LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (**republicată**)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 iulie 2000.Legea nr. 1/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţionala şi apărarea României şi a intereselor sale.  +  Articolul 2(1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.(2) Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 3(1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din patru deputaţi şi trei senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere. (la 22-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 69 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comuna a celor două Camere.  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de Informaţii Externe conlucreaza cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.(2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate.  +  Capitolul II Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 5(1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă.(2) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi la mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 6(1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigură de către un director cu rang de ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României. (la 22-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 69 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (2) La numirea în funcţie directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe."  +  Articolul 7(1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate.(2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aproba încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente.(3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii.  +  Articolul 8(1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta.(2) Adjunctii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe.(3) Componenta, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aproba de directorul Serviciului de Informaţii Externe.  +  Capitolul III Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 9(1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile tarii, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi cu regulamentele militare.(2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat.(3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.(4) Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte instituţii a unor date şi informaţii de evidenta nominală sau statistice se aplică Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 10(1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat sa folosească persoane juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, sa utilizeze metode specifice, sa creeze şi sa deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare.(2^1) În situaţii bine determinate şi fundamentate, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, sursele umane pot fi angrenate, pe operaţiuni şi cazuri concrete, în cadrul unor acţiuni de cooperare cu organisme similare partenere din străinătate.-------------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori sa îi supună la îngrădiri ilegale.(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 11Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 12Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, cifrul de stat şi armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durata în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Capitolul IV Personalul Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 13Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract şi salariaţi civili.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.  +  Articolul 14(1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu.(2) Militarii angajaţi pe bază de contract sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt cele prevăzute de actele normative aplicabile armatei române şi prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 25 martie 2005, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(3) Salariaţilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale Statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.(4) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.  +  Articolul 15Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora.  +  Articolul 16Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care sunt investite cu exerciţiul autorităţii publice au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 17(1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi în funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe tine evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de formare şi perfecţionare a personalului, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza instituţiile militare sau civile de învăţământ din ţara şi din străinătate.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 18(1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia.(2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe.(3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 19(1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.(2) Serviciul de Informaţii Externe asigura protecţia şi încadrarea în munca a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirati în împrejurări care exclud culpa acestora.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20(1) Activitatea contrainformativa în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţara, cat şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii.(2) Inzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe bază de contractări cu parteneri externi şi interni.  +  Articolul 21(1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Informaţii Externe se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^1) Serviciul de Informaţii Externe primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi cu caracter economic. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.-------------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^2) Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului de Informaţii Externe se efectuează în conformitate cu regulile generale în aceasta materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.  +  Articolul 22(1) Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se aproba şi se asigura de către Guvern.(2) Terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.-----