DECIZIE nr. 521 din 21 martie 2017pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017  Ţinând cont de necesitatea întocmirii în mod unitar a documentelor necesare desfăşurării unor activităţi reglementate de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 347 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă forma, conţinutul şi modalitatea de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, cuprinse în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezenta decizie. Notă
  *) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Documentele cuprinse în anexe se întocmesc în cadrul procedurilor derulate în penitenciare, precum şi în centrele educative şi de detenţie, ţinând cont de particularităţile determinate de executarea pedepsei şi a măsurii arestării preventive ori, după caz, a măsurii educative privative de libertate.  +  Articolul 3Documentele cuprinse în anexe se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi se depun la depozitul de arhivă al locului de deţinere, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.  +  Articolul 4Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  Marius Vulpe
  Bucureşti, 21 martie 2017.Nr. 521.  +  Anexa nr. 1-35ANEXE din 21 martie 2017----