LEGE nr. 58 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, partea introductivă a alineatului (1^1) al articolului 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^1) Beneficiază de rentă viageră în condiţiile alin. (1) sportivul de performanţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:2. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 64^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia de a verifica periodic incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (2).3. La articolul I punctul 7, literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 67^1, precum şi partea introductivă a alineatului (2) al articolului 67^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători;d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar.(2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive efectuează, pentru participanţii prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru:4. La articolul I punctul 7, după litera d) a articolului 67^1 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 58.----