HOTĂRÂRE nr. 562 din 15 iulie 1999privind aprobarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 iulie 1999    În temeiul art. 7 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 1999-2002, denumit în continuare plan naţional, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Prin programele componente ale planului naţional se finanţează activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic, valorificare şi alte activităţi, denumite activităţi de sprijin pentru stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii. (2) Resursele alocate de la bugetul de stat în anul 1999 pentru finanţarea programelor componente ale planului naţional sunt în valoare de 50 miliarde lei. Aceste sume sunt cuprinse în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare. (3) În anul 1999 programele din planul naţional se finanţează în mod experimental.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare poate conduce în mod direct programele din planul naţional sau poate atribui conducerea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare,Mircea Pusca,vicepreşedinteMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PLANUL NAŢIONAL PENTRU CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVAREpentru perioada 1999-2002A. Obiectivele strategice ale planului naţionalPolitica guvernamentală în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii urmăreşte ca obiective strategice:- creşterea relevantei şi impactului activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, în vederea satisfacerii cerinţelor prioritare în plan economic şi social, în perspectiva asigurării relansarii şi a dezvoltării durabile a economiei;- intensificarea proceselor de inovare şi transformarea lor în suport direct pentru creşterea calităţii şi competitivitatii produselor şi serviciilor oferite de întreprinderile româneşti pe piaţa interna şi internationala;- concentrarea competentelor şi resurselor din domeniul ştiinţei şi tehnologiei pentru extinderea patrimoniului ştiinţific, tehnologic şi de inovare naţional;- armonizarea cu cadrul legal, instituţional şi procedural din Uniunea Europeană, în vederea implementarii rapide şi eficiente a parteneriatului pentru aderare.Instrumentul prin care se realizează politica guvernamentală în domeniu este reprezentat de Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare plan naţional.Programele cuprinse în planul naţional sunt de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii.Obiectivele strategice cuprinse în planul naţional urmăresc: a) relansarea economică a României, bazată pe competitivitate şi crearea de noi locuri de muncă, ca urmare a introducerii inovarii în activitatea economică:- creşterea competitivitatii agenţilor economici şi, în special, a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin introducerea de produse, tehnologii sau servicii noi ori modernizate;- adaptarea activităţii agenţilor economici şi, în special, a întreprinderilor mici şi mijlocii la cerinţele şi exigenţele pieţei;- stimularea dezvoltării regionale şi locale;- eficientizarea utilizării resurselor existente;- promovarea unei culturi referitoare la inovare printre agenţii economici români, în special la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; b) creşterea nivelului tehnic şi calitativ al produselor şi serviciilor româneşti, în scopul asigurării competitivitatii lor pe plan intern şi extern:- eliminarea decalajului faţă de nivelul european în privinta standardelor, precum şi a masurarilor şi încercărilor, prin promovarea unor mijloace de realizare care să asigure precizia, repetabilitatea şi reproductibilitatea acestora;- susţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional al calităţii, cu componentele de acreditare, certificare şi evaluare a conformitatii, standardizare, metrologie:* armonizarea şi integrarea europeană şi internationala a politicilor şi practicilor uzuale în domeniul calităţii;* dezvoltarea infrastructurilor adecvate; c) dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul ştiinţific şi tehnologic, în scopul acumularii şi difuzării tehnologiilor, precum şi a cunoştinţelor şi competentelor tehnologice avansate:- intensificarea cooperării în plan european şi integrarea în programele-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene;- dezvoltarea cooperării ştiinţifice şi tehnice bi- şi multilaterale în cadrul acordurilor interguvernamentale;- extinderea şi diversificarea participării la organisme ştiinţifice şi tehnice internaţionale;- îmbunătăţirea imaginii României în lume, prin obţinerea şi difuzarea rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice de nivel internaţional.Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, desfăşurată în vederea realizării programelor din componenta planului naţional, urmăreşte realizarea unor efecte favorabile pentru dezvoltarea României şi facilitarea integrării sale social-economice în structurile regionale şi euroatlantice.B. Programe de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovariiB.1. Relansare economică prin cercetare şi inovare B.1.1. ScopRelansarea economică a unor unităţi, grupuri sau categorii de unităţi economice, cu capital majoritar românesc, prin implementarea de proiecte integrate care vizează atât procesul de cercetare-dezvoltare, cat şi procesul de realizare a investiţiei necesare pentru obţinerea rezultatelor economice preconizateB.1.2. Obiective generale:- creşterea competitivitatii unităţilor economice;- adaptarea activităţii unităţilor economice la cerinţele şi exigenţele pieţei şi penetrarea lor pe noi segmente de piaţa;- stimularea dezvoltării economice regionale şi locale;- eficientizarea utilizării resurselor de către unităţile economice;- dezvoltarea parteneriatului între unităţi economice, precum şi între acestea şi unităţi de cercetare-dezvoltare;- creşterea capacităţii unităţilor economice de a absorbi şi de a asimila rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, inclusiv prin stimularea inovarii şi prin transfer tehnologic.B.1.3. Obiective specifice/Direcţii tematice:- crearea de produse noi sau modernizate şi introducerea lor în fabricaţie de către unităţi economice;- realizarea de tehnologii noi sau modernizate şi punerea lor în aplicare de către agenţii economici;- realizarea de servicii noi sau perfectionate şi punerea lor în aplicare de către agenţii economici;- introducerea sau consolidarea sistemului de management al calităţii în unităţi economice;- atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea tehnologică, prin sprijinirea formării unor centre de excelenta în domenii considerate prioritare;- stimularea implementarii rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare în economie, prin dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare.B.1.4. Rezultate estimate: a) rezultate cu efect economic previzibil, pe termen scurt sau mediu, concretizate prin produse, tehnologii sau servicii noi ori modernizate, care:- sa răspundă cerinţelor de pe piaţa interna şi externa, în perspectiva globalizarii activităţilor economice:* standarde de calitate, performanţe la nivelul celor existente în Uniunea Europeană;* protecţia mediului;- să asigure recuperarea investiţiei în termenul prevăzut prin analiza de piaţa şi planul de afaceri, care au stat la baza proiectelor finanţate în cadrul programului; b) asigurarea, prin centrele de excelenta, a unor surse interne de competenţa ştiinţifică şi expertiza tehnologică de înalt nivel, precum şi de tehnologii avansate, pentru a răspunde cerinţelor industriei şi ale dezvoltării pe termen lung; c) servicii şi organizaţii specializate pentru transfer tehnologic şi inovare.B.1.5. Condiţii de finanţareFinanţarea proiectelor se va asigura atât din fondurile alocate în acest scop de către Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare (A.N.S.T.I.), cat şi din resursele unităţii/unităţilor economice care beneficiază de rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare şi realizează investiţia necesară pentru implementarea lor, precum şi din alte surse atrase.Proiectele vor fi realizate prin cofinantare de către A.N.S.T.I. şi unitatea economică/grupul de unităţi economice beneficiare.Contribuţia financiară a unităţilor economice, respectiv din sursele atrase, va creşte pe parcursul derulării proiectelor.B.2. Calitate şi standardizareB.2.1. ScopCreşterea capacităţii României de a realiza produse sigure, cu un înalt nivel de calitate, în conformitate cu standardele internaţionale şi, în special, ale Uniunii Europene, precum şi de a asigura aplicarea corecta a exigenţelor comunitare privitoare la Piaţa Unica, în primul rând cele legate de libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi a persoanelorB.2.2. Obiective generaleCrearea şi dezvoltarea cadrului adecvat realizării calităţii europene a produselor/proceselor/serviciilor, în vederea alinierii şi integrării în Uniunea Europeană, prin:- eliminarea decalajului faţă de nivelul european în privinta modului şi a mijloacelor de realizare a masurarilor şi încercărilor;- dezvoltarea de metode şi de mijloace moderne de control al calităţii în fabricatia de produse, care să asigure competitivitatea produselor industriale şi a proceselor de fabricaţie;- dezvoltarea şi armonizarea sistemului de standarde naţionale, în conformitate cu cerinţele organismelor de standardizare europene şi internaţionale;- menţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional de etaloane al României, ca baza a asigurării uniformitatii şi corectitudinii masurarilor.B.2.3. Obiective specifice/Direcţii tematice:- crearea şi dezvoltarea procedurilor/mijloacelor de măsurare şi încercare, care să permită evaluarea precisa a caracteristicilor produselor, în condiţiile unui preţ competitiv şi ale respectării standardelor de siguranţă şi a altor reglementări;- realizarea de sisteme performanţe de verificare, reglare şi control, pe tipuri de produse şi procese de fabricaţie, care să asigure creşterea preciziei, a productivitatii şi care permit un retur rapid al informatiei către producător;- elaborarea de documente şi reglementări armonizate cu tendintele pe plan european şi mondial, referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de standardizare, certificare şi acreditare, la corelarea acţiunilor politicilor, strategiilor şi obiectivelor în domeniul calităţii şi asigurării calităţii pe plan naţional;- crearea bazei tehnico-ştiinţifice necesare, precum şi dezvoltarea şi certificarea sistemelor de asigurare a calităţii şi încadrarea activităţii acestora în tendintele existente pe plan european;- asigurarea bazei ştiinţifice pentru elaborarea standardelor româneşti şi adoptarea prin acestea a standardelor europene şi internaţionale, în scopul inlaturarii barierelor tehnice din comerţ, precum şi dezvoltarea parteneriatului internaţional şi participarea la procesul de elaborare de standarde europene şi internaţionale;- aducerea etaloanelor naţionale şi de referinţa ale României la performanţele metrologice cerute de Uniunea Europeană, introducerea metrologiei legale progresiv în domeniile legate de siguranţă şi calitatea vieţii, asigurarea recunoaşterii mutuale a etalonarilor şi verificărilor metrologice;- dezvoltarea de metode/mijloace noi sau îmbunătăţite privind siguranţa vieţii, protecţia sănătăţii şi a mediului, evaluarea corecta a originii, stării, precum şi a gradului de deteriorare a patrimoniului naţional, masurari şi încercări specifice luptei împotriva fraudelor, traficului de droguri, terorismului etc., care să permită cooperarea României la acţiunile comune europene.B.2.4. Rezultate estimate:- armonizarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în domeniu cu cerinţele Uniunii Europene;- formarea de specialişti şi crearea unei culturi a calităţii la nivelul economiei naţionale;- realizarea unui sistem armonizat de standarde naţionale;- extinderea accesului la informare prin dezvoltarea sistemului de diseminare a informaţiilor;- realizarea unui sistem naţional de etaloane dezvoltat, cu performanţe metrologice la nivelul cerut de Uniunea Europeană;- realizarea de prototipuri/echipamente la nivelul tehnic al Uniunii Europene, precum şi de metode/tehnologii de măsurare/încercare pentru evaluarea conformitatii;- optimizarea conceptiei produselor pe criterii legate de raportul calitate-cost;- metode şi procedee de control, masurari şi încercări pentru atestarea de noi tehnologii, produse şi servicii.B.2.5. Condiţii de finanţareFinanţarea proiectelor se va asigura din fondurile alocate în acest scop de către A.N.S.T.I. din resursele unităţii/unităţilor economice care beneficiază de rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare şi realizează investiţia necesară pentru implementarea lor, precum şi din alte surse atrase.Proiectele vor fi realizate prin cofinantarea de către A.N.S.T.I. şi unitatea economică/grupul de unităţi economice beneficiare.Contribuţia financiară a unităţilor economice, respectiv din sursele atrase, va creşte pe parcursul derulării proiectelor.B.3. Consolidarea infrastructurilor standardizarii şi calităţii B.3.1. ScopDezvoltarea şi adaptarea funcţionarii infrastructurilor calităţii şi standardizarii, pentru realizarea cadrului tehnic şi organizatoric armonizat cu prevederile şi regulile Uniunii EuropeneB.3.2. Obiective generale:- creşterea capacităţii de elaborare şi implementare de politici în domeniu, prin crearea cadrului favorabil necesar pentru întărirea comunicării între părţile interesate;- dezvoltarea şi armonizarea infrastructurilor calităţii şi standardizarii, care stau la baza asigurării recunoaşterii mutuale şi liberei circulatii a bunurilor şi serviciilor.B.3.3. Obiective specifice/Direcţii tematice:- reorganizarea şi consolidarea activităţii de standardizare naţionala, în vederea creării cadrului instituţional necesar pentru integrarea în structurile europene de standardizare;- sprijin pentru construcţie instituţională în domeniul standardizarii;- consolidarea structurilor de certificare a conformitatii produselor şi serviciilor cu standardele naţionale, a sistemelor calităţii şi a celor de management al mediului;- certificarea integrată a sistemelor de asigurare a calităţii şi de management al mediului, precum şi utilizarea metodei încercărilor interlaboratoare;- creşterea capacităţii sistemului naţional de acreditare şi evaluare a conformitatii, în vederea accelerarii integrării în sistemul european specific;- elaborarea şi implementarea de strategii şi politici în domeniu;- promovarea culturii calităţii şi consolidarea conducerii schimbării;- constientizarea publică a rolului şi avantajelor standardizarii naţionale şi a politicilor în domeniu;- diseminarea de informaţii;- parteneriat internaţional şi activităţi în reţea în domeniul standardizarii.B.3.4. Rezultate estimate:- recunoaşterea la nivelul Uniunii Europene a organismului naţional de standardizare;- recunoaşterea la nivelul Uniunii Europene a organismului naţional de acreditare;- realizarea şi acreditarea unor laboratoare de referinţa şi organisme de certificare pentru recunoaşterea naţionala şi internationala a certificatelor emise, în scopul asigurării liberei circulatii a produselor româneşti;- crearea de noi organisme de certificare a conformitatii produselor şi serviciilor, a sistemelor de management de mediu, de inspecţie, de personal etc. şi consolidarea celor existente.B.3.5. Condiţii de finanţareFinanţarea proiectelor se va asigura atât din fondurile alocate în acest scop de A.N.S.T.I., precum şi din alte surse atrase.B.4. Cooperare şi parteneriat internaţional B.4.1. ScopScopul principal al activităţilor de cooperare şi parteneriat internaţional, precum şi al măsurilor de sprijin este acela de a integra comunitatea ştiinţifică şi tehnologică românească în comunitatea internationala şi, în primul rând, europeană, prin creşterea nivelului de excelenta, armonizarea tendinţelor naţionale de dezvoltare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic cu tendintele înregistrate pe plan internaţional şi creşterea eficientei şi eficacitatii activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, prin însuşirea unor tehnici moderne în cercetare şi în managementul acesteia.B.4.2. Obiective generalePrincipalele obiective ale cooperarilor şi parteneriatelor internaţionale sunt:- întărirea capacităţii naţionale de cercetare-dezvoltare şi creşterea eficientei utilizării potenţialului ştiinţific şi tehnologic şi a aplicabilitatii rezultatelor obţinute;- obţinerea excelentei ştiinţifice şi tehnologice pe plan naţional, în contextul globalizarii;- realizarea de contribuţii semnificative în îndeplinirea unor obiective de politica specifică, în anumite sectoare ale economiei naţionale şi în domeniul politicii externe;- integrarea europeană a potenţialului naţional de cercetare.B.4.3. Obiective specifice/Direcţii tematice:- promovarea cooperării dintre întreprinderi, organizaţii şi unităţi de cercetare româneşti şi străine în cadrul unor parteneriate realizate la nivel european, în scopul de a se obţine beneficii semnificative pentru participanţi;- formarea şi desfăşurarea de practici în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală şi industriala;- facilitarea accesului la centre de cercetare de prestigiu şi la centre de cercetare din întreprinderi, cu realizari ştiinţifice şi tehnologice de prestigiu, în scopul obţinerii unor cunoştinţe de nivel ştiinţific şi tehnologic mondial sau european şi al utilizării acestora în proiecte de interes naţional;- formarea de tineri cercetători la nivel european;- favorizarea dezvoltării unei cooperări ştiinţifice şi tehnologice cu tari partenere vecine, cu tari partenere traditionale, cu tari în care exista interese de export potenţial sau cu tari cu care se pot construi programe de cercetare-dezvoltare de interes reciproc, ca avangarda pentru dezvoltarea unor relaţii economice avantajoase (deschiderea sau dezvoltarea semnificativă a prezentei pe noi pieţe);- instituirea unor concepte moderne de organizare şi management în cercetare-dezvoltare şi inovare şi integrarea acestora în economia de piaţa.B.4.4. Rezultate estimate:- portofoliu de soluţii privind probleme de interes comun la nivel european, bilateral sau regional;- parteneriate de lungă durata, cu sanse crescute de participare la programele internaţionale/reţelele naţionale de cercetare conectate la reţelele europene de profil;- transferul şi absorbtia de cunoştinţe şi rezultate în domeniile tehnologice avansate, care să asigure sansele de relansare a economiei şi de integrare mai rapida în structurile de nivel global, inclusiv pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;- echipamente şi facilităţi de cercetare-dezvoltare, de nivel apropiat celui european;- reglementări care să asigure armonizarea cu cadrul legal, instituţional şi procedural din Uniunea Europeană, în vederea implementarii rapide şi eficiente a parteneriatului pentru aderare.B.4.5. Condiţii de finanţareFinanţarea proiectelor se va asigura atât din fondurile alocate în acest scop de către A.N.S.T.I. şi din sursele de finanţare asigurate prin programele internaţionale, cat şi din resurse atrase, inclusiv din partea unităţii/unităţilor economice care beneficiază de rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare.---------