NORMĂ nr. 7 din 10 aprilie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 11 aprilie 2017  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,cu respectarea dispoziţiilor art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 10 aprilie 2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabileşte modul de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în domeniul pensiilor private.  +  Articolul 2Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităţi:a) administratori de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăţi de pensii înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare;b) fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;c) brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de A.S.F., având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;e) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011.  +  Articolul 3(1) Situaţiile financiare anuale individuale ale entităţilor prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, precum şi a rezultatului acestora.(2) Situaţiile financiare anuale individuale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 82/1991, şi în baza prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 14/2015.(3) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, entităţile prevăzute la art. 2 sunt obligate să efectueze inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.(4) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, şi în baza Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 11/2011.(5) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, şi în baza Normei nr. 11/2011.(6) Formularele care compun situaţiile financiare anuale individuale se completează în lei.(7) Situaţiile financiare anuale individuale ale entităţilor menţionate la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau de persoana care are obligaţia conducerii entităţii şi de către:a) directorul economic, contabilul-şef sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; saub) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Situaţiile financiare anuale individuale se întocmesc pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, în concordanţă cu balanţele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor evidenţiate în documente justificative, aprobate de conducătorul entităţii.(2) Totalul rulajelor şi totalul soldurilor analitice rezultate din balanţa de verificare a conturilor analitice trebuie să corespundă cu totalul rulajelor şi totalul soldurilor sintetice rezultate din balanţa de verificare a conturilor sintetice.(3) Înregistrarea operaţiunilor economico-financiare aferente perioadei de raportare se face în baza documentelor justificative.(4) În cazul operaţiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la bază note justificative sau note de calcul, după caz, întocmite şi aprobate în mod corespunzător.(5) În cazul stornărilor, pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menţionează documentul, data şi numărul de ordine ale operaţiunii care face obiectul stornării.(6) Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite şi aprobate în mod corespunzător.(7) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate, şi, sistematic, în conturi contabile sintetice şi analitice.  +  Articolul 5(1) Administratorii fondurilor de pensii administrate privat şi/sau ai fondurilor de pensii facultative, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea fondului de pensii, şi administratorii entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) răspund pentru:a) însuşirea şi aplicarea corectă a prevederilor reglementărilor contabile aplicabile;b) elaborarea şi adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;c) exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înregistrate în contabilitate şi înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.(2) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile aplicabile entităţilor menţionate la art. 2 revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.  +  Articolul 6Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, la art. 2 din Legea nr. 204/2006, precum şi la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.  +  Capitolul II Prevederi privind situaţiile financiare anuale individuale ale societăţilor de pensii  +  Articolul 7(1) Societăţile de pensii trebuie să întocmească situaţiile financiare anuale individuale.(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se auditează conform Legii nr. 411/2004, respectiv Legii nr. 204/2006.(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1), însoţite de raportul anual al consiliului de administraţie şi de raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii de pensii.  +  Articolul 8(1) Dosarul situaţiilor financiare anuale individuale ale unei societăţi de pensii trebuie să cuprindă:a) situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii de pensii, aprobate în adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii de pensii;b) raportul anual al consiliului de administraţie;c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislaţiei în vigoare;e) hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii de pensii de aprobare a situaţiilor financiare anuale;f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale;g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii de pensii prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) bilanţul, conform anexei nr. A1;b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. A2;c) situaţia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale;f) date informative, conform anexei nr. E1;g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.(3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii de pensii, menţionate la alin. (2) lit. e), conţin:a) provizioanele, conform anexei nr. A5;b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;d) situaţia creanţelor şi datoriilor, conform anexei nr. A8;e) evoluţia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;f) principii, politici şi metode contabile, conform anexei nr. A10;g) informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, conform anexei nr. A11;h) participaţii şi surse de finanţare, conform anexei nr. A12;i) alte informaţii privind activitatea entităţii, conform anexei nr. A13.  +  Articolul 9(1) Societăţile de pensii depun la A.S.F. situaţiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; şib) pe suport hârtie, componentele dosarului situaţiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 8, semnate şi ştampilate, conform legii.(2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al societăţii de pensii următoarele:a) situaţiile financiare anuale;b) raportul anual al consiliului de administraţie;c) raportul de audit;d) hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii de pensii.  +  Articolul 10(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societăţile de pensii trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.(2) Pentru depunerea prevăzută la alin. (1), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.(3) Programul de asistenţă prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Situaţiile financiare anuale individuale se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar.  +  Capitolul III Prevederi privind situaţiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative şi ale fondurilor de pensii administrate privat  +  Articolul 11(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat au obligaţia să întocmească situaţiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care îl administrează.(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se auditează, conform legii, de către auditorul fondului de pensii private.(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1), însoţite de raportul anual al consiliului de administraţie al administratorului fondului de pensii private, întocmit pentru activitatea fondului de pensii private, şi raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a acţionarilor administratorului de fond de pensii private.  +  Articolul 12Administratorul fondului de pensii private şi auditorul financiar al fondului de pensii private răspund faţă de participanţi şi beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, conform legii.  +  Articolul 13(1) Dosarul situaţiilor financiare anuale individuale ale unui fond de pensii private trebuie să cuprindă:a) situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, aprobate în adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii de pensii care administrează respectivul fond de pensii private;b) raportul anual al consiliului de administraţie întocmit pentru activitatea fondului de pensii private;c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului entităţilor menţionate la art. 11 pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale;d) raportul de audit întocmit de auditorul financiar, conform legislaţiei în vigoare;e) hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor entităţilor menţionate la art. 11 de aprobare a situaţiilor financiare anuale;f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale.(2) Situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) bilanţul, conform anexei nr. B1;b) contul de profit şi pierdere pentru fondurile de pensii, conform anexei nr. B2;c) situaţia modificărilor capitalului fondului de pensii, conform anexei nr. B3;d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. B4;e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale.(3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, menţionate la alin. (2) lit. e), conţin:a) situaţia depozitelor bancare şi a certificatelor de depozit, conform anexei nr. B5;b) situaţia creanţelor şi datoriilor, conform anexei nr. B6;c) analiza rezultatului din activitatea curentă, conform anexei nr. B7;d) principii, politici şi metode contabile, conform anexei nr. B8;e) informaţii privind participanţii la fondurile de pensii, conform anexei nr. B9;f) alte informaţii privind activitatea entităţii, conform anexei nr. B10.  +  Articolul 14(1) Pentru fiecare fond de pensii privat administratorul acestuia depune la A.S.F. situaţiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; şib) pe suport hârtie, componentele dosarului situaţiilor financiare anuale individuale, aşa cum sunt prevăzute la art. 13, semnate şi ştampilate, conform legii.(2) Pentru fiecare fond de pensii private administratorii trebuie să publice pe portalul administratorului de pensii:a) situaţiile financiare anuale ale fondului de pensii;b) raportul anual al consiliului de administraţie;c) raportul de audit;d) hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor entităţilor menţionate la art. 11 de aprobare a situaţiilor financiare anuale.  +  Capitolul IV Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări, autorizate conform legii  +  Articolul 15(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevăzuţi la art. 2 lit. d) şi e), au obligaţia să întocmească situaţiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative. (2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative este însoţit de raportul anual al consiliului de administraţie al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative.  +  Articolul 16(1) Dosarul raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative cuprinde două seturi de informaţii: a) setul nr. 1, care cuprinde: 1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, aprobat de consiliul de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1); 2. raportul anual al consiliului de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative; 3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative; 4. balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale, specifice activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative; b) setul nr. 2, care cuprinde: 1. situaţiile financiare anuale individuale ale administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări, după caz, aprobate de adunarea generală ordinară a acţionarilor entităţilor menţionate la art. 2 lit. d) şi e); 2. raportul anual al consiliului de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1); 3. declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; 4. raportul de audit, conform legislaţiei în vigoare; 5. hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1) de aprobare a situaţiilor financiare anuale; 6. balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale; 7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative prevăzut la alin. (1) lit. a)pct. 1 trebuie să cuprindă: a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C1; b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C2.  +  Articolul 17(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări depun la A.S.F. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; şi b) pe suport hârtie, componentele raportului financiar prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), semnate şi ştampilate, conform legii. (2) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări depun la A.S.F., pe suport hârtie, componentele raportului financiar prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), semnate şi ştampilate, la termenele stabilite prin reglementările contabile aplicabile.  +  Capitolul V Prevederi privind situaţiile financiare anuale ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c)  +  Articolul 18(1) Entităţile prevăzute la art. 2 lit. c) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare anuale individuale. (2) Situaţiile financiare anuale individuale ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c), însoţite de raportul anual al consiliului de administraţie/administratorului unic şi de raportul de audit sau de raportul cenzorului, după caz, sunt aprobate în adunarea generală a asociaţilor.  +  Articolul 19(1) Dosarul situaţiilor financiare anuale aferent entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) trebuie să cuprindă: a) situaţiile financiare anuale individuale, aprobate în adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor, ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c); b) raportul anual al consiliului de administraţie/ administratorului unic; c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; d) raportul de audit sau raportul de cenzor, conform legislaţiei în vigoare; e) hotărârea adunării generale a asociaţilor brokerului de pensii de aprobare a situaţiilor financiare anuale; f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale. (2) Situaţiile financiare anuale individuale ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) trebuie să cuprindă: a) bilanţul, conform anexei nr. A1; b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. A2; c) situaţia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3; d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4; e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale; f) date informative, conform anexei nr. E1; g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2; h) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) cuprind: a) provizioanele, conform anexei nr. A5; b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6; c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7; d) situaţia creanţelor şi datoriilor, conform anexei nr. A8; e) evoluţia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9; f) principii, politici şi metode contabile, conform anexei nr. A10; g) informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, conform anexei nr. A11; h) participaţii şi surse de finanţare, conform anexei nr. A12; i) alte informaţii privind activitatea entităţii, conform anexei nr. A13.  +  Articolul 20(1) Entităţile prevăzute la art. 2 lit. c) depun la A.S.F. situaţiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; şi b) pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, aşa cum este prevăzut la art. 19. (2) Pentru depunerea spre publicare a situaţiilor financiare anuale individuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, entităţile prevăzute la art. 2 lit. c) aplică prevederile art. 10.  +  Capitolul VI Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private  +  Articolul 21Fondul de garantare trebuie să întocmească situaţii financiare anuale.  +  Articolul 22(1) Dosarul situaţiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă: a) situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011; b) raportul anual al consiliului de administraţie, conform Legii nr. 187/2011; c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislaţiei în vigoare; e) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011; f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale; g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; h) raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) Situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) bilanţul, conform anexei nr. D1; b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. D2; c) situaţia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3; d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4; e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale; f) date informative, conform anexei nr. E1; g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2. (3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, menţionate la alin. (2) lit. e), conţin: a) Nota 1 - Situaţia activelor imobilizate - conform anexei nr. D5; b) Nota 2 - Situaţia depozitelor bancare - conform anexei nr. D6; c) Nota 3 - Situaţia creanţelor şi datoriilor - conform anexei nr. D7; d) Nota 4 - Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare - conform anexei nr. D8; e) Nota 5 - Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari - conform anexei nr. D9; f) Nota 6 - Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare - conform anexei nr. D10; g) Nota 7 - Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare - conform anexei nr. D11; h) Nota 8 - Provizioane - conform anexei nr. D12; i) Nota 9 - Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. D13; j) Nota 10 - Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.  +  Articolul 23(1) Fondul de garantare depune la A.S.F. situaţiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; şi b) pe suport hârtie, componentele dosarului situaţiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 22, semnate şi ştampilate, conform legii. (2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al Fondului de garantare următoarele: a) situaţiile financiare anuale; b) raportul anual al consiliului de administraţie; c) raportul de audit; d) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale.  +  Articolul 24Pentru depunerea spre publicare a situaţiilor financiare anuale individuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Fondul de garantare aplică prevederile art. 10.  +  Capitolul VII Instrucţiuni aplicabile entităţilor care nu au avut activitate  +  Articolul 25Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea urmând să depună la A.S.F., în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar, o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă cel puţin următoarele date de identificare, astfel: a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de pensii, societăţi de asigurări şi societăţi de administrare a investiţiilor, precum şi pentru brokerii de pensii private: (i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; (ii) adresa completă şi numărul de telefon; (iii) numărul de înregistrare la registrul comerţului; (iv) codul unic de înregistrare; (v) capitalul social; b) pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat: (i) denumirea completă; (ii) numărul de înregistrare la A.S.F., conform autorizaţiei de funcţionare; (iii) capitalul fondului de pensii.   +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 26(1) Constituie contravenţii la prevederile prezentei norme următoarele fapte: a) neîntocmirea şi neauditarea situaţiilor financiare anuale individuale; b) neîntocmirea şi neauditarea raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative; c) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea de situaţii financiare anuale individuale cu date ori informaţii eronate către A.S.F.; d) nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele de publicare pe pagina proprie de web a informaţiilor; e) deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;f) nerespectarea prevederilor referitoare la scrisoarea către conducerea entităţii.(2) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2),(3),(4),(6),(7),(9) şi (10) din Legea nr. 204/2006 şi ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Legea nr. 411/2004.  +  Articolul 27Săvârşirea de către Fondul de garantare sau de către persoana fizică responsabilă din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu: a) avertisment scris; b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.  +  Articolul 28Entităţile prevăzute la art. 2 depun dosarul situaţiilor financiare anuale individuale la registratura A.S.F. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.  +  Articolul 29(1) Pentru situaţiile financiare anuale, auditorii financiari au obligaţia de a transmite A.S.F. o copie a scrisorii de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control intern, document ce conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate. (2) Scrisoarea menţionată la alin. (1) se transmite A.S.F., în limba română, în aceeaşi zi în care se transmite organelor de conducere ale entităţilor menţionate la art. 2.  +  Articolul 30Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.  +  Articolul 31Conţinutul situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor menţionate la art. 2 trebuie să fie relevant, real, corect, transparent, inteligibil şi comparabil de la o perioadă la alta.  +  Articolul 32Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 33Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2, D1-D14, E1 şi E2*) fac parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2, D1-D14, E1 şi E2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 34(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia. (2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului 2016. (3) La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, soldurile conturilor contabile la data de 1 ianuarie 2016 pentru bilanţul contabil, precum şi soldurile conturilor contabile la data de 31 decembrie 2015 pentru contul de profit şi pierdere se reclasifică în mod corespunzător pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor. Reclasificarea va fi detaliată în cadrul notelor explicative la situaţiile financiare, după caz.(4) La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, doar pentru situaţiile financiare ale anului 2016, termenul pentru depunerea acestora este cel prevăzut la art. 499 din Norma nr. 14/2015.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 7.  +  Anexa A-EANEXE din 10 aprilie 2017-----