi centrate pe educaţie; universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică/universităţi de educaţie şi creaţie artistică; universităţi de cercetare avansată şi educaţie).(3) Fondul de dezvoltare instituţională se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaţionale.(4) În vederea obţinerii de fonduri de dezvoltare instituţională, universităţile elaborează proiecte de dezvoltare instituţională pe care le transmit CNFIS.(5) Finanţarea universităţilor în vederea dezvoltării instituţionale se realizează pe baza unor acorduri instituţionale specifice cu MEN. Acordurile-cadru se încheie pentru o perioadă de până la 5 ani (cu finanţare anuală a proiectului) şi specifică indicatorii care urmează să fie realizaţi, etapele de verificare, precum şi tipurile de cheltuieli eligibile.(6) Fondul de dezvoltare instituţională cuprinde sume pentru:a) dezvoltarea instituţională a universităţilor recent fuzionate;b) finanţarea unor proiecte specifice de dezvoltare instituţională pentru promovarea unor programe noi de studii, creşterea capacităţii instituţionale, îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, consolidarea legăturilor cu comunitatea locală şi/sau regională, incluziunea socială, dezvoltarea programelor de studii şi/sau internaţionalizarea activităţii de învăţământ superior.  +  Articolul 3Categoriile de cheltuieli eligibile privind sumele alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior sunt:1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale;2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparaţii, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc.;3. cheltuieli pentru susţinerea proiectelor educaţionale (inclusiv cele propuse de asociaţiile studenţeşti şi aprobate de universitate) şi de dezvoltare a resursei umane;4. cheltuieli cu regia instituţiilor de învăţământ superior.  +  Capitolul II Procedura de alocare a fondului pentru dezvoltare instituţională  +  Articolul 4(1) Criteriile pentru alocarea fondului de dezvoltare instituţională sunt conforme cu standarde specifice aplicate la nivel internaţional şi vizează:a) conformitatea proiectului de dezvoltare instituţională cu politicile naţionale de dezvoltare a învăţământului superior privind:(i) armonizarea politicilor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii;(ii) dezvoltarea politicilor de internaţionalizare a învăţământului;(iii) dezvoltarea politicilor de mobilitate a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în spaţiul european al educaţiei şi cercetării ştiinţifice;(iv) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici şi cu comunitatea locală şi/sau regională la nivel naţional şi regional;(v) dezvoltarea programelor de învăţare inovativă în concordanţă cu nivelul progresului ştiinţific actual;(vi) accesul neîngrădit la baze de cercetare;b) conformitatea proiectului de dezvoltare instituţională cu planul strategic al instituţiei de învăţământ superior aplicante;c) calitatea proiectului (definirea obiectivelor; adecvarea mijloacelor pentru atingerea obiectivelor; fundamentarea bugetului; măsurile de asigurare a calităţii etc.);d) impactul anticipat al implementării proiectului şi sustenabilitatea efectelor acestuia;e) capacitatea instituţiei de implementare a proiectului.(2) La propunerea CNFIS, MEN poate stabili anual defalcarea pe categorii de universităţi şi pe tipuri de proiecte a fondului pentru dezvoltarea instituţională, precum şi ponderea diferitelor criterii pentru alocarea acestuia.  +  Articolul 5(1) Universităţile de stat recent fuzionate pot depune la CNFIS proiecte de dezvoltare instituţională până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Aceste proiecte trebuie însoţite de acte doveditoare ale finalizării juridice a fuziunii, precum şi de planul strategic de dezvoltare instituţională adoptat de Senat.(2) CNFIS evaluează, conform criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 4, proiectele de dezvoltare instituţională depuse de universităţile de stat recent fuzionate şi stabileşte lista proiectelor selectate pentru finanţare, în ordinea punctajelor obţinute, pe care o va înainta MEN până cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an.  +  Articolul 6(1) Toate instituţiile de învăţământ superior de stat sunt eligibile pentru a depune proiecte specifice de dezvoltare instituţională, care pot viza unul sau mai multe dintre următoarele domenii:a) echitate socială - creşterea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră);b) internaţionalizarea învăţământului superior din România;c) asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului matricol unic al universităţilor din România;d) asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice şi de cercetare;e) înfiinţarea şi susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din subordinea universităţilor;f) creşterea capacităţii instituţionale;g) îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;h) corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii;i) promovarea unor programe noi de studii;j) cultivarea legăturilor cu comunitatea locală şi/sau regională;k) dezvoltarea programelor de studii;l) crearea sistemului informatic de gestiune educaţională integrată.(2) CNFIS evaluează conform criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 4 proiectele specifice de dezvoltare instituţională depuse şi stabileşte lista ordonată a proiectelor selectate pentru finanţare, pe care o va înainta MEN până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior celui pentru care se propune alocarea finanţării. Pentru activitatea de evaluare CNFIS poate apela la experţi pe domeniile specifice, prevăzute la alin. (1), inclusiv la reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti naţionale.  +  Articolul 7În cazul în care fondul pentru dezvoltarea instituţională nu a fost alocat în întregime la prima rundă de aplicaţii, MEN poate decide, la propunerea CNFIS, organizarea în decursul aceluiaşi an a unei a doua competiţii de proiecte de dezvoltare instituţională.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 8(1) Pentru anul 2017, domeniile pentru care se pot depune proiecte de dezvoltare instituţională sunt:a) echitate socială - creşterea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră);b) internaţionalizarea învăţământului superior din România;c) asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului matricol unic al universităţilor din România;d) asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice şi de cercetare;e) înfiinţarea şi susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din subordinea universităţilor;f) creşterea capacităţii instituţionale;g) îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;h) corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituţională.(3) Prin derogare de la prevederile art. 7, pentru anul 2017 fondul pentru dezvoltarea instituţională se alocă în baza unei singure competiţii de proiecte de dezvoltare instituţională.(4) Prin derogare de la termenele prevăzute la art. 5 şi 6, pentru anul 2017 instituţiile de învăţământ superior pot depune la CNFIS proiectele anuale de dezvoltare instituţională până la data de 5 mai 2017, iar CNFIS va înainta Ministerului Educaţiei Naţionale lista proiectelor selectate pentru finanţare, în ordinea punctajelor, până cel târziu la data de 5 iunie 2017. (la 20-04-2017, Metodologia a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.629 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2017 ) -----