LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 11 octombrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În subordinea Ministerului Transporturilor se înfiinţează Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor.3. La articolul 2 alineatul (1), literele a), c), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;..............................................................................................c) achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători; ..................................................................................................h) asigurarea alocării subvenţiilor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători, şi răspunderii privind alocarea acestora;i) încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători;4. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se abrogă.5. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:k^1) stabilirea criteriilor pentru utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii feroviare, potrivit necesităţilor socioeconomice existente;k^2) avizarea fundamentării solicitărilor suplimentare de trase ale operatorilor care au încheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de călători, potrivit necesităţilor socioeconomice survenite pe perioada de valabilitate a graficului de circulaţie;6. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Companiile/Instituţiile publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar, precum şi operatorii de transport feroviar public de călători au obligaţia să pună la dispoziţia A.R.F. datele şi informaţiile necesare fundamentării deciziilor conform obiectului de activitate al A.R.F., în condiţiile legii.7. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) achiziţionarea de material rulant necesar efectuării transportului feroviar public de călători, în condiţiile legii;d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data predării către operatorii de transport feroviar public de călători în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c).8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) A.R.F. poate propune Ministerului Transporturilor acte normative specifice domeniului său de activitate.9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Deciziile de reformă feroviară pentru desfăşurarea categoriilor de activităţi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar ineficiente, preşedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsurile de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar propuse spre conservare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(4) Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru administrarea eficientă a reţelei de transport feroviar rezultă că există perspectiva unui potenţial de utilizare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară va aplica măsurile de eficientizare prevăzute la alin. (2). Cheltuielile de conservare se suportă din venituri proprii ale administratorului de infrastructură feroviară şi/sau din fonduri alocate de la bugetul de stat.10. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Subvenţiile alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi facilităţile de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători se asigură din bugetul A.R.F., în limita sumelor alocate cu această destinaţie.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe bază de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea.11. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public de transport feroviar de călători, în cazul în care actele adiţionale anuale la contractele prevăzute la alin. (2) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, operatorii de transport feroviar public de călători primesc lunar compensaţie în limita a 1/12 din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători. După aprobarea actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor adiţionale încheiate şi normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.12. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători se realizează pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum şi a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene.13. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul A.R.F.(2) Materialul rulant se predă, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători prin act adiţional la contractele de servicii publice de transport feroviar public de călători, pe baza criteriilor de transparenţă şi a indicatorilor de eficienţă stabiliţi prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei.(3) Materialul rulant achiziţionat şi predat de către A.R.F. conform prezentei ordonanţe de urgenţă se utilizează pe trasele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.(4) Compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători de care beneficiază operatorii feroviari care încheie contracte de servicii publice pentru transportul feroviar public de călători se achită de către A.R.F. numai după ce aceştia fac dovada îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din actele adiţionale întocmite în baza alin. (2), după caz.(5) În termen de 60 de zile de la data finalizării procedurii de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (1), A.R.F. detaliază procedura de predare prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.14. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale A.R.F. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.R.F. şi Regulamentul de ordine interioară se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F.(3) A.R.F. preia personalul aferent pentru o parte a activităţilor prevăzute la art. 2, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi se vor modifica în mod corespunzător organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. În limita numărului maxim de posturi aprobat, personalul necesar va fi încadrat conform legislaţiei în vigoare. (4) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), patrimoniul, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi creditele bugetare rămase neutilizate aferente activităţilor corespunzătoare, în condiţiile legii. (5) Personalul A.R.F. este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. (6) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face potrivit legislaţiei în vigoare. (7) Personalul A.R.F. implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiază A.R.F. în calitate de beneficiar, beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Salariaţii A.R.F. încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare. Membrii de familie ai salariaţilor A.R.F. beneficiază anual de 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple pe căile ferate române, în mod gratuit.15. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Până la data asigurării prin bugetul A.R.F. a subvenţiilor alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi a facilităţilor de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători, plăţile pentru subvenţii şi facilităţi de călătorie se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 53.-----