LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 7 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 48 milioane euro, denumit în continuare Proiectul, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, denumit în continuare Acord de împrumut.  +  Articolul 2Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale Proiectului vor contribui la cofinanţarea acestuia, în limita echivalentului în lei al sumei de 2 milioane euro, pentru acoperirea în principal a cheltuielilor cu realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice aferente proiectelor de investiţii incluse în Proiect.  +  Articolul 3(1) Ministerul Apelor şi Pădurilor este desemnat agenţie de implementare şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului prevăzut la art. 1.(2) Ministerul Apelor şi Pădurilor va implementa Proiectul, prin Unitatea de management al Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, existentă în structura acestuia. Aceasta va fi sprijinită în implementarea şi monitorizarea Proiectului de personal din aparatul propriu al ministerului, de către consultanţi şi de personal dedicat din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Româneˮ, stabilit pe bază de protocol.(3) Activele achiziţionate în cadrul Proiectului se transferă, după recepţia acestora, cu titlu gratuit, către beneficiarii activelor, aceştia având obligaţia ca, începând cu data transferului, să le utilizeze şi să le asigure întreţinerea pe întreaga durată de viaţă a respectivului activ.(4) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor şi Pădurilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.  +  Articolul 4Cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul Acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 3 aprilie 2017.Nr. 46.ACORD DE ÎMPRUMUT din 14 aprilie 2016 -----