ACORD DE ÎMPRUMUT din 14 aprilie 2016(finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 7 aprilie 2017  Notă
  Ratificat de Legea nr. 46/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2017
  Notă
  *) Traducere.
  Împrumut nr. 8.597 RO Datat 14 aprilie 2016Acord din data de 14 aprilie 2016 între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“) în scopul furnizării de finanţare adiţională pentru activităţile legate de Proiectul iniţial (aşa cum este definit în documentul ataşat la acest acord). Prin prezentul, Împrumutatul şi Banca convin următoarele:  +  Articolul I Condiţii generale; definiţii 1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.  +  Articolul II Împrumutul2.01. Banca a agreat să acorde Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de patruzeci şi opt milioane euro (48.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printro conversie valutară în conformitate cu prevederile secţiunii 2.08 din prezentul acord („împrumut“), pentru a sprijini finanţarea Proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord.2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare.2.04. Comisionul de angajament plătibil de Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus marja variabilă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale.2.06. Datele de plată sunt 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an.2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa 3 la prezentul acord.2.08. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia, trasă şi nerambursată, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o „Conversie“, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.  +  Articolul III Proiectul3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MMAP, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile anexei 2 la prezentul acord.  +  Articolul IV Intrarea în vigoare. Încetarea valabilităţii 4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: Împrumutatul, prin MMAP, a actualizat şi adoptat Manualul operaţional în conţinut şi formă acceptabile pentru Împrumutat şi Bancă.4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul V Reprezentant. Adrese 5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice.5.02. Adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17Bucureşti, RomâniaTelex 11239Fax: + 4021 312 67 925.03. Adresa Băncii este:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelex: Fax:248423(MCI) sau 1-202-477-639164145 (MCI)Convenit în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.
  România
  Prin: reprezentant autorizat
  Anca Dana Dragu,
  ministrul finanţelor publice
  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
  Prin: reprezentat autorizat
  Cyril Muller,
  vicepreşedinte regional EAC
   +  ANEXA nr. 1
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în vederea satisfacerii cerinţelor Directivei UE a nitraţilor la nivel naţional.Proiectul constă în Proiectul iniţial. Următoarele părţi ale Proiectului pot fi finanţate din sumele împrumutului.Partea I: Investiţii la nivel de comunităţi locale pentru reducerea poluării cu nutrienţiImplementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operaţional, incluzând următoarele: (i) îmbunătăţirea sistemelor comunale locale de depozitare, compostare şi manevrare, staţii de împachetare/peletizare şi facilităţi de producere a biogazului, toate în scopul promovării unui management mai bun al deşeurilor animale şi menajere; (ii) plantarea de fâşii-tampon de vegetaţie, incluzând plantarea de arbori şi împădurire; (iii) activităţi de canalizare şi tratarea apelor uzate; (iv) furnizarea de echipamente pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente de stocare a gunoiului de grajd şi/sau de producere a compostului.Partea a II-a: Consolidare instituţională şi dezvoltarea capacităţii1. Furnizarea de sprijin către:(a) ANAR pentru monitorizarea şi raportarea către MMAP şi UE cu privire la calitatea apelor de suprafaţă şi subterane în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:(i) achiziţionarea de echipamente pentru piezometre;(ii) construcţia de piezometre;(iii) achiziţia de echipamente de laborator şi software-ul aferent; şi(iv) furnizarea de asistenţă tehnică pentru, între altele, realizarea de studii şi dezvoltarea unui software; şi(b) instituţiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraţilor (CIA)2. Desfăşurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituţiilor relevante la nivel naţional, regional şi judeţean pentru monitorizarea, controlul şi raportarea în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi al Directivei-cadru UE pentru apă3. Îmbunătăţirea sistemului de dezvoltare a capacităţii care să poată sprijini extinderea, la nivel naţional, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraţilor şi a Directivei-cadru UE pentru apă4. Furnizarea de asistenţă tehnică pentru: (i) actualizarea Codului de bune practici agricole şi revizuirea programelor de acţiuni; şi (ii) derularea activităţilor de promovare a adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătăţite de management al nutrienţilor stabilite prin Codul de bune practici agricole5. Elaborarea de programe de training şi însuşire a cunoştinţelor (prin furnizori de servicii) şi sprijinirea demonstraţiilor la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării şi respectării de către fermieri a Codului de bune practici agricolePartea a III-a: Conştientizare publică şi suport informaţional1. Desfăşurarea unor activităţi de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu şi alte evenimente şi produse media, pentru a face cunoscut Proiectul şi avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale şi implementarea bunelor practici agricole2. Furnizarea de instruire şi sprijin către potenţialii beneficiari în timpul pregătirii şi implementării subproiectelorPartea a IV-a: Managementul ProiectuluiSprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea şi stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaţionale şi pentru achiziţia de bunuri (incluzând autoturisme); şi (ii) servicii, altele decât cele de consultanţă, şi servicii de consultanţă, incluzând, între altele, auditul şi sondajele sociale; şi (iii) servicii de instruire.
   +  ANEXA nr. 2
  REALIZAREA PROIECTULUI
   +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituţionale şi alte aranjamente1. Împrumutatul, prin MMAP, va atribui responsabilitatea pentru supervizarea generală a proiectului către Comitetul interministerial de aplicare a Directivei Nitraţi (CIA) şi va menţine în funcţiune acest comitet pe toată durata implementării Proiectului.2. Împrumutatul, prin MMAP, va face să funcţioneze şi va menţine UMP pe durata de implementare a Proiectului, cu personal adecvat şi resurse acceptabile Băncii, iar UMP va avea responsabilitatea pentru implementarea şi managementul zilnic al Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la: (i) pregătirea programelor de lucru semianuale şi a planurilor de implementare ale Proiectului; (ii) pregătirea documentelor de licitaţie şi a contractelor în cadrul Proiectului; (iii) menţinerea situaţiilor financiare şi contabile ale Proiectului şi efectuarea aranjamentelor pentru auditul acestora; (iv) pregătirea rapoartelor de proiect menţionate în secţiunea II. A.1 a acestei anexe; şi (v) supervizarea progresului în implementarea Proiectului.3. Împrumutatul, prin MMAP, se va asigura că vor fi puse la dispoziţie anual pentru scopurile implementării Proiectului alocaţii bugetare corespunzătoare, pe toată durata de viaţă a Proiectului.B. Manualul operaţional1. Împrumutatul, prin MMAP, va:(a) actualiza şi ulterior adopta Manualul operaţional de o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, iar versiunea actualizată va cuprinde, între altele: (i) descrierea detaliată a activităţilor referitoare la implementarea Proiectului şi aranjamentele instituţionale detaliate ale Proiectului; (ii) criteriile pentru selecţia beneficiarilor şi subproiectelor; (iii) procedurile administrative, contabile, de audit, de raportare, financiare (incluzând aspecte legate de fluxul fondurilor), de achiziţii şi de tragere; (iv) indicatorii de monitorizare ai Proiectului; şi (v) PMM; şi(b) realiza Proiectul în conformitate cu Manualul operaţional.2. Cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca pot conveni altfel în scris, Împrumutatul, prin MMAP, nu va abroga, amenda, suspenda, deroga de la sau în orice împrejurare nu va renunţa la punerea în aplicare a Manualului operaţional sau a oricărei prevederi a acestuia.3. În cazul în care orice prevedere a Manualului operaţional intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.C. Subproiecte1. Pentru scopurile implementării părţii I a Proiectului, Împrumutatul, prin MMAP, va:(a) selecta beneficiarii şi subproiectele în baza criteriilor de selecţie prevăzute în Manualul operaţional; şi(b) intra în aranjamente contractuale cu beneficiarii în termeni şi condiţii acceptabile Băncii, incluzând, între altele: (i) obligaţia Împrumutatului de a implementa subproiectele în conformitate cu obligaţiile pertinente stabilite prin această anexă; (ii) aranjamentele referitoare la împărţirea costurilor între beneficiari şi împrumutat; şi (iii) obligaţia beneficiarilor de a sprijini implementarea subproiectelor în conformitate cu obligaţiile pertinente instituite prin secţiunile de măsuri asiguratorii din această anexă şi din Manualul operaţional.D. AnticorupţieÎmprumutatul, prin MMAP, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie.E. Măsuri asigurătorii1. Împrumutatul, prin MMAP, va: (i) realiza Proiectul în conformitate cu PMM; şi (ii) se va asigura că informaţii adecvate cu privire la implementarea PMM vor fi incluse în mod corespunzător în rapoartele de proiect la care se face referire în secţiunea II. A a acestei anexe.2. Înainte de realizarea fiecărui subproiect, Împrumutatul, prin MMAP, va determina beneficiarul respectiv să: (i) pregătească un plan de management al mediului specific pentru locaţia respectivă; şi (ii) realizeze subproiectul în conformitate cu planul de management al mediului menţionat mai sus, de o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea şi evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele Proiectului şi evaluarea la mijlocul perioadei de implementare1. Împrumutatul, prin MMAP, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoartele Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.2. Nu mai târziu de treizeci (30) de luni de la data intrării în vigoare, Împrumutatul, prin MMAP, va derula, împreună cu Banca, o evaluare la mijlocul perioadei de implementare a Proiectului a progresului înregistrat în realizarea Proiectului (Evaluare la mijlocul perioadei), evaluare care va acoperi, între altele: (a) progresul înregistrat în atingerea obiectivelor Proiectului; şi (b) performanţa generală a Proiectului faţă de indicatorii la care se face referire în secţiunea II. A.1 a acestei anexe.3. Împrumutatul, prin MMAP, va pregăti şi cu cel puţin patru (4) săptămâni înainte de Evaluarea la mijlocul perioadei va furniza Băncii un raport separat care descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului şi un rezumat al implementării Proiectului în general.4. Împrumutatul, prin MMAP, nu mai târziu de 2 (două) săptămâni după Evaluarea la mijlocul perioadei, va pregăti şi înainta Băncii un plan de acţiune, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului ţinând seama de concluziile Evaluării la mijlocul perioadei şi, ulterior, va implementa acest plan de acţiune în concordanţă cu termenii săi şi de o manieră acceptabilă Băncii.B. Management financiar, rapoarte financiare şi audit1. Împrumutatul, prin MMAP, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.2. Împrumutatul, prin MMAP, va pregăti şi va transmite Băncii, în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere semestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.3. Împrumutatul, prin MMAP, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult şase (6) luni de la sfârşitul perioadei respective.  +  Secţiunea a III-a AchiziţiiA. Generalităţi1. Bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.2. Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau în secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională (b) cumpărare; şi (c) contractare directă.C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.2. Alte metode de achiziţii ale serviciilor de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai scăzut; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) procedurile prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri privind sursa unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiilePlanul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.  +  Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalităţi1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezentei secţiuni şi altor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le va specifica prin notificare către Împrumutat (incluzând „Ghidul Băncii Mondiale privind tragerile pentru proiecte“ din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de către Bancă şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum se prevede în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului („Categorie“), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie. ┌────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐ │         Categorie          │   Suma alocată    │  Procentul din cheltuieli  │ │                            │   din împrumut    │care urmează să fie finanţat│ │                            │(exprimată în euro)│    (inclusiv taxe)         │ ├────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤ │(1) Bunuri, lucrări,        │     48.000.000    │             100%           │ │servicii, altele decât cele │                   │                            │ │de consultanţă, servicii de │                   │                            │ │consultanţă (inclusiv       │                   │                            │ │audit), instruire, costuri  │                   │                            │ │operaţionale ale Proiectului│                   │                            │ │pentru părţile Proiectului  │                   │                            │ │prevăzute în anexa 1 la     │                   │                            │ │acest acord                 │                   │                            │ ├────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤ │Suma totală                 │     48.000.000    │                            │ └────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor părţii A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata integrală a comisionului iniţial; şi(b) pentru plăţi în cadrul oricărui contract referitor la o activitate a Proiectului sau pentru costuri operaţionale pe care Banca le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze în cadrul Acordului de împrumut iniţial sau al Acordului de asistenţă nerambursabilă FGM.2. Data-limită de tragere este 31 martie 2022.
   +  ANEXA nr. 3
  GRAFICUL DE AMORTIZARE
  1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului şi procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului („Rata de capital“). Dacă sumele împrumutului au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulţirea: (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital exprimată ca procent pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma respectivă de rambursat urmând să fie ajustată, dacă este cazul, pentru a se deduce orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară. ┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Data de plată a sumei împrumutului│    Rata de capital     │ │                                  │(exprimată ca procentaj)│ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │La fiecare 1 ianuarie şi 1 iulie  │          10%           │ │cu începere de la 1 iulie 2021    │                        │ │până la 1 ianuarie 2026           │                        │ └──────────────────────────────────┴────────────────────────┘2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate până la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează:(a) În măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase la prima dată de plată a sumei împrumutului, Împrumutatul va rambursa soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă.(b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară tragerii respective, în sume determinate de către Bancă prin înmulţirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracţie, al cărei numărător este rata de capital iniţială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului („Rata de capital iniţială“) şi numitorul este suma tuturor ratelor de capital iniţiale pentru datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume de rambursat urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valoarea sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase şi scadente la cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii şi vor fi plătibile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii.(b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, dacă în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare la scadenţă în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica niciunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare.4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 şi 2 din prezenta anexă, în cazul conversiei valutare a întregii sau oricărei părţi din soldul tras al împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită în valuta aprobată care este plătibilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulţirea sumei respective în valuta sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valuta aprobată plătibile de către Bancă în cadrul tranzacţiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (ii) dacă Banca astfel determină în conformitate cu Ghidul de conversie, cu componenta de schimb valutar a ratei de referinţă.5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic separat de amortizare pentru fiecare astfel de sumă.  +  Document ataşat  +  Secţiunea I Definiţii1. „ANAR“ înseamnă Administraţia Naţională Apele Române a Împrumutatului, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aşa cum a fost amendată până la data prezentului acord, sau orice succesor al acesteia.2. „Ghidul anticorupţie“ înseamnă „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi“ din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011.3. „Beneficiar“ înseamnă o comunitate locală sau o asociaţie de comunităţi locale toate de pe teritoriul Împrumutatului, eligibilă pentru un subproiect în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în Manualul operaţional.4. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord.5. „Codul de bune practici agricole“ înseamnă documentul Împrumutatului elaborat în conformitate cu cerinţele Directivei UE a nitraţilor care conţine practicile agricole care vor fi implementate de către fermieri pentru a preveni poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, astfel după cum codul menţionat poate fi amendat şi actualizat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.6. „Ghidul privind serviciile de consultanţă“ înseamnă „Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuate de către împrumutaţii Băncii Mondiale“, datat ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).7. „PMM“ înseamnă Planul de management al mediului acceptabil pentru Bancă şi făcut public la nivel local pe 3 decembrie 2015 şi pe Infoshop pe 3 decembrie 2015, care conţine, între altele, liniile directoare pentru realizarea evaluărilor de mediu şi pentru întocmirea şi implementarea planurilor de management al mediului specific pentru locaţia respectivă, ca şi măsurile de protecţie a mediului cu privire la Proiect, incluzând măsuri pentru identificarea condiţiilor de mediu existente şi potenţialul impact de mediu direct sau indirect generat prin realizarea Proiectului, incluzând subproiectele, recomandări privind măsurile de diminuare a riscurilor pentru fiecare impact negativ identificat, ca şi măsurile pentru consolidarea fiecărui impact pozitiv identificat şi părţile responsabile pentru monitorizarea impactului de construcţie şi operaţional, aşa cum acesta poate fi amendat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.8. „UE“ înseamnă Uniunea Europeană.9. „Directiva UE a nitraţilor“ înseamnă Directiva Consiliului European 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 referitoare la protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole.10. „Directiva-cadru UE pentru apă“ înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin care s-a stabilit un cadru pentru acţiune comunitară în domeniul politicii privitoare la ape.11. „Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă FGM“ înseamnă acordul încheiat între Împrumutat şi Bancă, Banca acţionând ca agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, datat 28 decembrie 2007, aşa după cum a fost amendat până la data acestui acord (Asistenţă financiară nerambursabilă nr. TF058040).12. „Condiţiile generale“ înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare“ din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite prin secţiunea II a acestui document ataşat.13. „CIA“ înseamnă Comitetul interministerial de aplicare a Directivei UE a nitraţilor, înfiinţat prin ordinul interministerial nr. 452/2001, aşa după cum a fost amendat până la data acestui acord.14. „Costuri operaţionale“ înseamnă costuri operaţionale efectuate de către MMAP în contul implementării Proiectului, cuprinzând: chiria birourilor, întreţinerea birourilor (inclusiv utilităţi), consumabile, întreţinere, asigurare şi combustibil pentru vehicule, cheltuieli de deplasare pentru personal (deplasări, cazare, diurne) şi salariile angajaţilor UMP; cheltuieli publicitare aferente licitaţiilor, cheltuieli cu traducerile, comunicaţiile şi comisioanele bancare şi alte cheltuieli convenite între Împrumutat şi Bancă.15. „MMAP“ înseamnă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor al Împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.16. „Manualul operaţional“ înseamnă manualul Împrumutatului, acceptabil Băncii, prevăzut în secţiunea I.B1(a) a anexei 2 la acest acord, aşa cum acesta va fi amendat periodic de o manieră acceptabilă Băncii.17. „Acordul de împrumut iniţial“ înseamnă Acordul de împrumut încheiat între Împrumutat şi Bancă, datat 28 decembrie 2007, aşa cum a fost amendat (Împrumut nr. 4.873 RO).18. „Proiectul iniţial“ înseamnă Proiectul descris în secţiunea I a anexei 1 la Acordul de împrumut iniţial.19. „UMP“ înseamnă Unitatea de management al Proiectului care implementează Proiectul din cadrul MMAP sau orice alt succesor legal al acesteia, satisfăcător pentru Bancă.20. „Ghidul privind achiziţiile“ înseamnă „Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuată de către împrumutaţii Băncii Mondiale“, datat ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).21. „Planul de achiziţii“ înseamnă planul de achiziţii al Împrumutatului aferent Proiectului, datat 27 ianuarie 2016, menţionat în paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.22. „Subproiect“ înseamnă o activitate sau un grup de activităţi la care se face referire în cadrul părţii I a Proiectului.23. „Instruire’’ înseamnă cheltuielile efectuate în contul activităţilor de instruire din cadrul Proiectului şi include onorariile participanţilor la instruire, costurile de transport pentru instructori şi participanţii la instruire, diurnele şi cazarea pentru instructori şi participanţii la instruire şi costurile de traducere, interpretare, materiale de instruire şi consumabilele aferente, închirieri de dotări şi echipamente de instruire şi echipamente şi logistica de evenimente.  +  Secţiunea a II-a Modificarea Condiţiilor generalePrin prezentul, Condiţiile generale sunt modificate după cum urmează:1. În cuprins, referinţa la secţiuni, numele secţiunilor şi numărul secţiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos.2. Secţiunea 3.01 (Comision iniţial) se modifică pentru a se citi după cum urmează:Secţiunea 3.01. Comision iniţial; Comision de angajamenta) Împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut (comisionul iniţial).b) Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut (comisionul de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a şaizecea zi de la semnarea Acordului de împrumut până la datele respective la care sumele sunt trase de către Împrumutat din contul împrumutului sau sunt anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual în arierate la fiecare dată de plată.3. În anexă, Definiţii, toate referinţele relevante la numerotarea şi paragrafele secţiunilor se modifică, după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus.4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiţie a „Comisionului de angajament“ şi renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în Acordul de împrumut pentru scopurile secţiunii 3.01(b).5. În paragraful 49 renumerotat din anexă (paragraful 48 iniţial), definiţia „Comisionului iniţial“ se modifică prin înlocuirea trimiterii la secţiunea 3.01 cu trimiterea la secţiunea 3.01 (a).6. În paragraful 68 renumerotat din anexă (paragraful 67 iniţial), definiţia termenului „Plata împrumutului“ se modifică pentru a se citi după cum urmează:68. «Plata împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile împrumutului către Bancă în baza acordurilor legale sau în baza acestor Condiţii generale, incluzând (fără a se limitata la) orice sumă din soldul tras al împrumutului, dobânda, comisionul iniţial, comisionul de angajament, dobânda la rata dobânzii în caz de neplată a obligaţiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacţionare pentru o conversie sau pentru terminarea unei conversii înainte de termen, taxa de fixare a marjei variabile (dacă există), orice primă plătibilă la stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii şi orice sumă de lichidare datorată de către Împrumutat.7. În paragraful 73 renumerotat din anexă (paragraful 72 iniţial), definiţia termenului „Dată de plată“ se modifică prin eliminarea cuvântului „este“ şi prin adăugarea cuvintelor „şi comisionul de angajament sunt“ după cuvântul „dobândă“.
  -----