LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, adoptată în temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 30 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, denumite în continuare subproduse de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora, activitate publică de interes naţional.3. La articolul 2, literele a), g), i) şi j) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);..................................................................................................g) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;.................................................................................................i) neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă;j) unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale.(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, sintagma subproduse de origine animală nu include conţinutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purina.4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie, în situaţia în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea sau eliminarea subproduselor de origine animală nu îndeplineşte cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare sau capacităţile de eliminare a acestora sunt depăşite şi există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică sau animală, autorităţile competente au dreptul de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a subproduselor de origine animală, cu excepţia cadavrelor întregi şi a tuturor părţilor corpului aparţinând animalelor suspecte de infecţie cu EST sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezenţa unei EST, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.6. La articolul 5, alineatele (1), (2), (3), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Neutralizarea subproduselor de origine animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-veterinare şi de către autorităţi competente privind protecţia mediului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi este supusă inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni.(2) Aspectele tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, provenite atât din unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe.(3) La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare.(4) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean, care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă. Procedura de colaborare între consiliile locale şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe.(5) Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a subproduselor de origine animală de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale................................................................................................(7) Pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 «Ajutoarele pentru animale moarte ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-20207. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Criteriile pe baza cărora se stabilesc localităţile izolate, condiţiile de îngropare, precum şi modalitatea de autorizare sanitar-veterinară şi de mediu a locurilor special amenajate pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, precum şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe, în domeniile lor de competenţă.9. După articolul 7 se introduc cinci noi articole, articolele 7^1, 7^2, 7^3, 7^4 și 7^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Următoarele fapte constituie contravenţii:a) neanunţarea medicului veterinar de liberă practică şi a autorităţii administraţiei publice locale în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4);b) neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploataţii, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;c) neridicarea subproduselor de origine animală;d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală;f) transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare şi de mediu;g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop;h) neorganizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art. 6 alin. (1) sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi funcţionare;i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condiţiile legii, de către unităţile de creştere, producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare autorizată sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condiţiile legii, de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7^2(1) Contravenţiile prevăzute la art. 7^1 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, dacă sunt săvârşite de crescători individuali de animale. (2) Contravenţiile săvârşite de unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală se sancţionează astfel:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. b);b) cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. d)-f);c) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g);d) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. i).(3) Contravenţiile săvârşite de unităţile de ecarisare sau de cele de neutralizare a subproduselor de origine animală se sancţionează astfel:a) cu amendă de la 1.600 lei la 2.400 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. c)-f);b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g).(4) Contravenţiile prevăzute la art. 7^1 lit. h) şi j) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(5) Contravenţia prevăzută la art. 7^1 lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în retragerea sau anularea autorizaţiei sanitar-veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii.  +  Articolul 7^3Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanţă, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.  +  Articolul 7^4Sancţiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de Ministerul Mediului, conform legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 7^5Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare.  +  Articolul IIPrevederile art. 7^1-7^5 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 55.----