PROCEDURĂ DE SOLUȚIONARE din 17 decembrie 2015a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.699 din 17 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015.
  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.
   +  Capitolul I Depunerea, înregistrarea și prelucrarea deconturilor de TVAA. Depunerea și înregistrarea deconturilor de TVA1. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin poștă sau direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, precum și prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță, la termenele prevăzute de Codul fiscal.2. Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobate la rambursare cu obligații fiscale restante, cu respectarea prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 165 și art. 166 din același act normativ.3. (1). Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică și se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezența persoanei impozabile.3. (2). Deconturile de TVA primite prin poștă se prelucrează în ziua primirii de la registratură.4. Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.5. În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori și decontul nu este validat, organele fiscale notifică persoana impozabilă pentru corectarea acestuia.6. Termenul legal de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare care prezintă erori se prelungește cu perioada cuprinsă între data depunerii deconturilor de TVA și data corectării acestora.7. Deconturile de TVA se prelucrează și se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.8. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează și se restituie persoanelor impozabile.B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA9. După primirea și procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);b) deconturi cu sume negative, astfel:b.1) deconturi cu sume negative cu opțiune de rambursare;b.2) deconturi cu sume negative fără opțiune de rambursare (sume care se reportează în decontul perioadei următoare).10. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "Evidență pe plătitori", pe baza Registrului jurnal obligații declarate la bugetul de stat și a Notei de predare-primire, prevăzute de reglementările privind organizarea evidenței pe plătitori.11. Deconturile cu sume pozitive, precum și cele cu sume negative fără opțiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.12. Sumele negative din deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se transferă din evidența pe plătitor într-o evidență separată și se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.13. (1). Se supun procedurii de soluționare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.13. (2). Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.14. Solicitările de rambursare depuse pentru același termen legal de depunere se supun procedurii de soluționare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală.15. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sunt în curs de soluționare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului și data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.16. Inspecția fiscală anticipată pentru soluționarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare la același contribuabil se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecție fiscală pentru o perioadă anterioară.  +  Capitolul II Prevederi generale privind soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili17. (1). Compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitările de rambursare în vederea soluționării.17. (2) Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile, cât și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de acestea. (la 13-04-2017, Punctul 17.(2). din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 18. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se soluționează în funcție de gradul de risc fiscal pe care acestea îl prezintă, astfel: (la 13-04-2017, Partea introductivă a Punctului 18. din Capitolul II a fost modificată de Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;b) în cazul deconturilor de TVA depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu - cu analiză documentară;c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecție fiscală anticipată.A. Etapele încadrării în categoria de risc fiscal19. (1). Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicației informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal.19.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează conform prevederilor pct. 34.(1)-34.(5). (la 13-04-2017, Punctul 19.(2). din Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.3, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 20.(1) Compartimentul de specialitate verifică, prin accesarea bazei de date speciale constituite în condițiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă este înscrisă în baza de date menționată. (la 13-04-2017, Punctul 20.(1). din Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.4, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 20.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiția prevăzută la pct. 20.(1) se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează conform prevederilor pct. 30^1.(1)-30^1.(19). (la 13-04-2017, Punctul 20.(2). din Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.4, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 21. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal și nici nu au fost identificate în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), prin care se solicită rambursarea unei sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic și se soluționează potrivit prevederilor pct. 32. (la 13-04-2017, Punctul 21. din Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.4, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 22. Dispozițiile pct. 19-21 sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.23. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare care nu se încadrează în situațiile prevăzute la pct. 19-21 se soluționează, în funcție de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevăzute la cap. III și IV.B. Constituirea bazei de date speciale și prevederi privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date24.(1) Baza de date specială reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale dețin informații că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.24.(2) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate și cuprinde informații cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 25.24.(3) Baza de date specială conține informații privind denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul și data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul și data referatului prin care s-a propus menținerea în baza de date, motivele care au stat la baza menținerii în baza de date, numărul și data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.25. De îndată ce structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale, Direcția generală antifraudă fiscală dețin informații de natura celor menționate la pct. 24.(1), vor înștiința despre acest fapt compartimentul de specialitate. În acest sens se întocmește un referat motivat, prin care se propune înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate în baza de date specială, constituită în condițiile pct. 24.(1)-24.(3).26. Referatul motivat va cuprinde constatările complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, care să justifice existența riscului fiscal din punctul de vedere al acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată pentru persoana impozabilă în cauză.26^1. În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situații:a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și care ar putea avea incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit, spre soluționare documentele oficiale sus-menționate numai dacă cuprind cel puțin unul dintre elementele următoare:– operațiunile/tranzacțiile efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;– estimarea implicațiilor asupra bazei de impozitare a TVA.Referatele vor cuprinde și cel puțin o categorie de informații din care să rezulte elemente cum ar fi:– informații din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credință, de către persoana impozabilă a impozitelor și taxelor, cu incidență în diminuarea bazei impozabile a TVA și a taxei pe valoarea adăugată aferente;– informații din care să rezulte existența indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influență asupra taxei pe valoarea adăugată;– informații din care să rezulte evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive sau ținerea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influență asupra taxei pe valoarea adăugată.În cazul în care informațiile provin de la organe de cercetare penală, referatele se întocmesc numai la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale;b) în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală. În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operațiunile/tranzacțiile efectuate cu influență asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, operațiuni care pot întruni elementele unei infracțiuni, cu precizarea prevederilor legale încălcate pentru situația de fapt identificată. În acest caz, referatul va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la lit. a);c) cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare.Referatele întocmite de organele de inspecție fiscală vor cuprinde informații referitoare la: diferențele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informații privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informații relevante în motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;d) s-au constatat neconcordanțe semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de către persoana impozabilă prin declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES).Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut constatarea va conține informații din care să rezulte că neconcordanțele semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate ulterior și că au o influență relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menționa modalitatea de confirmare a neconcordanțelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului și confirmarea neconcordanțelor, solicitarea de informații de la terți (inclusiv solicitarea de informații prin SCAC), constatarea la fața locului.27. La primirea referatului privind persoana impozabilă pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal pentru rambursarea de TVA, după înscrierea acesteia în baza de date specială, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.28. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluționare potrivit prevederilor pct. 15 la data înscrierii persoanei impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, deconturile se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează conform prevederilor pct. 30^1.(1)-30^1.(19).29. Ca urmare a înscrierii în baza de date specială, conform prevederilor pct. 25, 26 și 26^1, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea persoanei impozabile la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării deconturilor în curs de soluționare la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.30. În situația prevăzută la pct. 28, dacă a fost emisă decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desființează în condițiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.30^1.(1) Pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă deconturile supuse soluționării prezintă riscul unei rambursări necuvenite.30^1.(2) În situația în care persoana impozabilă este administrată de un alt organ fiscal decât cel care a propus înscrierea în baza de date specială, solicitarea prevăzută la pct. 30^1.(1) se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus înscrierea în baza de date, din cadrul organului fiscal competent să administreze persoana impozabilă.30^1.(3) În scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de persoana impozabilă înscrisă în baza de date specială, precum și solicitarea de efectuare a analizei privind menținerea/radierea din baza de date specială a respectivei persoane impozabile, până la sfârșitul zilei următoare depunerii decontului. Odată cu decontulse transmit și informații privind referatul care a stat la baza înscrierii/menținerii persoanei impozabile în baza de date specială.30^1.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială analizează motivele care au stat la baza propunerii de înscriere și/sau menținere în baza de date specială, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscală în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitată la rambursare, se va avea în vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fișei de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 4 la procedură. În analiză vor fi avute în vedere orice alte informații relevante care pot configura faptul că există riscul unei rambursări necuvenite.30^1.(5) În cadrul analizei se va stabili existența/inexistența raportului de cauzalitate dintre condițiile care au condus la înscrierea și/sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială și, respectiv, elementele/operațiunile/tranzacțiile desfășurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative. Această analiză se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.30^1.(6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 10 zile, un referat cu propunerea privind menținerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile respective în/din baza de date specială.30^1.(7) Referatul prin care se propune menținerea sau radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială va conține următoarele informații:– structura din cadrul organului fiscal care a propus menținerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială;– datele de identificare ale persoanei impozabile;– informații privind decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii de soluționare: numărul și data de înregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescripție, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adăugată, suma solicitată la rambursare;– motivul care a stat la baza înscrierii/menținerii în baza de date specială, data înscrierii, încetarea sau neîncetarea condițiilor care au stat la baza înscrierii în baza de date specială a persoanei impozabile;– propunerea clară de menținere sau de radiere a persoanei impozabile în/din baza de date specială.30^1.(8) În cazul în care se menține motivul care a stat la baza înscrierii în baza de date specială și nu este îndeplinită o altă condiție de radiere prevăzută la pct. 31. (2), se va efectua o analiză argumentată și fundamentată asupra raportului de cauzalitate existent între condițiile care au condus la înscrierea și/sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială și, respectiv, elementele/operațiunile/tranzacțiile desfășurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative în perioada de referință, care va fi prezentată detaliat în cadrul referatului.30^1.(9) În situația în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30^1. (8), se constată existența raportului de cauzalitate dintre condițiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială și elementele/ operațiunile/tranzacțiile desfășurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative, identificându-se astfel un risc considerabil al unei rambursări necuvenite de TVA, se va propune menținerea persoanei impozabile în baza de date specială.30^1.(10) În situația în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30^1. (8), nu se stabilește un raport de cauzalitate între condițiile care au condus la înscrierea și/sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială și elementele/operațiunile/tranzacțiile desfășurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative de TVA, fără a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine în ce privește riscul unei rambursări necuvenite de TVA pentru persoana impozabilă în cauză, se va propune radierea din baza de date specială a persoanei impozabile respective.30^1.(11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date specială se întocmește și în situația în care nu se menține motivul care a condus la înscrierea în baza de date specială sau este îndeplinită o altă condiție de radiere din baza de date, prevăzută la pct. 31. (2).30^1.(12) În vederea fundamentării referatului prevăzut la pct. 30^1. (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile prevăzut la pct. 30^1.(6), structura emitentă poate solicita informații de la terți, poate efectua o constatare la fața locului sau un control fiscal, după caz, conform atribuțiilor structurii respective.30^1.(13) Referatele întocmite conform prevederilor pct. 30^1.(7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobării unei comisii constituite în acest scop.30^1.(14) În vederea analizării și aprobării sau respingerii propunerilor de menținere sau de radiere în/din baza de date specială se constituie câte o comisie la nivelul fiecărei administrații județene a finanțelor publice, administrații regionale pentru contribuabili mijlocii, precum și la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, al Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București și la nivelul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice din municipiul București.30^1.(15) Comisiile prevăzute la pct. 30^1. (14) sunt constituite din următorii membri, respectiv:a) comisiile de la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice, administrațiilor regionale pentru contribuabili mijlocii, administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice din municipiul București și de la nivelul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București sunt constituite din șeful administrației, șeful administrației adjunct-inspecție fiscală și șeful administrației adjunct-colectare persoane juridice sau șeful administrației adjunct-colectare, după caz;b) comisia de la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili este constituită din directorul general, directorul general adjunct - administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct - inspecție fiscală desemnat.30^1.(16) Compartimentul de specialitate, care asigură secretariatul comisiei constituite potrivit pct. 30^1. (14), convoacă comisia în termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit pct. 30^1. (12). În cazul în care referatul este întocmit de către Direcția generală antifraudă fiscală, la lucrările comisiei va fi invitat să participe, fără drept de vot, și un reprezentant desemnat al Direcției generale antifraudă fiscală.30^1.(17) Deciziile comisiei constituite potrivit pct. 30^1. (14) se adoptă cu votul majorității simple a membrilor.30^1.(18) În cazul în care prin decizia comisiei se stabilește menținerea persoanei impozabile în baza de date specială, decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează conform prevederilor pct. 34. (1)-34. (5). Compartimentul de specialitate transmite decontul, împreună cu documentația aferentă, în ziua următoare aprobării referatului, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală, iar dispozițiile cap. III lit. E sunt aplicabile în mod corespunzător.30^1.(19) În urma aprobării referatului, prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date specială, compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din baza de date specială, iar decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se soluționează potrivit prevederilor pct. 21 sau potrivit procedurii prevăzute la cap. III și IV, după caz.31.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face, atât la propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea, cât și la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.31.(2) Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii și/sau menținerii în această bază de date, conform prevederilor pct. 26^1, în oricare dintre următoarele situații:a) persoana impozabilă nu mai face obiectul acțiunii de cercetare penală (a fost dispusă neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de organele fiscale, au fost scoși de sub urmărire penală, au fost emise ordonanțe de clasare a cauzelor etc.), potrivit informațiilor primite de la organele abilitate;b) organele de inspecție fiscală au constatat diferențe de TVA nesemnificative cu ocazia inspecțiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA stabilite suplimentar, potrivit pct. 26^1 lit. c);c) persoana impozabilă și-a încetat activitatea și a fost radiată din evidențele fiscale;d) structurile care au propus înscrierea/menținerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei prevăzute la pct. 30^1.(14);e) organele fiscale au constatat faptul că neconcordanțele între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de către contribuabili prin declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES), care au stat la baza introducerii în baza de date, nu se mai confirmă la data constatării sau se confirmă într-un procent nesemnificativ.31^1. Anual, până pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifică și radiază din baza de date specială persoanele impozabile care, în cursul anului anterior, au fost radiate din evidențele fiscale. (la 13-04-2017, Litera B. din Capitolul II a fost modificată de Punctul 2.5, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) C. Prevederi generale privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare32. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mic, compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic. (la 13-04-2017, Punctul 32. din Litera C. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2.6, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 33. (1). Dacă decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de alți contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii se încadrează în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedează la efectuarea analizei documentare.33. (2). Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză.33. (3). Neprezentarea în termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare și soluționarea cu inspecție fiscală anticipată.33. (4). Termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.33. (5). În cazuri temeinic justificate, persoana impozabilă poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.33. (6). În cazul aprobării amânării, termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.33. (7). În urma efectuării analizei documentare, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobă și se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.33. (8). Dacă sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadrează la gradul de risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.34. (1). Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală.34. (2). La data transmiterii către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, dar nu mai târziu de 5 zile de la încadrarea la risc fiscal mare, compartimentul de specialitate notifică persoana impozabilă cu privire la prelungirea termenului de soluționare a decontului, în condițiile prevăzute de art. 77 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.34. (3). După efectuarea inspecției fiscale, compartimentul cu atribuții în acest domeniu întocmește raportul de inspecție fiscală.34. (4). În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică față de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmește Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are și rol de Decizie de rambursare a TVA.34. (5). În cazul în care cu ocazia inspecției fiscale nu sunt stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, se întocmește Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.35. Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepția sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.36. (1). În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;b) șeful administrației județene a finanțelor publice;c) șeful administrației finanțelor publice a sectorului din municipiul București;d) șeful serviciului fiscal municipal;e) șeful serviciului fiscal orășenesc;f) șeful biroului fiscal comunal;g) șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii;g^1) șeful administrației regionale pentru contribuabili mijlocii; (la 13-04-2017, Punctul 36. din Litera C. , Capitolul II a fost completat de Punctul 2.7, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.36. (2). Deciziile emise în condițiile prezentei proceduri se întocmesc în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.  +  Capitolul III Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatoriiProcedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepția deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor pct. 19-21.A. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)37. (1). Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecție fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administrația fiscală.37. (2). Această sumă este stabilită în condiții de activitate normală și continuă a persoanei impozabile, ținându-se cont și de comportamentul său fiscal.38. SIN se stabilește trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale în perioada de referință, potrivit prevederilor pct. 39.39. SIN se stabilește după cum urmează:39. (1). La data de 5 a lunii februarie se stabilește SIN pentru trimestrul I, avându-se în vedere:a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor ianuarie-decembrie ale anului precedent (depuse în intervalul cuprins între luna februarie a anului precedent și luna ianuarie a anului curent);b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent. În situația entităților care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu au obligația depunerii raportării semestriale la 30 iunie, se au în vedere situațiile financiare anuale depuse în anul precedent, pentru anul anterior. (la 13-04-2017, sintagma: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere a fost înlocuită de Punctul 2.8, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 39. (2). La data de 5 a lunii mai se stabilește SIN pentru trimestrul II, avându-se în vedere:a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor aprilie a anului precedent - martie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna mai a anului precedent și luna aprilie a anului curent);b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent. În situația entităților care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu au obligația depunerii raportării semestriale la 30 iunie, se au în vedere situațiile financiare anuale depuse în anul precedent, pentru anul anterior. (la 13-04-2017, sintagma: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere a fost înlocuită de Punctul 2.8, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 39. (3). La data de 5 a lunii august se stabilește SIN pentru trimestrul III, avându-se în vedere:a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor iulie a anului precedent - iunie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna august a anului precedent și luna iulie a anului curent);b) situațiile financiare anuale pentru anul precedent. (la 13-04-2017, sintagma: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere a fost înlocuită de Punctul 2.8, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 39. (4). La data de 5 a lunii noiembrie se stabilește SIN pentru trimestrul IV, avându-se în vedere:a) perioada de referință pentru deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor octombrie a anului precedent - luna septembrie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna noiembrie a anului precedent și luna octombrie a anului curent);b) situațiile financiare anuale pentru anul precedent. (la 13-04-2017, sintagma: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere a fost înlocuită de Punctul 2.8, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 40. Înainte de stabilirea SIN trimestrial, compartimentul de specialitate solicită, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informații utilizate în aplicarea procedurii.41. SIN se stabilește prin completarea Fișei de calcul al Standardului individual negativ, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.42. SIN se stabilește la valoarea de o unitate și rambursarea se efectuează numai în urma inspecției fiscale, în următoarele cazuri:a) pentru persoanele impozabile nou-înființate;b) pentru persoanele impozabile pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN;c) pentru persoanele impozabile pentru care SIN este negativ (suma de TVA colectată este mai mare decât suma de TVA deductibilă în perioada de referință);d) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;e) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare a acestora.43. (1). Persoanele impozabile nou-înființate sunt acele persoane impozabile care s-au înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în cursul perioadei de referință pentru calculul SIN.43. (2). Pentru persoanele impozabile nou-înființate care prezintă 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN se stabilește ca medie aritmetică a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.44. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN este stabilit în două etape:a) prima etapă: stabilirea SIN brutSIN brut se stabilește ca diferență între media TVA-ului deductibil și media TVA-ului colectat, din perioada de referință.Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscală la TVA este luna sau trimestrul, SIN brut se stabilește pe lună, respectiv pe trimestru;b) a doua etapă: SIN brut se corectează cu rata inflației– SIN stabilit potrivit pct. 39.(1) se ajustează cu 3/4 din rata inflației realizată la data de 31 decembrie a anului precedent și cu 1/4 din rata medie a inflației prognozate pentru anul curent;– SIN stabilit potrivit pct. 39.(2) se ajustează cu jumătate din rata inflației realizată la data de 31 decembrie a anului precedent și jumătate din rata medie a inflației prognozate pentru anul curent;– SIN stabilit potrivit pct. 39.(3) se ajustează cu 1/4 din rata inflației realizată la data de 31 decembrie a anului precedent și cu 3/4 din rata medie a inflației prognozate pentru anul curent;– SIN stabilit potrivit pct. 39.(4) se ajustează cu rata medie a inflației prognozate pentru anul curent;c) a treia etapă: SIN final se stabilește prin ajustarea SIN obținut potrivit lit. b) în funcție de comportamentul fiscal al fiecărei persoane impozabile. Comportamentul fiscal se stabilește pe baza unor indicatori relevanți, cum ar fi: mărimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscală voluntară.SIN final se stabilește prin corectarea SIN brut potrivit lit. b) și prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcție de punctajul obținut pe baza indicatorilor, astfel:– majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0 și 155 de puncte;– majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156 și 200 de puncte;– majorare cu 10%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201 și 250 de puncte;– 0%, pentru cei care realizează un punctaj mai mare de 251 de puncte.45. Cazuri de actualizare lunară a SIN45. (1). SIN trimestrial stabilit potrivit pct. 39 se actualizează lunar conform pct. 42-44, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înființate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecție fiscală anticipată și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 5%.45. (2). Dispozițiile pct. 28-31 sunt aplicabile în mod corespunzător.45. (3). În baza datelor primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se va actualiza baza de date care conține informațiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).46. (1). Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunțat de cel puțin două ori la opțiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare și înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare la activitatea de inspecție fiscală, compartimentul de specialitate va înștiința Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză și îndrumare pentru activitatea de inspecție fiscală, în vederea includerii acestor persoane în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecție fiscală.46. (2). În cazul contribuabilului care renunță la opțiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecția fiscală anticipată nu a început, compartimentul de inspecție fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.46. (3). În cazul contribuabilului care renunță la opțiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecția fiscală anticipată a început, aceasta va fi continuată și finalizată ca inspecție fiscală parțială privind taxa pe valoarea adăugată.B. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate47. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile de TVA într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedură.48. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluționării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA. (la 13-04-2017, Punctul 48. din Litera B. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2.9, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 49. În primă fază a analizei se editează fișele de calcul al SIN și se selectează deconturile negative care prezintă SIN = 1, încadrate la risc fiscal mare, și se transmit a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.50. (1). Prin derogare de la prevederile pct. 49, pentru deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea la sediul organului fiscal în vederea clarificării situației fiscale.50. (2). Solicitarea se face în scris, menționându-se documentele care trebuie prezentate, data și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul notificării prin care se solicită prezentarea unor documente este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.50. (3). Deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul al SIN, pentru care se solicită prezentarea de documente suplimentare conform pct. 50.(2), vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială, în care se vor înscrie atât data transmiterii notificării, cât și data primirii documentelor solicitate.50. (4). În cazul prezentării, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal editează o nouă Fișă de calcul al SIN pe baza informațiilor primite.50. (5). Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situației fiscale atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare și soluționarea cu inspecție fiscală anticipată.50. (6). Termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor și data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.51. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculează Fișa indicatorilor de inspecție fiscală, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.52. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezintă risc fiscal mare și se transmite a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.53. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mic de 60 de puncte, se compară suma solicitată la rambursare cu SIN.54. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic și sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. Decizia de rambursare se emite în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. (la 13-04-2017, Punctul 54. din Litera B. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2.10, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 55. (1). Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN final, programul informatic semnalează acest aspect și generează lista plătitorilor care se află în această situație, în vederea efectuării analizei individuale.55. (2). Dacă suma solicitată la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandonează reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se transmite a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.55. (3). Dispozițiile pct. 55.(2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru persoanele impozabile care și-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referință.56. Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmindu-se Fișa de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta procedură.57. Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic, nu se va completa cartușul "Indicatori de analiză" și se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite în maximum 5 zile de la data depunerii decontului. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.58. Cartușul "Indicatori de analiză" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de taxă pe valoarea adăugată este mai mare decât SIN.59. După completarea Fișei de analiză de risc și acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se clasifică în:a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dacă se obține un punctaj între 0 și 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare - acestea se supun analizei documentare;b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dacă se obține un punctaj între 51 și 140, pentru cel puțin una dintre perioadele din care provine suma solicitată la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.C. Analiza documentară60. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferența în plus de sumă solicitată la rambursare.61. Solicitarea documentației se face în scris, menționându-se documentele care trebuie prezentate, data și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză. Modelul înștiințării este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.62. Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile să prezinte:– jurnalele de vânzări și de cumpărări;– balanțele de verificare;– contracte comerciale, facturi și documente vamale care să ateste exportul efectuat;– documente care să ateste efectuarea unei investiții, precum și alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;– orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.63. Documentele vor fi prezentate în original și în copie și trebuie să se refere la perioada din care provine suma negativă de taxă pe valoarea adăugată.64. Persoana impozabilă poate depune orice alte documente pe care le consideră relevante pentru soluționarea cererii sale, chiar dacă acestea nu au fost cuprinse în înștiințarea transmisă potrivit pct. 61.65. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere și indicatorii stabiliți prin Fișa de calcul al SIN, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală și Fișa de analiză de risc.66. Pentru toate deconturile de TVA care se încadrează în categoria de risc fiscal mediu se întocmește Referatul pentru analiză documentară, în două exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 6 la prezenta procedură.67. Referatul pentru analiză documentară se înaintează, împreună cu decontul de TVA, Fișa de calcul al SIN, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală și Fișa de analiză de risc, conducătorului compartimentului, pentru avizare.68. În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 66 se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiză documentară împreună cu Decontul de TVA, Fișa de calcul al SIN, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală, Fișa de analiză de risc și proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducătorului unității fiscale, pentru aprobare. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.69. (1). În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 66 se propune efectuarea inspecției fiscale anticipate, acesta se înaintează, împreună cu dosarul solicitării, spre avizare conducătorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducătorului unității fiscale.69. (2). După aprobare, se transmite compartimentului de inspecție fiscală dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:– Decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare;– Fișa de calcul al SIN;– Fișa indicatorilor de inspecție fiscală;– Fișa de analiză de risc;– Referatul pentru analiză documentară.D. Dispoziții speciale privind soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspecției fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale70. Prevederile prezentei secțiuni se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, încadrate la risc fiscal mare, prin care se solicită la rambursare sume negative de taxă care provin și din perioade fiscale pentru care TVA a fost deja supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale pentru acest impozit.71. Procedura se aplică pentru deconturile depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la cap. II și de la lit. A, B și C din prezentul capitol, și anume:a) deconturi încadrate la risc fiscal mare, întrucât persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal ori figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;b) deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit pct. 49 și 50.(5);c) deconturi care au obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit pct. 52;d) deconturi care au obținut la Fișa de analiză de risc un punctaj între 51 și 140 de puncte, potrivit pct. 59 lit. b);e) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 69. (1).72. Pentru fiecare decont încadrat la risc fiscal mare potrivit pct. 71, compartimentul de specialitate verifică, în baza de date Phoenix, dacă în ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale pentru perioade în care a fost supusă inspecției fiscale, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a verificării se emite o listă care conține în mod obligatoriu: datele de identificare fiscală ale persoanei impozabile, perioada supusă inspecției fiscale în cazul TVA, numărul și data deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.73. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 71 lit. a), b) și c), se generează Fișa de analiză de risc - secțiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.74. În Fișa de analiză de risc întocmită pentru toate deconturile cu risc fiscal mare, în secțiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare se înscrie, în coloana corespunzătoare, dacă perioada respectivă a fost supusă inspecției fiscale.75. Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.76. Dacă suma negativă solicitată la rambursare provine, parțial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunică și compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.77. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecției fiscale sau ca urmare a inspecției nu a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decontul se transmite compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală pentru verificarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecției fiscale.E. Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată78. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare care au fost încadrate în categoria de risc mare se transmit zilnic, împreună cu documentația aferentă, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală în vederea efectuării verificării.79. După finalizarea inspecției fiscale, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale va întocmi Raportul de inspecție fiscală. (la 13-04-2017, sintagma: controlului fiscal a fost înlocuită de Punctul 2.11, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 80. Dacă în urma inspecției fiscale se stabilesc diferențe care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale emite Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are și rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică persoanei impozabile.81. Dacă în urma inspecției fiscale nu se stabilesc diferențe față de suma solicitată la rambursare, se întocmește Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, pe baza căreia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.82. Compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecție fiscală, precum și, după caz, Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, sau Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.83. (1). În situațiile în care pentru soluționarea solicitării de rambursare organul de inspecție fiscală consideră că sunt necesare informații suplimentare, termenul de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor respective, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.83. (2). Prelungirea termenului de soluționare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare și nu poate opera pentru sume parțiale.84. Dacă în urma inspecției fiscale nu au fost stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.F. Operațiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii și arhivarea documentelor85. La sfârșitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât și deciziile de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, aprobate.86. Compartimentul de colectare, după efectuarea operațiunilor de stingere a creanțelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile și un exemplar în vederea arhivării, precum și Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz.87. (1). După operarea datelor privind soluționarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.87. (2). Dosarul solicitării cuprinde:– Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare;– Fișa de calcul al SIN;– Fișa indicatorilor de inspecție fiscală;– Fișa de analiză de risc;– Referatul pentru analiză documentară și/sau Raportul de inspecție fiscală, după caz;– Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice ori Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, după caz, emise de compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, după caz, însoțite de Raportul de inspecție fiscală;– Nota de compensare și/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau restituire;– alte înscrisuri sau documente care au stat la baza soluționării decontului, cum ar fi: extrasul din baza de date Cazier fiscal, din care să rezulte faptul că persoana impozabilă are/nu are infracțiuni înscrise în cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituită potrivit cap. II lit. B din care să rezulte că persoana impozabilă figurează/nu figurează, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul întocmit de organele fiscale din care să rezulte că, pe parcursul soluționării decontului, organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, după caz.88. În cel mult o zi de la primirea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înștiințează persoana impozabilă despre modul de soluționare a opțiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare, însoțite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.89. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecție fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidență specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală.90. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecție fiscală ulterioară vor fi supuși unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterioare.91. Prin excepție de la pct. 90, în mod aleatoriu, vor fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterioare și contribuabili fără risc.  +  Capitolul IV Dispoziții speciale privind soluționarea solicitărilor de rambursareA. Dispoziții generale92. Pentru contribuabilii mari și mijlocii, precum și pentru persoanele impozabile care desfășoară activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare exportatori, rambursarea se acordă cu inspecție fiscală ulterioară, cu excepția cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecției fiscale anticipate.93. Se soluționează potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari și mijlocii, precum și de exportatori, care nu sunt încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor pct. 19-21.94. În categoria contribuabililor mari și mijlocii se cuprind contribuabilii definiți potrivit prevederilor legale în vigoare.95. În categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special privind soluționarea solicitărilor de rambursare se încadrează persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) au depus în ultimele 12 luni toate declarațiile fiscale, precum și declarațiile informative 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare" și 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" pentru care persoanele impozabile aveau obligația transmiterii către organul fiscal;b) au desfășurat în anul anterior activități de export, în nume propriu sau în comision, și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. Condiția privind desfășurarea de activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), trebuie îndeplinită până la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în condițiile prevăzute la lit. B;c) activitatea de export nu se desfășoară în domeniile:– "Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor", cod 4631;– "Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate", cod 4671;– "Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare", cod 4673;– "Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor", cod 4677;d) contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infracțiunilor, înscrise în cazierul fiscal;e) pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolvență sau nu a fost declanșată procedura de lichidare voluntară.96. În categoria persoanelor impozabile prevăzute la pct. 95 nu intră contribuabilii mari și mijlocii.97. Primul decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus, după înregistrarea investiției, potrivit legii, de către persoanele impozabile care realizează investiții ce se încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare, va fi supus inspecției fiscale, rambursarea fiind acordată cu inspecție fiscală anticipată.98. Solicitările ulterioare depuse de această categorie de persoane impozabile pe durata derulării investiției vor fi soluționate cu inspecție fiscală ulterioară.B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori99. După intrarea în vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 95 depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicită aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.100. (1). Cererea va fi însoțită de balanța de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent și de fișa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit și/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. De asemenea, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată în domeniile prevăzute la pct. 95 lit. c), precum și că până la data depunerii cererii persoana impozabilă a desfășurat activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienți (4111).100. (2). În cazul persoanelor nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România, direct sau prin reprezentant fiscal și care nu au sediu permanent în România, pentru a dovedi îndeplinirea condiției privind volumul exportului scutit și/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, cererea poate fi însoțită de alte documente relevante, cum ar fi jurnalele de vânzări întocmite conform art. 321 din Codul fiscal și normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal.101. Pentru soluționarea cererii, compartimentul de specialitate:– analizează documentația depusă de persoana impozabilă;– verifică îndeplinirea obligațiilor declarative în evidențele fiscale;– solicită, în scris, compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării cazierului fiscal informații privind existența faptelor de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;– solicită, în scris, compartimentului cu atribuții de colectare și compartimentului juridic informații privind deschiderea procedurii de insolvență sau declanșarea procedurii de lichidare voluntară pentru respectiva persoană impozabilă și întocmește Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură.102. Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute la pct. 95, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special și întocmește proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori.103. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se întocmește în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Dispozițiile pct. 36.2 sunt aplicabile în mod corespunzător.104. Decizia poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la organul fiscal emitent.105. Referatul privind regimul special pentru exportatori, împreună cu proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, vizate de șeful compartimentului de specialitate, se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.106. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se comunică persoanei impozabile în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.107. Aplicarea regimului special încetează dacă:a) din analiza evidențelor fiscale sau în urma inspecției fiscale efectuate se constată că persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 95; saub) ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspecției fiscale anticipate în totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul soluționat cu inspecție fiscală anticipată este mai mare de 6%.108. La apariția unei situații din cele prevăzute la pct. 107, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind regimul special pentru exportatori, precum și Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, în vederea încetării aplicării regimului special. Dispozițiile pct. 103, 104, 105 și 106 se aplică în mod corespunzător.109. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare la data încetării aplicării regimului special se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată. În acest sens, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în vederea soluționării respectivelor deconturi. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.110. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse după încetarea aplicării regimului special se soluționează potrivit dispozițiilor cap. II și III.111. Regimul special pentru exportatori se aprobă pentru fiecare an fiscal.C. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari și mijlocii112. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.113. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse la același termen legal de depunere sunt supuse procedurii de soluționare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.114. Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidențele fiscale.115. Dacă se constată diferențe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecție a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul și aplică procedura specială în domeniu.116. În acest caz, termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data corectării diferențelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.117. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale. (la 13-04-2017, Punctul 117. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2.12, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 118. (1) Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a condiției prevăzute la pct. 20, contribuabilii mari pot depune scrisori de garanție bancară, emise de instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, cu excepția situației în care încadrarea inițială în categoria de risc fiscal mare s-a făcut ca urmare a începerii urmăririi penale în legătură cu acte săvârșite de respectivul contribuabil.118. (2). Scrisoarea de garanție bancară trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:a) să cuprindă suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligațiile fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală nu sunt achitate în termen - această sumă nu poate fi mai mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi;b) să aibă o durată minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea inspecției fiscale ulterioare;c) să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de către garantat, în termen, a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală sau a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabil și scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garanție bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 156 din Codul de procedură fiscală.118. (3). În cazul depunerii scrisorii de garanție, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 118.(2), procedura de soluționare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mic și se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară.118. (4). Verificarea îndeplinirii condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească scrisoarea de garanție bancară se face de compartimentul cu atribuții de colectare.118. (5). Compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în procedura de soluționare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare, pentru soluționarea cu inspecție fiscală anticipată a acestor deconturi. Nota se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare, iar după aprobare se transmite de îndată compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.118. (6). Dacă încadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garanție, se realizează în cursul derulării inspecției fiscale anticipate, acțiunea începută se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, transformându-se în inspecție fiscală ulterioară.118. (7). Organul fiscal competent va efectua inspecția fiscală ulterioară, în condițiile stabilite de Codul de procedură fiscală, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanție bancară. Prin excepție, pentru contribuabilii care nu își reîntregesc scrisoarea de garanție potrivit pct. 118.(8), pentru cei pentru care a fost deschisă procedura de insolvență sau s-a declanșat procedura de lichidare voluntară, precum și pentru situația în care s-a dispus începerea urmăririi penale în legătură cu acte săvârșite de respectivul contribuabil după finalizarea procedurii de soluționare a deconturilor potrivit pct. 118.(3), inspecția fiscală se va iniția în termen de 15 de zile de la data expirării termenului de valabilitate a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolvență sau declanșării procedurii de lichidare voluntară ori de la data înscrierii infracțiunilor în cazierul fiscal, după caz.118. (8). Pe perioada valabilității scrisorii de garanție bancară, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent în cazul neachitării în termen a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală sau a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabil și scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, în măsura în care nu are loc plata voluntară a acestor obligații. În cazul valorificării scrisorii de garanție bancară, aceasta va fi reîntregită în termen de maximum 15 zile de la data valorificării scrisorii.118. (9). În situația în care, cu ocazia inspecției fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursării acordate în condițiile pct. 118.(3), nu se stabilesc obligații fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea de garanție bancară, dacă acesta nu înregistrează alte obligații fiscale restante.118. (10). Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garanție bancară, dacă aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 118.(2).119. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale. (la 13-04-2017, Punctul 119. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2.13, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 120. (1). Compartimentul de specialitate organizează o bază de date cuprinzând persoanele impozabile ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, pe baza informațiilor primite sau deținute în condițiile prezentului punct.120.(2) Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 117 și 119, se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuții de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator. (la 13-04-2017, Punctul 120.(2). din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2.14, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 120. (3). Informațiile primite sau deținute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 120.(2) și transmise compartimentului de specialitate, se înscriu în baza de date organizată potrivit pct. 120.(1).121.(1). Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 120.(2) constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplinește condiția menționată la pct. 117 sau la pct. 119, acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date. (la 13-04-2017, Punctul 121.(1). din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2.15, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 121. (2). La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.121. (3). Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care urmează să fie soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.121. (4). Pe baza referatului primit în condițiile pct. 121.(1), compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea la risc fiscal mare și propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.121. (5) Dispozițiile pct. 121.(3) și 121.(4) sunt aplicabile și pentru deconturile aflate în curs de soluționare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 121.(1) era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situație, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desființează în condițiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.122. Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obligația înștiințării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea condițiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc și scoaterea din baza de date.123. (1) Abrogat. (la 13-04-2017, Punctul 123.(1) din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2.16, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 123. (2) Abrogat. (la 13-04-2017, Punctul 123.(2) din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2.16, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 124. (1). Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură.124. (2). Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.125. (1). Dacă decontul de TVA supus analizei se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 117 și, după caz, la pct. 119, este un decont cu risc fiscal mare.125. (2). Pentru deconturile cu risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică, în baza de date Phoenix, dacă în ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale pentru perioade în care a fost supusă inspecției fiscale inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a verificării se emite o listă care conține în mod obligatoriu: datele de identificare fiscală ale persoanei impozabile, perioada supusă inspecției fiscale în cazul TVA, numărul și data deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.125. (3). Pentru fiecare din deconturile cuprinse în listă se întocmește Fișa de analiză de risc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, completându-se numai secțiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare, având înscrisă în coloana corespunzătoare dacă perioada respectivă a fost supusă inspecției fiscale.125. (4). Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.125. (5). Dacă suma negativă provine, parțial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunică și compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.125. (6). Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecției fiscale sau ca urmare a inspecției nu a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decontul se transmite compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecției fiscale.126. Rambursarea cu inspecție fiscală anticipată se soluționează potrivit prevederilor cap. III lit. E "Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată".127. (1). Dacă decontul de TVA supus analizei nu se încadrează în condițiile prevăzute la pct. 117 și, după caz, la pct. 119, se consideră cu risc fiscal mic, se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară și se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.127. (2). Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepția sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.128. Prevederile cap. III lit. F "Operațiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii și arhivarea documentelor" se aplică în mod corespunzător.D. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B129. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.130. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluționării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.131. (1). Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidențele fiscale.131. (2). Dacă se constată diferențe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecție a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul și aplică procedura specială în domeniu.131. (3). În acest caz, termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data corectării diferențelor dintre suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.132. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de exportatori se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă suma negativă solicitată la rambursare este mai mare decât dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni [(total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni]*). Notă
  *) Se au în vedere rândurile "Suma negativă a TVA în perioada de raportare" și "Taxa de plată în perioada de raportare" din formularul 300 "Decont de TVA". Nu se iau în calcul suma negativă de TVA în perioada de raportare și taxa de plată în perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat în curs de soluționare.
  133. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se soluționează cu inspecție fiscală anticipată se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară, dacă nu îndeplinesc condiția prevăzută la pct. 132.134. Prevederile pct. 120-128 se aplică în mod corespunzător. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.E. Dispoziții privind efectuarea inspecției fiscale ulterioare135. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecție fiscală ulterioară vor fi supuși unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterioare.136. Prin excepție de la pct. 135, în mod aleatoriu, vor fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterioare și contribuabili fără risc.
   +  Capitolul V Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluționare137. Pentru contribuabilii care își modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.  +  Capitolul VI Raportarea modului de soluționare138. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agenției Naționale de Administrare Fiscală situația rambursărilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul VII Soluționarea solicitărilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată139. Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecției fiscale.  +  Capitolul VIII Dispoziții speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de soluționare140. Dacă în cursul soluționării decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.141. Compartimentul învestit cu soluționarea decontului la momentul declarării inactivității fiscale întocmește un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale și se transmite compartimentului de specialitate.142. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluționare a decontului aflat în curs de soluționare la data declarării inactivității fiscale. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală. Dispozițiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.143. După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a cărui procedură de soluționare s-a încheiat, din evidența separată în evidența pe plătitori.  +  Anexa nr. 1la procedurăFișa de calcul al standardului individual negativ
  Denumirea persoanei impozabileînregistrate în scopuri de TVA
  Codul de identificare fiscală Periodicitatea depunerii decontului Lunar Trimestrial Semestrial Anual
  JudețulLocalitatea
  StradaNumărBlocScaraAp.
  Cod poștalSectorTel:Fax:E-mail
  A. SIN brut.......................(Σ TVA deductibil - Σ TVA colectat)/nr. perioade de raportareB. Motivația în cazul SIN = 1:– plătitor nou-înființat;– datele incomplete;– SIN este negativ;– persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;– organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscală nr. ......... .C. Ajustare la inflație .........................(rd. A x indice inflație)D. Indicatori
  Nr. crt. INDICATORI Punctaj
  1 Capitaluri proprii
  - mai mic sau egal cu 0 100
  - mai mare decât 0 0
  2 Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)
  - mai mare sau egal cu 0 și mai mic sau egal cu 1 0
  - mai mare decât 1 50
  3 Profitabilitate = profit/cifră de afaceri
  - egal cu 0 70
  - mai mare decât 0 0
  4 Raportul dintre media vânzărilor și media achizițiilor
  - media vânzărilor mai mare decât media achizițiilor 0
  - media vânzărilor mai mică decât media achizițiilor 45
  5**) Declarații fiscale și informative nedepuse în perioada dereferință
  - niciuna (toate declarațiile depuse) 0
  - cel puțin 1 100
  6***)Obligații fiscale restante în perioada de referință (cu excepția obligațiilor de plată restante la TVA)
  - obligații la începutul perioadei mai mici decât obligațiile la sfârșitul perioadei 50
  - obligații la începutul perioadei mai mari decât obligațiile la sfârșitul perioadei 30
  - nu există 0
  TOTAL PUNCTAJ
  E. Coeficient de ajustare în funcție de comportamentul fiscal ........................ F. SIN conform coeficientului de ajustare ........................ G. SIN ........................ Notă
  *) Indicatorul "Grad de îndatorare" se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an) și capitalul propriu este pozitiv.
  **) Pct. 5 - se verifică depunerea formularului 100 "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat", a formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit", a formularului 390 (VIES) "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", precum și a formularului 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național".
  ***) Pct. 6 - se consideră toate obligațiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal și neachitate, cu excepția sumelor pentru care aceștia beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.
  LEGENDĂ:Locul de unde se obțin elementele din fișa de calcul a SIN:1. Bilanțul contabil, pentru pct. 1, 2 și 3, precum și contul de profit și pierderi, pentru pct. 3, depuse potrivit reglementărilor legale în vigoare.Datele se completează numai în condițiile în care capitalul propriu este pozitiv și există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an (capital împrumutat).2. Aplicația "DECIMP", pentru pct. 4, 5.3. Fișa analitică de evidență pe plătitori, pentru pct. 6.
   +  Anexa nr. 2la procedurăEvidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursareA. Evidența deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare*Font 7*┌───┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│CIF│Decont cu sume│Fapte de natura│ Risc fiscal mare │ Suma negativă de TVA mai mică │ Soluționat cu SIN ││ │ negative de │infracțiunilor │stabilit de organul│ de 45.000 lei │ ││ │TVA cu opțiune│ înscrise în │fiscal (informație │───────────────────┬────────────────┼───────────────────┬─────────────────────────┤│ │de rambursare │cazierul fiscal│ existentă la data │ Suspendare │ Decizie de │ Suspendare │ Decizie de rambursare ││ │ │ │ depunerii DNOR) │ │rambursare a TVA│ │ │├───┼────┬────┬────┼──────┬────────┼────────────────┬──┼─────────┬─────────┼─────┬─────┬────┼─────────┬─────────┼───────┬────────┬────────┤│ │Nr. │Data│Suma│ Da │ Nu │ Da - Referatul │Nu│ Data │ Data │Nr. │Data │Suma│ Data │ Data │ Nr. │ Data │ Suma ││ │ │ │ │ │ │organului fiscal│ │începerii│încetării│ │ │ │începerii│încetării│ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ Nr. │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼─────────┼──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤└───┴────┴────┴────┴──────┴────────┴──────┴─────────┴──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘ - continuare -┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Analiză documentară │ Reîncadrare de la risc │ Inspecție fiscală │ Stingere ││ │ fiscal mic la risc │ │ ││ │ fiscal mare*) │ │ │├───────────────────┬─────────────┼────────────┬───────────┼───────────┬───────────────────┬─────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ Suspendare │ Decizie de │Referat pri-│Decizie de │ Adresa │ Suspendare │ Decizie de │Compensare│Restituire│ Data ││ │ rambursare │vind riscul │desființare│ de │ │rambursare a │ │ │efectuării││ │ │fiscal mare,│a Deciziei │transmitere│ │ TVA │ │ │operațiu- ││ │ │ emis de │ de │ │ │ │ │ │nii în ││ │ │ organul │rambursare │ │ │ │ │ │trezorerie││ │ │ fiscal │ a TVA**) │ │ │ │ │ │ │├─────────┬─────────┼───┬────┬────┼────┬───────┼────┬──────┼─────┬─────┼─────────┬─────────┼───┬────┬────┤ │ │ ││ Data │ Data │Nr.│Data│Suma│Nr. │ Data │Nr. │ Data │ Nr. │Data │ Data │ Data │Nr.│Data│Suma│ │ │ ││începerii│încetării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │începerii│încetării│ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼───┼────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┤└─────────┴─────────┴───┴────┴────┴────┴───────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴───┴────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Se completează numai în situația în care, după încadrarea inițială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informații privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. B din procedură.
  **) Se completează numai în situația în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
  B. Evidența deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. IV din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare*Font 7*┌───┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│CIF│Decont cu sume│Fapte de natura│ Risc fiscal mare │ Suma negativă de TVA mai mică │ Deconturi soluționate de activitatea de ││ │ negative de │infracțiunilor │stabilit de organul│ de 45.000 lei │administrare a veniturilor cu risc fiscal mic││ │TVA cu opțiune│ înscrise în │fiscal (informație │───────────────────┬────────────────┼───────────────────┬─────────────────────────┤│ │de rambursare │cazierul fiscal│ existentă la data │ Suspendare │ Decizie de │ Suspendare │ Decizie de rambursare ││ │ │ │ depunerii DNOR) │ │rambursare a TVA│ │ a TVA ││ ├────┬────┬────┼──────┬────────┼────────────────┬──┼─────────┬─────────┼─────┬─────┬────┼─────────┬─────────┼───────┬────────┬────────┤│ │Nr. │Data│Suma│ Da │ Nu │ Da - Referatul │Nu│ Data │ Data │Nr. │Data │Suma│ Data │ Data │ Nr. │ Data │ Suma ││ │ │ │ │ │ │organului fiscal│ │începerii│încetării│ │ │ │începerii│încetării│ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ Nr. │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼─────────┼──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤└───┴────┴────┴────┴──────┴────────┴──────┴─────────┴──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘ - continuare -┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Reîncadrare de la risc fiscal mic │ Deconturi soluționate cu inspecție fiscală │ Stingere ││ la risc fiscal mare*) │ anticipată │ │├────────────────┬───────────────────┼────────────┬───────────────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┬───────────────────────┤│ Referat privind│ Decizie de │ Adresa │ Suspendare │ Decizie de │ Compensare │ Restituire │ Data efectuării ││ riscul fiscal │ desființare │ de │ │rambursare a │ │ │ operațiunii în ││ mare, emis de │ a Deciziei de │transmitere │ │ TVA │ │ │ trezorerie ││ organul fiscal │rambursare a TVA**)│ │ │ │ │ │ │├────────┬───────┼─────────┬─────────┼─────┬──────┼───────────┬───────────┼───┬────┬────┤ │ │ ││ Nr. │ Data │ Nr. │ Data │ Nr. │ Data │ Data │ Data │Nr.│Data│Suma│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ începerii │ încetării │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼────┼────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┤└────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┴───────────┴───┴────┴────┴────────────┴────────────┴───────────────────────┘ Notă
  *) Se completează numai în situația în care, după încadrarea inițială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informații privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. B din procedură.
  **) Se completează numai în situația în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la procedurăFișa indicatorilor de inspecție fiscală1. Număr de rambursări soluționate fără inspecție fiscală în ultimele 24 de luni:– până la 3 inclusiv ........................................... 0 puncte;– între 4-9 inclusiv ........................................... 15 puncte;– între 10-15 inclusiv ......................................... 30 de puncte;– între 16-18 inclusiv ......................................... de 45 de puncte;– peste 18 ..................................................... de 60 de puncte2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:– pondere sumă neaprobată – 2% < pondere sumă neaprobată – 4% < pondere sumă neaprobată – 6% < pondere sumă neaprobată – 8% < pondere sumă neaprobată – pondere sumă neaprobată > 10% ............................... 60 de puncte.3. Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără inspecție fiscală*) în cifra de afaceri: Notă
  *) Sumele rambursate fără inspecție fiscală sunt sume aprobate la rambursare, fără inspecție fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecție fiscală ulterioară.
  – până la 5% inclusiv ......................................... 0 puncte;– între 5% și 10% inclusiv .................................... 5 puncte;– între 10% și 15% inclusiv ................................... 15 puncte;– între 15% și 20% inclusiv ................................... 30 de puncte;– între 20% și 25% inclusiv ................................... 45 de puncte;– peste 25% ................................................... 60 de puncte.Cifra de afaceri se calculează pe baza informațiilor înscrise în formularul (300) "Decont de TVA".4. Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate și își desfășoară efectiv activitatea în domeniul:– cod 4631 "Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor" ................... 15 puncte;– cod 4671 "Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate" ............. 15 puncte;– cod 4673 "Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare" ............. 15 puncte;– cod 4677 "Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor" ......................... 15 puncte.Indicatorii de inspecție fiscală cuprinși în această fișă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, supus analizei.
   +  Anexa nr. 4la procedurăFișa de analiză de riscCod de identificare fiscală .............................Denumire ................................................Domiciliu fiscal ........................................
  Nr. crt. Sume negative de TVAObservațiiInformații privindperioadele supuse inspecției fiscaledupă caz:
  1.Suma solicitată la rambursare, din care:
  2.- din perioada de raportare
  3.- din perioadele anterioare de raportare: Subtotal (de la 3.1 până la 3.11)
  3.1.- perioada
  3.2.- perioada
  3.3.- perioada
  3.4.- perioada
  3.5.- perioada
  3.6.- perioada
  3.7.- perioada
  3.8.- perioada
  3.9.- perioada
  3.10.- perioada
  3.11.- perioada
  Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN.
  Nr. crt. Indicatori PunctajPunctajacordat
  1Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
  - veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni 0
  - veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni 50
  2Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni
  - achizițiile din perioada analizată mai mici decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 0
  - achizițiile din perioada analizată mai mari decât media achizițiilor în ultimele 12 luni 50
  3Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări
  - scutită cu drept de deducere 0
  - scutită fără drept de deducere 30
  - livrare/prestare cu cota 20% 40
  - livrare/prestare cu 9% 40
  - livrare cu 5% 0
  TOTAL
  Aprobat Întocmit
   +  Anexa nr. 5la procedurăFișa de analiză de risc - Instrucțiuni de completareFișa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:Cartușul "Suma solicitată la rambursare" se completează astfel:– rd. 1 "Suma solicitată la rambursare" se completează cu Soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare solicitat la rambursare prin decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare -formularul (300) "Decont de TVA".– rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu Suma negativă de TVA în perioada de raportare din decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare. În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana "Observații" se va înscrie suma pozitivă, iar coloana "Sume negative TVA" și coloana "Informații privind perioadele supuse inspecției fiscale, după caz", corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate.Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN, iar în coloana de "Observații" se va menționa dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN.În situația în care, pentru perioadele din care provin sumele negative au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere pentru TVA, coloana "Informații privind perioadele supuse inspecției fiscale, după caz:" se completează cu numărul și data deciziei de nemodificare a bazei de impunere emisă de activitatea de inspecție fiscală.Cartușul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul;– rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA;– rd. 2 "Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA;– rd. 3 "Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate.După stabilirea ponderilor, se acordă punctajul numai pentru operațiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 5 tipuri de operațiuni prevăzute de formular.  +  Anexa nr. 6la procedurăReferat pentru analiza documentară Nr. ........./........... Aprobat, Conducătorul unității fiscale, Avizat, Șef compartiment specialitate, A. Date de identificare ale persoanei impozabile Cod de identificare fiscală ............................. Denumire ................................................ Domiciliu fiscal ........................................ B. Analiza documentară
  1 Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
  2 SIN
  3 Suma negativă solicitată la rambursare
  4 Diferența între suma solicitată și SIN
  5 TVA deductibilă
  6 Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade? Da Nu
  7 Oferă ultimul raport de inspecție fiscală motive pentru inițierea unei inspecții anticipate? Da Nu
  8 Au fost solicitate documente suplimentare? Da, Adresa nr. ............ din .......................
  9 Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal. Decontul se transmite activită- ții de inspecție fiscală.
  10Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor. Da Nu
  11Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată. Da, până la data de ............Nu
  12Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:
  13Documente analizate și aspecte constatate
  14Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare: Da, în totalitate - suma ..................... Nu, se transmite pentru inspecție fiscală anticipată
  Întocmit
   +  Anexa nr. 7la procedurăREFERATprivind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiunede rambursare depus de marii contribuabilinr. ........... din .............,aferent perioadei ............................Nr. .........../.............. Avizat Aprobat Șef compartiment specialitate, Conducătorul unității fiscale,A. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire .....................................Cod de înregistrare în scopuri de TVA .....................................Domiciliu fiscal .........................................................................B. Analiza documentară1. Decontul a fost încadrat la risc fiscal mare, prin Referatul nr. ......... din data de .............., însă, ca urmare a depunerii Scrisorii de garanție bancară nr. ....../......, decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic.2. A fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale. (la 13-04-2017, sintagma: A fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară a fost înlocuită de Punctul 2.17, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) Motivație .............................................................C. Concluzii:a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.b) Se propune transmiterea, spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele: .................... ..................................................................Întocmit  +  Anexa nr. 8la procedurăREFERATprivind analiza Decontului cu sume negative de TVAcu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlociinr. ........... din .............,aferent perioadei ............................Nr. .........../.............. Avizat Aprobat Șef compartiment specialitate, Conducătorul unității fiscale,A. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire .....................................Cod de înregistrare în scopuri de TVA .....................................Domiciliu fiscal .........................................................................B. Analiza documentară1. A fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale.Motivație ............................................................. (la 13-04-2017, sintagma: A fost deschisă procedura de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară a fost înlocuită de Punctul 2.17, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 2. Abrogat. (la 13-04-2017, Punctul 2. din Litera B. , Anexa 8 a fost abrogat de Punctul 2.18, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) 3. Abrogat. (la 13-04-2017, Punctul 3. din Litera B. , Anexa 8 a fost abrogat de Punctul 2.18, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.232 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2017 ) C. Concluzii:a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.b) Se propune transmiterea, spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele: .............................................................................................Întocmit  +  Anexa nr. 9la procedurăREFERATprivind regimul special pentru exportatoriNr. .........../.............. Avizat Aprobat Șef compartiment specialitate, Conducătorul unității fiscale,A. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire .....................................Cod de înregistrare în scopuri de TVA .....................................Domiciliu fiscal .........................................................................B. Analiza documentară a Cererii nr. ............/data .....................Au fost analizate următoarele documente:Din analiza documentelor prezentate a rezultat:C. Analiza informațiilor deținute de organul fiscalAu fost analizate următoarele informații:1. raportul de inspecție fiscală;2. decontul de taxă pe valoarea adăugată;3. aplicația de gestionare a cazierului fiscal;4. informații de la compartimentul cu atribuții de colectare și de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolvență sau declanșarea procedurii de lichidare voluntară.1. Din Raportul de inspecție fiscală nr. ............ din ......................2. Din Decontul de TVA aferent lunii ......... anul ........, înregistrat la organul fiscal cu nr. .......... din .................3. Din informațiile transmise de ..................................D. Concluzii:a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal .....................b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele: ....................................................................................c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele:.................................................................Întocmit  +  Anexa nr. 10la procedurăREFERATprivind analiza Decontului cu sume negative de taxă pevaloarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de exportatorinr. ........... din .............,aferent perioadei ............................Nr. .........../.............. Avizat Aprobat Șef compartiment specialitate, Conducătorul unității fiscale,A. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire .....................................Cod de înregistrare în scopuri de TVA .....................................Domiciliu fiscal .........................................................................B. Analiza documentară1. Suma solicitată depășește dublul mediei lunare a TVA ..................... - lei -
  Luna Suma negativă a TVA înperioada de raportare Taxa de plată în perioada de raportare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  TOTAL
  Media lunară a TVA = (Total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - Total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni.
  2. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfășoară activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. .........../.......................
  C. Concluzii:a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.b) Se propune transmiterea, spre soluționare cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele:.................................................................Întocmit--------
  -----