NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2006 de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 ianuarie 2006    Notă
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 94/2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 ianuarie 2006.
    Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, condițiile și termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, emise de autoritățile române, precum și procedurile pentru îndeplinirea condițiilor privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, necesare exercitării dreptului la libera circulație.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 2Circulația cetățenilor români în străinătate este permisă în baza documentelor de călătorie emise în condițiile prezentelor norme metodologice, de autoritățile competente române, precum și în baza altor documente stabilite prin acordurile internaționale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.  +  Capitolul II Documente de călătorie în străinătate  +  Secţiunea 1 Pașaportul diplomatic electronic și pașaportul de serviciu electronic------------Titlul secț. 1 a Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 3(1) Pașaportul diplomatic electronic și pașaportul de serviciu electronic sunt documentele de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu, la solicitarea instituțiilor sau a autorităților publice interesate ori, după caz, a organismelor interesate, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.(2) Solicitările privind eliberarea pașapoartelor diplomatice electronice sau a pașapoartelor de serviciu electronice trebuie să fie însoțite de documente justificative în care se precizează scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate, întocmite de instituțiile sau autoritățile ori, după caz, de organismele interesate.(3) Procedurile de eliberare și de anulare, documentele necesare și termenele de emitere a pașapoartelor diplomatice electronice și a pașapoartelor de serviciu electronice se stabilesc prin instrucțiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunică instituțiilor, organismelor și autorităților interesate.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar------------Titlul secț. a 2-a a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 4(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare se depun de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(2) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3) respectiv, art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice sau a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 5(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanți, însoțite de următoarele documente:a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;b) dovada achitării taxei de pașaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului, în original; (la 18-04-2017, Litera b) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) c) pașaportul anterior, dacă acesta există.(2) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic trebuie însoțite de documentele prevăzute la alin. (1), precum și de hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 6(1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. În situația în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera un pașaport simplu temporar, în condițiile legii. Atunci când preluarea amprentelor este temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte motivele și perioada pentru care este imposibilă prelevarea amprentelor.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(4) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit și ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptați în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre și nu au porțiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porțiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile și fizionomia celui în cauză.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(5) Impresiunile digitale și imaginea facială colectate în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre se includ în mediul de stocare electronică a pașaportului simplu electronic și se stochează în baza de date a Sistemului național informatic de evidență a pașapoartelor simple și în bazele de date de producție gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.(6) După personalizarea pașaportului simplu electronic și transmiterea acestuia la organul competent să îl elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată.(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului național informatic de evidență a pașapoartelor simple se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea pașaportului simplu electronic în condițiile art. 14 sau, dacă nu a fost ridicat în astfel de condiții, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acestuia.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 7(1) Cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:a) ambii părinți;b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;c) părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;d) părintele în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;e) părintele supraviețuitor;f) reprezentantul legal al minorului;g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) și f).(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoțite de următoarele documente:a) certificat de naștere al minorului, în original;b) document(e) de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal ori, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;c) hotărâre judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului, în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;g) procură specială sau declarație privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013:h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;i) dovada achitării taxei de pașaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original; (la 18-04-2017, Litera i) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) j) pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.(4) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceștia numai cu acordul:a) ambilor părinți;b) părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;d) părintelui supraviețuitor;e) reprezentantului legal al minorului.(5) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pot fi formulate și de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal.(6) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) sau (5) se depun însoțite de următoarele documente:a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum și cartea de identitate având forma și conținutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;b) declarație, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:1. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de ambii părinți, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau2. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredințat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de hotărârea instanței, în original, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; sau3. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele supraviețuitor, în original, însoțită de actul de deces al celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau4. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 și hotărâre judecătorească prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau5. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original.c) dovada achitării taxei de pașaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original; (la 18-04-2017, Litera c) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) d) pașaportul anterior, dacă acesta există.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 8(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanți, însoțite de următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1); (la 18-04-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (1^1) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 17^1 alineatul (4^1) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, de următoarele:a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; saub) documente privind situația medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii emise sau avizate de autoritățile medicale române;c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) În cazul cererilor depuse în străinătate, pentru dovedirea identității, solicitantul pașaportului simplu temporar poate prezenta și documente eliberate de autoritățile române care îi atestă identitatea, expirate de cel mult 6 luni, însoțite de declarația pe propria răspundere că nu a pierdut cetățenia română.(3) În situația în care solicitantul nu posedă documente eliberate de autoritățile române care să îi dovedească identitatea, funcționarul consular are obligația de a efectua la autoritățile române competente verificările necesare pentru stabilirea identității persoanei pentru care se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, precum și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor necesare soluționării cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare. În acest sens, Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe încheie protocol de colaborare cu Direcția Generală de Pașapoarte și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 8^1(1) Cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:a) persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1);b) unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoțite de următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (2);b) documentele emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original; (la 18-04-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 8^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) d) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.(3) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceștia numai cu acordul:a) persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (4);b) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.(4) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (3) se depun însoțite de următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6);b) declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoțită de documentele emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original; (la 18-04-2017, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 8^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (5) Dispozițiile art. 7 alin. (5) se aplică în mod corespunzător și cererilor care privesc eliberarea pașapoartelor simple temporare minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 9(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare sunt acceptate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.a) au fost completate corespunzător, prin parcurgerea tuturor rubricilor;b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoțesc cererea;c) sunt însoțite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;d) preluarea imaginii faciale a fost posibilă, în cazul cererilor care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic.(1^1) La completarea formularelor de eliberare a pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare, funcționarul care primește cererea înscrie numele și prenumele fără trunchiere, astfel încât, în cazul în care structura numelui și prenumelui depășește numărul de caractere alocat câmpurilor respective, se completează componentele întregi de nume și prenume în ordinea în care apar în documentele ce însoțesc cererea, în limita numărului de caractere alocat câmpurilor respective.-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(2) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în străinătate pot fi acceptate fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibilă stabilirea identității solicitantului, iar acesta îndeplinește condițiile necesare soluționării cererii.(3) Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minor se dau în fața funcționarului care primește cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(4) Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (3), precum și procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine competente.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(5) Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.-----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(6) Actele de stare civilă ale cetățenilor români eliberate de autorități străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.(7) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4), precum și actele de stare civilă ale străinilor și ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederației Elvețiene și Spațiului Economic European emise de autoritățile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) documentele eliberate de autoritățile statelor semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se apostileaza;b) documentele eliberate de autoritățile statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;c) extrasele eliberate de autoritățile străine potrivit Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se supralegalizează în condițiile prevăzute la art. 1.092 din Codul de procedură civilă.-----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(8) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4), autentificate de autoritățile străine competente, hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare, precum și documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.-----------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(9) Fotografiile prevăzute la art. 8 alin. (1^1) lit. c), art. 8^1 alin. (2) lit. d) și art. 28 alin. (4) lit. e) se confirmă în fața funcționarului care primește cererea de către persoana care o formulează și trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din față, pe un fond clar, neutru și deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptați în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre și nu au porțiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porțiune a ochilor.-------------Alin. (9) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 10(1) Declarațiile date în condițiile art. 9 alin. (3) și datele înscrise în formular se certifică de funcționarul care primește cererea.(2) Funcționarul care primește cererea verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:a) certificat de naștere;b) certificat de căsătorie;c) permis de conducere auto;d) livret militar;e) alte documente care pot servi la stabilirea identității titularului.(3) În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor legale pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, autoritățile competente să soluționeze cererile transmit datele necesare la Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea personalizării acestora.(4) În cazul cererilor depuse în țară, documentele prezentate în original se scanează și se restituie solicitantului, cu excepția procurii speciale, a declarației privind acordul părinților, a dovezii achitării taxei de pașaport, împreună cu un tichet care conține mențiuni privind data primirii cererii, numele și prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea pașaportului și, după caz, numele și prenumele persoanei împuternicite să ridice pașaportul. (la 18-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (5) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea pașapoartelor, stabilite prin norme interne, și restituie solicitantului, după scanare, documentele prezentate în original, cu excepția procurii speciale și a declarației privind acordul părinților.(6) Pașapoartele se anulează și se restituie titularului în următoarele situații:a) la depunerea cererii, pentru pașapoartele eliberate anterior;b) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, în cazul pașapoartelor aflate în termen de valabilitate, dacă există o cerere scrisă a titularului;c) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, pentru pașapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) și f) din lege;d) la predarea de către titular a pașaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepția situației în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilității documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleași motive pentru care a fost eliberat;e) la solicitarea scrisă a titularului, în situațiile prevăzute de art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (3^1) din lege.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 11(1) În situația în care preluarea imaginii faciale nu a fost posibilă în condițiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat despre posibilitatea eliberării unui pașaport simplu temporar.(2) În situația în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identității solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberării unui titlu de călătorie.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 12(1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară sau în străinătate și a pașapoartelor simple temporare depuse în țară revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanții au domiciliul sau, după caz, reședința.(2) În cazul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (2), competența de soluționare îi revine acestuia.(3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) și (2) depuse, după caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanții au reședința sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitanții au domiciliul, din Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple. După înmânarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, cererea împreună cu documentația care o însoțește se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitanții au domiciliul.(4) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 13Cererile se soluționează de autoritățile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora și care nu pot depăși:a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple temporare;b) 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară;c) 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 14(1) Pașaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice și de la oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.(2) În funcție de opțiunea solicitanților, pașaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința titularului ori, după caz, la domiciliul sau la reședința persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediție.(3) Pașaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.(4) Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condițiile prevăzute la art. 9.(5) Pașapoartele neridicate în condițiile alin. (1) și (3) se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.(6) La eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4) prezintă un document de identitate valabil, însoțit, după caz, de certificatul de naștere al minorului sub 14 ani, în original.(7) La ridicarea pașaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condițiile corespunzătoare de securitate și confidențialitate.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 15Împotriva deciziei de respingere a cererii, comunicată în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul poate adresa plângere prealabilă, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 15^1Autoritățile prevăzute la art. 17^1 alin. (4^3) din lege, abilitate să suporte costurile aferente producerii pașapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice și de oficiile consulare ale României în condițiile art. 17^1 alin. (4^2) din lege sunt, după caz, Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările și completările ulterioare, până la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b^4) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a 3-aAbrogată.-------------Secțiunea a 3-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Titlul de călătorie  +  Articolul 19(1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetățenilor români aflați în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în țară.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) Ministerul Afacerilor Externe stabilește proceduri pentru stabilirea identității cetățenilor români care solicită titlu de călătorie și pentru eliberarea acestor documente.(3) În situația în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identității solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având mențiunea "identitate incertă", iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea situației.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Secţiunea a 5-a Pierderea, furtul și distrugerea documentelor de călătorie  +  Articolul 20(1) Soluționarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie este condiționată de prezentarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului, în condițiile prevăzute de art. 25 din lege. În cazul declarării furtului pașaportului simplu, al pașaportului simplu electronic sau al pașaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de poliție din străinătate, adeverința va fi însoțită și de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.(2) Obligația declarării pierderii poate fi realizată, în cazul pașaportului simplu, al pașaportului simplu electronic sau al pașaportului simplu temporar, și cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pașaport, situație în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.(3) În cazul distrugerii parțiale a pașaportului simplu, a pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, soluționarea cererii pentru eliberarea unui nou pașaport este condiționată de prezentarea pașaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiția ca acestea să cuprindă elemente de conținut care să facă posibilă identificarea documentului.(4) În situația în care misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate au fost înștiințate de pierderea, distrugerea sau furtul unui document de călătorie, acestea au obligația de a comunică situația, de îndată, Direcției Generale de Pașapoarte.(5) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 27 alin. (3^1) din lege, titularul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege prezintă documentul găsit, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.-------------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Capitolul III Exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate  +  Secţiunea 1 Aplicarea condițiilor cu privire la exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate de către cetățenii români  +  Articolul 21(1) Pe baza comunicărilor efectuate de autoritățile competente române, cu privire la instituirea, în condițiile legii, a măsurii restrângerii dreptului la libera circulație, organele poliției de frontieră permit ieșirea din România a cetățenilor români împotriva cărora a fost dispusă această măsură numai dacă se află în una dintre următoarele situații:a) declară în scris, pe propria răspundere, că nu vor călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura;b) prezintă documente de transport care indică o altă destinație decât statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura;c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintă nu este unul situat la frontiera comună cu statul cu privire la care s-a instituit această măsură.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică cetățenilor români împotriva cărora s-a dispus restrângerea dreptului la libera circulație, dacă se legitimează în punctul de trecere a frontierei cu pașaport diplomatic sau de serviciu, în condițiile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 248/2005.(3) Cetățeanului român împotriva căruia a fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulație i se permite ieșirea din România în condițiile alin. (1), dacă prezintă, în original și în fotocopie, hotărârea instanței de judecată, rămasă definitivă și irevocabilă, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării dreptului la libera circulație și înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la libera circulație, în condițiile art. 44 din Legea nr. 248/2005.(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (3) organele poliției de frontieră care au permis ieșirea din România vor aduce la cunoștință cetățeanului că nerespectarea obligației de a nu călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura restrângerii dreptului la libera circulație sau că șederea în statul/statele în care persoana poate călători, peste perioada dispusă de instanță, poate determina dispunerea instituirii măsurii suspendării dreptului la libera circulație pentru o perioadă de până la 3 ani, în conformitate cu art. 42 alin. (1) din lege.------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 22(1) Atunci când intervine decesul soțului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv, aflată în străinătate, ori în alte situații determinate de motive obiective, instanța poate decide suspendarea, pentru o perioadă limitată, a executării măsurii restrângerii exercitării dreptului la libera circulație.(2) La prezentarea hotărârii judecătorești pronunțate în condițiile alin. (1), organele poliției de frontieră permit ieșirea din țară chiar dacă persoana în cauză nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1).  +  Articolul 23(1) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 29 alin. (4) din lege, Direcția Generală de Pașapoarte poate furniza, la cerere, date privind cetățenia română cuprinse în Registrul național de evidență a pașapoartelor simple. (la 18-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) (2) În comunicările prevăzute la alin. (1) se înscriu numai datele deținute în evidențele Direcției Generale de Pașapoarte, referitoare la solicitant.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 24(1) Cetățenilor români minori li se permite ieșirea din țară numai însoțiți de o persoană fizică majoră, dacă sunt prezentate în situațiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 248/2005, după caz, următoarele documente:a) declarația celuilalt părinte din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia;b) documente doveditoare ale decesului celuilalt soț, precum:(i) certificat de deces valabil și cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condițiile legii;(îi) hotărâre judecătorească de declarare a morții, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;(îii) comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă;c) hotărâre judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă ori hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.c^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusă de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.d) declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor în statul sau în statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și datele de identitate ale însoțitorului;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.e) cu privire la însoțitorul împuternicit de părinți sau, după caz, de reprezentantul legal, certificat de cazier judiciar și, după caz, documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane;f) documente doveditoare ale situației medicale a minorului, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada și statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical, dacă sunt cerute de Legea nr. 248/2005;g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri în străinătate, avizate de o autoritate administrativă cu competențe în domeniu, dacă sunt cerute de Legea nr. 248/2005.(2) Declarațiile prevăzute la alin. (1), redactate în două exemplare, și certificatul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (i), însoțite de o fotocopie a acestora, trebuie să fie autentificate în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în fața autorităților străine, să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, și, după caz, să fie însoțite de traduceri legalizate.  +  Articolul 25Declarația dată în condițiile art. 21 alin. (1) lit. a) și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la libera circulație se păstrează, în copie, de către organele poliției de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea din țară.  +  Articolul 26(1) În vederea punerii în executare a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, comunicate de instanțe în condițiile legii, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră procedează la instituirea consemnului în sistemul de evidență a traficului la frontiera de stat, cu privire la persoana împotriva căreia a fost instituită măsura, perioada și, după caz, statul/statele pentru care se aplică. Ridicarea consemnului se face în baza hotărârii instanței, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-a dispus încetarea măsurii sau, după caz, la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura.(2) Consemnul instituit cu privire la cetățeanul român împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului la libera circulație în condițiile art. 42 alin. (1) din lege se înlocuiește temporar, pe perioada stabilită prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării dreptului la libera circulație și înlocuirea, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la libera circulație. În acest caz, consemnul nominal va conține referiri la perioada și statul/statele în care persoana nu poate călători.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 27În vederea punerii în executare a măsurii suspendării dreptului la libera circulație în străinătate, comunicată potrivit legii, autoritățile competente să elibereze pașaportul vor refuza temporar eliberarea documentului de călătorie, iar dacă a fost eliberat, vor întreprinde demersuri pentru a-l retrage.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea domiciliului în străinătate  +  Articolul 28(1) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar, cu menționarea statului de domiciliu.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința.(3) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3), respectiv art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare cu menționarea statului de domiciliu pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(4) Cererile prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite de următoarele documente:a) pașaportul anterior, dacă acesta există;b) dovada achitării taxei de pașaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului; (la 18-04-2017, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 223 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 aprilie 2017 ) c) certificate de stare civilă, în original;d) documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situații:1. a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;2. a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;3. a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;4. a dobândit și cetățenia statului respectiv;5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană;e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condițiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situația prevăzută la art. 17^1 alin. (4^1) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.(5) În cazul în care există diferențe între numele și prenumele înscrise în documentele prezentate potrivit alin. (4) și cele solicitate a fi înscrise în pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar, cu menționarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea mențiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 29(1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:a) pașaportul acestuia, în care este menționat statul de domiciliu;b) pașaportul părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, după cum urmează:1. pașapoartele ambilor părinți, în cazul în care aceștia au domiciliul în același stat; sau2. pașaportul unuia dintre părinți și declarația celuilalt părinte, prin care își exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanța a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinți, rămasă definitivă și irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;3. pașaportul părintelui supraviețuitor;4. pașaportul părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;5. pașaportul reprezentantului legal.(2) În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinți, eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispozițiile art. 9 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și în privința acordului celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.(3) Emiterea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinți se află în imposibilitate de a-și exprima voința, se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, care se pronunță în condițiile legii.(4) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător și cu privire la pașapoartele simple electronice sau pașapoartele simple temporare, cu menționarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispozițiilor art. 10 alin. (4).-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 31(1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în țară, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la care acestea au fost depuse, cu aplicarea, după caz, a dispozițiilor art. 12 alin. (3).(2) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința.(3) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, certificate de funcționarul consular, se transmit împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4) la Direcția Generală de Pașapoarte în vederea verificării acestora. După verificare, cererile se transmit serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple prevăzute la alin. (2), în vederea soluționării.(4) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Articolul 32(1) Ridicarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 14.------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) Eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autoritățile române competente;b) pașaportul anterior, dacă este cazul.------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(3) Actul de identitate prezentat se retrage și se transmite serviciului public comunitar pentru evidența persoanelor competent. Pașaportul anterior prezentat se anulează și se restituie titularului.-------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 33(1) Cetățeanul român care are domiciliul în străinătate își poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.(2) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărții de identitate, care va face dovada domiciliului în România.(3) Serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea pașaportului cu menționarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării și restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declarații cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea pașaportului sau, după caz, declarația solicitantului se transmite structurii de pașapoarte emitente.-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 33^1Titularii pașapoartelor simple, pașapoartelor simple electronice și ai pașapoartelor simple temporare au drept de acces, de intervenție și de opoziție asupra prelucrărilor de date cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Articolul 33^2Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 33^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 922 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 34Modelul formularelor necesare pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare, modelul declarației privind acordul părinților/celuilalt părinte cu privire la eliberarea unui pașaport pentru minor, modelul declarației în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului, precum și procedura de anulare și modelul comunicării privind anularea pașapoartelor se stabilesc prin dispoziție a directorului general al Direcției Generale de Pașapoarte, iar modelul declarației pe propria răspundere, prezentată în punctul de trecere a frontierei, precum și modelul declarației privind acordul părinților pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o persoană fizică majoră se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.